tjeneste_1626_omstilling1tjeneste_1626_omstilling1http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19126Omstilling​Omstilling kan innebære endringer i virksomheten som omorganisering, nedbemanning, eller at avdelinger eller stillinger legges ned, flyttes eller slås sammen./media/PubImages/20180612MS-1-omstilling2.jpg

Forsvaret skal de kommende årene effektiviseres og omorganiseres for å kunne øke operativ evne.

Arbeidslivet i Norge er basert på et partssammensatt samarbeid med felles ansvar for en så god måloppnåelse som mulig. Medbestemmelsen står sentralt. Dette innebærer at ledelse og tillitsvalgte i felleskap skal finne frem til de beste løsningene lokalt under en omstilling.

Illustrasjonsfoto på omstilling

Støtte under omstilling

Karrierskiftkurset er et tilbud for fast ansatte sivile og militært personell (T35 og T60) som blir overtallig, nærmer seg slutten av tilsettingsforholdet eller av andre grunner vurderer karriereskift. Overtallig personell har prioritet.

Den pedagogiske tilnærmingen i karrierskiftkurset er å ta utgangspunkt i individet. Det er individet som selv leder an i hvilken retning han eller hun ønsker å gå videre. Kurset handler i stor grad om en bevisstgjøring av egen kompetanse og finne ut hva man vil i videre yrkeskarriere. Herunder egenmotivasjon med fokus på analyse av personlige kvalifikasjoner, arbeidsmarkedskunnskap og markedskommunikasjon, oversette militær- til sivil kompetanse, verdier og interesser samt CV, søknad og intervju.

Kurset er på totalt 5 dager fordelt på to kursdeler. Første del går over 3 dager i regi av Forsvaret. Andre del går over 2 dager av ekstern aktør.

Du må selv melde deg på kurset. Send e-post til «FPVS KARRIERESKIFTPROGRAMMET (postboks)» på FISBasis for påmelding.

Ledere på alle nivå i en DIF under omstilling kan oppleve usikkerhet rundt gjeldende avtaleverk, lovverk og hva som kreves for en god ivaretagelse av de ansatte i omstilling. Omstillingsenheten støtter DIF med kompetanseheving innenfor dette feltet. Behovet vil være noe forskjellig, eksempelvis målrettet undervisning eller rådgivning mot ledergruppe, HR-seksjon, mellomledere, tillitsvalgte, støttegruppe (STØG) eller andre.

En omstilling som medfører overtallige vil oppleves som svært krevende for alle involverte. Omstillingsenheten søker å støtte og rådgi DIF for å skape en trygghet om at omstillingsprosessen blir «lovlig og klokt» I tillegg kan Omstillingsenheten som en ekstern aktør bidra positivt hvis eksempelvis samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ikke fungerer som forutsatt.

Som en del av en innledende sjefsforankring av et omstillingsoppdrag, avklarer Omstillingsenheten støttebehovene med DIF og etablerer en HR-tidslinjal som synliggjør HR-støtten fra FPVS samt de interne HR-milepælene for DIF.

Omstilling i Forsvaret er regulert gjennom lover og regelverk som sikrer ryddige omstillingsløp og at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt. Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) støtter, på vegne av Forsvarssjefen, driftsenhetene (DIF) i omstilling og ivaretar overtallige etter omstilling. Dette gjør FPVS gjennom Omstillingsenheten som koordinerer FPVS sine interne ressurser opp mot DIF og den ansatte.

Omstillingsenheten har formelt ansvar for overtallighetsregnskapet i Forsvaret og disponerer veiledere som følger opp de overtallige. Sjef for Omstillingsenheten gir anbefalinger til sjef for FPVS og personaldirektøren i Forsvaret om konkret oppfølging av overtallige samt HR-rettede tiltak i løpende omstillinger ved behov.

DIF sitter hele veien med arbeidsgiveransvaret overfor den ansatte og leder en omstilling frem til et innplasseringsløp er gjennomført (fase A). Etter fase A vil FPVS, på vegne av Forsvaret, lete etter passende stilling eller annen ledig stilling i hele Forsvaret for den overtallige (fase B), selv om DIF har arbeidsgiveransvaret.

For overtallige man ikke klarer å omplassere i fase B, bistår Omstillingsenheten med karriereskiftkurs, veiledning og «dyktiggjøring» opp mot mulighetene utenfor Forsvaret. Den overtallige følges opp av Omstillingsenheten helt frem til eventuell fratreden fra Forsvaret.