Materiellforvaltning

Materiellforvaltning omfatter den del av logistikkvirksomheten som omhandler planlegging
og utøvende virksomhet i forbindelse med anskaffelse, etterforsyning, lagring, distribusjon og
utfasing av materiell og materiellsystemer.

Materiellforvaltning omhandler å:

 • tilrettelegge for drift av fremskaffet materiell i henhold til beslutninger, lover og regelverk, samt å anskaffe materiell i forbindelse med drift av besluttet struktur
 • opprettholde materiellets yteevne i levetiden, herunder:
 • oppdatere og oppgradere materiellet
 • forestå vedlikehold av materiellet for å opprettholde dets operative/tekniske
  tilgjengelighet og kapasitet
 • forestå etterforsyning, distribusjon og lagring av reservedeler og forbruksmateriell
 • etablere prosedyrer for konfigurasjonsstyring og konfigurasjonskontroll
 • opprettholde materiellets tekniske sikkerhet i henhold til lover og regler
 • etablere rutiner og prosedyrer for forvaltningsmessig kontroll og distribusjon av materiell og utstyr, herunder etablering, drift og vedlikehold av et materiellregnskap
 • styre prosessene i forbindelse med utfasing av materiell, herunder utrangering, sanering, kassasjon og avhending.

Fremskaffelse av materielle kapasiteter reguleres av Konsept for fremskaffelse av materiellekapasiteter i forsvarssektoren og rammeverk for gjennomføringer av investeringer i Forsvaret; PRINSIX. I konsept- og definisjonsfasen av prosjekter skal forsvarlig forvaltning og kosteffektive løsninger vektlegges.​