Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring innebærer å overvåke/måle bestemte prosjektresultater for å fastslå om de er i overensstemmelse med relevante kvalitetsstandarder, og identifisere måter å eliminere årsaker til utilfredsstillende resultater på.

​Formålet med kvalitetsstyring er todelt, både å skille ut produkter med avvik og å sørge for nødvendige justeringer av prosessen. Målinger i forbindelse med kvalitetsstyring utføres  både på produktet og prosessen. I praksis innebærer kvalitetsstyring å måle om de spesifikke kvalitetsmål (metrics) definert i kvalitetsplanen er oppfylt.

Selv om kvalitetsstyring normalt forbindes med inspeksjon i tilvirkning/produksjon er det er viktig å forstå at kvalitetsstyring skal utføres på alle typer prosesser i en organisasjon, også på prosjektledelsesfunksjoner. For Forsvarets prosjekter kan kvalitetsstyring innebære inspeksjon av dokumenter for å gjøre nødvendige forbedringer i arbeidsprosessene. Spesifikke kvalitetsmål kan for eksempel være tiden i forbindelse med behandling av avvikssøknader/endringssøknader.

Merk: Det er en nær sammenheng mellom kvalitetsstyring i kunnskapsområdet kvalitetsledelse og ”omfang verifikasjon” i kunnskapsområdet ”Omfang”. Både ”omfang verifikasjon” og kvalitetsstyring har som mål å avise produkt med avvik. Kvalitetsstyring har i tillegg som mål å forbedre prosessene.

Forsvaret kan også følge opp hvordan leverandøren gjennomfører sin kvalitetsstyring. Dette kan gjøres av Faggruppe kvalitetssikring.