AnskaffelsesfaseAnskaffelsesfasehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Anskaffelsesfase.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3434

Anskaffelsesfase

Forsvarsmateriell (FMA) er prosjektansvarlig (PA) og gjennomfører materiellanskaffelser etter oppdrag om gjennomføring (GO) gitt av Forsvarsdepartementet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Når FMA mottar GO vil prosjektet kvalifiseres. Under kvalifiseringen analyseres oppdraget for å planlegge hvordan anskaffelsen kan gjennomføres mest mulig effektivt innenfor de rammebetingelser som er gitt i GO med tanke på tid, ytelse og kostnad. Ett av de viktigste elementene i kvalifiseringen er å verifisere at det finnes tilstrekkelig kompetanse og resurser i FMA, Forsvaret og evt i Forsvarsbygg (FB) til å gjennomføre prosjektet. Når prosjektet er kvalifisert vil FMA melde tilbake til FD at oppdraget er akseptert og anskaffelsen iverksettes.

 All offentlig anskaffelsesvirksomhet, herunder Forsvarets, er regulert av lover, forskrifter samt interne regler og retningslinjer. De viktigste overordnede reguleringer finnes i: Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 16. juli 1999 nr 69,  forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) fastsatt ved kgl. res. 7. april 2006 nr 402 mv. og forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) fastsatt ved kgl. res. 4. okt. 2013.  Videre gjelder: Anskaffelsesregelverk for Forsvaret (ARF).

En del av Forsvarets anskaffelser er unntatt LOA og FOA. Dette gjelder i hovedsak krigsmateriell og materiell som er uunnværlig for forsvarsformål. Eller anskaffelser som krever særskilte sikkerhetstiltak for å hindre spredning av skjermingsverdig informasjon. Enkelte andre unntak foreligger også. Det gjøres ikke unntak fra ARF.

Disse to regelverkene gir føringer for måten materiellet kan anskaffes på. Basert på føringene gitt i GO vurderes forskjellige anskaffelsesstrategier, normal anskaffelse, leie, lease, offentlig privat partnerskap (OPP) eller multinasjonalt samarbeid.

FMA kunngjør forespørselen gjennom offentlig kanaler. Tilbyderne gir et bindende svar som evalueres av FMA. Deretter snevrer man inn utvalget av tilbydere og starter kontraktsforhandlinger med en eller flere av tilbyderne. Tilbudene og de forhandlede kontraktene vurderes opp mot kravene til tid, ytelse og kostnad som er gitt i GO. Etter at kontrakt er inngått vil materiellet leveres i henhold til prosjektets økonomiske rammebetingelser og fremdriftsplan.

Prosjektet sammen med aktuelle grenstab (BR) iverksetter initial utdanning i hht oppdrag av personell, slik at materiellet kan tas i bruk når det leveres. Normalt er det også en test og verifikasjonstid på materiellet før det sendes ut i operativ bruk. Reglementer, prosedyrer, vedlikeholdsprosesser, operativt konsept og taktikk utarbeides av styrkeprodusent og FLO.

Etter en vellykket test og verifikasjonsperiode overføres materiellet til drift. Prosjektet avsluttes, kontoer låses, regnskap gjøres opp og termineringsrapport (TR) skrives av PA for materiellprosjektet. Normalt vil prosjektet termineres etter at garantiperioden på materiellet er utløpt. PA sender sin termineringsrapport (TR) til prosjekteier (PE), med kopi til BA. BA skriver sin erfaringsrapport (ERF) med gevinsregnskap oversender ERF med anbefaling til FD.

Publisert 24. juli 2015 14:05.. Sist oppdatert 9. april 2019 11:57.