tjeneste_1662_pendlerstatustjeneste_1662_pendlerstatushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20438/media/PubImages/pendler-aircraft-airplane-airport-2026324.jpg

Pendlerstatus

For deg som har fått beordring, pålagt tjeneste eller kurs i et nytt tjenestedistrikt som varer mer enn 28 dager.

Vilkår

Er du fast ansatt kan du søke om pendlerstatus hvis du blir beordret, pålagt tjeneste eller kurs over 28 dager i Norge. Det må være mer enn 50 km mellom gammelt og nytt tjenestedistrikt. Du må eie/leie og bo i selvstendig bolig på beordringstidspunktet.

Er du midlertidig ansatt kan du søke om pendlerstatus dersom du midlertidig blir pålagt tjeneste eller kurs over 28 dager i nytt tjenestedistrikt i Norge, innenfor arbeidskontraktens periode. Det må være mer enn 50 km mellom gammelt og nytt tjenestedistrikt. Du må eie/leie og bo i selvstendig bolig på beordringstidspunktet.

Opptjening av reiser

Innvilget pendlerstatus gir deg rett til 33 tur-retur-reiser per år om du er gift/samboer eller har forsørgeransvar. Som enslig har du rett til 20 tur-retur-reiser per år. Om du er gift/samboer eller har forsørgeransvar opptjener du 0,63 tur-retur-reiser per uke. Enslige opptjener 0,38 tur-retur-reiser per uke. Reisene kan ikke brukes før de er opptjent.

Husk å søke om pendlerstatus i god tid før oppstart på nytt tjenestested, minimum 3 uker før om mulig. Legg ved nødvendig dokumentasjon så går saksbehandlingen raskere.

NB! Har du fått vedtak fra Skatteetaten om tvungen adresseendring, mister du ikke retten til pendling, men må sende kopi av vedtaket fra Skatteetaten til Forsvarets personell- og vernepliktssenter via FIF-portalen eller til fpvs.kontakt@mil.no.

Rettighetsreiser

Hvis du ikke fyller kriteriene for pendlerstatus, kan du ha rett til tariffreiser dersom du er fast ansatt og har vært registrert i folkeregisteret med samboer i over 9 måneder. Du opptjener 1 tur-retur-reise per måned med fly mellom tjenestested og bosted.

Er du midlertidig ansatt kan du få dekket rettighetsreiser (kategori 21) med inntil 11 tur-retur-reiser per år dersom du er gift/samboer eller 6 tur-retur-reiser per år dersom du er enslig. Det forutsettes at du eier/leier og bor i selvstendig bolig før du tiltrer stillingen.

Ikke endret tjenestedistrikt?

Ønsker du å flytte til en bolig utenfor tjenestedistriktet og søke om pendling, må du søke om å få innvilget flytting til ønsket bosted først. For å få innvilget flytting til ønsket bosted kreves det at du er fast ansatt, har 4 års lønnet tjeneste i Forsvaret og at du flytter til en selvstendig bolig.

 Søk om pendlerstatus

 

 

tjeneste_1662_pendlerstatusDag- og ukependling<p>Fyll ut <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/skjema-soknad-pendlerstatus.xlsx" target="_blank"> <img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt=""/>søknadsskjema for pendling</a>.</p> <p>Er du enslig, legg ved kjøpekontrakt eller leiekontrakt som samsvarer med din adresse i Folkeregisteret.</p> <p>Ved dagpendling må du legge ved dokumentasjon i form av månedskort/periodebillett med rutegående transport, oversikt over transportkostnader, faktisk reiserute og reisetid.</p> <p>Send skjemaet (i original Excel-format) til Forsvarets personell- og vernepliktssenter via FIF-portalene eller e-post <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a>.</p> <p>Ønsker du informasjon om fradrag for merkostnader ved pendling, se <a href="https://www.skatteetaten.no/">skatteetaten.no</a>.<br/></p>tjeneste_1662_pendlerstatus
tjeneste_1662_pendlerstatusPendling i forbindelse med kurs, utdanning og midlertidige oppdrag<p>Fyll ut <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/skjema-soknad-pendlerstatus.xlsx" target="_blank"> <img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt=""/>søknadsskjema for pendling</a>.</p> <p>Legg ved<br/></p> <ul> <li>Kjøps- eller leiekontrakt</li> <li>Beordringsdokumentasjon</li> <li>Administrative bestemmelser i forbindelse med kurset/utdanningen/oppdraget. Dette utstedes av kursholder.</li> </ul> <p>Ved dagpendling må du legge ved dokumentasjon på månedskort/periodebillett med rutegående transport, transportkostnader, faktisk reiserute og reisetid.<br/></p> <p>Send skjemaet (i original Excel-format) inkludert vedlegg til Forsvarets personell- og vernepliktssenter via FIF-portalene eller e-post <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a>.<br/></p>tjeneste_1662_pendlerstatus
tjeneste_1662_pendlerstatusDette dekkes<p>Pendlerreiser dekkes etter prinsippet om statens rimeligste reisemåte og er en tur-retur-reise. Den første reisen til nytt tjenestested er en tiltredelsesreise som du selv søker om via FIF-portalen. Pendlerreiser føres deretter på strekningen jobb–hjem–jobb. Ved fratredelse fra tjenestedistriktet har du rett til en fratredelsesreise som du også må søke om via FIF-portalen.<br/></p> <p>Du får dekket utgifter til buss, tog, ferge og fly (rutegående transport) mellom tjenestestedet og hjemmet. Det forutsettes at du bruker rabattordninger hvis det er mulig. Utgifter til for eksempel taxi og bruk av egen bil dekkes ikke (herunder også fergeutgifter for bil). Bruker du egen bil får du dekket ut fra satsen for rutegående transport (buss eller tog) på strekningen.</p> <p>Legg ved dokumentasjon på utgifter til fly når du fører pendlerreisen. Øvrige reiseutgifter, som er offentlig tilgjengelig, trenger du ikke dokumentere.<br/></p>tjeneste_1662_pendlerstatus

 BESTILL, REGISTRER OG OVERFØR PENDLERREISE

 

 

tjeneste_1662_pendlerstatusBestill pendlerreise<p>Bestill og legg ut for flyreisen på samme måte som en tjenestereise. Bruk avtalekode etter gjeldende regelverk.</p>tjeneste_1662_pendlerstatus
tjeneste_1662_pendlerstatusRegistrer pendlerreise<p>Registrer reisen i FIF-portalen under «Pendlerreise» (Min side -> Reise). Dette er en «reisesøknad» for pendlerreiser og er tilgjengelig når du er innvilget pendlerstatus. Du oppretter en ny «søknad» for hver pendlerreise.<br/></p> <p>Hver reise skal nummereres ut fra antall reiser du er innvilget, for eksempel «Pendlerreise 1/33». «Reisesøknaden» blir automatisk godkjent.<br/></p> <p><strong>Reiseforskudd</strong><br/> Er det behov for det, kan du søke om reiseforskudd til flybilletter. Forskudd må søkes om før reisen gjennomføres.</p> <p><strong>Unntaksvis bruk av fiktiv dato</strong><br/> Det er ikke mulig å registrere flere reiser i FIF-portalen innenfor samme tidsrom. I tilfeller der du starter en tjenestereise fra hjemmet, og dermed kommer i konflikt med tidspunkt for pendlerreisen, kan du bruke fiktiv dato på pendlerreisen.<br/></p> <p>Tidsangivelsen på pendlerreisen er ikke viktig da det ikke beregnes kostgodtgjørelse på pendlerreisene, i motsetning til tjenestereiser der riktig klokkeslett for start og slutt er vesentlig med hensyn til kostberegningen.<br/></p> <p>Legger du inn en fiktiv dato, skal den forklares og du skal oppgi faktisk reisetidspunkt i merknadsfeltet til reiseregningen.<br/></p> <p><strong>Innrapportering</strong><br/> Pendlerreiser er en reise for å besøke hjemmet og dekkes av arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig til å innrapportere dette til skattemyndighetene og dette gjøres via eget reiseregningsskjema.<br/></p>tjeneste_1662_pendlerstatus
tjeneste_1662_pendlerstatusOverfør reise til neste år<p>Reiser opptjent i november og desember kan overføres til neste år (jf. BTF 4-002, punkt 3 kategorigruppe 20 og 21).</p> <p>Merk reiser som overføres til påfølgende kalenderår med riktig reisenummer, for eksempel «Pendlerreise 30/33» på reiseregningen.</p> <p>Antall reiser som kan overføres:<br/></p> <p>Kvote på 33 tur-retur-reiser kan overføre 5.<br/> Kvote på 20 tur-retur-reiser kan overføre 3.<br/> Kvote på 11 tur-retur-reiser kan overføre 2.<br/> Kvote på 12 tur-retur-reiser kan overføre 2.<br/> Kvote på 6 tur-retur-reiser kan overføre 1.<br/> </p>tjeneste_1662_pendlerstatus

Publisert 7. oktober 2019 14:25.. Sist oppdatert 10. oktober 2019 14:23.