LCC i drift

Når materiellet er anskaffet og overført til styrkeprodusent, skal materiellet driftes og vedlikeholdes i henhold til planlagte aktiviteter. Kostnadene som genereres ved drift og vedlikehold av materiellsystemet følges opp for å sikre kostnadseffektiv forvaltning.

​​​​​​​Hensikt​​

I tidligere faser er kostnadene tilknyttet drift og vedlikehold av materiellsystemet estimert basert på hva driftskostnadene mest sannsynlig vil komme til å bli i levetiden. Kostnadsestimatene kan bygge på erfaringstall, markedsundersøkelser o.l. Ved drift og vedlikehold av materiellsystemet vil faktiske kostnader påløpe. Oversikt over de faktiske driftskostnadene bidrar til at styrkeprodusent  kan kontrollere og følge opp eksisterende budsjett og vurdere hvorvidt det planlagte vedlikeholds- og forsyningskonseptet tilknyttet materiellsystemet er kostnadseffektivt

Når materiellsystemet er satt i drift skal driftskostnadene, brukermønsteret, modifiseri-nger og oppgraderinger osv. følges opp. Dersom det er aktuelt med større oppgraderinger og/eller ved planlegging av avhending​ skal LCC analysen oppdateres med ny informasjon.

utviklingen i Kostnadsdrivere

Kostnadene bindes tidlig i prosjektløpet, men påløper ofte senere. Det er dermed mindre mulighet for å redusere kostnadene når materiellsystemet er satt i drift. Muligheten for å reduserer kostnadene vil også avhenge av type kontrakt som er inngått med aktuelle leverandører. Dersom for eksempel en ekstern leverandør har ansvar for vedlikeholdet mot at Forsvaret betaler en fast, årlig kostnad og en variabel del som avhenger av aktivitet, vil Forsvaret ha begrenset mulighet til å redusere vedlikeholdskostnadene. Likevel er det viktig å kontrollere og følge utviklingen av kostnadsdriverne​​ i levetiden til materiellsystemet for å ​​​forhindre at faktiske kostnader overskrider budsjetterte midler. Videre må kostnadsestimatene fra tidligere faser oppdateres med faktiske tall slik at det genererer et riktigere i riktigere bilde på fremtidige kostnader.​​​

Når materiellsystemet nærmer seg sin tekniske levetid, vil behovet være utgangspunktet for beslutningen om materiellsystemet skal levetids​forlenges eller om materiellsystemet skal fases ut og erstattes med nytt materiell. Dersom behovet tilsier at det eksisterende materiellsystemet skal fases ut og erstattes, må nye konsepter vurderes og eventuelle nye investeringsprosjekter iverksettes.
​​​