IVB for langtidsperioden

Etter Stortingets behandling av LTP utgir FD et Iverksettingsbrev (IVB) til underlagte etater for å iverksette og styre beslutningene fattet av Stortinget. Herav vil det fremgå hvilke rammefaktorer som vil gjelde for utviklingen i LTP-perioden.

IVB for LTP 

IVB for LTP

Iverksettingsbrevet (IVB) for Langtidsproposisjonen (LTP) utarbeides på grunnlag av LTP, Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling, referat fra Stortingets behandling av LTP og siste oppdaterte, årlige perspektivplan materiell (PPM). IVB LTP må beskrive den besluttede utviklingen og tilhørende ambisjonsnivå tydelig, slik at det er mulig å gjøre konkrete prioriteringer i arbeidet med å operasjonalisere materiellporteføljen. Det er kun IVB LTP og de årlige IVBer til budsjettene som er departementets formelle styringsdokument til Forsvaret og de øvrige etatene.

Iverksettingsbrevet gir føringer for investeringsvirksomheten samt oppdatert materiellplan for virksomheten. Materiellplanen inneholder oversikt over planlagte og godkjente prosjekter med forventede utbetalinger. I tillegg inneholder planen oversikt over ansvarsforhold innenfor investeringsvirksomheten og en prioritering av investeringsområder og prosjekter både for gjennomføring og planlegging.

Publisert 14. januar 2014 15:16.. Sist oppdatert 24. juli 2015 17:45.