Tidligsamarbeid med industrien

​Tidligsamarbeid med forsvarsindustrien omfatter mulige og planlagte prosjekter i porteføljen av materiellinvesteringsprosjekter for Forsvaret. Et eventuelt tidligsamarbeid mellom industrien og Forsvaret besluttes av FD. Samarbeidet med den enkelte industriaktør vil være avgr​enset i tid, ytelse og kostnad, og bli regulert av en samarbeidsavtale/kontrakt mellom industriaktøren og Forsvaret. Denne formen for tidligsamarbeid med industrien defineres som samarbeidsprosjekt.​​

​​​Forutsetning for etablering av et samarbeidsprosjekt er:

 • At et mulig samarbeidsprosjekt er identifisert gjennom en næringsstrategisk analyse/vurdering (vil normalt krevedialog med representanter fra norsk industri (FSi) i det aktuelle materiellprosjektets tidligfase)
 • at prosjektet møter kravene i kriteriene,
 • at prosjektet er kostnadseffektivt for forsvarssektoren,
 • at prosjektet er godkjent av FD, og
 • det inngås en samarbeidsavtale/-kontrakt mellom FD/Forsvaret ved FLO og bedriften(e).

De teknologiske kompetanseområder

FD har i samarbeid med Forsvaret og industrien definert syv teknologiske kompetanseområder som skal legges til grunn for samarbeidet mellom Forsvaret og industrien. Disse ble presentert for Stortinget gjennom Prop. 1 S (2011-2012). 

Kunnskapsområdene er:

 1. Kommando-, kontroll-, informasjons-, beslutningsstøtte- og kampsystemer.
 2. Systemintegrasjon
 3. Missilteknologi (med særlig vekt på bruk av topografisk krevende og kystnære områder) og tilhørende sensorer og ildledningssystemer.
 4. Undervannssensorer og autonome undervannssystemer.
 5. Ammunisjon, siktemidler, fjernstyrte våpenstasjoner, rakettmotorteknologi og militære sprengstoff.
 6. Materialteknologi (herunder kompositt) spesielt utviklet og/eller bearbeidet for militære formål.
 7. Levetidsstøtte for militære luft- og sjøfartøy
Publisert 24. januar 2012 13:53.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.