Investeringsstyring

Investeringsstyring innebærer overordnet styring av Forsvarets investeringer fra og med beslutning om investering er tatt og følger opp forsvarsmateriellsamarbeid og oppfølging av industrielt samarbeid (nasjonalt og internasjonalt) fra samme tidspunkt. ​

Integrert strategisk ledelse (ISL) innebærer at strategiske funksjoner i forsvarssektoren ligger i FD, mens FST er en iverksettings- og oppfølgingsstab, som skal påse at oppdrag utføres innenfor pålagte rammer. Strategiske funksjoner omfatter alt overordnet planarbeid, herunder langtidsplanarbeid, strukturutvikling og investeringsplanlegging og styring.

​​​​​​​​​​​​Det tilligger FD å foreta helhetlige tverrprioriteringer, og ikke minst beslutte ytelseskrav til Forsvarets kapasiteter innenfor fastsatte ressursrammer, samt foreta de politiske vurderinger knyttet til investeringsområdet, jf ”Konsept for fremskaffelse av materielle kapasiteter i forsvarssektoren” av 14. juli 2004. Samtidig skal kompetansen i Forsvaret utnyttes slik at materiellinvesteringene, når besluttet, gjennomføres på en kostnadseffektiv og rasjonell måte, innenfor de mål og rammer som er fastlagt av FD.

I FD er det FD III som er den avdelingen som til daglig arbeider med investeringer, enten i planfasen eller gjennomføringsfasen.​ Avdelingen følger opp alle forhold knyttet til investeringer innen materiell og EBA fra det tidspunktet beslutningen er fattet og tiltaket er tatt inn i PPM eller PPEBA. ​


Publisert 5. august 2011 14:52.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.