Den norske fregatten Helge Ingstad i Limassol på Kypros. Fartøyet er en del av den dansk-norske styrken som skal frakte Syrias kjemiske stridsmidler ut av landet og til destruering / The Norwegian frigate Helge Ingstad at Limassol in Cyprus. The vessel iDen norske fregatten Helge Ingstad i Limassol på Kypros. Fartøyet er en del av den dansk-norske styrken som skal frakte Syrias kjemiske stridsmidler ut av landet og til destruering / The Norwegian frigate Helge Ingstad at Limassol in Cyprus. The vessel ihttp://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_ 13.12.13 11 05 10.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3194

Samarbeid med industrien

Regjeringen ønsker å styrke næringspolitiske aspekter i forbindelse med Forsvarets anskaffelser. Det skal gis stabile, forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser, hvor staten er engasjert i partnerskap med næringslivet og arbeidstakerne.

​​​​​​​​​​De næringspolitiske aspektene ved Forsvarets anskaffelser er en viktig del av regjeringens politikk som skal bidra til å videreutvikle norsk industris kompetanse til å understøtte Forsvarets materiellbehov, styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid, og sørge for at norske bedrifter best mulig blir satt i stand til å levere materiell til Forsvaret innenfor de områder hvor dette anses hensiktsmessig. Den drivende faktor skal være forsvarssektorens behov.

Forsvarsdepartementet har etablert fora hvor industrien og Forsvaret kan møtes for å utvikle nye og bedre samarbeidsrelasjoner. Å styrke dialogen er også et uttrykt ønske fra industrien. Det legges blant annet vekt på tidlig dialog og informasjonsutveksling, slik at industrien bedre kan vurdere og planlegge egen deltakelse i enkelt-prosjekter.

Målsettingen

Basert på Forsvarets behov skal ivaretakelse av de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser bidra til økt nasjonal verdiskaping og utvikling av et konkurransedyktig næringsliv samt sikre Forsvaret nødvendig tilgang på kompetanse, materiell og tjenester. Videre vil samarbeidet mellom Forsvaret, forsknings- og utviklingsmiljøene og næringslivet, basert på Forsvarets behov, styrkes. Samarbeidet vil omfatte både nasjonale og internasjonale prosjekter.

Forsvaret og næringslivet

Forsvarsdepartementet har, sammen med Forsvarets militære organisasjon, en rekke oppgaver i tilknytning til Forsvarets materiell som stiller store krav til organisasjonenes kompetanse på området.

Forsvaret vil i større grad legge til grunn at sivil kompetanse nyttes der dette møter kravspesifikasjonene. Det er verken mulig eller ønskelig for Forsvaret selv å besitte alle typer kompetanse. Det bør derfor etableres et samarbeid med miljøer som har den kompetansen som det ikke er hensiktsmessig at Forsvaret selv besitter.

Det er ikke uvanlig at det tar 10 – 20 år fra behovet beskrives og til materiellet kan leveres. En av hensiktene med et nærmere samarbeid mellom Forsvaret og industrien er å korte ned den tiden det tar å anskaffe materiell. I tillegg har også materiellet normalt en lang levetid som kan strekke seg over 20 – 40 år (enkelte ganger også lengre). I tidligfasen av en anskaffelse og under strukturutviklingen fremkommer det ofte behov og ønsker om krav til ytelsen. Gjennom de ulike fasene av anskaffelsen er det viktig at den samlede kompetansen blir benyttet for å sikre et best mulig grunnlag for anskaffelsen. Her vil forskningsmiljøene og næringslivet kunne bidra med innsikt i hvilken ytelse som kan oppnås ved bruk av ulike teknologiske løsninger samt bidra med kunnskap om den fremtidige utviklingen.

En del av Forsvarets materiell er bygget opp med kompetanse og innspill fra en rekke bidragsytere. Forsvaret er avhengig av et samspill mellom Forsvaret selv, forsknings- og utviklingsmiljøene og næringslivet. Dette er nødvendig for at Forsvaret skal kunne levere resultater med den kvalitet som er forventet.​

Publisert 7. september 2011 14:20.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.