Planlegging

Det skal utarbeides en detaljert fremdriftsplan for gjennomføring av utviklingsfasen. Definerte arbeidspakker skal settes inn i en tidsplan hvor ressurser for gjennomføring av den enkelte arbeidspakke skal beskrives. Planen skal videre angi milepæler

​I tillegg skal utviklingsprosjektets organisering beskrives, noe som skal bidra til å skape klarhet i roller, ansvar og fullmakter for de involverte i utviklingsprosjektet og i forhold til overordnet instans. Et utviklingsprosjekt vil normalt medføre større involvering fra Forsvaret gjennom deltagelse i tester/troppeprøver og materiellprøver. Forsvarets bidrag skal beskrives i FL.

 

Roller og ansvar

Prosjekteier (PE) / Overordnet koordineringsansvarlig (OKA) ivaretas av Forsvarsdepartementet (FD)og vil i sin oppfølging av utviklingsfasen:

 • Gi ut gjennomføringsoppdrag.
 • Godkjenne ferdigforhandlet utviklingskontrakt som fremsendes i henhold til gjeldende lover og regler.
 • Godkjenne endelig prosjektomfang i henhold til fremskaffelsesløsning.

PE/OKA vil før godkjennelse av utviklingskontrakter legge spesiell vekt på at følgende forhold er avklart:

 • Om produktet som skal utvikles, kommer i konflikt med norsk lovgivning og politiske vedtak.
 • At alle spørsmål med hensyn til eiendomsrett til utviklingsresultatet og royalty, samt spørsmål om bruksrett og royalty vedrørende fremtidige produkter/resultater som bygger på resultatene fra utviklingskontrakten er avklart.
 • Politiske begrensninger som skal gjelde for leverandørens bruk av underleverandører, samt for fremtidige salg til annen nasjon.
 • Om det er Forsvarets hensikt å nytte leverandøren som «eneleverandør» i anskaffelsesfasen eller om det skal foretas ny kunngjøring.
 • Om det på noen av områdene anskaffelse, bruk, vedlikehold, lagring og destruksjon er nødvendig med dispensasjon fra gjeldende lover og bestemmelser om arbeidsmiljø og naturvern, og om nødvendige dispensasjoner er innhentet.
 • I fall det skal foretas valg mellom utenlandske leverandører, vil FD parallelt med PA gjennomføre forhandlinger med sikte på industriavtalevedrørende gjenkjøp.
 • Muligheten for flernasjonalt samarbeid.

 

Gjennomføringsansvarlig (GA) ivaretas av Forsvarssjef (FSJ) ved Grenstab/tilsvarende, og skal i utviklingsfasen:

 • Bistå PA under detaljplanlegging av delprosjektene å sørge for nødvendig koordinering mellom bidragsyterne/interessentene i prosjektet.
 • Bistå PA med utarbeidelse av prøveprogram og evaluering.
 • Håndtere usikkerhet i et levetidsperspektiv for prosjektet. Dette utføres i nært samarbeid med PA.
 • Fastsette endelig fordelingsplan for hovedmateriellet.
 • Fremsende godkjent og underskrevet fremskaffelsesløsning til FD for godkjenning av prosjektet.
 • Planlegge og gjennomføre operative prøver i samråd med PA.Prosjektansvarlig (PA) ivaretas av Forsvarssjef (FSJ) ved Sjef Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), og skal i utviklingsfasen:

 • Ha ansvar for planlegging og gjennomføring av utviklingsfasen innenfor rammen av fremskaffelsesløsningen.
 • Utarbeide en fullstendig og koordinert prosjektplan som inkluderer prøveprogram og behov for personellstøtte.
 • Treffe avtale med GA om ressursstøtte.
 • Etablere og inngå kontrakter vedrørende utvikling / anskaffelse av prøvemateriell.
 • Kontrakter skal normalt inkludere opsjoner på seriemateriell og avtale om leverandørstøtte i henhold til prøveprogrammet.
 • Forestå fagteknisk og driftsmessig evaluering og bistå under gjennomføring av operative prøver.
 • Oppdatere beregninger på levetidskostnader (LCC) med eventuelt justeringer i fasen.
 • Utføre usikkerhetshåndtering for prosjektet, samt bistå GA i håndteringen av usikkerhet på totalprosjektnivå.
 • Fremsende sammen med månedsrapportene, en oppdatert oversikt over kontrakter og forespørsler som skal fremsendes FD inneværende og påfølgende år.