Anskaffelsesfase (NATO)

Et NATO-prosjekt blir autorisert av AC/4. Når AC/4 har autorisert et prosjekt, vil FD gi FLO/I i oppdrag å få gjennomført prosjektet. Det er viktig å presisere at det kun er det autoriserte prosjektomfanget som FLO eller FB skal legge til grunn ved utarbeidelse av anbudsdokumenter. TBCE kan være endret i behandlingsprosessen og NATO dekker kun autorisert "scope of work" slik det framkommer i AC/4-DSxxxxx.
​AC/4 har godkjent et omfattende regelverk hvordan anbud skal innhentes og gjennomføres. Det vil framkomme av AC/4-DSxxxxx hvilken anbudsprosess som skal nyttes ifm det autoriserte prosjektet: International Competive Bidding (ICB) (kun til de nasjonene som finansierer prosjektet), National Competive Bidding (NCB) eller Soule Source. Det henvises til FLO/I for nærmere opplysninger.

 FD har bestemt at NATOs dokumenter har ranger foran tilsvarende nasjonale dokumenter, dvs at er det uoverensstemmelser mellom et NATO dokument og et nasjonalt dokument så skal NATO dokumentet følges. Dette har betydning bl annet for bruk av Anskaffelses Reglement for Forsvaret (ARF) ifm NSIP prosjekter.

Alle nasjonale forslag om endringer av teknisk, operativ og økonomisk art ift det som er beskrevet i autorisert scope of work skal avklares med FLO/I. Hvis FLO/I støtter endringsforslaget vil FLO ta dette opp med NATO HQ for å unngå ekstra nasjonale utgifter.

Når prosjektet er ferdig vil FB eller FLO utarbeide ”As built” dokumentasjon som framsendes via FD til NIS. Avhengig av prosjektets omfang og kostnader vil det bli gjennomført en  overtagelsesinspeksjon - Joint Formal Acceptance Inspection (JFAI). Deretter utsteder NIS et overtagelsesdokument med betegnelsen AC/4(PP)FA/xxxx.

NATO vil etter at JFAI er gjennomført foreta en revisjon av prosjektets kostnader og utsteder Certificate of Final Financial Acceptance (COFFA). Prosjektet er nå ferdig og det registreres i NATOs inventarregister.
Publisert 5. august 2011 14:56.. Sist oppdatert 24. august 2015 12:48.