Planlegging

Etter at PA (og som oftest er FMA) har meldt tilbake til PE (FD) at oppdraget er akseptert gjennom et kvalifiseringsskriv iverksettes anskaffelsen. Det er viktig at aktivitetene forbundet med anskaffelsesfasen er planlagt tilstrekkelig. PA har ansvar for og myndighet til å gi PL et prosjektmandatet.  PL er ansvarlig for å utarbeide en prosjektledelsesplan (PLP), og for at ingen øvrige prosjektaktiviter er påstartet før PA har godkjennt PLP.
​​Følgende beskriver planleggingsaktivitetene som må gjennomføres som et minimum i regi av PA (FMA).
 
1. Integrasjon: Integrasjonsledelse i prosjekter er å identifisere, definere, kombinere, forene og koordinere de ulike prosessene og aktivitetene i prosjektet som er påkrevet for at prosjektet skal kunne ferdigstilles. (inkluderer bla å utarbeide Prosjektledelsesplan, Prosjektsikkerhetsplan og saksoversikt i Doculive​ mm.).
 
2. Omfang: Hensikten med en beskrivelse av arbeidet rundt prosjektomfanget er å klargjøre og forsikre at man kun får med det arbeid som må utføres for å gjennomføre prosjektets leveranse(r). Følgende er inkludert: Omfangsplanlegging, omfangsbeskrivelse, og WBS og WBS oversikt.
 
3. Tid: Denne prosessen har som funksjon å få oversikten over den totale tiden som man forventer prosjekter må begynne for å lykkes i gjennomføringen. Dette inkluderer identifikasjon av aktiviteter; sekvensering av aktiviteter; ressursestimering av aktiviteter; tidsestimering av aktiviteter; og utarbeide tidsplan.
 
4. Kostnader: Normalt er usikkerhetene rundt kostnadsestimeringen størst i begynnelsen av prosjektet, men ettersom prosjektet arbeider vil usikkerhetene bli redusert og nøyaktighetene bli større og bedre. To aktiviteter her inkluderer kostnadsestimering og kostnadsbudsjettering.
 
5. Kvalitet: Kvalitetsplanlegging benyttes for å beskrive de relevante kvalitetsstandardene som skal benyttes i prosjektet. Med kvalitet menes hvordan prosjektet oppfyller sine leveranser (minimum tid, kost, ytelse).
 
6. Ressurser: En ressursplan skal lages, der det er beskrevet roller og ansvar i prosjektet og hvordan rapporteringen skal foregå.
 
7. Kommunikasjon: Kommunikasjonsplanlegging klarlegger informasjonsbehovet til interessentene slik at PL unngår å benytte uforholdsmessig mye tid på å distribuere informasjon til de forskjellige interessentene i prosjektet.
 
8. Usikkerhet: Det er viktig at alle prosjektmedlemmene som deltar i prosjektarbeidet har et bevisst forhold til usikkerhetshåndtering i prosjektet. Aktiviteter som inngår her er: Usikkerhetsplanlegging, usikkerhetsidentifisering, kvalitativ usikkerhetsanalyse, kvantitativ usikkerhetsanalyse og planlegging av usikkerhetstiltak.
 
9. Innkjøp: Denne aktiviteten er nært knyttet opp til de vurderingene som er beskrevet i FL. Innkjøps- og forespørselsplanlegging og kontraktsplanlegging skal gjennomføres.

Se forøvrig mal for PLP i Styringssystemet til FMA.