tjeneste_1635_arbeidstidsavtalevoftjeneste_1635_arbeidstidsavtalevofhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19226/media/PubImages/20181105SA_11-vof.jpg

ATF (VO/F)

Arbeidstidsavtale for Forsvaret (Verkstedoverenskomsten for Forsvaret)

Innhold


1 Innledning
1.1 Parter
1.2 Varighet
1.3 Tvister om forståelsen
1.4 Beredskap og væpnet angrep
1.5 Lokale avtaler
1.6 Omfang
2 Definisjoner
3 Forhold til Arbeidsmiljøloven, Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (VO/F) og vernebegrepet
3.1 Generelt
3.1.1 Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
3.1.2 Fleksibel arbeidstid
4 Arbeid som ikke går inn under reglene om arbeidstid
5 Arbeidsplaner
5.1 Generelt
5.2 Endring av arbeidsplan
5.2.1 Økonomisk godtgjørelse ved endring av arbeidsplan
5.3 Unntaksaktivitet ved annen avdeling
5.4 Tvist
6 Unntaksaktivitet som skal kompenseres etter VO/F
6.1 Tjeneste ved Forsvarets narkotikaetterforskningsgrupper og etterforskningsenheter ved militærpolitiet
6.2 Kommisjonsarbeid
6.3 Pålagt arbeid for samfunnsgagnlig bistand ved naturkatastrofer og ulykker
6.4 Annen krisehåndtering
6.5 Adjutanter og militærassistenter hos Statsråd og Forsvarets sjefer på nivå 1 og 2
6.6 Kompensasjon
7 Pårørendekontakter
8 Tjeneste som følgepersonell ved utenlandsbesøk i Norge
8.1 Generelt
8.1.1 Følgebefalstjeneste inntil 6 timer utover ordinær arbeidstid
8.1.2 Følgebefalstjeneste på døgnbasis
8.1.3 Rustningskontroll
9 Adjutanter hos H M Kongen og H K H Kronprinsen(gjelder ikke for ovk-lønte)
9.1 Generelt
9.2 Kompensasjon
10 Tjeneste ved allierte staber og fartøy/avdeling avgitt til eller underlagt allierte styrker i Norge
10.1 Generelt
10.1.1 Kompensasjon
11 Flyoperativ virksomhet
11.1 Generelt
11.2 Kompensasjon
12 Fartøytjeneste
12.1 Tjeneste på fartøy (FA1)
12.1.1 Kompensasjon for FA1 tjeneste
12.1.2 Avvikling av fritid
12.1.3 Fartøytjeneste på helge- og høytidsdag
12.2 Fartøytjeneste for besetning på KV-fartøyer (FA2)
12.2.1 Kompensasjon for FA2 tjeneste
12.2.2 Avvikling av fritid
12.2.3 Fartøytjeneste på helge- og høytidsdag
13 Militær vakt
13.1 Programmering av vakt
13.2 Kompensasjon for vakt
13.3 Vakt på helge- og høytidsdag
13.4 Beordring fra vakt til annen tjeneste
14 Øving
14.1 Programmering av øvelser
14.2 Godskriving av arbeidstid / Økonomisk kompensasjon
14.3 Alarmøvelser
14.4 Overgang fra øvingsaktivitet til normal aktivitet
14.5 Øving på helge- og høytidsdag
15 Tidbank
16 Bibehold av tillegg under fravær
16.1 Generelt
16.1.1 Sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjoner og yrkesskade
16.1.2Annet fravær
16.1.3 Midlertidig beordring
«Unntaksprotokollen»

1 Innledning

Partene erkjenner at ikke alle elementer i ATFen som er etablert for regulativlønte arbeidstakere i Forsvaret (tjenestemenn), vil treffe overenskomstlønte arbeidstakere. Partene er likevel enige om å etablere understående avtale med alle ATFens bestemmelser for at sporbarheten i forhold til denne skal bli så enkel som mulig.

Der partene formoder at bestemmelsene ikke har aktualitet for denne avtalen, er dette angitt. Skulle noe av bestemmelsene likevel bli aktuelle, gjelder ATFs bestemmelse inntil det eventuelt er gjort tilpasninger i denne avtalen.

Denne arbeidstidsavtalen er fastlagt på grunnlag av protokollA av 30. mars 2011 om unntak fra Arbeidsmiljølovens (aml) kapittel 10 for Forsvarsdepartementet med underliggende etater, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1567 § 3 femte ledd.

1.1 Parter

Denne arbeidstidsavtale er inngått mellom Forsvarsstaben på den ene side og Fellesforbundet på den annen side.

1.2 Varighet

Avtalen gjøres gjeldende fra 1. januar 2016 og følger ATFens varighet. Avtalen tas opp til revisjon uten ugrunnet opphold når det gjøres endringer i ATF.

For aktiviteter omfattet av denne avtalen, erstatter den VO/F kapitel IX samt protokoll av 15. september 2009 vedrørende godtgjøring for øvelse i utlandet.

1.3 Tvister om forståelsen

Oppstår det i avtaleperioden tvister om forståelsen av denne avtale skal disse behandles i samsvar med Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven).

1.4 Beredskap og væpnet angrep

Denne avtalen settes ut av kraft ved mobilisering/væpnet angrep, jfr. kgl res av 10. juni 1949 og beredskapsloven av 15. desember 1950.

1.5 Lokale avtaler

Lokale arbeidstidsavtaler gjeldende for aktivitet omfattet av denne avtalen, skal sies opp og reforhandles innen 3 måneder etter denne avtales ikrafttreden.

1.6 Omfang

Arbeidstidsavtalen omfatter enhver arbeidstaker i Forsvaret som går inn under arbeidstvistloven.

Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter denne arbeidstidsavtalen som heltidstilsatte, dersom ikke annet framgår av den enkelte bestemmelsen. Deltidstilsatte med flere stillingsforhold i staten, har likevel samlet sett ikke bedre rettigheter etter denne arbeidstidsavtalen enn tilsatte i heltidsstilling.

2 Definisjoner

Døgn
Tidsrom av 24 timers varighet.

Fartøytjeneste
Gjelder all seiling med Forsvarets eide og innleide fartøy mv. for forsvarsansatt personell som har tjeneste om bord. Fartøytjeneste omfatter også oppankring og opphold i havn når sjøvakter er satt.
Forflytning av personell på fartøy omfattes ikke av fartøytjeneste.

Flyoperativ virksomhet
Med flyoperativ virksomhet regnes i denne sammenhengen militær luftfart som omfattes av luftfartsloven.
I tillegg omfattes personell som i det enkelte tilfelle er direkte beordret til å støtte den militære luftfart som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten

Kommisjonsarbeid
Tjeneste i militært oppnevnte ulykkeskommisjoner og nemnder som må nedsettes for å klarlegge årsaksforhold og for å iverksette tiltak av forebyggende karakter.

Militær vakt
Tjeneste som grensevakt og leirvakt, vakttjeneste ved H M Kongens Garde, redningsberedskap, høy luftmilitær beredskap, fartøysvakt, døgnkontinuerlig oppfølging av førstegangstjenestegjørende mannskaper og tilsvarende forsvarsspesifikke vaktfunksjoner.

Nivådannende utdannelse
Utdanning som kvalifiserer for et høyere utdanningsnivå jfr. FPH del B.

Pårørendekontakttjeneste
Pårørendekontakttjeneste (PK-tj) er tjeneste hvor personell avgis til direkte oppfølging av berørte familier/pårørende til personell som er alvorlig skadet eller omkommet i tjeneste. PK-tj. inndeles i to faser, initialfase og oppfølgingsfase. Initialfasen er tiden fra PK aktiveres frem til døgnkontinuerlig oppfølging avsluttes. Oppfølgingsfasen er perioden fra initialfasen er ferdig til pålagt kontakt med berørte avsluttes.

Øving
Feltmessig øvingsvirksomhet som har til hensikt på en realistisk måte å dyktiggjøre og forberede den enkelte eller enhet/avdeling av enhver størrelse under forhold hvor målet er realistisk til-venning til det miljø man vil møte i en krise eller krigssituasjon.
Feltmessig utprøving av stridsmateriell omfattes også av øvingsbegrepet når det gjennomføres i forbindelse med feltmessige øvelser.
Det skal foreligge en øvingsordre for aktiviteten som beskriver hensikt, mål, omfang og deltakelse.

3 Forhold til Arbeidsmiljøloven, Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (VO/F) og vernebegrepet

3.1 Generelt

Alle aktiviteter som ikke er beskrevet i denne avtale skal gjennomføres innenfor amls bestemmelser og kompenseres etter VO/F, evt. etter egen særavtale.

3.1.1 Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

For ordinært arbeid gjelder amls bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i Forsvarets organisasjon slik at den i løpet av en periode på høyst 1 år i gjennomsnitt ikke blir høyere enn foreskrevet i VO/F pkt. 13.1. Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 10 timer per døgn og 48 timer per uke. Grensen på 48 timer per uke kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstid ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. Slik gjennomsnittsberegning skal fremkomme av lokalt avtalt arbeidsplan.

3.1.2 Fleksibel arbeidstid

Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten er gjeldende i Forsvaret, ref. også VO/F 5.1.4.

4 Arbeid som ikke går inn under reglene om arbeidstid

Følgende personellgrupper/tjeneste er unntatt fra bestemmelsene i denne avtalen og VO/F, og gis eventuelt godtgjøring etter egne særavtaler.
- Tjeneste ved allierte staber i utlandet
- Tjeneste ved internasjonale organisasjoner / internasjonale operasjoner i utlandet
- Arbeidstakere som gjennomfører nivådannende utdanning.
- Arbeidstaker som er elever på kurs innenlands som varer sammenhengende over 4 måneder, samt kursdeltakeres individuelle arbeid på fritiden. 
- Arbeidstakere som er elever ved militære eller sivile skoler/kurs i utlandet 
- Arbeidstakere som er elever ved internasjonale skoler/kurs i Norge hvor Forsvaret ikke har ansvar for undervisningsplanen
- Personell som er omfattet av Statens eller Forsvarets lederlønnsavtale
- Befal og vervede som innkalles eller beordres til repetisjonstjeneste, kadre- og HV-øvinger.
Stadig tjenestegjørende personell som kalles inn til repetisjonstjeneste i henhold til bestemmelser/tidsfrister i BUV er unntatt fra ATF. For tjeneste i perioden før og etter det som er definert som repetisjonstjeneste er befalet ikke unntatt fra ATF. Stadig tjenestegjørende personell som kalles inn til repetisjonstjeneste, kadre- og HV-øvinger i sin faste stilling kompenseres etter ATF.

5 Arbeidsplaner

5.1 Generelt

Amls bestemmelser om arbeidsplaner gjelder også for aktiviteter der Forsvaret er unntatt fra amls regler for arbeidstid.

5.2 Endring av arbeidsplan

For aktiviteter omfattet av denne avtalen skal arbeidsplaner drøftes med de tillitsvalgte.

Dersom det er behov for å endre en allerede drøftete arbeidsplan, skal ny arbeidsplan drøftes med de tillitsvalgte i henhold til hovedregelen om oppsetting av arbeidsplaner med følgende tilpasning:

- Ved behov for endring av arbeidsplan skal de tillitsvalgte informeres om behovet for endringen senest 14 dager før endringen iverksettes. Drøfting av endringen skal gjennomføres senest 1 uke før endringen iverksatt.

Frem til iverksetting av ny arbeidsplan gjelder den opprinnelige arbeidsplan.

5.2.1 Økonomisk godtgjørelse ved endring av arbeidsplan

Økonomisk godtgjørelse og arbeidstid godskrives i henhold til faktisk utført arbeid dersom dette gir det gunstigste resultat for arbeidstakeren.

Pålagt tjeneste som ikke fremgår av arbeidsplanen er å betrakte som overtid etter VO/F. Dette gjelder ikke døgnbasert tjeneste (øving, vakt, fartøytjeneste, følgepersonell ved utenlandsbesøk og PK-tjeneste) som kompenseres for den beregnede tid etter satstabell. For døgnbasert øving, vakt og fartøytjeneste forhøyes den økonomiske kompensasjonen med 50 % for det første døgnet av aktiviteten.

5.3 Unntaksaktivitet ved annen avdeling

Arbeidsplan for personell som møter frem for deltagelse i unntaksaktivitet ved annen avdeling enn den vedkommende tjenestegjør fast ved, skal settes opp og drøftes ved gjennomførende avdeling.

5.4 Tvist

Ved tvist om oppsetting av arbeidsplaner skal saken behandles i henhold til Hovedavtalen LO/NHO med Tilpasningsavtale (HA/TA) for Forsvaret.

6 Unntaksaktivitet som skal kompenseres etter VO/F

6.1 Tjeneste ved Forsvarets narkotikaetterforskningsgrupper og etterforskningsenheter ved militærpolitiet

Omfattes ikke av denne avtalen, ref. pkt. 1 andre avsnitt.

6.2 Kommisjonsarbeid

Tjeneste i militært oppnevnte ulykkeskommisjoner og nemnder som må nedsettes for å klarlegge årsaksforhold og for å iverksette tiltak av forebyggende karakter.

6.3 Pålagt arbeid for samfunnsgagnlig bistand ved naturkatastrofer og ulykker

Arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom jfr. aml.

6.4 Annen krisehåndtering

Tjeneste som må iverksettes for håndtering av uforutsette kritiske situasjoner, herunder hurtig oppsetting av styrkebidrag for umiddelbar innsats i operasjoner innenlands og/eller i utlandet.

6.5 Adjutanter og militærassistenter hos Statsråd og Forsvarets sjefer på nivå 1 og 2

Omfattes ikke av denne avtalen, ref. pkt. 1 andre avsnitt.

6.6 Kompensasjon

Tjenesten kompenseres etter VO/F, eller HTA der VO/F ikke har adekvat bestemmelse om kompensasjon, men uten at amls, VO/Fs eller HTAs begrensninger for lengden av arbeidstiden kommer til anvendelse. Dette gjelder ikke dersom det gis kompensasjon etter andre punkter i denne avtalen.

7 Pårørendekontakter

I initialfasen godskrives arbeidstid med 4 timer per døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring per døgn gis etter satstabell. Ved avslutning av PK-tjeneste på over ett døgns varighet kan det kompenseres på timebasis basert på en brøk av døgnsatsen i avslutningsdøgnet. Oppspart arbeidstid for PK-tjeneste skal normalt avspaseres før personellet gjenopptar vanlig tjeneste.

I oppfølgingsfasen vil PK kompenseres som for overtid bestemt etter VO/F for oppfølgings-oppgaver utenfor ordinær arbeidstid, ref. VO/F § 8.2.

8 Tjeneste som følgepersonell ved utenlandsbesøk i Norge

8.1 Generelt

Tjeneste som beordret følgepersonell ved utenlandsbesøk i Norge hvor det er nødvendig å sikre en forsvarlig gjennomføring av forpliktelser knyttet til utenlandsbesøk.

8.1.1 Følgepersonelltjeneste inntil 6 timer utover ordinær arbeidstid

Følgepersonelltjeneste inntil 6 timer varighet kompenseres etter VO/F.

8.1.2 Følgepersonelltjeneste på døgnbasis

For følgepersonelltjeneste på døgnbasis godskrives arbeidstid med 4 timer per døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell. Ved avslutning av følgebefalstjeneste på over ett døgns varighet kan det programmeres og kompenseres på timebasis basert på en brøk av døgnsatsen i avslutningsdøgnet.

8.1.3 Rustningskontroll

Rustningskontrollgruppen på offisielle kontrolloppdrag i Norge er i utlandet kompenseres på lik linje med følgepersonell.

9 Adjutanter hos H M Kongen og H K H Kronprinsen(gjelder ikke for ovk-lønte)

9.1 Generelt

Omfattes ikke av denne avtalen, ref. pkt. 1 andre avsnitt.

9.2 Kompensasjon

Omfattes ikke av denne avtalen, ref. pkt. 1 andre avsnitt.

10 Tjeneste ved allierte staber og fartøy/avdeling avgitt til eller underlagt allierte styrker i Norge

10.1 Generelt

Tjeneste i Norge hvor det er nødvendig for å sikre en forsvarlig gjennomføring av Norges forpliktelser til NATO og allierte nasjoner.

10.1.1 Kompensasjon

Slik tjeneste kompenseres som annen tjeneste i Norge (HTA/ATF) men AMLs begrensninger for arbeids- og overtid gjelder ikke.
Personell fast beordret til PE-stilling i Norge tilstås en kompensasjon etter HTA tabell B-trinn 45.

11 Flyoperativ virksomhet

11.1 Generelt

Med flyoperativ virksomhet regnes i denne sammenhengen militær luftfart som omfattes av luftfartsloven.
I tillegg omfattes personell som i det enkelte tilfelle er direkte beordret til å støtte den militære luftfart som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

11.2 Kompensasjon

Hvis berørt personell ikke er oppsatt på vakt, øvelse, turnus el, skal dette kompenseres iht VO/F jfr. pkt. 6.6 i denne avtale.

12 Fartøytjeneste

Under fartøytjeneste gjennomføres kollektiv arbeidstidsberegning.
Innenfor den kollektive arbeidstidsberegning skal pålagte aktiviteter, herunder sjøvakter og mønstringer, inngå.

12.1 Tjeneste på fartøy (FA1)

FA1 tjeneste kan programmeres som timebasert eller døgnbasert tjeneste. Timebasert FA1 tjeneste skal programmeres for tjeneste som varer inntil 6 timer utover ordinær arbeidstid. Tjeneste som varer mer enn 6 timer utover ordinær arbeidstid skal programmeres på døgnbasis. Ved avslutning av tjeneste på over ett døgns varighet kan det programmeres som FA1 time for time frem til fartøytjenesten avsluttes.

12.1.1 Kompensasjon for FA1 tjeneste 

For tjeneste av inntil 6 timers varighet utover ordinær arbeidstid godskrives arbeidstid med 15 minutter per time. Økonomisk godtgjøring per time gis etter satstabell.

For tjeneste på døgnbasis godskrives arbeidstid med 2 timer per døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring per døgn gis etter satstabell. Ved avslutning av tjeneste på over ett døgns varighet kompenseres det som FA1 time for time basert på en brøk av døgnsatsen.

12.1.2 Avvikling av fritid

Fritid som er innarbeidet/forventet innarbeidet ved FA1-tj, skal avvikles fra fartøyets hjemmebase, men kan, når tjenesten tillater det og etter arbeidstakers ønske, avvikles fra annet sted.

12.1.3 Fartøytjeneste på helge- og høytidsdag

FA1 tjeneste på helge- og høytidsdager kompenseres per time/døgn etter tabell. FA1 tjeneste på helge- og høytidsdager samt helgeaften som faller på mandag-fredag, godskrives i arbeidstidsregnskapet med 7½ time. For slike dager som faller på lørdag eller søndag godskrives ikke tid i arbeidstidsregnskapet. Det godskrives ikke arbeidstid for FA1 tjeneste på slike dager.

12.2 Fartøytjeneste for besetning på KV-fartøyer (FA2)

FA2 tjeneste kan programmeres som timebasert eller døgnbasert tjeneste for personell som inngår i KV-fartøyets besetning. Timebasert FA2 tjeneste skal programmeres for tjeneste som varer inntil 6 timer utover ordinær arbeidstid. Tjeneste som varer mer enn 6 timer utover ordinær arbeidstid skal programmeres på døgnbasis. Ved avslutning av tjeneste på over ett døgns varighet kan det programmeres som FA2 time for time frem til fartøytjenesten avsluttes.

12.2.1 Kompensasjon for FA2 tjeneste 

For tjeneste av inntil 6 timers varighet utover ordinær arbeidstid godskrives arbeidstid time for time. Økonomisk godtgjøring pr time gis etter satstabell.

For tjeneste på døgnbasis godskrives arbeidstid med 7 timer pr døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell. Ved avslutning av tjeneste på over ett døgns varighet kompenseres det som FA2 time for time basert på en brøk av døgnsatsen.

12.2.2 Avvikling av fritid

Fritid som er innarbeidet/forventet innarbeidet ved FA2 tj skal avvikles fra fartøyets hjemmebase, men kan, når tjenesten tillater det og etter arbeidstakers ønske, avvikles fra annet sted.

12.2.3 Fartøytjeneste på helge- og høytidsdag

FA2 tjeneste på helge- og høytidsdager kompenseres pr time/døgn etter tabell. FA2 tjeneste på helge- og høytidsdager samt helgeaften som faller på mandag-fredag, godskrives i arbeidstidsregnskapet med 7,5 time. For slike dager som faller på lørdag eller søndag godskrives ikke tid i arbeidstidsregnskapet. Det godskrives ikke arbeidstid for FA2 tjeneste på slike dager.

13 Militær vakt

13.1 Programmering av vakt

Vakt programmeres normalt på døgnbasis, men kan unntaksvis programmeres på timebasis.

13.2 Kompensasjon for vakt

For vakter godskrives arbeidstid med 2 timer per døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring per døgn gis etter tabell. Dersom arbeidstaker ønsker det kan det avtales med arbeidsgiver at hele vakten kompenseres med fritid.

Vakter gjennomført på timesbasis kompenseres som vakt time for time basert på en brøk av døgnsatsen.

13.3 Vakt på helge- og høytidsdag

Vakt på helge- og høytidsdager kompenseres per time/døgn etter tabell. Vakt på helge- og høytidsdager samt helgeaften som faller på mandag-fredag, godskrives i arbeidstidsregnskapet med 7½ time. For slike dager som faller på lørdag eller søndag godskrives ikke tid i arbeidstidsregnskapet. Det godskrives ikke arbeidstid for selve vakten på slike dager.

13.4 Beordring fra vakt til annen tjeneste

Når arbeidstakere som er beordret til vakt på tjenestestedet, beordres til annen tjeneste skal tiden beregnes som arbeidstid time for time og godskrives/kompenseres som overtid. Godtgjøring for den programmerte vakt utbetales og programmert arbeidstid for vakt i oppsatt arbeidstid godskrives i arbeidstidsregnskapet.

14 Øving

14.1 Programmering av øvelser

Øvelser kan programmeres som timebaserte eller døgnbaserte øvelser. Timebaserte øvelser kan programmeres for øvelser som varer inntil 7 timer utenfor ordinær arbeidstid. Slike øvelser kan gjennomføres 3 dager per uke, maksimalt i to sammenhengende uker.

Øvelser som varer mer enn 7 timer utenfor ordinær arbeidstid og øving i helg uansett varighet, skal for den enkelte programmeres på døgnbasis. Ved avslutning av øvelser på over ett døgns varighet kan det programmeres og kompenseres på timebasis basert på en brøk av døgnsatsen i avslutningsdøgnet.

14.2 Godskriving av arbeidstid / Økonomisk kompensasjon

For øvelser av inntil 7 timers varighet godskrives arbeidstid med 15 minutter per time. Økonomisk godtgjøring per time gis etter satstabell.

For øvelse på døgnbasis godskrives arbeidstid med 2 timer per døgn for tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. For øvelse på døgnbasis i helg godskrives arbeidstid med 2 timer og 15 minutter. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i lunsjen. Økonomisk godtgjøring per døgn gis etter satstabell.

14.3 Alarmøvelser

Slike øvelser kompenseres med overtid etter VO/F dersom de er av under 4 timers varighet. For fremmøte til alarmøvelse følges bestemmelsen i VO/F 8.2.1.1 om en minstetid på 2 timer dersom øvelsen iverksettes på personellets fritid. Dette gjelder ikke for øvelser som starter innenfor ordinær arbeidstid og avsluttes innen 2 timer etter arbeidstids slutt eller starter senere enn 2 timer før oppsatt arbeidstid starter.

14.4 Overgang fra øvingsaktivitet til normal aktivitet

Når øvelse avsluttes utenfor ordinær arbeidstid, skal den enkelte ha minimum 9 timers hvile fra øvelsens slutt til ordinært arbeid starter. Dette skal være planlagt som forskjøvet arbeidstid på den enkeltes arbeidsplan.
MERK: Her må vi klargjøre begrepsbruken "omfordelt" vs. "forskjøvet"

14.5 Øving på helge- og høytidsdag

Øving på helge- og høytidsdager kompenseres per time/døgn etter tabell. Øving på helge- og høytidsdager samt helgeaften som faller på mandag-fredag, godskrives i arbeidstidsregnskapet med 7,5 time. For slike dager som faller på lørdag eller søndag godskrives ikke tid i arbeidstidsregnskapet. Det godskrives ikke arbeidstid for selve øvingen på slike dager.

15 Tidbank

Fritid opparbeidet i forbindelse med unntaksaktivitet godskrives den enkeltes tidbank/fraværs-kvote for unntaksaktivitet. Denne tiden skal avspaseres gjennom arbeidstidsplanlegging drøftet mellom partene.

Minimum en gang i året og ved skifte av tjenestegjørende avdeling skal tidbank/fraværskvote gjøres opp i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette oppgjør kan ikke bestå av økonomisk kompensasjon. Den enkelte DIF definerer avregningsperiode.

I de tilfeller manglende avspasering gjør at personellet har innestående timer ved overgang til ny avregningsperiode, skal det inngås avtale om hvordan disse timer skal avspaseres i løpet av de neste 6 måneder. 

FA2-tjeneste kan unntaksvis kompenseres etter satstabell.

16 Bibehold av tillegg under fravær

16.1 Generelt

Økonomiske godtgjørelser etter denne avtale, med unntak av timebetalt overtid, skal utbetales etter følgende regler:

16.1.1 Sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjoner og yrkesskade

Ved denne type fravær bibeholdes alle ATF-tillegg i samsvar med Statens Personalhåndbok (SPH) 7.3.11. Arbeidstid utover normal arbeidstid godskrives kun ut den arbeidsplanperiode som var gjeldende da vedkommende ble fraværende. Deretter godskrives normal arbeidstid.

16.1.2 Annet fravær

Dersom arbeidstaker etter søknad blir innrømmet tjenestefravær i en påbegynt arbeidsplan-periode, og fraværet ikke er begrunnet i et rettskrav, settes angjeldende arbeidsplan ut av kraft med øyeblikkelig virkning. Det godskrives 7,5 timer per fraværsdag (mandag - fredag).

16.1.3 Midlertidig beordring

Ved midlertidige beordringer bibeholdes ikke ATF-tillegg etter denne avtalen fra det faste tjenestestedet utover gjeldende arbeidsplanperiode (14 dager).

A Vedlegg:Protokoll av 30. mars 2011 – tariffavtale om unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 for Forsvars-departementet med underliggende etater, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1567 § 3 femte ledd («Unntaksprotokoll»)

«Unntaksprotokollen»

Utskrift av protokoll av 30. mars 2011 - tariffavtale om unntak fra Arbeidsmiljølovens kapittel 10 for Forsvarsdepartementet med underliggende etater, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1567 § 3 femte ledd

PROTOKOLL
fra forhandlingsmøter 4,, 18. og 25, september, 22. oktober 2009, 5., 13. og 27. november 2009,
16. desember 2009 og 30. mars 2011 om unntak fra arbeidsmiljøloven for forsvarsspesifikke aktiviteter
Tilstede på ett eller flere møter:

Forsvarsdepartementet: Morten Larsen,Bertil Møller Fyrileiv, Sissel Markussen, Kenneth Øvland, Siri Dahl Dørnes
Forsvarsstaben: Helge Bjørgo, Trond Jørgensen, Dag-Erling Jenssen, Jan Erik Nilsen, Mari C. Reinskou, Per-Christian Klem
Befalets Fellesorganisasjon: Eivind R. Solberg, Jens B. Jahren, Jimmy Bjerkansmo, Rolf J. Ledal
Fellesforbundet: Tor Schwenke
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening: Tor Erik Drangsholt, Knut Bremerthun, Kim Andre Sabel
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon: Morten Fossum
Norges Offisersforbund: Peter A. Moe, Egil Andre Aas, David Robert Coyle
Norsk Tjenestemannslag: Guro Vadstein, Dag Agledal ,Inger Løseth
Personellforbundet: Geir Thomassen ,Edvin Værøy, Eirik Gullord
Forhandlingsmøtene ble ledet av Morten Larsen.

Forhandlingene er hjemlet i forskrift 16. desember 2005 nr. 1567 § 3 femte ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 niende ledd.
Delprotokoll mellom partene av 27. november 2009 er innarbeidet i denne protokollen. Partene er enige om følgende forutsetninger og rammer for tariffavtalen:

I

Partene er enige om at aktiviteter som hovedregel skal søkes planlagt og gjennomført innenfor arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. I de tilfeller hvor forsvarsspesifikke aktiviteter unntas arbeidsmiljøloven kapittel 10, skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. Avtalen gjelder sivilt og militært personell tilsatt i forsvarssektoren.
Denne avtalen er ikke ment å hjemle unntak for aktiviteter som alene skyldes ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

II

Det forutsettes:
- at all aktivitet som ikke er unntatt fra arbeidsmiljøloven med hjemmel i eller i medhold av lov, herunder denne protokoll, kompenseres økonomisk etter Fellesbestemmelsene i Hovedtariffavtalen i staten og Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret,
- at det fremforhandles en egen særavtale som regulerer økonomisk kompensasjon og øvrige vilkår knyttet til aktiviteter som er unntatt fra arbeidsmiljøloven med hjemmel i denne avtale, i lov eller i medhold av lov, og
- at det anvises tilstrekkelig vern ved utarbeidelsen av ny arbeidstidsavtale for Forsvaret.
Parterre viser for øvrig til felles anbefalinger fra Lønnsprosjektet.

III

Partene er enige om følgende forståelse av begrepet "feltmessig øvingsvirksomhet" i forskrift 16. desember 2005 nr 1567 § 3 tredje ledd:
Med feltmessig øvingsvirksomhet forstås øving som har til hensikt på en realistisk måte å dyktiggjøre og forberede den enkelte eller enhet/avdeling av enhver størrelse under forhold hvor målet er realistisk tilvenning til det miljø man vil møte i en krise eller krigssituasjon.
Feltmessig utprøving av stridsmateriell omfattes også av unntaket når det gjennomføres i forbindelse med feltmessige øvelser.
Følgende minimumskrav stilles til feltmessig øvingsvirksomhet:
Det skal foreligge en øvingsordre som beskriver hensikten, mål, omfang og deltakelse.

IV

Det etableres unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 for følgende forsvarsspesifikke aktiviteter:

Militær vakt
Med militær vakt menes tjeneste som grensevakt, leirvakt, vakttjeneste ved HM Kongens Garde, redningsberedskap, høy luftmilitær beredskap, fartøysvakt og tilsvarende forsvarsspesifikke vaktfunksjoner.
Unntaket gjelder også døgnkontinuerlig oppfølging av førstegangstjenestegjørende mannskaper.

Beredskap og krisehåndtering
Med beredskaps- og krisehåndtering menes nødvendige tiltak og operasjoner som må iverksettes i forkant av eventuell innføring av beredskapsnivåer i henhold til beredskapslovgivningen, samt aktiviteter som må iverksette for håndtering av uforutsette kritiske situasjoner som ikke faller inn under virkeområdet til arbeidsmiljøloven § 10-12 tredje ledd.

Flyoperativ virksomhet
Gjelder for støttepersonell som har arbeidsoppgaver direkte knyttet til klargjøring av, og oppgaver i, flymaskinen ved den enkelte flyoperasjon.

Kommisjonsarbeid
Med kommisjonsarbeid menes tjeneste i militært oppnevnte ulykkeskommisjoner og nemnder som må nedsettes for å klarlegge årsaksforhold og for å iverksette tiltak av forebyggende karakter.

Tjeneste ved allierte staber og fartøy/avdelinger avgitt til eller underlagt allierte styrker
Unntas hvor det er nødvendig å sikre en forsvarlig gjennomføring av Norges forpliktelser til NATO og allierte nasjoner.

Tjeneste ved Forsvarets narkotikaetterforskningsgrupper og etterforskningsenheter i militærpolitiet
Gjelder tjeneste ved Forsvarets narkotikaetterforskningsgrupper og etterforskningsenheter ved militærpolitiet hvor det i etterforskningsarbeid er behov for sammenhengende arbeidsøkter og hvor det ikke er gjennomførbart å legge opp turnustjeneste.

Tjeneste som følgepersonell ved utenlandsbesøk i Norge
Unntas hvor det er nødvendig å sikre en forsvarlig gjennomføring av forpliktelser knyttet til utenlandsbesøk, og hvor det ikke er gjennomførbart å legge opp turnustjeneste.
Adjutanter ved det Kongelige Hoff, adjutanter og militærassistenter for statsråd og Forsvarets sjefer på nivå 1 og nivå 2
Gjelder personell som har som hovedoppgave å følge og tilrettelegge daglige gjøremål for medlemmer av kongehuset, statsråd og Forsvarets sjefer på nivå 1 og nivå 2, og hvor det ikke er gjennomførbart å legge opp turnustjeneste.

V

Varighet
Tariffavtalens varighet settes til fire år. Avtalen gjelder videre for ett år om gangen hvis ikke en av partene sier den opp med tre måneders varsel.

VI

Ettervirkning
Ved oppsigelse gjøres denne avtale gjeldende inntil ny avtale er fastsatt.
Hvis det ikke oppnås enighet om alle elementer i en ny avtale, faller de omtvistede elementer ut av avtalen to år etter at forhandlingene ble avsluttet.

VII

Revisjon
Partene kan gjensidig ta opp behov for endringer i avtaleperioden. Endringer i avtaleperioden forutsetter partsenighet

VIII

Evaluering
Partene er enige om å gjennomføre en felles evaluering av avtalen etter to år. Som grunnlag for en slik evaluering innhentes lønnsdata.

IX

Tvisteløsning
Eventuelle uenigheter om behovet for nye eller reviderte unntak for forsvarsspesifikke aktiviteter i fremtiden skal søkes løst ved forhandlinger mellom partene.
Eventuelle uenigheter om forståelsen av denne avtalen løses ved voldgift.
Merknad: Dersom slike forhandlinger ikke fører frem og departementet mener at konkrete unntaksbehov er av kritisk betydning for å sikre sentrale nasjonale sikkerhets- og forsvarsinteresser, vil departementet vurdere behovet for å forskriftsregulere dette.

X

Ikrafttredelse
Denne avtale trer i kraft fra det foreligger en tariffavtale som regulerer økonomisk kompensasjon for aktiviteter som omfattes av denne avtale og aktiviteter som er
regulert i lov og forskrift.

Oslo, 30. mars 2011
Morten Larsen (e.f.) (s.) Forsvarsdepartementet
Eivind R. Solberg (s.)Befalets Fellesorganisasjon
Tor Schwenke (s.) Fellesforbundet
Kim A. Sabel (s.) Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Morten Fossum (s.) Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Egil A. Aas (s.) Norges Offisersforbund
Guro Vadstein (s.) Norsk Tjenestemannslag
Eirik Gullord (s.) Personellforbundet

Publisert 11. april 2019 12:43.. Sist oppdatert 8. mai 2019 13:37.