Utarbeide forespørsel

Kontraktsunderlag er all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig ved forespørsel om leveranser fra markedet.  

​​​​​Ved forespørsel i markedet om leveranser av materiell er det nødvendig å informere hva Forsvaret er ute etter på en presis måte. En forespørsel vil derfor beskrive behov som funksjonelle krav, omfang som ønskes tilbudt, hvordan materiellet er tenkt brukt og vilkår for en kontrakt. Det er viktig å informere på en slik måte at markedet utfordres til å tilby løsninger som er gunstige (kost/nytte) for Forsvaret sett i et levetidsperspektiv. Kontraktsunderlaget​ kan deles inn i følgende to hovedområder:

  • Merkantile kontraktsvilkår
  • Systemspesifikasjon   

Lov om offentlige anskaffelser (LOA), forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser  (FOSA)og anskaffelsesregelverk for Forsvaret (ARF) er det merkantile rammeverket for anskaffelsen. Det er en hovedstrategi at anskaffelser skal gjøres i konkurranse der dette er mulig. Videre at den merkantile prosessen skal bidra til kosteffektive anskaffelser, sikre forutsigbarhet, etterprøvbarhet og likebehandling av tilbydere.