Prosjektkoder

Følgende prosjektkoder er definert for investeringsvirksomheten:
 
Kode
 
Definisjoner
Mulig prosjekt
MP
En kapasitet som er forankret i gjeldende planer, men hvor det fremdeles finnes ulike løsninger for å realisere kapasiteten.
I FID legges en langsiktig tentativ planramme.
I det korte perspektiv legges det inn godkjente kostnadsrammer for studier og eventuelle gjennomføringskostnader for disse studier.
Planlagt
prosjekt
PP
Et prosjekt i konsept- og definisjonsfasen som er forankret i gjeldende planer, og hvor fremskaffelsesløsningen er under utarbeidelse.
I FID legges en langsiktig planlagt kostnadsramme.
I det korte perspektiv legges det inn godkjente kostnadsrammer for studier og eventuelle gjennomføringskostnader for disse studier.
Utviklings- prosjekt
UP
Et prosjekt hvor det er valgt at kapasiteten skal realiseres ved å anskaffe nytt materiell gjennom en utviklingsfase.
I FID legges en langsiktig planlagt kostnadsramme.
I det korte perspektiv legges det inn godkjente kostnadsrammer og gjennomføringskostnader for utviklingen.
Godkjent prosjekt
GP
Et prosjekt hvor anskaffelsesløsning er valgt og denne er godkjent av Storting eller FD (avhengig av kategori)
Kansellert prosjekt
KP
Et prosjekt som av ulike årsaker besluttes avbrutt, og hvor det ikke har vært noen aktivitet eller utbetalinger. Det kan fremdeles ligge forpliktelser i prosjektet.
Beslutning om kansellering tas av FD.
 
Følgende koder nyttes intern av FLO, og kommer i tillegg til de koder som er nevnt over:
Avtalt prosjekt
AP
Et prosjekt hvor avtale om gjennomføring er inngått med FLO.
Denne avtale kan også omfatte bruk av investeringsmidler i konsept-, definisjons- og utviklingsfasene.
Erfarings-rapport fremsendt
ERF
Et prosjekt hvor FLO har utarbeidet en erfaringsrapport, og denne er sendt fram til TPA med anbefaling om terminering av prosjektet
 
Følgende prosjekter er ikke en del av porteføljen, dvs at kostnadsrammer og gjennomføringskostnader skal ikke beregnes ved forhåndsdefinerte rapporter. Prosjekter med disse koder skal, som ”default”, ikke vises ved åpning av FID:
Prosjekt idé
PI
Prosjekter i idéfasen som ikke er forankret i gjeldende planer: SUP og lignende. Prosjekt idéer "eies" og vedlikeholdes i FID av den instans som har idéen. Idéer må organiseres og fremstilles som en slags idebank, hvor det går tydelig frem at prosjektene ikke er forankret noe sted.
Ikke Prioritert Anskaffelse
IPA
Et mulig- eller planlagt prosjekt som av ulike årsaker ikke lenger er en del av porteføljen. Denne prosjektkoden nyttes for å unngå å fjerne all informasjon om prosjektet i FID. Endrede politiske eller økonomiske prioriteringer kan føre prosjektet tilbake til gjennomføringsporteføljen.
Terminert prosjekt
TP
Et prosjekt som er avsluttet og hvor termineringsrapporten er godkjent i FD.
 
Publisert 21. mai 2013 11:02.. Sist oppdatert 17. september 2015 15:38.