Estimeringsteknikker

Å finne frem til levetidskostnadene på et tidlig stadium i anskaffelsesprosessen er nødvendig for å kunne påvirke løsningene og gjøre fornuftige valg. Dette betyr at fremtidige kostnader må estimeres.

Det finnes forskjellige estimeringsmetoder som kan være anvendelige for LCC. De viktigste metodene er:

  • Parametrisk. Metoden er basert på at det eksisterer en sammenheng mellom forskjellige kostnader og andre parametere som er enklere å estimere. For bestemte kategorier av materiell kan det f.eks være en sammenheng mellom kostnadene og parameterne vekt, kjørt distanse, antall skudd ol. Metoden kan være effektiv når sammenhengene først er etablert, men usikkerheten kan være betydelig, spesielt i forbindelse med teknologiske endringer for materiellet. Metoden er best egnet i tidligfase når det skal etableres et grovt overslag uten å bruke for mye ressurser på beregningene.
  • Analogi. Metoden er basert på å finne frem til tilsvarende materiell der kostnadene er kjent. Dette materiellet kan f.eks være det materiellet som skal erstattes av det nye materiellet som det skal estimeres kostnader for. Det kan i slike tilfeller være aktuelt å vurdere hvilke teknologi-endringer dette representerer. Forsvarets forskningsinstitutt benytter i slike situasjoner en ”teknologisk fordyrelsesfaktor” (TKF) for å korrigere for at ny teknologi gir bedre men dyrere materiell.
  • Oppgaveorientert. Metoden er basert på å identifisere de viktigste oppgavene forbundet med å anskaffe, operere og avhende materiellet, og deretter estimere hva det koster å utføre de forskjellige oppgavene og hvor ofte de må utføres. Metoden kan utføres overordnet med et lite antall identifiserte oppgaver på et høyt nivå, eller brutt ned i et stort antall mer detaljerte oppgaver. Det første alternativet medfører mindre arbeid men det er vanskeligere å estimere ressursene som kreves for å utføre oppgavene. Det siste tilfellet vil normalt gi et bedre estimat men vil kreve mer analysearbeid. En hensiktsmessig utførelse er å begynne i tidligfase å identifisere oppgaver på et høyt nivå og etter hvert i prosjektet detaljere analysene når mer informasjon er tilgjengelig slik at LCC estimatene stadig blir bedre. FLO har utviklet et eget verktøy for å støtte denne metoden.
Publisert 5. august 2011 15:16.. Sist oppdatert 11. august 2015 12:20.