Terminologi

Trykk på ønsket bokstav for å vise termer som begynner på bokstaven.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Terminologi - alfabetisk

 

 

AA<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Ad</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>ministrative og forvaltningsmessige tjenester<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ytelser o</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">g leveranser for den daglige virksomheten innen personell- og organisasjonsforvaltning, økonomiforvaltning,</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">  </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">materiellforvaltning, forpleiningstjeneste, transporttjeneste, informasjonsforvaltning,</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">  </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">vakt-/sikringstjeneste og MP - tjenester.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Administrerende sideentreprenør<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Entreprenør som har påtatt seg byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av en eller flere andre sideentreprenører (administrerte sideentreprenører)</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Aksept</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Samtykke i å motta et produkt eller en tjeneste som er tilbudt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Akseptere usikkerhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Å velge</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"> ikke å gjøre noe med usikkerheten. Dette kan gjøres ved at man tar høyde for at den kan påvirke prosjektet gjennom økt kostnadsramme og / eller flyt i tidsplanen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Aktivitet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">E</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">n eller flere arbeidsoppgaver innen en arbeidspakke som krever ressurser for å gjennomføres. Se også arbeidspakke.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Analyse av vedlikeholdsnivå / LORA (Level of Repair Analysis)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En systematisk fremgangsmåte for å bestemme kostnadene for alternative måter å vedlikeholde materiell, idet man tar hensyn til variable så som kostnader for reservedeler, vedlikeholdsutrustning, fasiliteter og personell.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Anbudsinnbydelse<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">S</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">kriftlig oppfordring til en bestemt eller ubestemt krets om innen samme tidsfrist og på samme grunnlag å levere tilbud på en vare eller en tjeneste.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Ansvarskart<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Skjematisk oversikt over hvem som er ansvarlig for konkrete aktiviteter i et prosjekt</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Arbeidspakke<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et klart avgrenset stykke arbeid som skal føre til et konkret, målbart resultat. Laveste nivå i prosjektnedbrytingsstrukturen. Ressurser tilordnes, og fremdrift rapporteres pr arbeidspakke. Dette kan også oppnås gjennom bruken av et delprosjekt hvor arbeidspakken kan bli ytterligere brutt ned i aktiviteter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Arbeidspakkestruktur</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En arbeidspakke er laveste felles enhet i aktivitetsstruktur, organisasjonsstruktur og eventuell fysisk struktur. En arbeidspakke er normalt ytterligere inndelt i aktiviteter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Arbeidsstandard<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokument eller fysisk prøve som gir eksempel på fagmessig utført arbeid. Prosedyrer/rutiner som beskriver hvordan </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">arbeidet skal utføres.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Artikkel (Item)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Fellesbetegnelse på alle materiellgjenstander, udelelige eller sammensatte.</span></p><p>Se også Forsyningsartikkel.<br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Artikler med lang ledetid (Long Lead Time Item)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Artikkel som på grunn av den tiden det tar å frembringe den, må bestilles før hovedgjenstanden slik at gitt leveringsdato for hovedgjenstanden overholdes.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Avhending<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Innebærer at materiell overdras til andre enn statens egne etater. Ved avhending av materiell må det tas hensyn til eventuelle bestemmelser gitt i lov eller forskrift, som regulerer salg av vedkommende materiell.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ref: Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Avvik<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav. Uoverensstemmelse mellom målt verdi og referanseverdi (fra en prosjektplan, budsjett ol).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Avvik (Deviation, Waiver)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En spesifikk skriftlig godkjennelse av at en artikkel kan avvike fra ett eller flere krav som inngår i artikkelens godkjente konfigurasjonsdokumentasjon for et spesifisert antall enheter eller en angitt tidsperiode.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Basert på MIL-STD-973, Notice 3.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Avvikle/nedlegge<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Nedleggelse/avvikling av strukturelement eller kapasitet. Omfatter ikke avhending.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Avvikssøknad<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Søknad om godkjennelse av et avvik.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Avvikstillatelse<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Tillatelse til å kunne fravike spesifiserte krav</span></p>
BB<p>​​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Base</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En lokalisering hvorfra operasjoner springer ut i fra eller støttes, et område eller lokalisering som inneholder installasjoner som utfører logistikk eller annen støtte.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">I denne sammenheng utgjør base et samlebegrep over forsvarsetablissement tidligere kalt leir, garnison, festning, fort, stasjon, base etc.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Baseline</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Baseline er prosjektets styringsreferanse. Baseline settes årlig i januar. Avvik måles mot baseline. Baseline er </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">periodisert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Det kan være ulike måter å tenke baseline på. Enten en likviditetsmessig baseline, som avtalt budsjett for året, eller som siste godkjente (av eier) prosjektplan.</span></p><p><strong>Behovspesifikasjon</strong><br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokument som beskriver et produkts eller en tjenestes ønskede egenskaper, basert på behov eller krav fra brukere. (Mil: operativ målsetning).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Bemanningsplan<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Planlagt, fremtidig personellbehov.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Betalingsplan<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Plan for prosjektets utbetalinger (cash flow).</span></p><p><strong>Bevilgninger, Årlige<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Tildeling av m</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">idler for et budsjettår.</span></p><p><strong>Budsjett<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Mengden penger øremerket for et spesielt bruk. Administrativt vedtatt plan over inntekter og utgifter i en tidsperiode. Økonomisk handlingsplan</span></p><p><strong>Budsjetterte kostnader<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Antatte kostnader for planlagt utført arbeid i en definert tidsperiode.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Byggeleder<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Prosjekt</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">leders stedlige representant.</span></p><p><strong>​Byggherre<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontraktspart som skal ha utført det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter.</span></p>
CC<p></p><div><p><strong>Capability package</strong><br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et dokument som identifiserer en</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"> militær kapasitet som er nødvendig for at NATO skal kunne oppfylle sine forpliktelser innen et bestemt område. Slike kapasiteter vil kunne dekkes av eksisterende eller nye nasjonalfinansierte prosjekter og eksisterende eller nye NATO-finansierte prosjekter. En godkjent Capability Package vil danne grunnlaget for eventuelle nye NATO-prosjekter.</span></p><br></div>
DD<p><strong>​</strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Dataelement beskrivelse (Data Item Description)</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et skjema som definerer og beskriver data som kreves levert av leverandør. Fullstendige skjemaer blir overlevert leverandører som støtte til og for identifisering av hver artikkel som er listet i CDRL.</span></p><p><strong>Defekt (Defect)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et vilkårlig avvik fra spesifiserte krav for en artikkel.</span></p><p>Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</p><p><strong>Definisjonsfasen<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Livssyk</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">lusfase der prosjektet formelt blir etablert i forvaltningen. I fasen utarbeides plan for gjennomføring av aktiviteter i prosjektet, og det gjennomføres en systemstudie for å velge og spesifisere systemløsning i form av krav. Fremskaffelsesløsningen beskriver videreføringen av prosjektet.</span></p><p>Egendefinert, basert på PRINSIX.</p><p><strong>Del (Part)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En eller flere bestanddeler som er satt sammen, og som normalt ikke kan demonteres uten å ødelegge delen eller forringe dens funksjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: MIL-STD-280A, Military Standard Definitions of Items Levels, Items Exchangeability, Models and Related Terms, U.S. Department of Defense, Washington DC.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Delmontasje (Subassembly)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">To eller flere deler som danner en utskiftbar enhet, men som likevel kan demonteres i utskiftbare deler.</span></p><p>Oversatt fra: MIL-STD-280A, Military Standard Definitions of Items Levels, Items Exchangeability, Models and Related Terms, U.S. Department of Defense, Washington DC.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>D</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>elprosedyre<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Fa</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">stsatt og dokumentert handlemåte for aktiviteter som naturlig hører sammen og som utgjør en avgrenset del av en prosedyre.</span></p><p>Egendefinert.</p><p><strong>Delprosjekt<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En mindre del av e</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">t prosje</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">kt. Se også arbeidspakke</span></p><p><strong>Deployerbare baser<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Er baser so</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">m lar seg flytte og etablere på 2-30 dager</span></p><p><strong>Det totale usikkerhetsbildet<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Prosjektets totale usikkerhet, altså intern, ekstern og ekstrem usikkerhet, er summen av hendelser og estimatusikkerhet.</span></p><p><strong>Detaljplanlegging<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">D</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">en planlegging som gjøres på det laveste nivået i et prosjekt.</span></p><p><strong>Drift<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Omfatter bruk, mobiliseringslagring, vedlikehold, modifikasjon, forsyning, kontroll og utfasing av materiell.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Driftsfasen<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Livssyklusfase der materiellsystem er fordelt og satt i full drift. I fasen anvendes og vedlikeholdes materiellsystemet, og driften følges opp for å sikre en forsvarlig forvaltning av materiellsystemet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert (PRINSIX-fase).</span></p><p><strong>Driftsprofil (Mission Profile)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Beskrivelse av bruksbelastning for materiellsystemet i en angitt tidsperiode for en bestemt driftstype. Driftsprofilen skal angi bruksbelastningen til tilstander og modier. For hver tilstand og modus kan det være flere driftstyper som må beskrives med separate driftsprofiler.</span></p><p>Se utdypende forklaring og eksempler. Se også scenario.</p><p>Egendefinert.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Driftssikkerhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En kvalitativ karakteristikk av et systems evne til å fungere, dvs at systemet ikke feiler på en slik måte at definerte funksjoner forhindres i å bli utført. Driftssikkerheten karakteriseres av både materiellsystemets og logistikkstøttesystemets egenskaper. Driftssikkerheten kan f eks måles som operativ tilgjengelighet, suksessannsynlighet eller overlevelsesannsynlighet. Sammenholdt med systemets tekniske ytelser, dvs treffsikkerhet, sprengkraft ol, karakteriserer driftssikkerheten systemets evne til å utføre definerte funksjoner.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert, basert på Karl-Edvard Johansson, Underhållsteknikk, 1998.</span></p>
EE<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Effektmål<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Effektmålet skal beskrive de effekter og mulige gevinster som søkes oppnådd ved å gjennomføre prosjektet. Effektmålene peker tilbake på de behov eller problemer som utløste prosjektet. Effektmålet skal være svaret på hvorfor prosjektet igangsettes. Effektmålet skal beskrive nytten som virksomheten oppnår ved å gjennomføre prosjektet, eksempelvis tilfredsstillelse av et helt nødvendig behov, en kostnadsreduksjon, en omstilling eller økt lønnsomhet. Effektmålet skal være knyttet til virksomhetens strategiske målsettinger. Effektmålet skal ikke beskrive leveransen eller konseptet, og ett effektmål kan dekke flere prosjekter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Eierskap til usikkerhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ansvar for tiltak og oppfølging knyttet til usikkerhetselementer.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Ekstern usikkerhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Usikkerhet som skyldes forhold utenfor prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Ekstrem usikkerhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Usikkerhet som kan påvirke prosjektet, hvor sannsynligheten for at hendelsen inntreffer er meget liten og videre konsekvensen av usikkerhetselementet vil være stort for prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Elektronisk Dokumentasjon (Electronic Documentation)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den informasjonen som er nødvendig for å omforme krav til et materiellsystem til teknisk dokumentasjon og ILS - dokumentasjon, inkludert kildedata som informasjonen er utledet fra, og format på dataleveransene. Elektronisk dokumentasjon omfatter:</span></p><p></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">teknisk vedlikeholdsinformasjon</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">nødvend</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">ig og midlertidig teknisk informasjon og informasjon om forsyningstjeneste</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">software</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">dokumentasjondokumentasjon om reservedelsopplegg</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">identifikasjonslister/delinformasjonslister</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">tegninger, spesifikasjoner, teknisk Datapak</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">LSA-rapp</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">orter</span></li></ul><p></p><p>Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</p><p><strong>Entreprenør<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontraktspart som har påtatt seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Estimat<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En begrunnet antagelse om fremtiden på grunnlag av erfaringer og viten om prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Estimatanalyse<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Teknikk for å analysere estimatusikkerhet</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Estimated date of completion</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Angir tidspunktet for når et prosjekt forventes ferdigstilt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>E</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>stimatusikkerhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Estimatusikkerhet er usikkerhet som skyldes at man ikke har all informasjon om prosjektet tilgjengelig, og man må derfor gjøre forutsetninger, eller antakelser, for å kunne planlegge. Denne type usikkerhet er "kontinuerlig", dvs. at resultatet kan forventes å bli en av verdiene innenfor ett kontinuerlig utfallsrom</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Etablere<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Begrepet å etablere omfatter prosessene å opprette eller motta et levert strukturelement eller kapasitet og innfase alternativt innføre det i strukturen, der innfase og innføre beskriver hvordan strukturelementet eller kapasiteten skal etableres. (Se Opprette, Innfase og Innføre)</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Evaluering<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En systematisk prosess hvor en fastsetter staben/avdelingens stridsevne/operative status gjennom undersøkelse av avdelingens og personellets kapasiteter, utholdenhet, tilgjengelighet, materiell etc mot oppdrag, operative krav og definerte kriterier. NATO definisjon: "Evaluation is the structured process of examining activities, capabilities and performance against defined standards or criteria" (ref ACO Forces Standards Vol VII).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Evalueringsprosessen</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Arbeidet med vurdering av i hvilken grad mål / resultater er nådd eller hvor effektiv gjennomføringen har vært.</span></p>
FF<p><strong>Fakturering (Invoicing)</strong><br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversendels</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">e av faktura til kunden fra leverandør, i elektronisk form eller midlertidig på papirformat inntil elektronisk overføring blir tilgjengelig.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Fase<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En samling av logiske relaterte prosjektaktiviteter, som vanligvis ender i ferdigstillelsen av en hovedleveranse.</span></p><p><strong>​Fastsettelse av førstegangs reservedelsopplegg (Initial Provisioning)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Førstegangsanskaffelse av reservedeler som skal dekke behovet for reservedeler ved korrigerende vedlikehold og forebyggende vedlikehold i den første perioden av materiellsystemets levetid, samt dekke behovet for reservedeler i krig.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Hærens Forsyningskommandos policy for vedlikeholdstjenesten og tilrettelegging for drift i Hæren og Heimevernet.</span></p><p><strong>FDs iverksettingsbrev<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Gir tildeling av midler med disponeringsfullmakt til Forsvarssjefen og Forsvarsdepartementets direkte undergitte etater. Foreskriver også oppfølgings- og rapporteringsprosedyrer og -parametre.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Feil<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Mangel på oppfyllelse av krav. Avvik som kan føre til svikt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Feil (Failure)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Bortfall av en enhets evne til å utføre sin tiltenkte funksjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">("Required" er oversatt med "tiltenkte".)</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: OREDA-92 (Offshore Reliability Data). DNV, P.O. Box 300, N-1322 Høvik, Norway, 1992.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Feilkarakteristikker<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">F</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">eilkarakteristikkene beskriver egenskapen til en feil. En feil kan karakteriseres (klassifiseres) på mange forskjellige måter:</span></p><p></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">sviktintensitetskurve</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">skjult/evident</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">kritikalitet med hensyn til f eks kostnader, driftsikkerhet, personellsikkerhet, miljø</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">utviklingstid</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">naturlig aldring, overbelastning, kommandofeil, "trip"-feil</span></li></ul><p></p><p>Hvilke karakteristikker som benyttes, må avgjøres ut fra hvilken oppgave man står overfor.</p><p>Egendefinert.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong></strong><strong>Feilmekanisme (Failure Mechanism)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Fysiske, kjemiske eller andre prosesser som bryter ned en enhet og som fører til feil.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: Høyland, A. & Rausand, R., System Reliability Theory, Models and Statistical Methods, J. Wiley & Sons, inc, New York, 1994.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Feiltype (Failure Mode)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">De</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"> fleste enheter kan feile på flere måter. De ulike virkningene av feilene som observeres på enheten, kalles enhetens feiltyper.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">(En ventil kan f eks ha følgende feiltyper: lukker ikke, åpner ikke, åpner utilsiktet, lukker utilsiktet, lekkasje. Erosjon på ventilen er derimot ikke en feiltype, men en feilmekanisme.)</span></p><p>Egendefinert.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>F</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>eiltype effekt og kritikalitets analyse / FMECA (Failure Mode Effects and Criticality Analysis)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En systematisk analyse for å identifisere mulige svakheter i design, der følgende betraktninger dokumenteres:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">alle tenkelige måter en komponent eller et utstyr kan feile, det vil si alle feiltypene</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">årsaker til hver feiltype</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">effekten av hver feil (som kan være forskjellig for hver funksjon)</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">hvor kritisk hver feil er, både for sikkerheten og for at tiltenkte funksjon skal kunne bli utført</span></li></ul><p>(Metoden er blant annet beskrevet i MIL-STD 1629A, "Failure Mode Effect and Criticality Analysis".)</p><p>Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</p><p><strong>Flytskjema<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Grafisk presentasjon av en informasjonsprosess.</span></p><p><strong>Forbedring<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Omgjøring til det bedre som foregår innenfor rammen av de spesifiserte krav.</span></p><p><strong>Forbrukslogistikk<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Er den delen av logistikkvirksomheten som omhandler mottak, lagring, transport, vedlikehold, bruk av og </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">disponering av materiell og forsyninger. Det inkluderer lagerhold, anskaffelse eller bygging av eiendom, bygg- og anleggfasiliteter (unntatt de som brukes til understøttelse av produksjonslogistikk), transportkontroll, logistikkrapportering, sikkerhetsstandarder for lagerhold, transport, håndtering samt nødvendig øvelse i å utføre ovennevnte. Også betegnet Operativ logistikk.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Forebyggende vedlikehold (Preventive Maintenance)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Alle tiltak som utføres for å forhindre at kjente feil skal oppstå. Forebyggende vedlikehold kan deles i to kategorier:</span></p><p><ol><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Pe</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">riodisk forebyggende vedlikehold</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Tilstandsbasert ve</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">dlikehold</span></li></ol></p><p>Oversatt fra: MIL-STD-2173(AS) 21 JANUARY 1986; "Reliability-Centred Maintenance. Requirements for Naval Aircraft, weapons systems and Support Equipment".</p><p><strong>Forespørsel (Invitation to Tender)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Anmodning til leverandør om å fremlegge et tilbud støttet av kostnadsnedbrytning. Forespørselen gir en beskrivelse av materiellsystemet som skal fremskaffes. Den kan inkludere spesifikasjoner, kvantum, tid og sted for overlevering, transportmetode, forpakning og krav til tekniske manualer, materiell som skal leveres og krav til dokumentasjon.</span></p><p>Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</p><p><strong>Formål (mandat)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Beskriver formålet med prosjektet (hvorfor). For godkjente prosjekt hentes dette fra gjennomføringsoppdraget.</span></p><p><strong>Forpliktet<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontrakter som er inngått med leverandør. Forpliktelsene periodiseres etter betalingsplan.</span></p><p><strong>Forsering<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En fremskynding i tid av et prosjekt og/eller en eller flere arbeidspakker.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Forsyningsartikkel<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En fellesbetegnelse for materiell, uansett oppbygging og inndeling som det er gjentatte behov for, og som blir gjort til gjenstand for løpende anskaffelser, lagring, kontroll og fordeling.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><strong>Forsyningskonsept<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En overordnet beskrivelse av hvordan materiellforsyningstjenesten for et materiellsystem er tenkt ivaretatt. Den kan omfatte beskrivelse av forsyningsnivåer, forsyningsstrategier, ressursbruk og bruk av eksterne leverandører.</span></p><p>Egendefinert.</p><p><strong>Forventet sluttkostnad<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forventet sluttkostnad er et estimat per aktivitet på forventet sluttkostnad når aktiviteten er ferdig. Forventet sluttkostnad kan bygges opp som følgende (forpliktet + godkjente endringer + forventede endringer). Forventet sluttkostnad totalt for prosjektet gir prosjektleders estimat for sluttkostnaden for prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Fremdriftsrapport<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Rapport som viser nåværende status med henblikk på utført arbeid, vanligvis i relasjon til planlagt status.</span></p><p><strong>Fremskaffelsesfasen<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Livssyklusfase der nytt materiellsystem skal fremskaffes. I fasen er målet å etablere kontrakt med leverandør om leveranse av materiellsystem og å følge denne opp i design, utvikling, produksjon og sluttest av materiellsystemet. Det verifiseres at materiellsystemet er i henhold til krav, og det forberedes for mottak og idriftsetting av materiellsystemet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert, basert på PRINSIX.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Full operativ evne (FOC) Full Operational Capability<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den fulle oppnåelsen av en evne til effektivt å kunne benytte et våpensystem, utstyr eller system av godkjente spesifikke karakteristikker, og som er bemannet eller operert av en trenet, utstyrt og understøttet militær enhet eller styrke.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Funksjonell basislinje (Funcional Baseline)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Godkjent funksjonell konfigurasjonsdokumentasjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Funksjonell konfigurasjonsdokumentasjon (Functional Configuration Documentation)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokumentasjon som beskriver krav til systemets</span></p><p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">funksjon</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">ytelse</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">interoperabilitet</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">grensesnitt</span></li></ul></p><p>og den verifikasjonen som er nødvendig for å vise at de spesifiserte kravene er oppfylt.</p><p><strong>Funksjonell konfigurasjonsrevisjon (Functional Configuration Audit)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Formell gjennomgang av de funksjonelle egenskapene for en CI før godkjennelse, for å verifisere oppfyllelse av de </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">kravene som er spesifisert i dens funksjonelle konfigurasjonsdokumentasjon og allokerte konfigurasjonsdokumentasjon.</span></p><p>Oversatt fra MIL-STD-973.</p><p><strong>Funksjonell kravspesifikasjon (Program-unique specification)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Funksjonell kravspesifikasjon utvikles for et bestemt materiellsystem og inneholder funksjonelle og prestasjonsrettede krav. I enkelte tilfeller inneholder den forslag til designløsninger for systemer, deler, programvare, prosesser og materiell som er utviklet og produsert for bruk innen et spesielt system, produkt eller applikasjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kravene utformes som ønskede resultater til hvordan materiellsystemet oppfører seg i det miljøet det skal benyttes, hvordan det fungerer i forhold til eller i stedet for andre materiellsystemer, hvilket materiell som benyttes, hvordan det skal produseres eller konstrueres og kriterier for å verifisere overholdelse av krav. Funksjonelle kravspesifikasjoner er tenkt benyttet i kontrakter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra DI-SDMP 81493, Program-unique Specification Documents.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Funksjonsbeskrivelse<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokument som beskriver ansvar og oppgaver for personell innen et bestemt arbeidsområde.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Fysisk konfigurasjonsrevisjon (Physical Configuration Audit)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Formell gjennomgang av as-built konfigurasjonen for en CI opp mot dens tilhørende tekniske dokumentasjon, for å etablere eller verifisere CI-ens produkt basislinje.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra MIL-STD-973​</span></p>
GG<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Gantt - d</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>iagram<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En grafisk fremstilling som viser arbeidspakker lagt ut i tid. APene vises som horisontale bjelker parallelt med tidsaksen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Generisk prosess<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En prosess som ikke er spesiell for ett type tilfelle.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>GFE<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Government Furnished Equipment (utstyr holdt av Forsvaret). Betegnelsen Government Furnished Materialt (materiell holdt av Forsvaret) kan også forekomme. Se note for ytterligere forklaring.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Gjeldende budsjett<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Gjeldende budsjett er prosjektets til en hver tid gjeldende budsjett inkludert alle godkjente endringer.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Gjeldende budsjett oppdateres månedlig.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Gjeldende budsjett er periodisert etter forventede utbetalinger. Historisk er gjeldene budsjett likt utbetalt, i fremover i tid er gjeldende budsjett prosjektleders prognose.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Gjeldende budsjett totalt vil være summen av alle budsjetterte kostnader i prosjektet. Gjeldene budsjett skal ikke </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">være større enn Målkostnaden for prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Gjeldende plan<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Prosjektets arbeidsplan. Denne planen inneholder avvik (faktiske verdier) og planen fremover i tid vil derfor avvike fra referanseplanen. Dersom avviket fra referanseplan blir betydelig og prosjektet ikke har mulighet for å hente inn avviket, bør prosjektet søke om planrevisjon. Gjeldende plan vil da være grunnlag for en ny godkjent referanseplan.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Gjeldende plan er prosjektets til en hver tid gjeldende plan.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Gjeldende plan oppdateres månedlig.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Historisk (før statusdato) er gjeldende plan virkelig/faktisk utført arbeid. Fremover i tid er gjeldende plan slik prosjektet planlegger å gjennomføre aktivitetene.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Gjennomførbarhetsstudie (Feasibility Study)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et studie som er foretatt for å:</span></p><p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Vurdere, på overordnet nivå, gjennomførbarhet med hensyn til teknologi, kostnader og tid i forhold til ønskede funksjoner, ytelse osv.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Identifise</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">re alternative løsninger, deres fordeler og ulemper, og sentrale problemer for videre studie.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Utarbeide et detaljert kostnadsforslag til prosjekt definisjon studier, og informasjon som er tilstrekkelig detaljert for å kunne skissere funksjon, ytelse og bruksmiljø.</span></li></ul></p><p>Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Godkjenning<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Erklæring om at et produkt eller en tjeneste er i samsvar med spesifiserte krav.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Grensesnitt<br><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-weight:400;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Areal, flate eller funksjon som gir en regulert kontakt mellom to elementer i et system.</span></li><li><span style="font-size:1rem;font-weight:400;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Spesifiserte krav for tilpasning mellom innbyrdes avhengige systemer.</span></li></ul></strong></span></p><p>PRINSIX</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Grensesnittkontroll<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontroll av at spesifiserte krav til tilpasning mellom innbyrdes avhengige systemer er imøtekommet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Grensesnittsdokumentasjon (Interface Control Documentation)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Grensesnittstegning eller annen dokumentasjon som beskriver fysiske og/eller funksjonelle grensesnitt mellom relaterte eller samarbeidende enheter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra MIL-STD-973.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Grensesnittsstyringsgruppe (Interface Control Working Group)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">For programmer som omfatter designfasen for et system eller en CI opprettes en ICWG for å styre grensesnittsaktiviteter mellom kunde, leverandør og/eller andre organisasjoner. Oppgavene inkluderer løsning av grensesnittsproblemer og dokumentering av inngåtte avtaler vedrørende grensesnitt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">MIL-STD-973, Notice 3.</span></p>
HH<p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Helhetlig us</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>ikkerhetsbilde<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Se "Det totale usikkerhetsbilde"</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Hendelse<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Hendelser påvirker prosjektet med en sannsynlighet og tilhørende konsekvens. Hendelser har altså kun to utfall, enten inntreffer de eller så inntreffer de ikke. Inntreffer de har de en konsekvens på prosjektets mål (positiv eller negativ), inntreffer de ikke har de ikke en konsekvens på prosjektets mål.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Hendelsesanalyse<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Teknikk for å analysere hendelsesusikkerhet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Histogram<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Grafisk fremstilling av informasjon der rektangelets høyde beskriver en mengde. Aksetekstene vil forklare figuren.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Historikk<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Beskriver endringer gjort underveis i prosjektgjennomføringen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Horisontal samhandel<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">HS er en prosess som beskriver forholdet mellom to likeverdige parter i FMO, kunder og leverandører. Kunder bestiller, mottar og betaler for produkter og tjenester utført av leverandører. Forholdet karakteriseres av at leverandørenes virksomhet i hovedsak finansieres av kundenes etterspørsel.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Horisontal samhandel (HS)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Er innført som system fo</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">r å regulere forholdet mellom kunde og leverandør(primær- og støttevirksomhet). HS skal benyttes for å finansiere den logistikkstøtten som er nødvendig for å gjennomføre operasjoner.</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">  </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">FSJ eller innførte beredskapstiltak kan sette hele eller deler av HS - direktivet ut av kraft.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Hovedentreprenør<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Entreprenør som har en eller flere underentreprenører til å utføre en del av de forpliktelsene som hans kontrakt med byggherren omfatter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Hovedgjenstand (Unit)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En artikkel som forvaltningsmessig er å betrakte som en separat, selvstendig bruksmessig gjenstand.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Hvorfor industrielt samarbeid?<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Det internasjonale forsvarsmarkedet er i utgangspunktet et lukket marked preget av nasjonal kontroll og favorisering av egen industri. Eksempelvis gir Artikkel 296 i Amsterdamtraktaten adgang for EU-land, ut fra vesentlige sikkerhetsinteresser, å unnta forsvarsmateriell fra EUs regler for det indre marked. Industrielt samarbeid er derfor et nødvendig virkemiddel for å sikre konkurransedyktig norsk industri adgang til utenlandske markeder.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Hyllevare<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En artikkel som tilbys for salg eller leie til allmennheten.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: SD-2</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Håndbok<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Bestemmelse som ivaretar det som er spesielt innenfor et bestemt fag. Utfyllende bestemmelse til overordnede direktiver.</span></p>
II<p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Iboend</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>e tilgjengelighet / Ai (Inherent Availiability)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Sannsynligheten for at et system kan utføre sin tiltenkte funksjon, når det blir brukt i henhold til fastlagte betingelser i et ideelt logistikkstøttesystem, og uten å ta hensyn til forebyggende vedlikehold.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: MIL-STD-1388-2B, DOD Requirements for a Logistic Support Analysis Record, U.S. Department of Defense, Washington DC, 1991.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Ikke planlagt forpliktet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ikke planlagt forpliktet er en "rest" i prosjekt det ikke foreligger planer for, men der man ønsker å periodisere prosjektets reserve.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Ikke planlagt korrigerende vedlikehold<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Korrigerende vedlikehold som ikke er forventet. Feilen som oppstår, kan f eks ha vært forsøkt unngått ved hjelp av forebyggende vedlikehold.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: MIL-STD-2173 (AS) 21 JANUARY 1986: Reliability-Centred Maintenance. Requirements for Naval Aircraft, weapons systems and Support Equipment.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Ikke-driftsklart materiell / NOR (Not Operation Ready)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Antall materiellsystemer som ikke er klare til bruk på grunn av pågående reparasjoner/vedlikehold eller mangel på reservedeler.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: Opus 10 User's Reference.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>ILS-leder (ILS Manager)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En person som er ansvarlig for ILS-aktivitetene i et prosjekt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>ILS-plan (Integrated Logistic Support Plan / ILSP)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Det formelle dokumentet for planlegging i prosjektet, som sikrer en helhetlig gjennomføring av prosjektets logistikkstøtte aktiviteter. Planen omtaler operativ vedlikeholds- og forsyningsstøtte, gir et detaljert ILS-program og resulterer i den ILS-informasjonen som er nødvendig for å kunne fatte gode beslutninger gjennom design, utvikling, produksjon og slutt-test av materiellsystemet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>ILS-program<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et ILS-program er summen av de aktivitetene som skal sikre en helhetlig systemløsning av et materiellsystem og tilhørende logistikkstøttesystem. Programmet skal inkludere alle ressurser, planer, prosedyrer og leveranser som er nødvendig for å definere og dimensjonere de logistikkstøtte-elementene som må fremskaffes for å bidra til at den operative tilgjengeligheten (Ao) av materiellsystemet kan oppfylles med lavest mulig levetidskostnad for materiellsystemet og tilhørende logistikkstøttesystem. En ILS-plan gir en beskrivelse av gjennomføringen av dette programmet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Noten viser sammenhengen mellom de ulike programmene i ILS-programmet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Implementere<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Å innfase eller innføre et strukturelement eller kapasitet inn i strukturen. Brukes ikke i SUP.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Initiell operativ evne (IOC) Initial Operational Capability<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den første oppnåelsen av en evne til effektivt å kunne benytte et våpensystem, utstyr eller system av godkjente spesifikke karakteristikker, og som er bemannet eller operert av en tilstrekkelig trenet, utstyrt og understøttet militær enhet eller styrke.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Innfase<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Bringe et opprettett eller levert strukturelement eller kapasitet inn i strukturen. I begrepet ligger en erkjennelse av en sekvensert og komplisert prosess som krever koordinering med utfasing av strukturelement (er) eller kapasiteter som skal erstattes.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Innføre<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Som innfase, men en mindre sekvensert prosess som ikke krever koordinering med utfasing av andre strukturelementer eller kapasiteter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Instruks<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Beskrivelse av en bestemt arbeidsfordeling og fastlagte handlingsmønstre i bestemte situasjoner.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Integrert logistikkstøtte / ILS (Integrated Logistic Support)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En systematisk prosess, som berører både kunde og leverandør, for å optimalisere levetidskostnadene for et materiellsystem. ILS omfatter aktiviteter for å påvirke design, fastsette logistikkstøttekrav for å oppnå et logistikkstøttevennlig system, og sikre nødvendig logistikkstøtte i drift.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Interaktive Elektroniske Tekniske Publikasjoner (IETP)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En betegnelse på dokumentasjon som er tilrettelagt for elektronisk publikasjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">(IETP er synonymt med betegnelsen Interaktiv Elektronisk Teknisk Manual (IETM).)</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Felles retningslinjer for DMI i Forsvaret (FS 7610-1900).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Intern usikkerhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Usikkerhet som blir påvirket av interne forhold i prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Internkontroll<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Alle systematiske tiltak som arbeidsgiver skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i lov og/eller forskrift for å fremme vern mot helse- og miljøskader samt arbeidstagernes sikkerhet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Interoperabilitet (Interoperability)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den evnen materiellsystemer, hovedgjenstander eller militære styrker har til å levere og motta tjenester fra andre materiellsystemer, hovedgjenstander eller militære styrker, samt å bruke disse tjenestene som utveksles slik at de opererer effektivt sammen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p>
KK<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kapasite</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>t<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En innsatsfaktor/ressurs for å ivareta en identifisert oppgave. En kapasitet er ikke konkretisert til organisasjonselement, personellstyrke eller materiellkomponent. Derimot er den beskrevet i form av hva den skal løse (kvalitative og kvantitative mål). Hvilke operative kapasiteter Forsvaret trenger identifiseres ut i fra en analyse av pålagte oppgaver og en kvalitativ og kvantitativ beskrivelse av trussel eller situasjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kassasjon av materiell<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Beslutning om at materiell eller bygninger som er ned¬slitt eller skadet og ikke lar seg reparere, uten uforholdsmessig store påkostninger, skal taes ut av bruk.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kildedatabase (Common Source database /CSDB)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Lagring av informasjon i separate datamoduler. Datamodulene inneholder all informasjon som kreves for å produsere den tekniske informasjonen til et materiellsystem og logistikkstøttesystem. Informasjonen lagres i moduler som identifiseres ved hjelp av unike koder. På denne måten kan man sette sammen informasjonen på ulik måte etter behov. Data modulene inneholder også opphavskontroll som gjør det mulig å styre databasens konfigurasjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kodifisering (Codification)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Formell identifikasjon, klassifisering og nummerering av artikler fra Forsvarets inventarliste i samsvar med NATO Kodifiseringssystem, som fastsatt i NATO Manual for Kodifisering.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Konfigurasjon er de funksjonelle og fysiske egenskaper som er fastsatt i teknisk dokumentasjon og som oppnås i det endelige produkt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsendring<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Enhver endring av et produkt eller den tilhørende konfigurasjonsdokumentasjonen. Gjennomføring av en slik endring kan kreve modifikasjon av produkt, produkt beskrivelse og relevante grensesnittsprodukter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">EIA/IS-649.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsendringsforslag<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokumentert forslag til endring som danner grunnlag for beslutning om endringssøknad skal utarbeides eller ei.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsendringsordre<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ordre om iverksettelse av en endring.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsendringssøknad (Engineering Change Proposal)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En foreslått endring med tilhørende dokumentasjon som beskriver, begrunner og fremlegger denne endringen til kunden for godkjenning eller underkjennelse.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">MIL-STD-973, Notice 3.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsenhet (Configuration Item)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Sammenstilling av hardware eller software som tilfredstiller en sluttbruker funksjon, og er valgt som gjenstand for separat konfigurasjonsstyring.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra MIL-STD-973.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsidentifikasjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Konfigurasjonsidentifikasjon inkluderer: utvelging av konfigurasjonsenheter; fastsettelse av hvilke typer konfigurasjonsdokumentasjon som beskriver hver konfigurasjonsenhet; bestemmelser mht hvordan konfigurasjonsenheten entydig skal kunne identifiseres (f eks ved nummerskilt, modifikasjonsstatus etc), og referansen til den tekniske dokumentasjon som definerer enhetens konfigurasjon, herunder interne og eksterne grensesnitt; frigivelse av konfigurasjonsenheten og dens tilhørende konfigurasjonsdokumentasjon; etablering av konfigurasjonsbasislinje for konfigurasjonsenhetene.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsidentifikasjon (Configuration Identification)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Konfigurasjonsidentifikasjon omfatter:</span></p><p></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Utvelgelse av CI-er.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Beslutning om hvilke typer konfigurasjonsdokumentasjon som kreves for hver CI.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Utstedelse av nummer og andre identifikatorer som knyttes til CI-er og til teknisk dokumentasjon som definerer CI-ens konfigurasjon, inkludert interne og eksterne grensesnitt.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Frigivelse</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"> av CI-er og tilhørende konfigurasjonsdokumentasjon.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Etablering av konfigurasjons basislinjer for CI-er.</span></li></ul><p></p><p>MIL-STD-973, Notice 3.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonskontroll<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Konfigurasjonskontroll inkluderer prosessen fra det foreligger et begrunnet forslag til endring, til realisering av </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">godkjent endring (eventuelt at den ikke godkjennes).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonskontroll (Configuration Control)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Systematisk utarbeidelse av forslag med enten</span></p><p></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">begrunnelse</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">vurdering</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">koordinering</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">godkjenning</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">underkjenning</span></li></ul><p></p><p>av foreslåtte endringer. Konfigurasjonskontroll er også implementering av alle godkjente endringer i konfigurasjonen til en CI etter at konfigurasjons basislinjen til CI-en er etablert.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">MIL-STD-973, Notice 3.</span></p><p><strong>Konfigurasjonskontrollråd (Configuration Control Board)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Råd som består av teknisk og administrativt personell, som anbefaler godkjennelse eller underkjennelse av foreslåtte endringer til og avvik fra en CIs til enhver tid godkjente konfigurasjonsdokumentasjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra MIL-STD-973.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsplanlegging<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Konfigurasjonsplanlegging er å planlegge og dokumentere hvordan konfigurasjonsstyring totalt sett skal ivaretas og gjennomføres innenfor et ansvarsområde.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsrevisjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Konfigurasjonsrevisjon gjelder både funksjonell- og fysisk konfigurasjonsrevisjon hvor: funksjonell konfigurasjonsrevisjon er den formelle gjennomgang av de funksjonelle karakteristikker til en konfigurasjonsenhet, forut for godkjenning. Hensikten er å verifisere at enheten tilfredsstiller de krav som er spesifisert i dens funksjonelle og allokerte konfigurasjonsdokumentasjon; fysisk opp mot dens tekniske dokumentasjon. Dette for å etablere eller verifisere overensstemmelse med konfigurasjonsenhetens produkt basislinje.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsrevisjon (Configuration Audit)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Verifikasjon av produktkonfigurasjon utføres ved inspeksjon av dokumenter, arkiv og registreringer; og gjennomgang av prosedyrer, prosesser og operasjonelle systemer for å verifisere at kravene til produktets egenskaper er oppfylt (krav til ytelse og funksjonelle føringer) og at produktets konstruksjon er omhyggelig dokumentert. Av og til er konfigurasjonsrevisjon inndelt i en separat funksjonell konfigurasjonsrevisjon og fysisk konfigurasjonsrevisjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">EIA/IS-649.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsstatus regnskap<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Konfigurasjonsstatus regnskap er registrering og rapportering av informasjon nødvendig for å administrere konfigurasjonsenheter effektivt, inklusive: en registrering av både den godkjente konfigurasjonsdokumentasjon og identifikasjonsnummer; status med hensyn til foreslåtte endringer og avvik til konfigurasjonen; status med hensyn til implementering av godkjente endringer; konfigurasjonen til alle konfigurasjonsenheter enten de er i operativ bruk eller på lager; historikk; resultater fra konfigurasjonsrevisjoner.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsstatusregistrering og -rapportering (Configuration Status Accounting)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Registrering og rapportering av informasjon som er nødvendig for effektiv gjennomføring av konfigurasjonsstyring. Dette omfatter blant annet:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">oversikt over godkjent konfigurasjonsdokumentasjon og identifikasjonsnummer</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">status for foreslåtte endringer og avvik for konfigurasjonen</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">status for implementering av godkjente endringer</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">oversikt over gjeldende konfigurasjon for alle enheter av hver CI i drift</span></li></ul><p>Oversatt fra MIL-STD-973.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsstyring<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Konfigurasjonsstyring er å : Identifisere og dokumentere konfigurasjonsenhetens funksjonelle og fysiske karakteristikker. Kontrollere endringer til konfigurasjonsenheten og i dens tilhørende dokumentasjon. Registrere og rapportere informasjon nødvendig for å administrere konfigurasjonsenheter effektivt, inkludert både status med hensyn til foreslåtte endringer og implementeringsstatus for godkjente endringer. Revidere konfigurasjonsenheter for å verifisere at disse er i henhold til spesifikasjoner, tegninger, gresesnittkontrolldokumenter og andre krav i kontrakt(er). Foreta CM-planlegging.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsstyring (Configuration Management)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Disiplin som gir teknisk og administrativ veiledning og oppfølging for konfigurasjonsenheter gjennom hele levetiden, for å:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">identifisere og dokumentere funksjonelle og fysiske egenskaper for konfigurasjonsenheter</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">styre endringer av konfigurasjonsenheter med tilhørende dokumentasjon</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">registrere og rapportere den påkrevde informasjonen for å styre konfigurasjonsenheter effektivt, noe som inkluderer status for foreslåtte endringer og status for implementering av godkjente endringer</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">revidere CI-er for å verifisere at de er i henhold til spesifikasjoner, tegninger, grensesnittsdokumentasjon og andre kontraktuelle krav.</span></li></ul><p>For digitale datafiler anvendes utvalgte prinsipper for CID og CSA for å:</p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">identifisere versjoner av datafiler samt status for disse. (Dette kan være arbeidsversjon, frigitt versjon, oversendt versjon eller godkjent versjon)</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">registrere og rapportere informasjonsbehov for å styre datafiler på en effektiv måte, noe som også inkluderer status for oppdaterte filer.</span></li></ul><p>MIL-STD-973, Notice 3.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konfigurasjonsstyringsplan (Configuration Management Plan )<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokument som definerer hvordan konfigurasjonsstyring skal implementeres (inkludert policy og prosedyrer) for en spesifikk anskaffelse eller et spesifikt program.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">MIL-STD-973, Notice 3.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konsekvens<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Effekten av en usikkerhet er en konsekvens på et eller flere av prosjektets mål. Konsekvens benyttes derfor som mål for avvik fra prosjektmålene på grunn av usikkerhet, f.eks. kostnadskonsekvens.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konseptfasen<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Livssyklusfase der det operative behovet identifiseres og prosjektet defineres. I fasen utarbeides tentative mål og rammer, prosjektforslag og første versjon av kravdokumentet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert, basert på PRINSIX.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konstruksjonsforutsetninger<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Regler, normer og spesifikasjoner som fastsettes for et bestemt produkt eller prosjekt for å sikre at konstruksjonen møter gitte krav.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konstruksjonsgjennomgåelse (Design Review)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Systematisk gjennomgang og vurdering av konstruksjonsunderlag og -løsninger.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Konstruksjonsregler<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Generelle retningslinjer for konstruksjonsmetoder og foretrukne -løsninger.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kontrakt<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Skriftlig avtale som regulerer utførelse av arbeid og leveranse.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kontraktsstrategi</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et formelt valg av hvilke deler av prosjektet som skal settes bort som kontraktsarbeid, samt spesifikasjon av hva hver kontrakt skal inneholde. Kontrakter skal alltid kunne finnes igjen i prosjektets APS som en 'boks' på et eller annet nivå.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kontraktuell kravliste for data (Contract Data Requirement List)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et skjema som utgjør hovedlisten over data og informasjon som en leverandør vil bli forpliktet til å levere ved kontraktsinngåelse.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kooperativ logistikk (COOPLOG)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Omfatter bi - og multilateralt logistikksamarbeid i den hensikt å optimere og rasjonalisere logistikkstøtte til NATO </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">styrker. Målsettingen er å optimere og effektivisere logistikkstøtten i fred, krise og krig. I tillegg til tradisjonell logistikk innbefattes finansielle forhold, kontraktuelle forhold og ingeniørtjenester i kooperativ logistikk.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Koordinere</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Sideordne, sette, plassere (ting, virksomhet el) i det riktige forhold til hverandre, bringe i samvirkende system.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Korrektivt tiltak<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Aksjon som har til hensikt å justere avvik fra prosjektplanen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Korrigerende vedlikehold (Corrective Maintenance)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Alle tiltak som utføres, som resultat av feil, for å bringe et materiellsystem tilbake til en gitt tilstand.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Korrigerende vedlikehold kan deles i to kategorier:</span></p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><ol><li><span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.625;">​​</span><span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.625;">Planlagt korrigerende vedlikehold</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Ikke planlagt korrigerende vedlikehold</span></li></ol></span><p>Oversatt fra: MIL-STD-2173(AS) 21 JANUARY 1986: Reliability-Centred Maintenance. Requirements for Naval Aircraft, weapons systems and Support Equipment.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kostnad<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forbruk av ressurser målt i en pengeenhet (Kostnad = ressurspris * mengde).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kostnadskontrakt<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oppdragsgiver betaler leverandørens virkelige kostnader ved gjennomføring av prosjektet, altså timer, materialer og utstyr, og i tillegg et påslag for administrasjon og profitt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kostnadsnedbrytningsstruktur (Cost Breakdown Structure)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En struktur som viser hvordan kostnadene kan brytes ned i ulike kostnadselementer. Har sammenheng med PNS/APS.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kostnadsplan<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Plan som viser prosjektets forventede forbruk av ressurser.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kostnadsramme (K45)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dette er 85/15 estimatet som legges til grunn for fastsettelse av prosjektets kostnadsramme .</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kostnadsstyring<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">System for planlegging og oppfølging av kostnadspådrag i forhold til plan (budsjettet).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kravspesifikasjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokument som fastsetter et produkts- eller en tjenestes egenskaper med utgangspunkt i en behovsspesifikasjon. Dokumentet skal legges til grunn for utformingen. (Mil: operative krav)</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Krigsskadereparasjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Avgjørende reparasjoner, som ofte vil være improviserte og/eller midlertidige, og som utføres hurtig i et stridsmiljø i den hensikt å gjøre skadet eller ikke-funksjonelt utstyr operativt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Utkast til Policy for Krigsskadereparasjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kritikalitet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En usikkerhet klassifiseres som kritisk, betydelig eller neglisjerbar. Dette betegnes som usikkerhetens kritikalitet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kritikalitetsklasse<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Fellesbetegnelse for risikoklasser og mulighetsklasser.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kritikalitetsmatrise<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Hendelsesusikkerheter plasseres i en kritikalitetsmatrise på bakgrunn av hendelsens sannsynlighet og konsekvens.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kritisk linje<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den serien av arbeidspakker som tar lengst tid gjennom nettverket. Kritisk linje bestemmer sluttidspunktet for prosjektet. Beregnes ved bruk av CPM.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kritisk sti, kritisk vei<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Sammenhengende kjede av kritiske aktiviteter fra start til slutt i prosjektet. En forsinkelse i én av disse aktivitetene gir en forsinkelse av prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kvalitet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som er antydet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kvalitetskostnader<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forskjellen mellom virksomhetens virkelige kostnader og de kostnader som ville påløpe hvis det ikke var mulig å gjøre feil.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kvalitetsledelse<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den del av ledelsesoppgaven som gjelder å fastsette og iverksette kvalitetspolitikken.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kvalitetsplan<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokument som beskriver den særegne praksis for å oppnå kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som gjelder for et bestemt produkt, en tjeneste, en kontrakt eller et prosjekt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kvalitetspolitikk<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Organisasjonens overordnede hensikter og styring som angår kvalitet, slik dette er uttrykt formelt av den øverste ledelse.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kvalitetsprogram<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokument som beskriver og evt tidfester nødvendige aktiviteter og ressurser for å iverksette et kvalitetssystem.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kvalitetsrevisjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kvalitetssikring<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kvalitetssikringshåndbok<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokument som beskriver det iverksatte kvalitetssystemet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kvalitetsstyring<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Driftsmessige teknikker og aktiviteter som benyttes for å oppfylle krav til kvalitet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kvalitetssystem<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Organisasjonsstruktur, ansvar, prosedyrer, prosesser og ressurser ved gjennomføring av kvalitetsledelse.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kvalitetssystemgjennomgåelse<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Formell vurdering, utført av den øverste ledelse, vedrørende kvalitetssystemets status og tilstrekkelighet i forhold til kvalitetspolitikken og nye mål forårsaket av endrede omstendigheter.</span></p>
LL<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Lagri</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>ngstid (Shelf Life)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den tidsperioden en artikkel med begrenset levetid, forventes å være tjenstedyktig når den lagres under spesifiserte betingelser.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Leverandør<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Person, institusjon, firma eller offentlig myndighet som kan tenkes eller skal levere en vare og/eller tjeneste.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Leverandørens ILS-plan (Integrated Support Plan)</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Leverandørens ILS management plan.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Leverandørens programmer<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Med program menes samlingen av alle aktiviteter innen en disiplin som leverandøren utfører under design, utvikling, produksjon og slutt-test, for å frembringe materiellsystemet eller ulike logistikkstøtteressurser i henhold til kravspesifikasjonene i kontrakten.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Programmene settes sammen til overordnede programmer. For eksempel inngår RAM-programmet og programmet </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">for tekniske publikasjoner i det overordnede ILS-programmet. ILS-programmet inngår i leverandørens totalprogram på lik linje med f eks Systems Engineering (SE)-programmet. Noten viser sammenhengen mellom de ulike programmene i ILS-programmet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kravene til programmet skal spesifiseres i Statement of Work (SOW).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Leveringskontroll<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontroll hos leverandør for å avgjøre om planlagt levering kan skje. Utføres av kunde.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Levetid<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den tiden et prosjekt bidrar positivt til Forsvarets stridsevne, inkl. plan- og investeringsperioden.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Levetidskostnader<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">De totale kostnader (anskaffelse, drift og avhending) til en enhet eller en kategori materiell. Inkl. kostnader til organisasjonsmessige tiltak og utdannelse.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Levetidskostnader (Life Cycle Cost)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kostnader ved anskaffelse og eierskap av et materiellsystem over en definert periode av dets levetid.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: IEC 300-3, Dependability Management. </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">International Electrotechnical Commission, Geneva, 1992.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Logistikk<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Logistikk er virksomheten som knyttes til planlegging og gjennomføring av flytting, understøttelse og vedlikehold av militære styrker. Logistikk omfatter de sider ved militære aktiviteter som handler om:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">design og utvikling, anskaffelse, lagring, transport, fordeling, vedlikehold, evakuering og disponering av materiell og forsyninger</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">forflyttni</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">ng av personell</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">anskaffe/produsere, vedlikeholde, disponere og utnytte eiendom, bygg- og anleggsfasiliteter</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">sanitets- og veterinærtjeneste</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">anskaffe og/eller formidle tjenester</span></li></ul><p><strong>Logistikk (Logistics)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den virksomhet som planlegger og gjennomfører flytting, understøttelse og vedlikehold av militære styrker. Logistikk omfatter tilveiebringelse og anvendelse av tjenester, materiell og forsyninger til støtte for militære operasjoner og omfatter så vel opplæring og planlegging som gjennomføring av følgende virksomheter:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">anskaffelse, lagring og fordeling av materiell og forsyninger</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">forebyggende vedlikehold, berging og reparasjoner</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">transport og evakuering</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">sanitets- og veterinærtjeneste</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">bygg- og</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"> anleggstjeneste</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">forpleining og innkvartering</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">administrasjon, herunder anskaffelse og formidling av tjenester</span></li></ul><p>Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Logistikk ventetid (Waiting Time)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Tiden fra en ordre blir kjent på et lager til enheten kan leveres ut fra lageret.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: Opus 10 User's Reference</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Logistikkstøtte (Logistic Support)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ressurser og aktiviteter nødvendig for å understøtte den operative bruken av et materiellsystem. Logistikkstøtte omfatter vedlikehold, materiellforsyning og opplæring.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Logistikkstøtteanalyse (Logistic Support Analysis)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En analytisk prosess som inngår som del av en anskaffelsesprosess, der behovet for logistikkstøtte i forbindelse med drift identifiseres, evalueres og påvirkes i den hensikt å utforme en god kombinasjon av materiellsystem og logistikkstøttesystem.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Logistikkstøtteevne/-vennlighet (Supportability)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Se supportability for fellesdefinisjon.</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Logistikkstøtteevne: "Kvalitativ egenskap ved logistikkstøttesystemet som uttrykker dets evne til å støtte et </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">materiellsystem som bidrag til å møte krav til materiellsystemets operative tilgjengelighet."</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Logistikkstøttevennlighet: "Kvalitativ egenskap ved materiellsystemets design som uttrykker hvor lett det er for logistikkstøttesystemet å støtte materiellsystemet. Standardisering, modularisering, ombyttbarhet, antall reservedeler og spesialverktøy, pålitelighet, vedlikeholdsvennlighet og brukervennlighet er eksempel på momenter som vil påvirke logistikkstøttevennligheten."</span></li></ul><p>Egendefinert basert på definisjon av "Supportability".</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Logistikkstøttekonsept (Support Concept)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En overordnet beskrivelse av hvordan materiellsystemet er tenkt understøttet i drift. Logistikkstøttekonsept består av konsepter for henholdsvis vedlikehold, forsyning og opplæring for å møte det behovet som oppstår som resultat av bruk, og som er i samsvar med materiellsystemets design og den måten det skal anvendes.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Logistikkstøttekrav<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Krav til system (kombinasjon av materiell- og logistikkstøttesystem) avledet av operativt behov, som skal sikre at materiellsystemet tilføres nødvendige logistikkstøtteressurser under drift. Dette omfatter krav til:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">vedlikehold</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">forsyning</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">eiendom, bygg og anlegg (EBA)</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">personell og opplæring</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">transporterbarhet</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">pakking, merking, håndtering og lagring</span></li></ul><p>Egendefinert.</p><strong style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Logistikkstøttesystem (Logistic Support System)</strong><br><p>Alle anlegg og installasjoner, materiell og logistikkstøtteressurser utenom selve materiellsystemet, som er nødvendige for å støtte den operative bruken av materiellsystemet. Dette omfatter personell, vedlikeholdsutrustning, reservedeler, opplæringstjenester og -materiell, teknisk dokumentasjon, utrustning for pakking, merking, håndtering og transport, samt eiendom, bygg og anlegg (EBA), forbruksmateriell.</p><p> </p><p>Egendefinert.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Lokalt endrings- og avviksråd<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Lokal arbeidsgruppe som ofte opprettes hos en leverandør eller internt i Forsvaret, for å behandle mindre endringer og avvik.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>LSA-program<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">LSA-programmet er summen av de aktivitetene som utføres for å:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">frembringe et materiellsystem som tilrettelegger for en effektiv vedlikeholds- og materiellforsyningstjeneste</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">sikre at b</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">ehovet for logistikkstøtte i driftsfase blir definert</span></li></ul><p>Egendefinert.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>LSAR (LS</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>A Record)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En logistikkdatabase for den del av LSA-dokumentasjonen som består av detaljerte data med hensyn til identifikasjon av nødvendige logistikkstøtte ressurser for et materiellsystem.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p>
MM<p></p><p><strong>Mangelsannsynlighet (Risk Of Shortage)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Sannsynligheten for at en reservedel ikke finnes på lager i et tidsintervall, gitt etterspørselen etter reservedelen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: 10 User's Reference.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Materialstyring<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontroll av materiellstrøm, f.eks. utstyr til en byggeplass, reservedeler til driftsorganisasjon o.l.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Materiell(an)fremskaffelse<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Virksomhet som utføres fra et behov for materiell og tjenester oppstår til behovet er dekket. Omfatter planlegging, budsjettforslag, utvikling, kjøp/kontrahering, kvalitetssikring og introduksjon av materiell og tjenester.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Materiellforvaltningskontroll<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontrollerende og regulerende virksomhet for å sikre at materiellet forefinnes og er i god og driftsmessig stand. Omfatter opptellingsforretninger, inspeksjoner og mønstring av materiell.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Materiellinspeksjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontroll av materiell (Kvalitet og/eller kvantitet) og/eller materiellforvaltningsområder - eller funksjoner hvor kontrollen er av relativt kort varighet og av lite omfang.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Materiellmønstring<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Faglig kontroll av materiell (kvalitet og kvantitet) og/eller materiellforvaltningsområder - eller funksjoner, hvor kontrollen er av relativt lang varighet og av stor nøyaktighetsgrad.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Materiellstruktur (System Breakdown Structure)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En hierarkisk representasjon av et materiellsystem fra systemnivå ned til delnivå, se materiellnedbrytning.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Materiellsystem (End item)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En endelig kombinasjon av artikler som er klart for sin tiltenkte bruk. </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">(F eks skip, panservogn, fly, radio og gevær.)</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: MIL-STD-1388-2B, DOD Requirements for a Logistic Support Analysis Record, U.S. Department of </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Defense, Washington DC, 1991.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Materiellutfasing<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Virksomhet i forbindelse med nedtrapping av beholdninger, herunder avhending eller overføring av overskuddsmateriell til andre statsinstitusjoner. For strukturelementer i krigsstrukturen betyr utfasing at strukturelementet taes ut av krigsstruktur.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Matriseorganisasjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Organisasjonsstruktur hvor ansvarslinjene går i minst to retninger.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Mest sannsynlig verdi<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den verdien som oppstår hyppigst av et sett med verdier-</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Metode<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Planverk som underbygger en prosess .</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Milepæl<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En planlagt registrerbar hendelse knyttet til ferdigstillelse eller et oppnådd delresultat</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Milepælsplan<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Plan for prosjektfaser, viser hovedhendelser i prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Mobile baser<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Er baser som har høy mobilitet, f eks et kjøretøy som utgjør et ledelseselement og sørger for tjenesteflyt til en støttet styrke eller et fartøy med ledelse og logistikkapasiteter om bord.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Modellanalyse<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Teknikk for å analysere både hendelsesusikkerhet og estimatusikkerhet samtidig. Ved å lage et influensdiagram som beskriver sammenhengen mellom estimater og hendelser i prosjektet, simuleres forventet kostnad og gjennomføringstid på basis av statistiske fordelingsfunksjoner for hvert element i modellen</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Modernisere<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oppdatering eller oppgradering av et materiellsystem. Brukes ikke i SUP</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Modifikasjon (Modification)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En godkjent endring i design eller utstyr.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Modus (Mode)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Angivelse av en type bruk. Modus er en mer detaljert angivelse av de tilstandene materiellsystemet kan befinne seg i.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Eksempler på tilstander er transport og aktiv bruk. I hver tilstand kan materiellsystemet være i én eller flere modier. </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">For tilstanden aktiv bruk, kan modus f eks være overvåking eller kamp.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Se utdypende prinsipper for anvendelse av tilstand og modus og forklaring og eksempler. Se også scenario og driftsprofil.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert basert på MIL-STD-961 D.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Montasje (Assembly)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et antall deler, delmontasjer eller kombinasjoner av disse, som er sammenføyd for å utføre en spesiell funksjon, og som er mulig å demontere. Forskjellen mellom en montasje og en delmontasje er avhengig av den aktuelle applikasjonen. En montasje i et tilfelle, kan være en delmontasje i et annet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: MIL-STD-280A, Military Standard Definitions of Items Levels, Items Exchangeability, Models and Related Terms, U.S. Department of Defense, Washington DC.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Mottakskontroll<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kundens kontroll av at mottatte produkter er i overensstemmelse med spesifiserte krav i bestillingen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Muligheter<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Positiv konsekvens av usikkerhet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Mulighetsklasser<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Usikkerhet klassifiseres i mulighetsklasser ut i fra hvor stor mulighet de representerer. Eksempler på mulighetsklasser er Kritisk, Betydelig og Neglisjerbar.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Multinasjonal logistikk<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Omfatter en rekke initiativ som har til hensikt å optimere logistikkstøtten på alle områder som ikke er rent nasjonale. Gjennomføres bla ved etablering av Multinational Integrated Logistic Units (MILU), "Role Specialization" og "lead nation"-prinsipper gjennom bi - og multilaterale avtaler.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Mål<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Beskrivelse av ønsket resultat og/eller effekt.</span></p>
NN<p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>NATO-</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>katalognum</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>mer<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et nærmere avgrenset eller fast bestemt antall siffer og/eller bokstaver som gir entydig henvisning til en bestemt artik¬kel og skiller artikkelen fra alle andre artikler.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>NATO-klassekode<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Alle godkjente NATO artikkelidentifikasjoner tildeles en 4-sifret klassekode iht. NATO materiellklassifiseringssystemet. De to første siffer angir materiellgruppe og de to siste angir klasse, innen deres respektive grupper.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Nettverk<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Grafisk presentasjon av prosjektplan som viser arbeidspakker og innbyrdes avhengighet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Nettverksmetodikk<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Metodikk for tidsplanlegging av aktiviteter med innbyrdes avhengighet</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Nettverksplanlegging<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Metode for å lage en prosjektplan i form av et nettverk.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Non-Developmental System/Item<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En tidligere utviklet artikkel som brukes av egne myndigheter eller allierte.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: SD-2.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong>NORAR </strong><span><span><br>arkitekturdatabasen</span></span> NORwegian Architecture Repository </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Not Operational Ready / NOR (Ikke-driftsklart materiell)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">The average number of not operational ready systems due to ongoing repair and shortage of spares.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Opus 10 User's Reference.</span></p><p><br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong></strong><strong>Null-alternativet / 0-alternativet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Nullalternativet innbefatter de vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger som er nødvendige for at alternativet skal være reelt. Nødvendig oppgradering er små vedlikeholdsinvesteringer som har avgjørende effekt for at eksisterende materiell eller infrastruktur skal tjene sitt formål.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Number Of Backorders / NOB (Restordre)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">The number of not fulfilled requests, a stock oriented measure.</span></p><p>​​Opus 10 User's Reference.</p>
OO<p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>O</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>delstingsproposisjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et dokument hvor Regjeringen inviterer Odelstinget til å fatte et eller flere lovvedtak. Dokumentet vil normalt også inneholde informasjon om saksforholdet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Offentlig-privat samarbeid (OPS)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">OPS er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av prosjektet/tjenesten. Den offentlige aktøren beskriver oppgaven som skal løses, og beskriver hvilke standarder og kvaliteter man vil ha levert. Innenfor disse rammene får den private aktøren frihet til å planlegge og gjennomføre arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Fra http://www.ops-portalen.net</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Ombyttbar artikkel (Interchangeable Item)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Artikkel som:</span></p><p></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Har funksjonelle og fysiske egenskaper som er ekvivalente i ytelse, pålitelighet og vedlikeholdsvennlighet med en annen artikkel med identisk eller lignende hensikt.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Kan byttes ut med en annen artikkel:</span></li></ul><p></p><p>uten å velge en som passer eller har riktig ytelse</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">uten å en</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">dre artikkelen eller tilgrensende artikler utover tilpasninger</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: MIL-STD-973, Notice 3.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Ombyttbarhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et produkts evne til å kunne erstatte et annet produkt med lignende eller identisk formål, uten at det utvelges </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">spesielt med hensyn til tilpasning eller ytelse, og uten at produktene selv eller tilstøtende produkter må endres, bortsett fra eventuelle justeringer.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt og </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">tilpasset fra EIA/IS-649's definisjon av "Interchangeable".</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Omdisponering<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Omdisponering er den adgang FSJ gir underlagte ledd til å bruke midler til andre prioriterte oppgaver enn forutsatt under budsjettering og tildeling.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Omfang<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Beskriver prosjektets omfang (hva skal prosjektet gjøre og ikke gjøre).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Omfang industrielt samarbeid<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Årlig gjennomføres det industrielt samarbeid med en beregnet verdi på 3 milliarder kroner som følge av avtaler norske myndigheter har gjort med utenlandske leverandører. Rundt 140 norske selskap er årlig involvert i denne type samarbeid. Samlet gjenstående forpliktelse som utenlandske leverandører har til Norge er pr. april 2008 på 9,5 milliarder kroner. Disse forpliktelsene varer frem til 2018.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Omgruppering<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Omgruppering er den adgang Forsvaret gis av Stortinget til å bruke midler på andre prioriterte oppgaver enn forutsatt under budsjettering og tildeling i det enkelte budsjettår.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Operativ basislinje<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Godkjent dokumentasjon som beskriver en CIs konfigurasjon under operativ bruk. Vil kunne omfatte spesifikasjon av godkjenningstester, brukerhåndbøker, vedlikeholdshåndbøker og materiellnedbrytning.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Operativ logistikk<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Se Forbrukslogistikk</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Operativ målsetting<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Knytter prosjektet til Forsvarets mål, planer og strategi innenfor dette området. Den operative målsetting beskriver hvorfor prosjektet gjennomføres.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Operativ tilgjengelighet / Ao (Operational Availability)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Sannsynligheten for at et system til enhver tid kan utføre sin tiltenkte funksjon, når det blir brukt i henhold til fastlagte betingelser. Dette er forskjellig fra teknisk tilgjengelighet (Aa), ettersom operativ tilgjengelighet inkluderer beredskapstid og administrativ og logistikk ventetid.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: MIL-STD-1388-2B, DOD Requirements for a Logistic Support Analysis Record, U.S. Department of Defense, Washington DC, 1991.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Operativ virksomhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Planlegging og ledelse av militære operasjoner i fred, krise og væpnet konflikt. Herunder kommer det å føre tilsyn med mobiliseringsforberedelser samt planlegge og lede øvelser i samarbeid med dem som er ansvarlige for styrkeproduksjon (ref FFOD).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Oppdatere<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En materiellmessig modernisering av et system eller komponent der hensikten er å vedlikeholde eller regenerere en tilsvarende kapasitet eller ytelse. Mindre eller visse økte ytelser kan likevel oppnås på grunn av den generelle teknologiske utviklingen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Oppdatering<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ajourføring, korrigering etter formell prosedyre.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Oppdrag<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Pålegg/ordre fra foresatt om hva (hvilke resultater) undergitt skal oppnå innenfor tildelt budsjett og rammebetingelser.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Oppdragsgiver<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Organisasjon eller enhet som prosjektet eller oppdraget utføres for.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Oppfølging<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Innmelding av data for virkelig fremdrift, ressursforbruk og kostnader. Utarbeidelse av rapporter, analyse av avvik fra planer og korrigerende tiltak samt eventuelt revisjon av planer.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Oppfølgingsparameter<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En spesifisert parameter (variabel) som beskriver en karakteristikk til materiellsystemet i drift. Parameteren følges opp (måles) gjennom driftsfase for å identifisere avvik fra forventede verdier eller parameterens utvikling, og for derigjennom å føre til at eventuelle korrigerende tiltak iverksettes.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">(Oppfølgingsparameter kan f eks være feilfrekvens på et bestemt delsystem eller kostnader for forebyggende vedlikehold for et bestemt delsystem.)</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">"Innhenting av erfaringsdata fra materiell i drift, ideelt behov", dok nr C-11.07-18, HFK Prosjekt CM/LCC.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Oppgradere<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En materiellmessig forbedring av et system eller komponent der hensikten er å introdusere økte kapasiteter eller ytelser.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Opplæringskonsept (Training Concept)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En overordnet beskrivelse av hvordan opplæringstjenester for et materiellsystem er tenkt ivaretatt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Opprette<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oppbygging av et nytt strukturelement eller kapasitet., f.eks. en avdeling, stab eller tilsvarende for innføring eller innfasing i strukturen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Opprettholde<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Nåværende strukturelement eller kapasitet beholdes med en gradvis oppjustert tilførsel av en eller flere av innsatsfaktorene3 for at ambisjon eller evnenivå ikke skal falle under dagens angitte nivå.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Overføre usikkerhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ansvaret for usikkerhet blir overført fra en part til en annen. Dette skjer typisk gjennom en kontrakt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Overføringsfasen<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Livssyklusfase der formålet er å fullføre planlagte anskaffelser, fordele og idriftsette materiellsystemet, samt utføre </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">de garanti- og tilleggsarbeider, forbedringer og supplerende anskaffelser (opsjoner) som anses som nødvendig for å sluttføre prosjektet. Overføringsfasen begynner ved fordeling av første serieleveranse, etter godkjenning av leveranse ved slutt-test av materiellsystemet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert, basert på PRINSIX.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Overlevelsessannsynlighet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Sannsynligheten for å unngå feil i en bestemt tidsperiode <o,t]. Overlevelsessannsynligheten beregnes ved hjelp av pålitelighetsfunksjonen R(t). Formelen for R(t) er avhengig av fordelingen til tiden T mellom feil. Hvis en ønsker overlevelsessannsynligheten for et bestemt oppdrag (scenario, mission), må driftsprofilen for oppdraget spesifiseres i detalj.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Overskuddsmateriell<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kurant materiell som i mengde overskrider det totale behov i Forsvaret. Kan også angi materiell som overskrider hjemlet behov for ved en avdeling, men da skal det klart angis for hvilket nivå i organisasjonen, eller ved hvilken enhet det gjelder.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Overvåking av usikkerhet</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Usikkerhetselementer som ikke er tilstrekkelig betydningsfulle til at det besluttes å ta aksjon, kan man overvåke for å se om status endrer seg, slik at man må ta aksjon eller at usikkerhetselementet blir ubetydelig.​</span></p>
PP<p></p><p><strong>Pakking, merking, håndtering og lagring (Packaging, Handling, Storage & Transportation)</strong><br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">De ressu</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">rsene, prosessene, prosedyrene, design betraktningene og metodene som er nødvendig for å sikre at alle materiellsystemer, utstyr og forsyningsstøtte artikler blir preservert, pakket og transportert på en riktig måte. Dette inkluderer miljø-betraktninger og krav til preservering av utstyr for lagring over kort og lang tid, samt transporterbarhet. PHS&T er en av de grunnleggende hensiktene med ILS.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><strong>Periodisk forebyggende vedlikehold<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forebyggende vedlikehold som foretas med bestemte intervaller.</span></p><p>(Vedlikeholdet er enkelt å planlegge med hensyn til tidspunkt og ressurser, fordi arbeidets omfang er bestemt på forhånd. Intervallene kan være styrt av f.eks kalendertid eller driftstid. Eksempel: Skifte tennplugger på bil etter 10 00 km eller senest etter år.)</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: MIL-STD-2173(AS) 21 JANUARY 1986; "Reliability-Centred Maintenance. Requirements for Naval Aircraft, weapons systems and Support Equipment".</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>PERT (Program Evaluation and Review Technique)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Nettverksteknikk for beregning av gjennomføringstid hvor det tas hensyn til usikkerhet i tidsplanet (arbeider med stokastiske anslag for aktivitetens varighet med basis i optimistisk, sannsynlig og pessimistisk varighetsanslag).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Pessimistisk verdi</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dårligst tenkelig utfall av en usikker parameter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Planlagt forpliktet etter neste år<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontrakter som forventes inngått i prosjektet etter neste år. Planlagt forpliktet til etter neste år totalt, er forventet kontrakts sum. Periodiseres etter forventet betalingsplan.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Planlagt forpliktet i år</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontrakter som forventes inngått i prosjektet inneværende år. Planlagt forpliktet i år totalt, er forventet kontrakts sum. Periodiseres etter forventet betalingsplan.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Planlagt forpliktet til neste år</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontrakter som forventes inngått i prosjektet til neste år. Planlagt forpliktet til neste år totalt, er forventet kontrakts sum. Periodiseres etter forventet betalingsplan.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Planlagt korrigerende vedlikehold<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Korrigerende vedlikehold som er forventet. Det vil si det er besluttet å ikke innføre forebyggende tiltak for å forebygge en feil.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: MIL-STD-2173(AS) 21 JANUARY 1986: Reliability-Centred Maintenance. </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Requirements for Naval Aircraft, weapons systems and Support Equipment.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Policy<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Strategi og overordnede retningslinjer.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><strong>Primærvirksomhet</strong><br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Organisasjonsledd og virksomheter innen FMO som gjennom utøvelse av roller er direkte knyttet opp til å løse Forsvarets oppgaver slik de er definert av Stortinget.</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">  </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Primærvirksomhet får sine oppdrag og midler gjennom vertikal styring.</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">  </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Primærvirksomheten innebærer å planlegge og gjennomføre operasjoner og å produsere stridsklare styrker.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>PRINSIX<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forsvarets felles porteføljeledelse og prosjektstyringssystem</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Priskontrakt<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Leverandør tar på seg ansvaret for å gjennomføre prosjektet i henhold til kravdokumentet til en fast pris.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Produksjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Samlebegrep for innkjøp, tilvirkning, kontroll, lagring og distribusjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Produksjonsdokumentasjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokumentasjon som beskriver hva et produkt består av, hvordan arbeidsoperasjoner skal utføres, hvilke prosedyrer som skal benyttes og hvordan disse skal styres.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Produksjonslogistikk</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Er den del av logistikkvirksomheten som omhandler forskning, design, produksjon og godkjenning av materiell og forsyninger. Det inkluderer standardisering og interoperabilitet, kontraktsarbeid, kvalitetssikring, anskaffelse av reservedeler, prøver og forsøk (inkl nødvendige fasiliteter), kodifisering, dokumentasjon, konfigurasjonskontroll og modifiseringer.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Produktansvar<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Økonomisk ansvar for skader som følge av sviktende produktkvalitet. Begrepet benyttes i forbindelse med produsent eller forhandler som er pålagt ansvaret.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Produktbasislinje (Product Baseline)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den godkjente produkt konfigurasjonsdokumentasjonen. Produktbasislinjen til en konfigurasjonsenhet kan i tillegg inneholde selve utstyret og programvaren.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">MIL-STD-973, Notice 3.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Produktdokumentasjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokument som i detalj beskriver utforming, sammenstilling, kontroll, bruk og vedlikehold av produktet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Produktkonfigurasjonsdokumentasjon (Product Configuration Documentation)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den kombinerte ytelses- og konstruksjons-dokumentasjonen som anvendes ved produksjon/innkjøp av en CI. PCD omfatter allokert konfigurasjonsdokumentasjon som beskriver en CI's funksjon, ytelse, interoperabilitet, krav til grensesnitt og den nødvendige verifikasjonen for å bekrefte at disse spesifiserte kravene er oppfylt. PCD inneholder også konstruksjonsdokumentasjon som omfatter alt fra form og tilpasningsinformasjon om den utprøvde konstruksjonsløsningen, til en fullstendig redegjørelse for konstruksjonen, etter hva som er nødvendig for anskaffelsesprogrammet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">MIL-STD-973, Notice 3.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Produktkontroll<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontroll av et produkt på fastlagte trinn i fremstillingen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Produktspesifikasjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokument som fastsetter et produkts eller en tjenestes egenskaper.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prognose<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forventet utvikling, delvis basert på historiske/statistiske data.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Program<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Flere prosjekter i porteføljen knyttet sammen i et aggregert nivå.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosedyre<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En organisert sekvens av aksjoner som til sammen utgjør en spesifisert funksjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosedyreverk<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Samling av policy og prosedyrer, samt dokumentert brukerstøtte for anvendelse av disse.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosess<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En kjede av aktiviteter som leder fra en tilstand til en annen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjekt<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En arbeidsoppgave som er rettet mot et klart definert mål. Den er av spesiell karakter, ikke rutinemessig. Et prosjekt kan være komplisert og kreve koordinert innsats fra flere fagområder. Oppgaven er tidsbegrenset og har en kostnadsramme.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">PRINSIX.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektarkiv<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En samling av prosjektdata og dokumenter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektavslutning<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Det tidspunktet når resultatet er overlevert oppdragsgiver, sluttrapport er skrevet og prosjektgruppen er oppløst.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektdokumentasjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Planer og andre styrende dokumenter som beskriver og/eller setter begrensninger for omfang og/eller gjennomføring av et prosjekt. Eksempler kan være:</span></p><p></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">kontrakter</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">prosjektplaner</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">PRINSIX - dokumenter</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">WBS</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">spesifikasjoner</span></li></ul><p></p><p>Egendefinert.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"><strong>Prosjekteier<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oppdragsgiver til prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektfase<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En tidsbegrenset del av prosjektet. Prosjektfaser kan følge hverandre kronologisk eller overlappe hverandre.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektgjennomgang<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En evaluering av nåværende prosjektresultater og prosedyrer.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektgruppe<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En gruppe som er organisert for å utføre prosjektarbeidet eller er en definert del av det.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektkostnad<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Nødvendig kostnad for prosjektgjennomføringen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektleder<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Daglig leder av et prosjekt. Har ansvar for og myndighet til å planlegge, gjennomføre og kontrollere prosjektet slik at oppsatte mål nås innenfor gitte tids og kostnadsrammer. Har helhetlig resultatansvar.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektmargin<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Midler tilgjengelig som kan benyttes på endringer som ligger utenfor prosjektets forutsetninger.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektmedarbeider<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Fellesbetegnelse for alle som arbeider i prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektmål<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ønsket resultat eller effekt av et prosjekt. Består av to hovedmål; operativ målsetting (formål) og resultatmål.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektnedbrytningsstruktur<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Viser en hierarkisk inndeling av prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektoppfølging<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Periodevis å kvantifisere (måle) hva som har skjedd i prosjektet (resultater, prestasjoner og forbruk), rapportere dette, sammenholde med plan, vurdere og analysere avvik mellom planlagt og oppnådde resultat, og om nødvendig iverksette korrektive tiltak.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektorganisasjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En midlertidig organisasjon som er opprettet for å gjennomføre et prosjekt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektplan<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Prosjektlederens instrument for å styre det konkrete prosjektet. Vil ofte være sammensatt av en rekke delplaner, f eks omfangsplan, fremdriftsplan, kvalitetsplan, konfigurasjonsstyringsplan, kommunikasjonsplan, kontraktsplan, osv</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektreserve<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Midler tilgjengelig som kan benyttes på endringer som ligger utenfor prosjektets forutsetning</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektresultat<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kvantifiserbart resultat av et prosjekt. Prosjektets resultatmål.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektstart<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Aktivitet som følger bestemmelsen om å sette i gang et prosjekt. Inkluderer planlegging, organisering og mobilisering av ressurser.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektstruktur<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">De relasjoner og det settet av arbeidspakker som prosjektet består av. Se også APS.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektstyring<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Styring av et prosjekt er å fastlegge hva prosjektet skal resultere i (formulere mål), og sørge for å nå dette resultatet gjennom planlegging, organisering og oppfølging med henblikk på tid/fremdrift, personell-, material- og utstyrsressurser, kostnader og kvalitet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prosjektstyringssystem<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et system som hjelper prosjektledelsen å styre utviklingen av et prosjekt i forhold til planer og budsjetter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prototype<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den første enheten som fremstilles av et nyutviklet produkt for å vurdere om spesifiserte krav er imøtekommet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Prøving<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Undersøkelse av et systems eller en gjenstands evne til å oppfylle spesifiserte krav ved å utsette systemet eller gjenstanden for fysiske, miljø eller driftsmessige påkjenninger.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Pålitelighet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et produkt eller et systems evne til å utføre sin oppgave i et spesifisert tidsrom og under fastsatte operasjonsbetingelser.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Pålitelighet (Reliability)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En allmenn karakteristikk av den evnen en artikkel eller et teknisk system har til å utføre en tiltenkt funksjon under gitte miljø- og driftsforhold.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">"Pålitelighets analyse", Rausand m fl, 1988.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Pålitelighetsbasert vedlikehold (Reliability Centered Maintenance)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En systematisk fremgangsmåte for å identifisere forebyggende vedlikeholdsoppgaver for en artikkel i henhold til spesifiserte prosedyrer, samt for å etablere intervall mellom forebyggende vedlikehold.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Påløpte kostnader<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Totale kostnader for det arbeidet som er utført frem til dato.​</span></p>
RR<p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>RAM-program (RAM Programme)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">RAM-programmet er summen av de aktivitetene som utføres for å lede, frembringe tekniske ressurser, planer, prosedyrer og tilsyn med oppgaver som er nødvendige for at RAM-krav skal oppfylles.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert, basert på: ARMP-2.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>RAM-programoppgaver (RAM Programme tasks)</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oppgavene som må utføres for å sikre at RAM-kravene oppfylles.</span></p><p>Et sett med aktiviteter som påvirker påliteligheten, tilgjengeligheten og vedlikeholdsvennligheten til et system eller beregner en verdi for en av de tre faktorene.</p><p>Egendefinert, basert på: ARMP-2.</p><p><strong>Reduksjoner og forenklinger<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Reduksjoner og forenklinger er tiltak som isolert sett ikke er ønskelige, og som det i utgangspunktet ikke tas sikte på å realisere, men som om nødvendig kan gjennomføres. Det kan være tiltak som har negative konsekvenser for innhold og/eller fremdrift, men som ikke på avgjørende måte truer den grunnleggende funksjonalitet som er forutsatt eller et eventuelt kritisk ferdigstillelsestidspunkt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Redusere<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En negativ endring av en eller flere av innsatsfaktorene som følge av redusert ambisjonsnivå for et strukturelement eller kapasitet.</span></p><p><strong>Referansegruppe<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En gruppe representanter fra brukermiljøene som er tilgjengelig for rådføring. Bistår PL.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Referanseplan<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Siste godkjente plansett som er vedtatt og som prosjektet rapporterer mot.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Referansesystem (Baseline Comparison System)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et eksisterende materiellsystem i drift, eller en samling av eksisterende delsystemer, som best mulig representerer design-, drift- og støttekarakteristikkene ved det nye materiellsystemet som er under utvikling.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Regningsarbeid<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Arbeid der entreprenøren/leverandøren får dekket de kostnader vedkommende måtte ha under utførelsen av arbeidet. Generalkostnader og fortjeneste kommer i tillegg.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Reservedelskategorier<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En reservedelskategori angir informasjon om en reservedel skal:</span></p><p></p><ul><li><span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.625;">byttes</span><span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.625;"> </span><span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.625;">ut på</span><span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.625;"> selve materiellsystemet eller om den byttes ut på en annen del</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">repareres</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">, kasseres eller om den er delvis reparerbar</span></li></ul><p><span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.625;">Følgende kategorisering av reservedeler er vanlig:</span></p><p></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"> </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">​​Systemdel (på engelsk ofte kalt: Maintenance Significant Item (MSI)): Dette er deler som byttes på systemet, dvs for reparasjon av systemet. Disse kan videre kategoriseres i:</span><br></li><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">P</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">​​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">rimary Spare Part (PSP)/Discardable Unit (DU): Systemdel som kasseres.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">L</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">ine Replaceable Unit (LRU): Systemdel som repareres (gjenvinnes).</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Partly Repair</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">able Unit (PRU): Systemdel som repareres i noen tilfeller og ellers kasseres.</span></li></ul><li><span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.625;">Komponentgjenvinningsdel: Dette er deler som benyttes til komponentgjenvinning, dvs for reparasjon av deler. Disse kan videre kategoriseres i:</span><br></li><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Secondary Spare Pa​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">rt (SSP)/Discardable Part (DP): Komponentgjenvinningsdel som kasseres.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Shop Replaceable Part (SRU): Komponentgjenvinningsdel som repareres (gjenvinnes).</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Deler som skiftes ved forebyggende vedlikehold.</span></li></ul></ul><p>Egendefinert.</p><p><strong>Reservedelsprogram<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et reservedelsprogram er summen av de aktivitetene som leverandøren skal utføre slik at Foresvaret blir i stand til å velge ut hvilke reservedeler som skal anskaffes, samt hvordan disse reservedelene skal dimensjoneres. Reservedelsprogrammet består av fire hovedoppgaver:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Identifisere hvilke av materiellsystemets artikler (og sammensetninger av artikler) som skal være reservedeler.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">F</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">astsette</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"> de spesifiserte initialbeholdningene av reservedeler.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Identifisere alle forsyningsartiklene i materiellsystemet</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Kodifisere alle forsyningsartiklene i materiellsystemet.</span></li></ul><p>Egendefinert.</p><p><strong>Ressurs<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Grunnle</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">ggende hjelpemidler eller innsatsfaktorer som inngår i et prosjekt, f eks materiell, tjenester, ytelser, økonomi og arbeidskraft (intern og/eller ekstern).</span></p><p><strong>Ressursbibliotek<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Strukturert samling av res</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">surser, gruppert etter funksjon. Detaljeringsgrad skal være slik at man kan sette enhetspriser på dem.</span></p><p><strong>Restordre (Number Of Backorders)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Antall ordre eller bestil</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">linger som man ikke har kunnet tilfredsstille i det øyeblikket enheten ble etterspurt på lager.</span></p><p>​Oversatt fra: Opus 10 User's Reference.</p><p><strong>Resultatkrav<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Er knyttet til gitte oppdrag og angir den kvantitet og/eller kvalitet undergitt skal oppnå med de ressurser som stilles til disposisjon.</span></p><p><strong>Resultatmål<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Mål som sier hv</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">ilke resultater som skal være oppnådd når prosjektet er ferdig (ytelse, tid og kostnad). I f m virksomhetsplanlegging er resultatmål definert som enhetens egendefinerte mål for å oppfylle resultatkravene knyttet til oppdragene.</span></p><p><strong>Resultatoppfølging<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Registrering, analyse av og kommunikasjon om ressursbruk og oppnådde resultater i forhold til resultatkrav.</span></p><p><strong>Retningslinjer<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Beskrivelse av anbefalt, men ikke påkrevet handlemåte.</span></p><p><strong>Revisjon<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Planlagt, systematisk og kritisk gjennomgang av aktivitet, produkt, prosess eller system.</span></p><p><strong>Risiko<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Risiko er negative konsekvenser av usikkerhet.</span></p><p><strong>Risikoanalyse<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En beslutningsstøttemetode som identifiserer risikofaktorer og evaluerer den totale prosjektrisikoen.</span></p><p><strong>Risikoaversjon<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Motvilje mot usikkerhet.</span></p><p><strong>Risikoklasse<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Usikkerhet klassifiseres i risikoklasser ut i fra hvor stor risiko de representerer. Eksempler på risikoklasser er Kritisk, Betydelig og Neglisjerbar.</span></p><p><strong>Risikopremie<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En betaling for å påta seg ansvaret for usikkerhet.</span></p>
SS<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Sannsy</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>nlighet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Verdi i området 0 – 1 (ofte benyttes også 0 – 100%) som uttrykker sannsynligheten for at en hendelse skal opptre eller for at vi skal få et utfall innen et gitt intervall.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Scenario<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Beskrivelse av en bestemt (ofte typisk) anvendelse av materiellsystemet. Normalt vil denne anvendelsen omfatte en sammensetning av én eller flere tilstander og modier. Beskrivelsen av scenarioet skal referere til tilstander og modier, og inneholde bruksbelastninger som varighet og forbruk.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">S</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">e utdypende forklaring og eksempler. Se også driftsprofil.</span></p><p>Egendefinert.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Seks tenkende hatter<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et konsept som strukturerer en gruppes tankeprosess.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Sertifikat<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokument, utstedt av bemyndiget person, som bekrefter at spesifiserte krav er oppfylt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Sertifisering<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Det å verifisere og dokumentere at personellkvalifikasjoner, prosesser, prosedyrer eller produkter tilfredsstiller spesifiserte krav.</span></p><p><strong>Sideentreprenør<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Entreprenører som på samme byggeplass har selvstendige kontrakter med byggherren om utførelse av bygg- og anleggsarbeider.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Sjekkliste<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En liste over typiske usikkerheter. Er tilpasset prosjekttype og bransje, og brukes som underlag i identifikasjonstrinnet.</span></p><p><strong>Slakk<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Antall dager en arbeidspakke kan forsinkes før ferdigstillelsesdatoen til hele prosjektet endres.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Sluttkontroll<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den siste kontrollen for å verifisere at all foreskrevet kontroll er gjennomført. Gjennomføres av leverandøren. Det er hans oppgave å sjekke at leveransen tilfredsstiller alle spesifiserte krav, også kravene til dokumentasjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Sluttmilepæl<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Siste milepæl i prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Spesifikasjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Alle tekniske bestemmelser vedrørende enheter eller materiell som skal anskaffes eller tjenester som skal ytes. I en spesifikasjon defineres de fysiske, funksjonelle og operative kjennetegn i tekniske uttrykk (krav).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Sporbarhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Evne til, ved hjelp av nedtegnet identifikasjon, å spore forløpet, anvendelsen eller lokaliseringen av en gjenstand eller aktivitet, eller liknende gjenstander eller aktiviteter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Standardisering<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Prosess for utvikling av konsepter, doktriner, prosedyrer og konstruksjoner for å oppnå og opprettholde de mest effektive nivåer av samvirkeevne, materielltypers mulighet til å kunne nyttes om hverandre, nasjonenes mulighet til å kunne nytte samme materiell og systemers evne til å gi og motta tjeneste eller ytelse seg imellom og derved øke evnen til samarbeid innen områdene operasjoner, adm og materiell (NATO).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Stasjonære baser<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Er en base med fast infrastruktur bygd opp over måneder/år.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Statement of Work (SOW)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En detaljert beskrivelse av de aktivitetene som leverandøren skal utføre.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra.: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><strong>Statens kvalitetssikringsregime<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Finansdepartementet har innført et kvalitetssikringsregime som gjelder for «alle» Statlig prosjekter med en ramme over 750 millioner norske kroner. Kvalitetssikringen skal munne ut i en sluttrapport med tilråding om kostnadsramme, herunder avsetning for usikkerhet, samt en anbefaling om organisering og styring av vedkommende prosjekt. Kvalitetssikringen ble satt inn før prosjektet ble fremmet for Stortinget for prinsippgodkjennelse og førstegangs bevilgning.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Statsbudsjettet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Regjeringens forslag til statsbudsjett for det kommende året legges fram for Stortinget om høsten. Stortingsmelding nr. 1 er nasjonalbudsjettet, der regjeringen begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag og der statsbudsjettet ses i sammenheng med utviklingen i norsk økonomi. Stortingsproposisjon nr. 1, "Gul bok", inneholder en samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. Her blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster, etter departement. Den detaljerte beskrivelsen av budsjettforslaget kommer i de såkalte "fagproposisjonene" for hvert departement, som også kalles stortingsproposisjon nr. 1, eller Prop.1 S. </span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Stortingsmelding<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et dokument fra Regjeringen til Stortinget hvor det informeres om et avgrenset problem eller saksområde. Dokumentet kan også informere om Regjeringens planlagte politikk innenfor området. Stortinget vil drøfte meldingen, men vil vanligvis ikke fatte noe formelt vedtak.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Stortingsproposisjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et dokument hvor Regjeringen inviterer Stortinget til å fatte et eller flere vedtak. Dokumentet vil normalt også inneholde informasjon om saksforholdet. ( Se også Odelstingsproposisjon ).</span></p><p> </p><p><strong>Strukturelement<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et strukturelement er en klart avgrenset del av en organisasjon bestående av personell, prosesser og systemer.</span></p><p>Strukturelementet utfører en identifiserbar del av verdikjeden (etterretning, kampstyrke, ildstøtte, logistikk) og kan brytes ned i et hierarki og bestå av underordnede strukturelementer. I realiteten snakker vi da om byggeklosser av organisasjonselementer (artillerienhet, luftvernenhet, fregatt, kampflyenhet) som fyller en eller flere kapasiteter.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Styrbarhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Mulighet til å påvirke sannsynlighet eller konsekvens for et usikkerhetselement eller usikkerhetsområde.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Styringsdialog<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Prosess mellom foresatt og undergitt hvor det gis oppdrag med resultatkrav, ressurser og rammebetingelser og iverksettes resultatoppfølging i forhold til dette.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Styringsgruppe<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Gruppe som bl. a representerer prosjektets eier og som har besluttende myndighet for prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Styringsmål for prosjektleder (MK45)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Målet som prosjektleder skal styre etter. Består av grunnkalkyle (GK45) med tillegg av uspesifisert usikkerhet (UU45)</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Styringsmål for utførende etat (FMO45)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dette er 50/50 estimatet som legges til grunn i porteføljeplanlegging. Dette styringsmålet tilsvarer forventet kostnad og er et uttrykk for hvor mye det er ventet at prosjektet skal koste når det er fullført.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Styrke/øke<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En positiv endring av en eller flere av innsatsfaktorene som følge av økt ambisjonsnivå for et strukturelement eller kapasitet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Støttesystem (Support System)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Alle anlegg, materiell, programvare, tjenester og personellressurser utenom selve materiellsystemet som er nødvendig for operativ bruk og støtte av materiellsystemet, slik at det kan betraktes som en selvforsynt enhet i sitt tiltenkte brukermiljø.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Støttevirksomhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Støttevirksomhet er organisasjonsledd og virksomheter innen FMO som gjennom utøvelse av sin rolle leverer produkter som skal bidra til at primærvirksomheten når sine mål. Støttevirksomhet får primært sine oppdrag og midler gjennom horisontal samhandel med primærvirksomheten i et strukturert kunde - leverandørforhold, samt etter spesielle kommando/operative forhold bestemt av FSJ. Støttevirksomheten defineres i denne sammenheng som logistikk(de deler av logistikken som ikke direkte understøtter operasjoner), kompetanse og utdanning, forskning og utvikling(FoU) samt administrative og forvaltningsmessige tjenester(adm) som er planlagt utført av Regional støttefunksjon (RSF).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Substansiell kuttliste<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Substansiell kuttliste er tiltak som isolert sett ikke er ønskelige, og som det i utgangspunktet ikke tas sikte på å realisere, men som om nødvendig kan gjennomføres. Det er tiltak som skal gi mulighet for betydelig kutt i gjennomføringsfasen av prosjektet dersom det blir behov for det. Kuttene vil ha negative konsekvenser for innhold og/eller fremdrift, og kan redusere oppnåelsen av effektmål og føre til reduksjon av grunnleggende funksjonalitet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Suksessannsynlighet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En tidsuavhengig sannsynlighet som benyttes hovedsakelig til å angi påliteligheten til engangsmateriell og sannsynligheten for visse hendelser.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">(Dette kan f eks være sannsynligheten for at en rakett fungerer når den avfyres eller sannsynligheten for at en standby enhet kobler inn ved behov.)</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Summasjonsnivå<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Begrep både i prosjektstrukturen og APS. Betegner et hjelpenivå som kan benyttes for å få en lettfattelig struktur. Det er ikke påkrevd.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Svikt<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Manglende evne til å utføre tiltenkt funksjon.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>System<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et system er en sammensetning av:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"> </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">materiell</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">logistikkstøtte</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">bruker(</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">e)</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">konsept(er)</span></li></ul><p>som gjør en i stand til å tilfredsstille et gitt behov.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kommentar: Hver av disse delene kan igjen ses på som system, avhengig av "ståsted".</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En konsis og dekkende definisjon av "et system" er vanskelig. Gårsdagens definisjon er ikke alltid passende i dag, og dagens definisjon vil neppe være riktig i morgen. Med dette utgangspunktet har vi valgt å gi en generell definisjon av "et system". For at en definisjon av "et system" skal gi mening må vi være bevisst "ståstedet" til den som betrakter systemet eller gir definisjonen. Av det følger at element som tas med i definisjonen kan variere med omstendighetene. Spørsmålet blir, i hvilken grad dekker definisjonen behovet?</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Systemansvar<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ansvar for at alle delsystemer/komponenter i et system er inkludert, og at de fungerer sammen på en måte som realiserer anskaffelsens (systemets) funksjonelle mål.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Systemberedskap (System Readiness)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et mål for evnen til å påta seg og opprettholde gitte oppdrag i henhold til planlagt utnyttelsesgrad i freds- og krigstid. Systemberedskap betyr å ta eksplisitt hensyn til materiellsystemets pålitelighet og vedlikeholdsvennlighet, karakteristikker og ytelser ved logistikkstøttesystemet, og antall og lokalisering av logistikkstøtteressurser.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">(Operativ tilgjengelighet er eksempel på et typisk mål på beredskap.)</span></p><p> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: "DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence".</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Systemkapasitet (Capability)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Systemkapasitet er en gruppe av krav som naturlig hører sammen. En systemkapasitet kan være en funksjon, emne, objekt eller en annen hensiktsmesig betegnelse for å spesifisere krav.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra MIL-STD 961D.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Systems Engineering<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Anvendelsen av vitenskapelig arbeid og engineering for å:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Overføre et operativt behov til en beskrivelse av system ytelsesparametre og en ønsket systemkonfigurasjon </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">gjennom bruk av en iterativ prosess av funksjonelle analyser, sammensetninger, optimalisering, definisjon, design, test og evaluering.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Innarbeide relaterte tekniske parametre og sikre kompabilitet av alle fysiske funksjoner, og programmere grensesnitt på en måte som optimaliserer den totale system definisjon og design.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Integrere ytelse, produserbarhet, pålitelighet, vedlikeholdsvennlighet, logistikkstøttevennlighet og andre spesialiteter i den totale engineering innsatsen.</span></li></ul><p>Oversatt fra: B.S. Blanchard & W.J. Fabrycky, "Systems Engineering and Analysis", Prentice_Hall, Inc., New Jersey, USA, 1990.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Systemsp</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>esifikasjon<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Systemspesifikasjonen beskriver funksjonell basislinje. Spesifikasjonen er på systemnivå. Se forøvrig systemdokumentasjon.</span></p><p>Temapakke 31, Kravspesifikasjoner ver 1.2, 2 mai 93.</p>
TT<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Target cost (målsum)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kostnads</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">estimat som leverandøren måles etter. Det er vanlig at leverandøren får bonus dersom målsummen nås eller bedre.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Teknikk<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Beskrivelse av hvordan man kan utføre en aktivitet i en prosess.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Te</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>knisk tilgjengelighet / Aa (Achieved Availability)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Sannsynligheten for at et system kan utføre sin tiltenkte funksjon når det blir brukt i henhold til fastlagte betingelser i et ideelt logistikkstøttesystem. Dette er forskjellig fra iboende tilgjengelighet (Ai) ved at teknisk tilgjengelighet inkluderer forebyggende vedlikehold. Teknisk tilgjengelighet (Aa) ekskluderer administrativ ventetid og logistikk ventetid.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: MIL-STD-1388-2B, DOD Requirements for a Logistic Support Analysis Record, U.S. Department of Defense, Washington DC, 1991.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Tidskritikalitet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Sier noe om når usikkerhetselementene kan påvirke prosjektets tidsplan , dvs hvilke elementer det haster å gå inn med tiltak på, og hvilke som eventuelt kan vente.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Tidsplan<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Plan som angir start- og sluttidspunkter for aktiviteter i et prosjekt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Tilgjengelighet (Availability)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et systems evne til å utføre sin tiltenkte funksjon på et bestemt tidspunkt eller over en bestemt tidsperiode, ved ulike synsvinkler på pålitelighet, vedlikeholdsvennlighet og logistikkstøtte.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Tilgjengelighet kan beskrives i form av:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Operativ tilgjengelighet</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Teknisk tilgjengelighet</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Iboende tilgjengelighet</span></li></ul><p>Oversatt fra: British Standard, BS 4778. Glossary of Terms Used in Quality Assurance Including Reliability and Maintainability Terms, British Standards Institution, London.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Tilstand (State)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Angivelse av en type bruk. Materiellsystemet kan befinne seg i én av flere tilstander, f eks transport eller aktiv bruk. I hver tilstand kan materiellsystemet være i én av flere modier.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Se utdypende prinsipper for anvendelse av tilstand og modus og forklaring og eksempler. Se også scenario og driftsprofil.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert basert på MIL-STD-961 D.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Tilstandsbasert vedlikehold<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forebyggende vedlikehold som utføres på bakgrunn av en tilstand. Vedlikeholdet består grovt sett av følgende elementer:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"> </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">periodisk/kontinuerlig inspeksjon, funksjonstesting, måling</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">analyse, dvs sammenligning av målinger, observasjoner med akseptkriterier</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">eventuelt reparasjon eller skifte av deler</span></li></ul><p>Oversatt fra: MIL-STD-2173(AS) 21 JANUARY 1986; "Reliability-Centred Maintenance. Requirements for Naval Aircraft, weapons systems and Support Equipment".</p><p><strong>Tilvirking<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Samlebegrep for den delen av produksjonen som gjelder forming og bearbeiding av materialer og sammenstilling av komponenter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Tornado - diagram<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Diagram som angir spredning, dvs avstand mellom pessimistisk og optimistisk verdi på den enkelte aktivitet/estimat.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Totalprosjekt<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et investeringsprosjekt med alle de nødvendige aktiviteter som kommer som en følge av dette, består normalt av følgende hovedelementer; materiell, logistikk, organisasjon (inklusive utdanning), samt bygg og anlegg. Se også definisjonen av prosjekt.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Total</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>prosjektering<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Arbeidsprosessene med innsamling og beregning av alle elementer og konsekvenser av et tiltak eller investering i et livsløpsperspektiv.</span></p><p><strong>Trade-off<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Metode for å bestemme den optimale balansen mellom system-karakteristikker (kostnader, tidsplaner, ytelse og logistikkstøtteevne).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span></p><p><strong>Transporterbarhet (Transportability)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et materiellsystems iboende evne til å bli flyttet med tilgjengelige og planlagte transportmidler på en slik måte at etablerte tidsplaner overholdes, samt den innvirkning som utstyr og logistikkstøtte artikler har på den strategiske mobiliteten til operative militære styrker.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span><br></p><p><strong>Trepunktsestimater<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Estimat som angir tre verdier på i vårt tilfelle estimatusikkerhet . Disse er mest positiv (optimistisk), mest negativ (pessimistisk) og mest sannsynlig verdi (planlagt).</span></p>
UU<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Usik</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>kerhet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Differansen mellom den informasjon som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den tilgjengelige informasjon. Består av positiv usikkerhet ( muligheter ) og negativ usikkerhet (risiko).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Usikkerhetsanalyse<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne usikkerhet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Usikkerhetseksponering<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Størrelsen på usikkerhet gitt ved avstanden mellom ytterpunktene (optimistisk - pessimistisk) i et anslag.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Usikkerhetselement<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et enkelt usikkert forhold i prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Usikkerhetsfilosofien<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Hvorfor prosjektet har en gitt holdning til usikkerhet.</span></p><p><strong>Usikkerhetsholdninger<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Hvilken holdning prosjektet ønsker å ha til usikkerhet.</span></p><p><strong>Usikkerhetskultur<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Hvilken holdning prosjektet har til usikkerhet.</span></p><p><strong>Usikkerhetsmanual<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Benyttes for dokumentasjon av resultater og historikk ved kontinuerlig usikkerhetshåndtering internt i prosjekter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Usikkerhetsområde<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En samling av beslektede usikkerhetselementer.</span></p><p><strong>Usikkerhetsprosessen<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Lik prosess for håndtering av usikkerhet.</span></p><p><strong>Usikkerhetsrapport<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En komprimert rapport for dokumentasjon av de viktigste resultatene fra en usikkerhetsanalyse.</span></p><p><strong>Usikkerhetsstyring<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere og følge opp usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Utbetalt<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Utbetalt registreres per aktivitet i måneden utbetalingen fant sted.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Utfallsrom<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Mengden av alle mulige utfall for estimatet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Utfasingsfasen<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Livssyklusfase der det gjennomføres aktiviteter i forbindelse med nedtrapping av beholdninger, herunder overføring eller salg av overskuddsmateriell til andre statsinstitusjoner. Fasen omfatter sanering, utrangering, kassasjon og avhending av materiellsystem. Den overlappes med driftsfasen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert (ikke PRINSIX-fase).</span></p><p><strong>Utfase<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Sekvensiell avvikling av et strukturelement eller kapasitet. Ofte koordinert med innfasing av erstattende strukturelement eller kapasitet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Utrangering<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Beslutning om at brukbart materiell eller bygninger skal gå ut av bruk fordi de ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål, eller fordi behov ikke lenger er til stede.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret</span></p><p><strong>Utvikling<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Prosessen å gjøre designen av et produkt eller en tjeneste klar for produksjon eller utførelse.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Utviklingsfasen<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Livssyklusfase der det skal verifiseres at den valgte systemløsningen tilfredsstiller de funksjonelle kravene og at løsningen kan produseres hos en leverandør. I fasen etableres kontrakt om utvikling av materiellsystem. Utviklingsarbeidet følges opp hos leverandør. Kravdokument nr 3 utarbeides, samt Totalprosjektdokument nr 3 som beskriver videreføringen av prosjektet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert, basert på PRINSIX.</span></p><p><strong>Utviklingsspesifikasjon<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En utviklingsspesifikasjon beskriver i større detalj design- og utviklingskravene som er tillagt en enkelt komponent fra helheten i systemspesifikasjonen. Spesifikasjonen tilhører komponenter under systemnivå. Utviklingsspesifikasjonen hører hjemme under allokert basislinje.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Temapakke 31, Kravspesifikasjoner ver 1.2, 2 mai 93.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Å bekrefte at et system er produsert i henhold til aksepterte regler, forskrifter og standarder.</span></p><p>​Egendefinert.</p>
VV<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Validering<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Objektiv bekreftelse av organisasjonen, personellet, materiellet, systemene, kapasiteter og utførelse målt mot de operative kravene.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Varighet<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Det beste estimatet på hvor lang tid en arbeidspakke vil ta (fortrinnsvis målt i arbeidsdager).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Vedlikehold (Maintenance)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Alle tiltak som utføres for å holde et objekt innenfor en gitt tilstand eller bringe den tilbake dit.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Vedlikehold deles i to hovedgrupper:</span></p><ol><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">F</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">orebyggende vedlikehold</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Korrigerende vedlikehold</span></li></ol><p>Med "alle tiltak" menes alt som må gjøres, fra initiering av behov til dokumentasjon av arbeid. Dette kan deles inn i følgende faser:</p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Initie</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">ring av behov: Dette kan skje akutt i form av korrigerende vedlikehold eller som del av en plan for </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">forebyggende vedlikehold.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Planlegging: D</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">e viktigste aktivitetene er allokering av ledig personell, nødvendig teknisk dokumentasjon, verktøy, reservedeler, frigiving av utstyr, hensyn til helse, miljø og sikkerhet.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Gjennomførin</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">g: Utførelse av selve arbeidet. Dette kan medføre demontering, rengjøring, inspeksjon, feilsøking, reparasjon, skifte av deler og sammensetning, prøvekjøring.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Rapporte</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">ring: Når arbeidet er utført, skal dette beskrives. I enkleste fall blir bestillingen som ble generert under initieringen, ferdigmeldt. I tillegg bør det påføres antall timer medgått, samt bruk av reservedeler. For å kunne foreta en teknisk-økonomisk oppfølging av utstyret i ettertid, kan det under dokumentasjon av arbeid brukes ulike koder for type feil, type utstyr, delkomponent, årsak osv. I tillegg bør fritekst brukes.</span></li></ul><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Med "objekt" menes et hvilket som helst teknisk objekt. Det kan f eks være en bil, en bygning eller en elektrisk </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">koplingsboks.)</span></p><p>Egendefinert.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Vedlikeholds- og Forsyningspolicy<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Overordnede retningslinjer for vedlikehold av og forsyning til materiellsystemer i Hæren.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><strong>Vedlikeholdskonsept (Maintenance Concept)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">En overordnet beskrivelse av hvordan vedlikeholdsfunksjonen for et materiellsystem er tenkt ivaretatt. Dette kan omfatte beskrivelse av vedlikeholdsnivåer, vedlikeholdsstrategi, ressursbruk og bruk av eksterne leverandører.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span><br></p><p><strong>Vedlikeholdsnivåer (Maintenance Levels)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">De grunnliggende nivåene for vedlikehold som alle vedlikeholdsaktiviteter er fordelt på. Omfanget av det vedlikeholdet som blir utført på hvert nivå, må være i samsvar med spesifisert personell, utstyr, tekniske data og fasiliteter.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span><br></p><p><strong>Vedlikeholdsplanlegging (Maintenance Planning)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Prosessen for å utarbeide og etablere vedlikeholds- og forsyningskonsept og krav til vedlikehold av et materiellsystem. Vedlikeholdsplanlegging er en av de grunnleggende hensiktene med ILS.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.</span><br></p><p><strong>Vedlikeholdsutrustning<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Vedlikeholdsutrustning omfatter verktøy, spesialverktøy, testutstyr og annet utstyr som er nødvendig for å vedlikeholde materiellsystemet.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span><br></p><p><strong>Vedlikeholdsvennlighet (Maintainability)<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Målet på et materiellsystems evne til å bli eller bli holdt istandsatt, slik at det kan utføre sin tiltenkte funksjon når </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">reparasjon utføres av personell med spesifisert kompetanse, i henhold til fastsatte betingelser og ved bruk av spesifiserte prosedyrer og ressurser.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Oversatt fra: British Standard, BS 4778. Glossary of Terms Used in Quality Assurance Including Reliability and Maintainability Terms, British Standards Institution, London.</span></p><p><strong>Verifikasjon<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Undersøkelse for å bekrefte at aktivitet, produkt eller tjeneste er i overensstemmelse.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Verifisering<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Å bekrefte at produktet tilfredsstiller funksjonelle/tekniske ytelseskrav som er fastlagt i prosjektets tidligere basislinjer.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egendefinert.</span></p><p><strong>Videreføre<br></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Nåværende struktur beholdes uten endringer av innsatsfaktorene ("status quo"). I begrepet ligger en akseptert </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">risiko av at evnen over tid vil reduseres, grunnet elde på tekniske systemer og EBA eller mangel på kompetanse, hvis ikke innsatsfaktorene oppjusteres. (Se Opprettholde).</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Videreutvikle<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Nåværende struktur tilpasses faktorer som operative behov, kompetanse og effektivisering innenfor eksisterende ressursforutsetninger og rammer. I begrepet ligger en vurdering av at dette er mulig innefor gitte rammer. Hvis ikke brukes begrepene styrke/øke.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Virkelig/faktisk<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Virkelig/faktisk utført arbeid i prosjektet (utførte aktiviteter/% ferdig)</span></p>
WW<p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Work br</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>eakdown structure<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Arbeidsnedbrytningsstruktur i prosjektet, viser en hierarkisk inndeling av prosjektarbeidet</span></p>
YY<p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Ytels</strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>e (Performance)<br></strong></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Et kvantitativt mål som karakteriserer en fysisk eller funksjonell egenskap relatert til utøvelsen av en operasjon eller funksjon. Ytelsesegenskaper inkluderer kvantitet (hvor mange eller hvor mye), kvalitet (hvor godt), dekning (hvor stort område, hvor langt), tidsmessig presisjon (hvor responsiv, hvor ofte), og beredskap (tilgjengelighet, oppdrags/operasjonell beredskap). Ytelse er en egenskap for alle systemer, personell, produkter, og prosesser, inkludert :utvikling, produksjon, verifikasjon, gruppering, operasjon, støtte, opplæring og avhending. Dermed vil både støtteparametre, variasjoner i produksjonsprosessen, pålitelighet osv være mål for ytelse.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">EIA/IS-649.</span></p>