Russisk evalueringsbesøk til Brigade Nord

Russland inspiserte denne uken Hærens Brigade Nord, i henhold til rustningskontrollavtalen Wien Dokumentet. Målet med avtalen er åpenhet mellom nasjonene.

Norge er ett av 57 land som har skrevet under Wien-dokumentet, en avtale mellom landene som er medlemmer i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Hensikten med Wien-dokumentet er å bidra til åpenhet og tillit mellom nasjonene som har signert avtalen. Avtalen forplikter landene til årlig utveksling av militær informasjon og forsvarsplaner. Dokumentet beskriver mulige inspeksjoner og observasjoner av andre lands militære aktiviteter. 

​​​Prinsipielt kan en delegasjon fra et OSSE-land komme når som helst for å inspisere et annet land. Det er muligheter for å foreta inntil tre inspeksjoner i året.

– Denne type aktivitet er et viktig tillits- og sikkerhetsskapende tiltak og min målsetting er at våre gjester forlater Norge fornøyde og ser at vi oppfylte alle Wien-dokumentets paragrafer og litt til. Da har vi oppnådd tilliten som er ønskelig, sier sjef for Rustningskontrollkontoret i Forsvarsstaben, underdirektør Ragnhild Valle Hustad.

Briefet om brigaden

Det russiske besøket er i tråd med Wien-dokumentet for åpenhet og tillitsskapende tiltak. Dokumentet gir medlemmene mulighet til å foreta evalueringer og inspeksjoner, noe som betyr at de besøker militære avdelinger på brigadenivå eller tilsvarende hos hverandre. 

Formålet med evalueringen var å vurdere om Norge overholder forpliktelser og krav nedfelt i Wien-dokumentet, og spesielt etterlevelse av dokumentets intensjoner med fokus på det tillitsskapende arbeidet mellom nasjonene. For å imøtekomme dette fikk den russiske delegasjonen blant annet en omfattende brief om Brigade Nord, de traff personell avdelingene og de fikk se på hovedmateriellet i brigaden. 

Stabssjef for Brigade Nord, oberst Ole Kristian Karlsen la til rette for det innholdsrike og omfattende programmet for den russiske evalueringen. 

– I en krevende sikkerhetspolitisk tid er det spesielt viktig å ta vare på de mulighetene som ligger i rustningskontrollavtalene sier Karlsen.  

– Fra norsk side er det viktig å være åpen om våre militære kapabiliteter og evne for å unngå misforståelser og redusere risikoen for uheldige episoder, tilføyer han. 

Normalt

Forrige gang Russland evaluerte Brigade Nord var i 2015. De tre siste årene har Russland blant annet valgt å evaluere kampflybasen på Ørland der F-35 er stasjonert, de har også besøkt storøvelsen Trident Juncture i 2018 og øvelsen Joint Viking i 2017. 

Det russiske evalueringsteamet vil i etterkant sende ut en offisiell rapport til alle OSSE  stater basert på besøket. Rapporten sendes alle medlemslandene i OSSE. 

Publisert 14. november 2019 11:37.. Sist oppdatert 14. november 2019 13:19.