Definisjonsfase

​NATO har følgende prosjekttyper:Major Work, Minor Work, Stand Alone Projects og Urgent Requirement. Forskjellene mellom disse prosjekttypene er prosessene fram til prosjektene blir godkjent i AC/4.

Major work
Når CPen er godkjent av North Atlantic Council (NAC), vil FD anmode FLO/I om å få utarbeidet en detaljert prosjektbeskrivelse som betegnes Type B Cost Estimate (TBCE). FLO/I vil gi oppdrag enten til FB eller internt i FLO for utarbeidelse av TBCE som skal bl annet skal være basert på AC/4 godkjente kriterier og standarder.

Det ferdig utarbeidede TBCE sendes fra FLO/I til FD som sender dokumentet til NATO International Staff (NIS) med gjenpart til SC og JFC HQ, Brunssum. TBCE blir faglig gjennomgått av NIS ved Security Investment Directorate (SID). Hvis  SID mener at prosjektet er Eligible for Common Funding, vil det i et dokument betegnet AC/4(PP)Dxxxxx fremme sin anbefaling til AC/4. Komiteen vil basert på denne anbefalingen normalt autorisere det foreslåtte prosjektet. En autorisasjon medfører at nasjonene har forpliktet seg til å betale sin andel av prosjektkostnadene (eks MVA). Kostnadene for gjennomføring av det enkelte prosjekt fordeles mellom nasjonene iht en omforent fordelingsnøkkel. Autorisasjonen blir iverksatt gjennom et dokument betegnet AC/4-DSxxxxx.

Minor Work
Minor Work er et selvstendig og frittstående prosjekt som ikke skal koste mere enn 500.000 EURO. Nasjonale følgekostnader (vann, vei, strøm og MVA) kommer i tillegg. Prosjektforslaget utarbeides på et bestemt format som betegnes Minor Work Cost Estimate (MWCE). Det skal være et selvstendig prosjekt. Det er ikke anledning til å splitte opp et investeringsbehov slik at hver del kommer under MWCE taket.

Det bør alltid vurderes om oppgradering av et fellesfinansiert anlegg kan gjøres gjennom et Minor Work istedenfor med nasjonale midler. FLO/I iverksetter arbeidet med å lage et MWCE og framsender dette til NATO med gjenpart FD. Godkjennelsesprosessen i AC/4 er som for et Major Work.

Stand Alone Projects
Et Stand Alone Project (SAP) er et infrastrukturprosjekt med et spesielt definert omfang, som kan bli autorisert og implementert utenfor rammen av en CP for å oppnå en Required Capability. Nasjonene og NATO-kommandoene kan initiere en anmodning om et Stand Alone Project ved å benytte en forkortet versjon av de 10 "Sections" som en CP består av. Ved fremsendelse av et Stand Alone Project er det viktig å legge vekt på følgende:

 • prosjektet må ha et klart definert scope of work med kostnadsberegning og en sterk begrunnelse (Military Justification)
 • det må være innenfor Minimum Military Requirement (MMR)
 • det må ha en sterk støtte fra SC/JFC HQ
 • alle relaterte ressurser slik som personell, drift og vedlikehold må nøye spesifiseres
 • en sterk operativ begrunnelse for hvorfor prosjektet ikke kan fremsendes som en del av en CP

Godkjennelsesprosessen i AC/4 er som for et Major Work.

Urgent Requirement
I tillegg til de prosjektene som kommer inn under reglene for Stand Alone Project, kan det være aktuelt å fremme prosjekter under Urgent Requirement Procedure. Dette kan være prosjekter som NATO ønsker å prioritere f.eks. pga:

 • stormskader, ras, ødeleggelser, brann
 • i påvente av godkjennelse av en CP
 • utbedring av en uforutsett defekt (f eks: defekt rørledning eller kabler)
 • miljøvern
 • Godkjennelsesprosessen i AC/4 er som for et Major Work.
 • Finansiering

Stortinget bevilger over forsvarsbudsjettet hvert år de midler som skal benyttes til NSIP utbygging i Norge samt Norges bidrag til NATOs infrastrukturbudsjett. Midlene fordeles på følgende kapitler og poster:

 • kap 1760 post 44: Bevilgningen dekker de utgifter som Norge selv må dekke (MVA, infrastruktur til anlegget, reiser ol)
 • kap 1760 post 48: Bevilgningen dekker de utgifter som refunderes av NATO iht autorisasjonen
 • kap 1760 post 75: Bevilgningen dekker Norges brutto NSIP bidrag
 • kap 4760 post 48: Bevilgningen dekker alle brutto NSIP inntekter fra NATO.


NIS pålegger nasjonene å overføre til de andre nasjonene de beløp som forventes forbruk i løpet av de neste 6 mndr. FD fremmer de norske behovene etter anmodning fra FLO/I. Dette beløpet føres inn på kap 4760 post 48 og skal over tid balansere med utgiftene på kap 1760 post 48. Basert på aktuelle NATO-dokumenter utbetaler FLO/I NSIP-midler til andre nasjoner. FLO/I følger også opp at andre nasjoner betaler inn til Norge.

 

Prefinansiering
Dersom et prosjekt av spesielle årsaker må gjennomføres snarest mulig, kan dette gjøres ved en prefinansiering av prosjektet med nasjonale midler. Det bør for eksempel framsendes en prefinansieringserklæring når det skal gjennomføres oppgradering med nasjonale midler av et fellesfinansiert anlegg.

FD vil legge fram en prefinansieringserklæring i AC/4.  Når erklæringen er notert av komiteen, gjennomføres prosjektet etter de samme reglene som for ordinære fellesfinansierte prosjekter.

Hvis prosjektet startes opp før erklæringen er notert vil komiteen betrakte det som et eksisterende anlegg. Norge vil da komme i en "a posteriori" situasjon og autorisasjon av prosjektet kan ikke påregnes.

Nasjonen forskutterer investeringen på egen regning og risiko, NATO har ingen forpliktelser å autorisere midler til prosjektet når ”Type C Cost Estimate" (TCCE) sendes frem. TCCE gir en detaljert beskrivelse av investeringen med de faktisk påløpne kostnader.

Publisert 5. august 2011 14:56. av NH. Sist oppdatert 5. oktober 2015 10:58.