Roller og ansvar

Forsvarssektoren har definert tre sentrale roller i investeringssammenheng. Det er prosjekteier (PE), brukeransvarlig (BA) og prosjektansvarlig (PA). Rollene har en klart derfinert ansvar og myndighet i forhold til de oppgavene som skal løses.
​​​​​​​​​​​​Alt arbeid i forbindelse med materiellprosjekter gjennomføres som en integrert arbeidsprosess i alle faser, fra prosjektidé til terminering. I den integrerte prosessen legges det til grunn at alle som har en definert rolle, Prosjekteier (PE), BA eller PA, bidrar med ressurser til støtte for den som er prosessleder etter anmodning om bistand og uten at dette krever ytterligere ressursavklaring. Støtte fra etater som ikke bekler en formell investeringsrolle avklares i det enkelte tilfelle. Merutgifter for etater som ikke innehar en formell investeringsrolle kan finansieres med bruk av forprosjekteringsmidler i planfasene og belastes det enkelte prosjekts gjennomføringskostnader etter at prosjektet er godkjent.  

Sentrale organisasjonsleddGenerisk rolleRolle i materiellinvesteringsvirksomheten
ForsvarsdepartementetEierProsjekteier (PE)

Forsvaret

(FFI, FB og NSM)

BrukerBrukeransvarlig (BA)
ForsvarsmateriellForvalterProsjektansvarlig (PA)​


Prosjekteier
FD er PE og har ansvar for overordnet planlegging og gjennomføring av materiellinvesteringsprosjektene. Eieransvaret gjenspeiles gjennom hele prosjektforløpet, noe som innebærer at FD initierer prosjektoppstart og godkjenner alle faseoverganger i prosjektets livsløp til og med prosjektets terminering. 
FD er ansvarlig for overordnet koordinering av de aktivitetene som utføres av underlagte etater som er knyttet til materiellfremskaffelsen, slik at prosjektet forløper i henhold til plan. FD fastsetter de helhetlige rammene for prosjektene, blant annet med hensyn til tid, kostnad og ytelse. Ved et eventuelt behov for endring av disse rammene, kan FD gi ut en presisering, endring og/eller tillegg (PET) knyttet til det enkelte prosjekt. Ved eventuelle avvik gir FD føringer om nødvendige tiltak for å lukke avviket. 
FD tildeler midler for prosjektgjennomføring gjennom iverksettingsbrevet (IVB) til langtidsplanen (LTP) over kapittel 1760, og angir hovedprioriteringer for prosjektporteføljen.  
FD er prosesseier for fremskaffelsesprosessen. Prosesseier godkjenner fremskaffelsesprosessen og har myndighet til å beslutte endringer i, og/eller avvik fra godkjent prosess.

Brukeransvarlig
Forsvaret er brukeransvarlig (BA), og premissgiver for utviklingen av militære kapasiteter gjennom innspill til perspektivplan materiell (PPM) basert på operative behov og krav. BA skal fremsende nye behov til FD i form av prosjektidéer.  
For materiellinvesteringsprosjektene er Forsvaret ansvarlig for å fremme operative og beredskapsmessige behov og utarbeide krav til materiellet som anskaffes, i henhold til oppdrag gitt av FD. 
BA skal koordinere bidrag fra egen etat til utarbeidelsen av beslutningsdokumentasjonen for det enkelte materiellinvesteringsprosjekt. BA planlegger og leder innføringen av materiellet i egen etat og påser at mottakende avdelinger er forberedt og i stand til å ta materiellet i bruk. 
BA er ansvarlig for at effektmålene i det enkelte prosjekt nås. Dette innebærer at BA må følge opp og kontrollere at sammenhengen mellom effektmål og krav blir ivaretatt gjennom hele investeringsprosessen. Videre må BA legge til rette for at materiellet som anskaffes brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte i hele dets levetid, i henhold til materielldriftsplanen. BA er ansvarlig for å planlegge og realisere gevinster som skal oppnås som et resultat av prosjektet, og dokumentere disse etter at materiellet er tatt i bruk. 
Tilsvarende ansvar pålegges øvrige etater når de innehar rollen som BA i et materiellinvesteringsprosjekt. 

Prosjektansvarlig 
Forsvarsmateriell er prosjektansvarlig (PA), og skal planlegge og gjennomføre materiellinvesteringsprosjekter etter oppdrag og retningslinjer fra FD. 
Forsvarsmateriell utarbeider plan for produksjon av fremskaffelsesløsninger (FL) for to år av gangen i samarbeid med BA og fremmer denne til FD for godkjenning. FL-produksjonsplanen skal utarbeides med utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende PPM. 
PA er ansvarlig for at resultatmålene i det enkelte prosjekt nås. Dette innebærer at PA må ha et kontinuerlig fokus på parameterne tid, kostnad og ytelse i gjennomføring av prosjektene. PA skal derfor tilpasse fremdriften for enkeltprosjekter i tråd med de strategiske føringene gitt i IVB og følge opp kostnadsbruken i prosjektene. 

Publisert 6. august 2013 09:26.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:03.