aktuelt_2353_reservistundersoekelaktuelt_2353_reservistundersoekelhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19740Illustrasjonsfoto./media/PubImages/hv-09_halo.jpg

Reservistundersøkelse

Forsvarets mediesenter gjennomfører sommeren 2019 en spørreundersøkelse om kunnskaper og holdninger til tjeneste som reservist.

​Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarsdepartementet og Forsvaret, og er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og forbedre rammebetingelsene for reservistene. Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) har også vært involvert i utformingen av spørsmålene.

sentral del av Forsvarets bemanningskonsept

Reservister er personer som fyller viktige funksjoner for Forsvaret, men har sitt primære virke i det sivile. Heimevernsoldaten er det klassiske eksempelet, men det er reservister i stort sett alle deler av Forsvaret. Det største volumet av reservister finner vi gjerne i typiske militære funksjoner som soldater, operatører og ledere på ulike nivå. Men Forsvaret har også i økende grad behov for reservister med sivil spesialkompetanse. Reservistene dekker derfor både et militært og sivilt kompetansebehov. Et behov som trolig vil øke i fremtiden.

Undersøkelsen favner bredt

Undersøkelsen sendes ut til et representativt utvalg på om lag 13 000 personer som har, eller har hatt, et tjenesteforhold i Forsvaret. Utvalget omfatter dem som sluttet som daglig tjenestegjørende personell for fire, syv og ti år siden, og inkluderer både de som sluttet etter førstegangstjenesten, og de som sluttet etter at de har vært militært tilsatt en periode. Videre vil det være noen som allerede tjenestegjør som reservister, og andre som ikke gjør det. Kunnskapen og motivasjonen vil derfor være forskjellig, men dette er nettopp noe som er ønskelig å kartlegge gjennom denne undersøkelsen.

kartlegger hva som er viktig for den enkelte

Det er også ønskelig å kartlegge hva som er viktig for den enkelte dersom de er blitt, eller kommer til å bli, innkalt til jevnlig trening og øving. Er det kvaliteten på den øvingen som gjennomføres, eller er det forutsigbarhet knyttet til øvingsplaner som gjør det enklere å planlegge opp mot familie og arbeidsgiver? Er det egenutvikling i form av nye utfordringer eller er det de økonomiske insentivene knyttet til tjenesten? Eller kanskje er det en kombinasjon? Dette er eksempler på spørsmål undersøkelsen ønsker å kartlegge.  

Bidrar til å forme fremtidens reservistkonsept

Spørreundersøkelsen er på ingen måte en seleksjonsprosess som har til hensikt å kartlegge enkeltindivider som er motivert for tjeneste. Sagt på en annen måte, svarene vil ikke munne ut i en liste over personer som kunne tenke seg å tjenestegjøre som reservist. Hensikten er å vurdere om det er noen mønster knyttet til hva tjenestepliktige generelt mener er viktige faktorer for at en eventuell tjeneste som reservist skal tilrettelegges på en hensiktsmessig måte for alle involverte. Ved å svare på undersøkelsen er respondentene derfor med å påvirke den fremtidige hverdagen til de som skal tjenestegjøre som reservister.  

PS: For de som ikke har blitt tilsendt undersøkelsen, men som kunne tenke seg å bidra med sine svar, så er det ikke mulig å «melde seg på undersøkelsen» i etterkant. Dette fordi undersøkelsen er sendt ut til et på forhånd bestemt representativt utvalg basert på en rekke kriterier.


Publisert 6. juni 2019 14:12..