Forprosjekteringsmidler

Forprosjekteringsmidler benyttes i materiellprosjekters konsept- og ​definisjonsfasen for å redusere usikkerhet i prosjektene, og bidra til effektiv og grundig utarbeidelse av beslutningsdokumentasjon.

​​Dersom det i forbindelse med oppstart av mulige prosjekter (MP) eller planlagte prosjekter (PP) planlegges med forprosjekteringsaktiviteter, skal aktivitetenes omfang estimeres og synliggjøres på det enkelte prosjektnummer.

Den enkelte styrkeprodusent har ansvaret for å melde inn behovet for forprosjekteringsmidler til FD. Behovet skal fremmes til det aktuelle programområdet som forvalter prosjektet, i henhold til tidsfrister gitt i den ordinære budsjettprosessen. Behovet skal meldes inn på behovsskjema som du finner i linken til høyre. Midlene kommer i sin helhet til utbetaling i gjeldene budsjettår, og kan ikke overføres til påfølgende eller senere år, selv om aktivitetene eller utbetalingene utsettes.

Forprosjekteringsmidlene tildeles Forsvaret gjennom Iverksettingsbrevet (IVB) for det enkelte år. I tillegg til IVB sender FD ut et eget skriv til Forsvaret med detaljert tildeling ned på program og prosjekt.

I gjennomføringsåret rapporteres prognose for årsresultat fordelt på det enkelte prosjekt fra styrkeprodusentene til FLO i forbindelse med resultat- og kontrollrapportene, hhv. per 30. april og 30. august. FLO har så ansvaret for å rapportere helhetlig forbruk og prognose til FD. Månedlig mottar FD, ved programledelsen, oversikt over forbruket av forprosjekteringsmidler fra FLO. Behov for endringer i gjennomføringsåret meldes løpende til programledelsen som vurderer behovet. Endringer formaliseres med nytt skriv fra FD.

For flere detaljer ta kontakt med FLO/Preprosjekt og spør etter prosedyren for forprosjekteringsmidler.

Publisert 14. januar 2014 14:32.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.