Evaluering av tilbud

Evaluering står sentralt i alle anskaffelsesprosesser og krav til hvordan evaluering skal gjennomføres er nedfelt i lover og forskrifter. Arbeidet med evaluering gjennomføres som en del av flere faser/steg i anskaffelsesprosessen.

​​​​​​​​​Alle anskaffelser tar utgangspunkt i et behov for en vare eller tjeneste. Gjennom å beskrive behovet vil det bli klart hvilke krav og kriterier som settes for at behovet skal kunne bli dekket. Disse kravene og kriteriene deles inn i:

  • Kvalifikasjonskrav
  • Minimumskrav
  • Tildelingskriterier

Hva som er viktig og prioriteringen av de ulike krav og kriterier er en utfordrende oppgave der ulike interessenter vil kunne ha ulike motstridende interesser.

Hvordan evalueringen skal gjennomføres bør beskrives overordnet i konkurransegrunnlaget slik at tilbydere gis et godt grunnlag for å forstå hvordan tilbudene vil bli evaluert.

Hovedregelen er at man skal evaluere de mottatte tilbudene i forhold til de tildelingskriterier som er fastsatt. Innstilling til valg av løsning (tilbud) bygger på konklusjonene fra evalueringen.

I etterkant av kontraktstildeling skal det inngås kontrakt. Det må være samsvar mellom behovet, tildelingskriteriene og de krav som settes til leveransen og dette samsvaret må også kunne dokumenteres.​