Konseptfase

Det er NATOs strategiske kommandoer (SC) som er ansvarlige for å utarbeide Capability Packages (CP). Målsetningen med en CP er å få avklart om tilstrekkelige ressurser er tilgjengelige for at en NATO Commander kan oppnå en spesifisert Military Requir

Capability Packages

Generelt

De strategiske kommandoene vil gjennom en CP analysere om nødvendige kapasiteter er til stede for å kunne få gjennomført NATOs operative planer. Selv om en CP ikke skulle medføre behov for en ny investering i Norge, så har den en verdi ved at den fastslår at alle nødvendige kapasiteter er til stede. Det er differansen mellom ressursbehovet og tilgjengelige ressurser som identifiserer et mulig investeringsprosjekt.
 
Plangrunnlag
Nødvendige kapasiteter som er foreslått i en CP, er utviklet fra Ministerial Guidance, Defence Review Requirement, Bi-SC Guidance for Defence Planning og harmonisert med operative planer. Nødvendige kapasiteter i en CP er de kapasiteter som er nødvendige for at en NATO Commander kan utføre pålagte oppgaver.
 
Utvikling av en CP
Det er i Bi-SC Capability Package Directive (Bi-SC 85-1) gitt detaljerte retningslinjer og klare ansvarslinjer for utarbeidelse av en CP. De strategiske kommandoene har ansvaret for å få utarbeidet hele CPen og vil normalt utarbeide Sections 1-5 og 9-10. Host Nation vil være med i utviklingen av Sections 6-8 ("Assets Available", "Analysis of Assets/Options" og "Consolidated Resource Proposal"). Host Nation skal også bekrefte bruken av nasjonale ressurser.
FLO/I koordinerer FMOs arbeid med CPer. Når FMOs bidrag er ferdig, sender FLO/I dette til FD for videreforsendelse til NATO. FD sørger for nødvendig politisk godkjennelse av CPen. 
En CP er et ”levende dokument” som normalt oppdateres hvert annet år. Ansvarlig strategisk kommando går gjennom planforutsetningene for gjeldende CP og oppdaterer som nødvendig. Dokumentet behandles deretter som alle andre CPer.
 
CP Analysis Worksheet
Når Strategic Command (SC) har definert hvilke ressurser de har behov for, blir det User/Host Nation sin oppgave å liste opp de ressurser som er tilgjengelige. Dette gjelder både NATO-infrastruktur og nasjonal infrastruktur (militær og sivil). Hjelpemiddelet i denne analysen er CP Analysis Worksheet (for utfylling av skjema, se Bi-SC 85-1). FLO/I vil koordinere dette arbeidet med Forsvarsbygg og internt i FMO (FOHK, FST og FLO). Det kan gjennom analysen fremkomme at:
  • det er behov for ny infrastruktur
  • eksisterende infrastruktur bør restaureres
  • det er ingen ytterligere infrastruktur behov.
Dersom det er mangler ved infrastrukturen kan disse manglene bli dekket med prosjekter. NATO kan imidlertid ut fra en totalvurdering beslutte at den identifiserte ”mangel” er operativt akseptabelt. FLO/I fremsender Analysis Worksheet med eventuell Project Data Sheet (PDS) til FD med anmodning om godkjenning. FD framsender dokumentasjonen til ansvarlig SC.
 
Project Data Sheet ​(PDS)
Eventuelle investeringsbehov som framkommer i forbindelse med utarbeidelsen av en CP, beskrives i en PDS. Den skal om nødvendig utarbeides i samarbeide med User Nation. En PDS beskriver kort prosjektet mht omfang og kostnader. Ferdig utfylt PDS vedlegges Analysis Worksheet, (for utfylling av PDS, se Bi-SC 85-1).
 
Godkjennelse av en CP
Når de strategiske kommandoene er ferdig med en CP framsendes den til NATO HQ for stabsmessig behandling. Military Committee (MC) og Senior Resource Board (SRB) utarbeider en felles rapport som sammen med CPen oversendes North Atlantic Council (NAC) for godkjennelse.
Prosjektene inkludert i den godkjente CPen videreutvikles som beskrevet i de etterfølgende avsnitt.
 
Forutsetninger
For at et militært behov i Norge skal komme i betraktning som et NSIP prosjekt, må behovet være nødvendig for å støtte allierte forsterkninger/operasjoner i Norge. I tillegg vil Over and above prinsippet ha betydning.
For prosjekter som skal dekke behovet for egne styrker som opererer på eget territorium, er NATOs utgangspunkt at disse behovene normalt ikke vil bli fellesfinansiert, ref Over and above prinsippet.
 
Nasjonal påvirkning
Det er under utarbeidelsen av seksjonene 6-8 i en CP at Norge kan påvirke prosessen. Dette krever en aktiv påvirkning  fra alle relevante ledd i Forsvarets organisasjon. FB og FLO har et spesielt ansvar for å se nasjonal finansierte og felles finansierte investeringer i sammenheng. Spesielt skal det vurderes om nasjonale behov helt eller delvis kan dekkes gjennom en CP. Hvis et planlagt nasjonalt finansiert prosjekt ikke kan vente på godkjennelse i NATO, må det vurderes om Norge skal nedlegges prefinansieringserklæring i AC/4 før det nasjonale prosjektet startes.
 
Nasjonalfinansiering vs fellefinansiering
Hvis et prosjekt er planlagt for felles nasjonal/NATO bruk, vil prosjektet kunne være gjenstand for kostnadsdeling mellom NATO og Norge. Det vil i hvert enkelt tilfelle bli vurdert om den nasjonale andelen skal budsjetteres over Kap 1760 post 44, 45 eller 47.
 
Publisert 5. august 2011 14:56.. Sist oppdatert 17. september 2015 16:13.