Kommunikasjonsledelse

Kunnskapsområde kummunikasjonskedelse har til hensikt å definere hvem som skal ha hvilken informasjon, og hvordan det sørges for at dette skjer. Kommunikasjonsplanen skal dokumenteres som en del av PLP.


Kommunikasjon er en svært viktig del av prosjektleders virkemiddel for styring og ledelse av personellet i og rundt prosjektet. Prosjektleder må ajourføre interessentanalysen jevnlig for å sikre rett informasjon til rett instans, dvs relevante interessenter og aktører. Det må også beskrives møtestruktur for prosjektet, og rapporteringssyklusene må dokumenteres. Som en hovedregel skal man benytte interne møter for å skaffe seg rett informasjon om status i prosjektet ift gjeldende planer for tid, kost og ytelse, samt usikkerhetsbildet. Dette pga eksternrapportering. Prosjektleder skal uansett type prosjekt rapportere månedsstatus i Artemis.
Typisk er det viktig som PL å skaffes seg status innen alle kunnskapsområdenes virksomhet. Eksempelvis:
Følger prosjektet tidsplanen

  • Leveres det med avtalt kvalitet
  • Er vi innenfor kostnadsrammen
  • Hva er status på usikkerhetsbildet