Omstilling for arbeidsgiver

Informasjon til arbeidsgiver i en omstillingsprosess.

 

 

tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivtjeneste_1630_omstillingmedbestemm/tjeneste/ansatt/omstilling/omstilling-arbeidsgiver/omstilling-medbestemmelse/media/PubImages/20160831MG_FLO-Kontor0018-medbestemmelse.jpgMedbestemmelseHovedavtalen i staten inneholder de formelle rammene og skal legge til rette for samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte i en omstillingsprosess.tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7140
tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivtjeneste_1631_omstillinglederansva/tjeneste/ansatt/omstilling/omstilling-arbeidsgiver/omstilling-lederansvar/media/PubImages/HVNETT_GIHV-0362.jpgLederansvarEn omstillingsprosess er krevende for både medarbeidere og ledere. Lojalitet blir ofte borte i kjølvannet av omstilling og eventuelt nedbemanning. Det er ekstra viktig at de ansatte føler seg godt ivaretatt.tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7141
tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivtjeneste_1632_omstillingomstilling/tjeneste/ansatt/omstilling/omstilling-arbeidsgiver/omstilling-omstillingssamtale/bildearkiv/PubImages/20100608th_236.jpgOmstillingssamtaleAlle ansatte som er berørt av endring, omstilling eller nedleggelse skal få tilbud om omstillingssamtale.tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7142
tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivtjeneste_1637_omstillingfaseainnpl/tjeneste/ansatt/omstilling/omstilling-arbeidsgiver/omstilling-fase-a-innplassere/media/PubImages/20160708OST_4043-fase-a-illustrasjon.jpgFase A – innplassere​Omstillingsoppdrag blir gitt i Forsvarssjefens virksomhetsplan, i rettelser og tillegg til Forsvarssjefens virksomhetsplan eller i eget gjennomføringsoppdrag.tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7183
tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivtjeneste_1639_omstillingfasebompla/tjeneste/ansatt/omstilling/omstilling-arbeidsgiver/omstilling-fase-b-omplassere/media/PubImages/20110923th_%20244-fase-b-illustrasjon.jpgFase B – omplassereFase B starter når resultatet av innplasseringen i fase A er kunngjort i avdelingen.tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7186
tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivtjeneste_1638_omstillingoppsigelse/tjeneste/ansatt/omstilling/omstilling-arbeidsgiver/omstilling-oppsigelse/media/PubImages/20160831MG_FLO-Kontor0003-oppsigelse-illustrasjon.jpgOppsigelseProsessen som er beskrevet her er begrunnet i statsansatteloven § 19, «virksomhetens forhold».tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7185

 Tidslinjal for omstilling

 

 

tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivOmstillingsprosessen<div class="tidslinje"><div class="tidslinje__gruppe"> <span class="tidslinje__etikett">Generisk tidslinjal</span> <div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Før</span><span class="tidslinje__maned">uke 1</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>Forsvarssjefens virksomhetsplan med rettelser og tillegg forbereder driftsenhetene (DIF) på oppdrag som kommer. DIF bør derfor i størst mulig grad forberede egen DIF på hva som kommer, herunder starte arbeidet med å oppdatere gamle stillingsbeskrivelser og koordinere DIF-støtte til omstillingen.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span><span class="tidslinje__dag">1</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>DIF analyserer gitt oppdrag og leser tilbake. Sjefsforankring gjennom utarbeiding av informasjonspakker om oppdraget til arbeidstakerorganisasjonene, vernelinjen og egen organisasjon. DIF avklarer overordnede rammer for omstillingen og starter prosess med METFOR-linjal og annen støtte. DIF etablerer også støttegruppe.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span><span class="tidslinje__dag">2–3</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>DIF etablerer realistisk tidsplan som forankres i FPVS HR tidslinjal og fortsetter arbeidet med informasjon om oppdraget i linjen. Opplæring av linjeledere i omstillingssamtale koordineres med Omstillingsenheten (OE), og METFOR-linjal utarbeides i samarbeid med CYFOR.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span><span class="tidslinje__dag">4–5</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>DIF utarbeider arbeidsgivers forslag til berørte / ikke berørte enheter. OE fortsetter opplæring av linjeledere i omstillingssamtale.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span><span class="tidslinje__dag">6–8</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>Drøftinger av tidsplaner, informasjonsplaner og berørte strukturelementer. Drøftingene gjennomføres på underliggende nivåer ifølge lokale informasjons- og samarbeidsavtaler.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span><span class="tidslinje__dag">9–11</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>DIF definerer hvem som skal tilbys omstillingssamtale med bakgrunn i berørt / ikke berørt strukturelement. Den enkelte linjeleder gjennomfører omstillingssamtale 1 med sitt personell. HR-seksjonen i DIF utarbeider arbeidsmiljømessige konsekvenser (risikoanalysen).</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span><span class="tidslinje__dag">12–13</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>DIF utarbeider ny organisasjonsstruktur, definerer forslag til berørt / ikke berørt personell med innplasseringskriterier og sluttfører arbeidet med nye stillingsbeskrivelser.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span><span class="tidslinje__dag">14–18</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>Ny organisasjonsstruktur, berørt / ikke berørt personell og nye stillingsbeskrivelser drøftes ifølge lokale informasjons- og samarbeidsavtaler, herunder også behandling av arbeidsmiljømessige forhold. Med bakgrunn i drøftingene av ny organisasjon og nye stillingsbeskrivelser, må DIF utarbeide forslag til innplassering fase A, som igjen må drøftes ifølge lokale informasjons- og samarbeidsavtaler.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span><span class="tidslinje__dag">19–20</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>DIF bekjentgjør forslag til innplassering og gjennomfører omstillingssamtale 2 med berørt personell.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span><span class="tidslinje__dag">21–22</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>Innplassering fase A drøftes ifølge lokale informasjons- og samarbeidsavtaler.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span><span class="tidslinje__dag">23–25</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>DIF bekjentgjør resultat fase A, gjennomfører omstillingssamtale 3 og overfører dokumentasjonen til FPVS og Forsvarets FIF-administrasjon (FFA).</p></div></div></div></div><div class="tidslinje__gruppe"> <span class="tidslinje__etikett">Omstillingsprosessen ferdig</span> <div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">3+</span><span class="tidslinje__maned">mn</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>3+ måneder etter fase A:<br>FPVS gjennomfører fase B omplassering og leter etter passende stilling i Forsvaret for definert overtallige.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Etter</span><span class="tidslinje__maned">24 mn</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>17–24 måneder etter definert omstillingsoppdrag:<br>Gevinstrealisering oppnås når omplasseringsløp + oppsigelsestid + eventuell klageadgang til Forsvarsdepartementet er ferdig, totalt 17–24 måneder etter gitt oppdrag.</p></div></div></div></div><div class="tidslinje__gruppe"> <span class="tidslinje__etikett">Gevinstrealisering</span> </div></div><br>tjeneste_1629_omstillingarbeidsgiv
tjeneste_1629_omstillingarbeidsgivFlat overføring<div class="tidslinje"><div class="tidslinje__gruppe"> <span class="tidslinje__etikett">Generisk tidslinjal</span> <div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Før</span> <span class="tidslinje__maned">uke 1</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>Tiden før oppdraget blir gitt fra nivå 1:<br>Forsvarssjefens virksomhetsplan med rettelser og tillegg forbereder driftsenhetene (DIF) på oppdrag som kommer. DIF bør derfor i størst mulig grad forberede egen DIF på hva som kommer, herunder starte arbeidet med å oppdatere gamle stillingsbeskrivelser og koordinere DIF-støtte til omstillingen.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span> <span class="tidslinje__dag">1</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>DIF analyserer gitt oppdrag og leser tilbake. Sjefsforankring gjennom utarbeiding av informasjonspakker om oppdraget til arbeidstakerorganisasjonene, vernelinjen og egen organisasjon. DIF avklarer overordnede rammer for omstillingen og starter prosess med METFOR-linjal og annen støtte. DIF etablerer også støttegruppe.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span> <span class="tidslinje__dag">2</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>DIF etablerer realistisk tidsplan som forankres i FPVS HR tidslinjal og fortsetter arbeidet med informasjon om oppdraget i linjen. Opplæring av linjeledere i omstillingssamtale koordineres med Omstillingsenheten (OE), og METFOR-linjal utarbeides i samarbeid med CYFOR.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span> <span class="tidslinje__dag">3–6</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>Drøftinger av tidsplaner, informasjonsplaner og berørte strukturelementer. Drøftingene gjennomføres på underliggende nivåer ifølge lokale informasjons- og samarbeidsavtaler. HR-seksjonen i DIF utarbeider arbeidsmiljømessige konsekvenser (risikoanalysen) og den enkelte linjelder gjennomfører omstillingssamtale 1 med sitt personell.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span> <span class="tidslinje__dag">7–10</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>Mottakende og angivende DIF definerer berørt / ikke berørt strukturelement. DIF AMU behandler arbeidsmiljømessige konsekvenser ifølge lokale informasjons- og samarbeidsavtaler.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span> <span class="tidslinje__dag">11–15</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>Mottakende og angivende DIF forhandler ny organisasjonsstruktur ifølge lokale informasjons- og samarbeidsavtaler. Samtidig gjennomgås referat fra tidligere AMU-behandling.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span> <span class="tidslinje__dag">16–17</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>Mottakende og angivende DIF ferdigstiller og kvalitetssjekker nødvendig strukturarbeid før overføring til Forsvarets FIF-administrasjon (FFA).</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span> <span class="tidslinje__dag">18–19</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>Etablering av ny struktur for Forsvarets FIF-administrasjon. Minimum 5 dager arbeidstid for selve endringen i struktur.</p></div></div></div><div class="tidslinje__boks"><div class="tidslinje__dato-boks"> <span class="tidslinje__maned">Uke</span> <span class="tidslinje__dag">20</span> </div><div class="tidslinje__innholds-wrapper"><div class="tidslinje__innhold"><p>Uke 20 etter at oppdraget er gitt:<br>Formell overtakelsesforretning.</p></div></div></div></div><div class="tidslinje__gruppe"> <span class="tidslinje__etikett">Flat overføring ferdig</span> </div></div><br>tjeneste_1629_omstillingarbeidsgiv

Publisert 4. april 2019 13:14.. Sist oppdatert 8. mai 2019 12:57.