tjeneste_1590_arbeidstidtjeneste_1590_arbeidstidhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17750/media/PubImages/20140526th_ 2362-arbeidstid.jpg

Normal arbeidstid i Forsvaret

Normal arbeidstid er 7,5 timer per dag og 37,5 timer per uke, men det finnes unntak.

I Forsvaret har de fleste en arbeidstidsordning der de jobber 37,5 timer per uke (normal arbeidstid, eller «NA»). Det er noen unntak for de som jobber på skift/turnusordningen og for de som eventuelt har lunsj inkludert i arbeidstiden. Din DIF har definert arbeidstid i en lokal arbeidstidsordre.

Forsvaret har definert arbeidsuken til å være fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.

Normal arbeidstid i Forsvaret er fra kl. 07.30 til 15.30 (eksklusiv lunsj fra kl. 11.00 til 11.30), til sammen 7,5 timer per dag.

Fleksitid (FLEX)

Som hovedregel kan alle i Forsvaret benytte seg av fleksibel arbeidstid, så lenge arbeidsgiver ikke har behov for å styre arbeidstiden din. For eksempel vil du som går en skift-/turnusordning ikke samtidig kunne bruke fleksibel arbeidstid. Fleksibel arbeidstid gir deg en større fleksibilitet i hverdagen. Så lenge du overholder grenseverdiene, kan daglig timeantall variere. I perioden med normal arbeidstid (fra 07.30 til 15.30) må du være til stede fra kl. 09.00 til 14.30 (definert som kjernetid).

Fra kl. 06.00 til 9.00 og fra 15.30 til 21.00 har du «fleksitid». Denne tiden disponerer du uten godkjenning av nærmeste leder. Ønsker du avspasering innenfor kjernetiden eller en hel dag, skal dette avtales med nærmeste leder på forhånd. Du kan jobbe maks 12 timer (normal arbeidstid + fleksitid) per dag fra mandag til og med fredag. Du kan jobbe inntil 48 timer (normal arbeidstid + fleksitid) i løpet av en uke og inntil 5 timer fleksitid mellom 07.00 til 18.00 på lørdager.

NB! Du kan ikke jobbe utover det som er fastsatt som arbeidsfri og hviletid. Det betyr at du ikke kan jobbe frem til 21.00 om kvelden og dra på jobb igjen kl. 06.00 neste dag (mindre enn 11 timer hviletid) hvis det ikke er en kollektiv avtale om redusert hviletid i din DIF. Du kan heller ikke jobbe etter kl. 12.00 på lørdager hvis du ikke tidligere i uken har hatt sammenhengende fri i 36 timer.

Avregning av fleksitid

Fleksitid blir automatisk avregnet en gang årlig den 31. desember. Har du over 50 timer med plusstid, blir disse strøket uten kompensasjon. Har du mer enn 10 timer med minustid, trekkes du i lønn.

Overtid (OT)

Overtid er arbeidstid som du blir pålagt utenfor den normale arbeidstiden. Hovedregelen er at overtid skal kompenseres økonomisk (betales), men den kan, etter avtale, avspaseres time for time samtidig som du får et tillegg utbetalt for overtid. Pålagt overtid som ikke er i tilknytning til arbeidstiden, skal kompenseres med minimum 2 timer overtid. For eksempel hvis du har reist hjem etter normal arbeidsdag og får beskjed om å reise tilbake for å utføre et oppdrag.

Overtid for deltidsansatte

Er du deltidsansatt og ikke jobber full uke (37,5 timer), må du jobbe over 37,5 timer før du får utbetalt overtid. Tiden frem til 37,5 timer blir kompensert med timelønn.

Unntak fra overtidsbestemmelsene

Forsvaret har unntak fra arbeidsmiljøloven for flere forsvarsspesifikke oppdrag (unntaksaktivitet). Dersom unntaksaktiviteten varer lengre enn planlagt, for eksempel øvelse, kan du bli pålagt overtid i forlengelsen av unntaksaktiviteten. Denne overtiden blir ikke begrenset av vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Du må angi med årsakkode som starter med «ATF» når du registrerer i FiF-portalen.

Forskjøvet arbeidstid (OA)

Forskjøvet arbeidstid kan være aktuelt når arbeidet er slik at det må utføres på en annen tid av døgnet enn normalt og gjelder arbeidstid som begynner før kl. 07.00 og strekker seg etter kl. 17.00. Forskjøvet arbeidstid skal drøftes i form av en arbeidsplan. Arbeidsplan må ta høyde for kravet om hviletid. En arbeidsplan skal drøftes med de tillitsvalgte (i den DIF-en den skal gjelde for) senest 14 dager før den er tenkt igangsatt. Fristen på 14 dager gjelder også for endringer i en allerede drøftet plan.

Forskjøvet arbeidstid kan ikke kombineres med fleksitid.

Beredskapsvakt (BV)

Beregnet tid i en beredskapsvakt inngår normalt i arbeidstiden (normal arbeidstid) og fritar ikke fra bestemmelsene om ukentlig hvile.

Publisert 15. oktober 2018 10:43.. Sist oppdatert 8. mai 2019 14:19.