Oppfølging i FID

​Alle aktiviteter som bruker eller planlegger å bruke midler på kapittel 1760 post 45 skal omfattes av Forsvarets investeringsdatabase (FID).

​​​​​​​​​​​​​FID er en database, hvor alle data om prosjekter blir lagret, alt fra arbeidspakker, ressursplanlegging og økonomi til tildelingsskriv. Det finnes mange forskjellige programmer som brukes når man skal se og lagre informasjon i FID. Hvert program er designet til å kunne støtte en spesiell type aktivitet, for eksempel er MSP Client laget for å understøtte planlegging av aktiviteter (arbeidspakker), mens Visual Cost er laget for å understøtte økonom​iplanlegging.​

 

 

fid 1fid 1http://forsvaret.no/media/PubImages/fid1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3361

​FID skal oppdateres kontinuerlig og minst en gang per måned for godkjente prosjekter, og fire ganger i året for planlagte prosjekter. Oppfølging i FID skal følge nedenforstående ansvarslinjer.

Følgende har ansvar for prosjektporteføljen:

  • FD har sansvaret for prosjektporteføljen av alle prosjekter som har status Prosjekt idé (PI), Mulig prosjekt (MP), Planlagt prosjekt (PP), og Ikke prioritert anskaffelse (IPA), og skal oppdatere FiD med data for disse. 
  • FD har et prosjekteieransvar for prosjekter som har status GP, i tillegg til et ansvar for å gi nødvendige prioriteringer til FLO som ivaretar den årlige likviditetsstyringen. 

Ansvarlig for å oppdatere FID er:

  • FD er ansvarlig for å oppdatere alle planprosjektene.
  • FLO er ansvarlig for oppdatering av godkjente prosjektet.
  • I tillegg er det etablert ansvarsfordeling av visse felt i FID. Disse er beskrevet nærmere i kurs og annen litteratur.

​FST med underlagte styrkeprodusenter har følgende ansvar:

  • Følger opp alle forprosjekter de har mottatt gjennomføringsoppdrag på.
  • Styrkeprodusentene vil få tildelt ansvar for å koordinere prosjektet på tvers av FLO, FB og evt. flere. Styrkeprodusenten har ansvar for den løpende koordinering. Der hvor flere styrkeprodusenter vil være delaktige i investeringen vil en hovedansvarlig bli pekt ut etter prinsipp om største bruker e.l.

Detaljert prosedyre

I prosessen med å utarbeide GO endrer prosjektet status fra PP til GP. I denne overgangen skal rammetildelingen i FID oppdateres og rammer fastsettes. Endringer av rammer etter at prosjektet har fått status godkjent er underlagt formell godkjennelse i FD.

Når FLO har kvalifisert gjennomføringsoppdraget får prosjektet status AP. FLO har ansvaret for gjennomføringen av selve investeringen i prosjektet og oppdatering av FID.

Dersom det er forhold som tilsier at prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor styringsmålet for utførende etat (FMO45), skal det fremmes en søknad til FD om bruk av usikkerhetsavsetning (UA45), endring av rammer eller av prosjektets omfang. For kategori-2 prosjekter og enklere anskaffelser beslutter FD bruk av UA45 og endring av FMO45. For kategori-1 prosjekter endres målkostnad og/eller omfang av stortinget gjennom budsjettproposisjonen eller egen investeringsproposisjon. FD beslutter bruk av UA45 også for kategori-1 prosjekter. ​​​​

Publisert 21. mai 2013 11:05.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.