AnskaffelsesfaseAnskaffelsesfasehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Anskaffelsesfase.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3434

Anskaffelsesfase

FLO er prosjektansvarlig og gjennomfører materiellanskaffelser på vegne av Forsvarssjefen og etter oppdrag om gjennomføring (GO) gitt av Forsvarsdepartementet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Når FLO mottar GO vil prosjektet kvalifiseres. Under kvalifiseringen analyseres oppdraget for å planlegge hvordan anskaffelsen kan gjennomføres mest mulig effektivt innenfor de rammebetingelser som er gitt i GO med tanke på tid, ytelse og kostnad. Ett av de viktigste elementene i kvalifiseringen er å verifisere at det finnes tilstrekkelig kompetanse og resurser i FLO til å gjennomføre prosjektet. Når prosjektet er kvalifisert vil FLO melde tilbake til FD at oppdraget er akseptert og anskaffelsen iverksettes.

 All offentlig anskaffelsesvirksomhet, herunder Forsvarets, er regulert av lover, forskrifter samt interne regler og retningslinjer. De viktigste overordnede reguleringer finnes i: Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 16. juli 1999 nr 69,  forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) fastsatt ved kgl. res. 7. april 2006 nr 402 mv. og forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) fastsatt ved kgl. res. 4. okt. 2013.  Videre gjelder: Anskaffelsesregelverk for Forsvaret (ARF).

En del av Forsvarets anskaffelser er unntatt LOA og FOA. Dette gjelder i hovedsak krigsmateriell og materiell som er uunnværlig for forsvarsformål. Eller anskaffelser som krever særskilte sikkerhetstiltak for å hindre spredning av skjermingsverdig informasjon. Enkelte andre unntak foreligger også. Det gjøres ikke unntak fra ARF.

Disse to regelverkene gir føringer for måten materiellet kan anskaffes på. Basert på føringene gitt i GO vurderes forskjellige anskaffelsesstrategier, normal anskaffelse, leie, lease, offentlig privat partnerskap (OPP) eller multinasjonalt samarbeid.

FLO kunngjør forespørselen gjennom offentlig kanaler. Tilbyderne gir et bindende svar som evalueres av FLO. Deretter snevrer man inn utvalget av tilbydere og starter kontraktsforhandlinger med en eller flere av tilbyderne. Tilbudene og de forhandlede kontraktene vurderes opp mot kravene til tid, ytelse og kostnad som er gitt i GO. Etter at kontrakt er inngått vil materiellet leveres i henhold til prosjektets økonomiske rammebetingelser og fremdriftsplan.

Prosjektet sammen med aktuelle grenstab iverksetter utdanning av personell, slik at materiellet kan tas i bruk når det leveres. Normalt er det også en test og verifikasjonstid på materiellet før det sendes ut i operativ bruk. Reglementer, prosedyrer, vedlikeholdsprosesser, operativt konsept og taktikk utarbeides av styrkeprodusent og FLO.

Etter en vellykket test og verifikasjonsperiode overføres materiellet til drift. Prosjektet avsluttes, kontoer låses, regnskap gjøres opp og erfaringsrapport skrives av FLO for materiellprosjektet. Normalt vil prosjektet termineres etter at garantiperioden på materiellet er utløpt. FLO sender sin erfaringsrapport til GA. GA skriver sin termineringsrapport og legger erfaringsrapporten fra FLO med som vedlegg. Termineringsrapporten ​sendes til FST og​ de oversender termineringsrapporten med anbefaling til FD. FD forestår deretter den formelle termineringen av prosjektet.

Publisert 24. juli 2015 14:05.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:05.