Gjennomføre anskaffelsen

For å sikre avtalt leveranse til de vilkår som er avtalt, må kontrakten operasjonaliseres ved at kontraktens vilkår innarbeides i virksomhetens rutiner og prosedyrer.

​Ved enkle leveranser, kan kontraktsforpliktelsene være oppfylt ganske raskt, varen eller tjenesten mottas til avtalt tid, sted og kvalitet og kontrakten er oppfylt. Ved rammeavtaler kan leveransene bli oppfylt suksessivt gjennom hele avtaleperioden og her må enkeltleveransene sees i sammenheng opp mot kontraktsmessig ytelse. Dette krever andre rutiner enn ved enkle leveranser.

Ved større investeringsprosjekter som strukturmateriell, bygg eller IKT-programvare vil kontraktsoppfølgningen kreve intensiv oppfølgning for å sikre at ytelsens blir levert. Inngåelse av avtalen er startskuddet på igangsettelse av et stort prosjekt. Selve ferdigstillelsen av slike ytelser kan ta flere år og også kreve interne leveranser. Her kreves tett oppfølgning, fremdriftsplaner, grensesnitt mot internleveranser, eskaleringsrutiner mm.