EBA behov

​Forsvarsdepartementets (FD) plan for nasjonalfinansierte EBA-investeringer over kapittel 1710 post 47 utgis som vedlegg til årlig iverksettingsbrev (IVB) til Forsvaret og Forsvarsbygg (FB).

​​​​​​FBs anskaffelsesplan er et dokument for FBs interne planlegging og skal være basert på EBA-vedlegget. Kostnadsanslagene i anskaffelsesplanen skal baseres på prosjektenes forventningsverdi, det vil si en kostnad pr. prosjekt som har 50 % sannsynlighet for ikke å overskrides (P50 estimat) med et forventet prisnivå pr. 1. juli i budsjettåret. FB kan i årlig IVB delegeres fullmakt til å endre fremdriften for godkjente prosjekter i den hensikt å tilpasse produksjonen til tilgjengelig økonomisk ramme i produksjonsåret. Endring av avtalefestede forhold mellom bruker og FB med hensyn til ytelse, økonomi og tid betinger skriftlig aksept fra bruker. Denne bør ikke være til hinder for at FB kan foreta fremdriftsmessige endringer for å kunne holde seg innenfor de budsjettmessige tildelingene de har fått.

EBA - Anskaffelse normalprosedyre 

EBA - Anskaffelse normalprosedyre

Behovsbeskrivelse (BB)

Behov for EBA-fremskaffelser skal spesifiseres i en egen behovsbeskrivelse med henvisning til IVB og helhetlig gjennomforingsplan der slik foreligger. Behovsbeskrivelsen kan initieres av bruker, forvalter eller eier, og skal inneholde en presis beskrivelse av dimensjonerende kapasiteter. Videre skal bakgrunn, omfang, ønsket ferdigstillelse og eventuelle føringer og konsekvenser beskrives. Ved fornyelsesprosjekter skal også tilstandsgrad beskrives. Beskrivelsen skal danne grunnlag for vurdering og anbefaling fra etatssjef for innspill til EBA-vedlegget. FB innarbeider eventuelt tiltaket i sitt årlige innspill til investeringsplanen.

Løsningsdokument (LD)

Hensikten med løsningsdokumentet (LD) er å få vurdert flere alternative løsninger på brukers behov for å kunne velge det alternativet som skal detaljeres i forprosjekt. Fremsendelse av LD er en del av normalprosedyren, og LD skal utarbeides så langt det er hensiktsmessig. LD tilsvarer konseptuell løsning for materiellinvesteringer. Løsningsalternativene kan være nybygg, modernisering, leie eller kjøp av EBA, og skal også omfatte videreføring av dagens løsning (0-
alternativet). Samarbeidsløsninger for EBA med private skal være vurdert der det kan være hensiktsmessig. Planlegging av gjennomføring av samarbeidsløsninger for EBA med private skal administreres av FB i nært samarbeid med bruker, og FB skal sørge for at fremskaffelsen foregår i tråd med Konsept for offentlig-privat partnerskap i forsvarssektoren. Ordinære leieforhold hvor avtalt leietid er fire år eller mer regnes som samarbeidsløsning med private. Slike leieforhold må forelegges FD.

Forprosjekt (FP)

Forprosjektet viser prosjektets fysiske/tekniske løsning og beregnede kostnader pr I. juli i budsjettåret. og tilsvarer fremskaffelsesløsning for materiellinvesteringer. Forprosjektet er grunnlaget for beslutning om iverksettelse, eventuell fremleggelse for Stortinget samt utarbeidelse av detaljprosjekt. Basert på forprosjektet inngås en avtale om leie mellom bruker og FB, og avtalen skal være en del av forprosjektdokumentasjonen. FB er ansvarlig for utarbeidelse av forprosjektet og initierer rettidig oppstart i forhold til investeringsplanen ved inngå utredningsavtale med bruker. Forprosjekt skal gjennomføres i nært samarbeid mellom FB og bruker. Planlegging og gjennomføring av eventuelle samarbeidsløsninger
med andre (private/offentlige) for EBA administreres av FB i nært samarbeid med
bruker, og FB sørger for at fremskaffelsen foregår i tråd med FDs krav til slike prosjekter. Innholdet i forprosjektet skal minimum tilfredsstille de krav som PBL  m/forskrifter ogg Arbeidsmiljøloven (AML) m/forskrifter stiller til bvggemeldingsdokumentasjon. Det skal også inneholde FDs og FBs behov for prosjektdokumentasjon knyttet til eventuell videreforing av prosjektet.

Publisert 5. august 2011 14:57.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.