karriere_2845_vbu2luftforsvaretkarriere_2845_vbu2luftforsvarethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20250/media/PubImages/Luftkrigsskolen_bildedd.jpg

Tilbake til spesialistoversikt

Videregående befalsutdanning 2 i Luftforsvaret

Krav til søker
  • Gjennomført og bestått befalsutdanning

  • Fast OR 6-grad med normalt tre år tjenesteerfaring på gradsnivået

  • Søkere til VBU 2 skal normalt ha fullført og bestått VBU 1. Fritaksbestemmelser er nærmere beskrevet i eget punkt

  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering HEMMELIG eller tilfredsstille krav til å kunne få dette

  • Registrert bestått årlig fysisk test iht. stillingens krav (2018)

  • Det er søkerens eget ansvar å kontrollere at korrekt og oppdatert informasjon er registrert i eget rulleblad

+ Se flere krav


Om utdanningen 


V
ideregående befalsutdanning 2 (VBU 2) skal sette befalet i stand til å tjenestegjøre innenfor skvadrons/ gruppenivå, og i stab. Utdanningen gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole ved Luftkrigsskolen i Trondheim og har en varighet på 9 uker. Utdanningen vil gå tentativt fra og med uke 47 til uke 7, med innlagt juleferie og selvstudium før man møter tilbake etter nyttår. 

 

 

karriere_2845_vbu2luftforsvaretHvem passer utdanningen for?<p>Primærmålgruppe for utdanningen er personell tilsatt i Luftforsvaret med grad OR 6, og som innehar stilling som oversersjant eller annen nøkkel- eller karrierestilling, eller som er tiltenkt en slik stilling i løpet av det neste året. Øvrige befal som tilfredsstiller formelle krav er også søknadsberettiget.</p>karriere_2845_vbu2luftforsvaret
karriere_2845_vbu2luftforsvaretFølgende personell har fritak fra VBU 2<p>Oversersjant m/GOU eller m/GOK, stabssersjant konvertert fra OF 2 eller høyere. Disse vil i løpet 2019 få godskrevet VBU 2 i eget rulleblad. Luftforsvaret vil uavhengig av fritaksbestemmelsene vurdere hver enkelt søkers behov for VBU2.</p> karriere_2845_vbu2luftforsvaret
karriere_2845_vbu2luftforsvaretHvor foregår utdanningen?<p>Utdanningen gjennomføres i regi av Forsvarets Høgskole ved Luftkrigsskolen i Trondheim.</p>karriere_2845_vbu2luftforsvaret


søknad og opptak


For å finne de best kvalifiserte kandidatene gjennomføres det en seleksjonsprosess hvor søkerne konkurrerer om plasser innenfor sin våpen – eller troppeart. 

 

 

karriere_2845_vbu2luftforsvaretSlik søker du<p>Utdanningen søkes av den enkelte ved å fylle ut søknadsskjema på denne siden. Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for at opplysninger om utdanning, tjenesteerfaring, og formelle krav til utdanningen er oppdatert og registrert i P3/SAP.</p> <p>Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Dersom du ikke tilfredsstiller de formelle kravene ut i fra data registrert i P3/SAP tas du ut av opptaksprosessen. Du har selv ansvar for at ditt militære rulleblad er oppdatert.</p> karriere_2845_vbu2luftforsvaret
karriere_2845_vbu2luftforsvaretRangering av søkere<p>Kvalifiserte søkere vil blir rangert og tilbudt plass etter følgende kriterier:</p> <li>Vurdering av relevans i forhold til målgruppe for kurset</li> <li>Avdelingenes vurdering av potensial for videre tjeneste</li> <li>Oppnådde tjenesteresultater</li> <li>Tjenesteerfaring og – ansiennitet</li> <li>Luftforsvarets behov for kompetanse</li> karriere_2845_vbu2luftforsvaret
karriere_2845_vbu2luftforsvaretKunngjøring av studieplass<p>Resultatet vil kunngjøres umiddelbart etter opptaksråd, og den enkelte vil få tilsendt tilbudsskriv på digipost eller i brevform til sin folkeregistrerte adresse.</p>karriere_2845_vbu2luftforsvaret


spørsmål om utdanningen

Opptak: Oberstløytnant Kari Ann Sløveren på telefon 0520 8411/ 6923 8411

Gjennomføring og innhold: Kommandérsersjant Sven Inge Flatås på telefon 7399 5438


 

 

Publisert 9. september 2019 13:34.. Sist oppdatert 8. oktober 2019 08:24.