Strukturplanlegging

Hensikten med strukturplanleggingen er å oppnå tilpasningsevne og fleksibilitet i forhold til raskt skiftende omgivelser.

Strukturplanlegging 

Strukturplanlegging

Strukturutviklingsplanen (SUP) operasjonaliserer planer og målsettinger som vedtas blant annet gjennom langtidsplanleggingen, og vil alltid måtte finne sine løsninger innenfor de rammer som kapabilitetsutviklingsplanen (KUP) fastlegger.

Forsvarets langtidsplanlegging er innrettet som en kontinuerlig prosess, der delprosessene som er beskrevet over vil pågå kontinuerlig. I tillegg vil forsvarssjefen på selvstendig grunnlag eller etter spørsmål fra statsråden, gi sine fagmilitære råd for utviklingen av Forsvaret. Forsvarssjefen vil kunne iverksette større utredninger for å komme frem til sitt fagmilitære råd. Basert på forsvarssjefens råd til statsråden vil Forsvarsdepartementet (FD) bearbeide dette til en oppdatert langtidsplan som kan fremlegges som proposisjon eller melding til Stortinget.

De viktigste innspill til strukturutviklingsplanen (SUP) er:

  • Strategisk analyse
  • Sikkerhetspolitiske og forsvarspolitiske målsettinger
  • Økonomiske rammer
  • Anbefalte tiltak for å sette retning og fokus for utvikling av Forsvarets struktur fra KUP.
  • Status på måloppnåelse gjennom RKR

I langtidsplanen vil SUP danne grunnlaget for materiell- og investeringsplanen for perioden. I den årlige Prop.1 S og det etterfølgende IVB til FDs underlagte etater vil strukturutviklingsplanen danne grunnlaget for en mer konkret investerings- og utfasingsplan. Strukturutviklingsplanen vil også danne grunnlaget for den videre materiellplanlegging og investeringsstyring, herunder: 

  • Perspektivplaner for materiellanskaffelser (PPM), personell (PPP) og eiendom, bygg og anlegg (PP EBA)
  • Operasjonaliserte målsettinger for utvikling av struktur, organisasjon og kapasiteter
  • Operasjonalisering og detaljering av ambisjonsnivå og gjennomføring av operasjoner

For å lykkes med en god SUP er det viktig at man har investeringsplaner som er realistiske, prioriterer anskaffelsene og sikrer at innholdet har en fullstendig analyse av levetidskostnader slik at driftskostnadsbilde også er en del av planverket.

Publisert 14. januar 2014 15:08.. Sist oppdatert 5. oktober 2015 15:17.