tjeneste_1672_coplazarustjeneste_1672_coplazarushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20829/media/PubImages/cop-lazarus.jpg

COP Lazarus

Plan for håndtering og oppfølging av ulykker.

Innhold

1 Situasjon
1A Generelt
1B Planens omfang og ansvarsområde
1C Definisjoner
1D Andre/Egne
1E forutsetninger
1F Sjef FPVS vurdering
2 Oppdrag
3 Utførelse
3A Sjef FPVS intensjon
3B Plan
3C Oppdrag
3D Fellesbestemmelser
4 Administrasjong og Forsyningstjeneste
4A Generelt
4B Økonomi
4C Personell
4D Materiell
4E Forsyningstjeneste
4F Transport
5 Kommando og Kontroll
5A Generelt
5B Samband
5C Sjef FPVS
5D Sjef Utlandsavdeling
5E Øvrige avdelingssjefer
5F Sjef Intops seksjonen
5G Sjef Krisegåndteringssenter
5H Sjef pårørendesenter
Vedleggsliste

Referanser:
A. FSJ Direktiv for håndtering og oppfølging av ulykker involverende Forsvaret, med veiledning, datert 1. november 2007
B. FSJ Direktiv for kommando og kontroll, datert 7. april 2017
C. FSJ Direktiv for styrkeoppbygging, datert 29. april 2019
D. FSJ rapporteringsdirektiv for operativ virksomhet, 1. mar 2004.
E. Sjef FPVS' instruks, datert 12 desember 2018
F. 2016-01-252015/029317-025/FORSVARET/ 006, om effektivisering og transformasjon av HR-området i Forsvaret, datert 22. jan 2016
G. SDP 10010 Joint Guard Change 001, 1. feb 2019
H. SJ FOH COP 02-300 JOINT SAMARITAN, datert 1 juli 2019
I. Sjef FOHs bestemmelser for operativ rapportering, 1. feb 2016
J. Forsvarets Veteraninspektør – Reglement for oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner, 21. okt 2014
K. Forsvaret Personellhåndbok del E – Internasjonale operasjoner, 15. des 2015 herunder Rettelse til FPH del E – Ansvar og myndighet, 1. aug 2016 Skriv fra FPVS om overtagelse av AFA ansvaret for Forsvaret.
L. Reglement om pårørendekontakttjeneste, 1. jun 2015
M. FLO - 1910- Reglement om falnetjeneste, 1. mai 2019
N. GIH – Reglement om falnetjeneste, 16. des 2015 Nytt reglement 1/5-19
O. Samarbeidsavtaler
P. Avtale vedrørende medisinsk fly evakuering mellom Forsvaret i Norge og SAS, 20. sep 2010.
Q. Sjef 134 LV - Instruks for båremottak av falne Gardermoen flystasjon, datert 9. mai 2019

1 SITUASJON

a. Generelt

1) Bakgrunn

FSJs direktiv for håndtering og oppfølging av ulykker involverende Forsvaret, ref A, pålegger alle DIFsjefer å utarbeide egne prosedyrer som sørger for at reglene i direktivet blir fulgt slik at skadelidte i størst mulig grad gis en forsvarlig oppfølging og at alle ulykker håndteres enhetlig.

Ref B, C og D regulerer kommandoforhold, styrkeoppbygging og operativ rapportering hensynstatt i dette dokumentet.

Ref E, sjef FPVS sin instruks, sier at sjef FPVS er DIF sjef for personell som tjenestegjør i PE-strukturen (Nato-staber/tilsvarende), samt for stabspersonell, inspektører, liaisonoffiserer og observatører i de perioder personellet omfattes av forsvarspersonelloven §§ 11 og 12(Forsvarspersonelloven er nå erstattet av Forsvarsloven, kap. 6. Vil bli endret når Sjef FPVS sin instruks er oppdatert.)

og tilhørende forvaltningsregime i utøvelse av Administrativt Foresatt Avdelings ansvaret (AFA) med et krisehåndteringssenter for Forsvaret (ref C)(Ref F, om effektivisering og transformasjon av HR-området i Forsvaret, er grunnlagsdokumentet som gir sjef FPVS ansvar og myndighet som AFA i Forsvaret. AFA ansvaret er nedfelt i FPH del E, ref K.).

Ref A,E, G og H er hjemmelsgrunnlaget for denne plan.

Sjef FOH har et særlig ansvar og myndighet for underlagt personell i ifm internasjonale operasjoner og øvelser/trening som er utdypet i ref H, COP 02-300 JOINT SAMARITAN, hvor sjef FOH skal iverksette alle nødvendige tiltak overfor involverte i tilfelle alvorlig sykdom, skade eller død i den hensikt å bringe personellet hjem for videre oppfølging, og ved dødsfall sikre en verdig overlevering til etterlatte. Sjef FPVS er støttende sjef (Begrepet støttende sjef er definert i Forsvarets Fellesoperative Doktrine (FFOD)) og gitt flere oppdrag i dette dokumentet som er tatt videre i denne planen.

Iht. ref H og K skal sjef FPVS også støtte øvrige DIFsjefer Dette er reflektert i egne samarbeidsavtaler med den enkelte DIF sjef (se vedlegg H1)

b. Planens omfang og ansvarsområde

COP Lazarus regulerer og sammenfatter alle oppdrag gitt til sjef FPVS som DIF sjef, oppdrag gitt av sjef FOH samt støtteoppdrag til andre DIFer. Planen dekker oppfølging / ivaretakelse ved ulykker og alvorlige hendelser der vernepliktige og Forsvarets ansatte er involvert. Planen gjelder uavkortet i fred, krise og krig iht ref G så lenge norsk personell tjenestegjør i internasjonale operasjoner og misjoner eller i internasjonal tjeneste ved staber og enheter i utlandet.

c. Definisjoner

1) Driftsenheten (DIF) FPVS er, i tillegg til HR Huset, bestående av personell som tjenestegjør i PE-strukturen (Nato-staber/tilsvarende), samt stabspersonell, inspektører, liaisonoffiserer og observatører i de perioder personellet omfattes av forsvarspersonelloven §§ 11 og 12 og tilhørende forvaltningsregime.

2) Iht ref A er en hendelse enhver ulykke som involverer Forsvaret, og som medfører tap av menneskeliv eller alvorlig personskade, jf. kgl res av 06. januar 1995- «Regler om tiltak og undersøkelser mv ved ulykker og hendelser i Forsvaret» § 1 (jf. UD 2-1 pkt 5.22.6 som viser det til kgl res av 6. januar 1995).

3) Med krisestab menes stab som nedsettes av tilgjengelig personell i Utlandsavdelingen for initielt å vurdere en hendelse.

4) Krisehåndteringssenter (KHS) er Sjef FPVS sitt senter for håndtering av hendelser.

5) Pårørendesenter (PRS) er et senter for å håndtere mottak og ivaretakelse av pårørende og etterlatte ved større ulykker eller alvorlige hendelser. Dette er en kapasitet som kan avgis til FOH, en annen DIF eller benyttes av Sjef FPVS

6) Iverksettelse

Denne planen iverksettes 1. september 2019 og kan kompletteres med tilleggs ordre ved behov.

d. Andre/Egne

1) FST/HR. Sjef FST/HR er fagmyndighet for falnetjeneste i Forsvaret.

2) DIF. DIF sjefer skal iht ref A lage egne planer for håndtering av hendelser i egen DIF. På anmodning og gjennom samarbeidsavtaler kan FPVS støtte disse DIFene med kapasiteter nevnt i denne plan. Se vedlegg G.

3) FOH. Sjef FOH skal, som ansvarlig for underlagt personell i operasjoner i utlandet, iverksette alle nødvendige tiltak overfor involverte i tilfelle alvorlig sykdom, skade eller død i den hensikt å bringe personellet hjem for videre oppfølging, og ved dødsfall sikre en verdig overlevering til etterlatte.

COP JOINT SAMARITAN dekker varsling, gjøremål og ansvar ifm hjemtransport og mottak av personellet ved alvorlig sykdom, skade eller dødsfall og gjelder for personell under Sjef FOHs kommando ifm operasjoner og øvelser/trening i utlandet.

- Sjef Hæren, sjef Luftforsvaret, sjef Sjøforsvaret, sjef Forsvarets Spesialstyrker og sjef Heimevernet skal ved behov kunne etablere egne pårørendesenter støttet av FPVS.

- Sjef FOH har det operative ansvaret for falnetjenesten i Forsvaret. Sjef FOHs helhetlige prosedyre for håndtering av falne og oppfølging av etterlatte er i sin helhet tatt inn i denne plan som vedlegg G1.

- Sjef FOH forutsetter at FPVS koordinerer og ivaretar alle AFA relaterte funksjoner under en hendelse, og i støtte-rollen.

- Ved hendelser der personell tilhørende flere DIFer er involvert vil Sjef FOH utpeke hvem som er Ledende Styrkesjef innenfor rammen av COP JOINT SAMARITAN.

4) Sjef Luftforsvaret Støtt med 134 Luftving (LV) som ansvarlig administrator for båremottak på Gardermoen flystasjon

5) Sjef Luftforsvaret og sjef Sjøforsvaret har egne bestemmelser som dekker særegne forhold.

6) Etterretningstjenesten. Sjef E er arbeidsgiver og ivaretar AFA-oppgaver for alle egne militære kapasiteter og felleskapasiteter som understøtter styrkebidraget fra E-tjenesten. Ved behov vil E-tjenesten koordinere direkte med Intops seksjonen og Helseseksjonen i Utlandsavdelingen for støtte. Sjef Intops seksjonen er i Utlandsavdelingen koordinerende ansvarlig og gitt myndighet til å koordinere direkte med E.

7) Sjef Cyberforsvaret. Sjef Cyberforsvaret har i oppdrag å støtte sjef Sjøforsvaret eller FPVS med tjenester fra Alarmsentral Haakonsvern og ifm etablering og drift av pårørende- og pressesenter.

8) Sjef FSAN. Sjef FSAN skal på anmodning ved ulykker eller alvorlige hendelser bidra med personell og fagkompetanse til støtte. FSAN har personell på beredskap for strategisk evakuering til støtte for sjef FOH.

9) Sjef FLO. Sjef FLO støtter FOH ifm hjemtransport og mottak av pasienter/omkomne. Sjef FLO er fagansvarlig for falnetjeneste i Forsvaret. På anmodning kan FLO støtte FPVS både generelt og ifm reiser for de pårørende/etterlatte.

10) Sjef FMPA. VFP på å støtte med MP lag for å utføre perimetersikring til PRS (må avklares)

11) Sjef FFT

a. Sjef FTLK

(1) Still med støtte til den enkelte familie

(2) Still støtte til pårørendesenter ved ev. opprettelse av dette.

(3) Still med støtte ved båremottak.

b. Sjef FVT. VFP å støtte etableringen av PRS på Forsvarets veteransenter/ Bæreia.

12) Eksterne aktører

a. Rammeavtale hotell. FLO merkantil jobber med en avtale for dette på Gardermoen.

13) Utenriksdepartementet.

a. Ambassader. Alle ambassader har en en beredskapsplan for håndtering av kriser som involverer norske statsborgere for å bistå dem som er rammet og deres pårørende. Ambassadene samarbeider nært med norske UD, norske konsultater, nordiske ambassader, Sjømannskirken og andre instanser.

Ved en krise vil ambassadene umiddelbart etablere kontakt med vertsnasjonens UD og ansvarlige lokale myndigheter, så som politi, sykehus og brannvesen. Norske myndigheter vil også bli umiddelbart varslet og behov for assistanse vil bli vurdert fortløpende.

Ambassaden vil prioritere og legge ut informasjon om status om situasjonen på ambassadens hjemmesider. Det vil også bli gitt informasjon over ambassadens sentralbord i den utstrekning de har kapasitet til dette.

14) Den norske kirke i utlandet (Sjømannskirken).

a. DNK i utlandet har erfaring og omfattende kompetanse på oppfølging av mennesker når ulykker og kriser rammer i utlandet. Beredskapsarbeidet spenner fra å gi psykososial oppfølging til enkeltpersoner ved hendelser til å delta ved større katastrofer som rammer nordmenn i utlandet.

b. DNK i utlandet har egen døgnåpen beredskapstelefon for nordmenn i utlandet eller pårørende til disse på +4795119181. I tillegg har de en nødnummerapp som anbefales lastet ned. Appens navn er «sjomannskirken».

15) Justis- og beredskapsdepartementet

a. Politi. Ved varsling av dødsfall skal dette utføres av sivilt politi ved Kripos.

16) Helse- og omsorgsdepartementet

a. Lokale og regionale helseinstitusjoner skal involveres

b. Ved CBRNE hendelser med personskade skal de nasjonale faglige retningslinjer for håndtering av dette følges.

e. Forutsetninger

Det forutsettes at sjef for berørt DIF er involvert i hendelseshåndteringen, og er den som fronter hendelsen overfor familier og media. Pårørendesenter skal ikke håndtere media.

f. Sjef FPVS vurdering

Som DIF sjef skal sjef FPVS kunne håndtere hendelser iht det pålegg som FSJ har gitt gjennom ref A. Begrepet «AFA for Forsvaret(Med unntak av E-tjenesten hvor Sjef E har AFA funksjonen.)» som er brukt i FSJs instruks til sjef FPVS (ref E), er knyttet til særavtalen for Intops og innebærer å støtte arbeidsgiver(Arbeidsagivere er iht FPH del E (ref K) DIF-sjefer med styrkeproduksjonsansvar til intops. Disse er sjef Hæren, sjef Luftforsvaret, sjef Sjøforsvaret, sjef FLO, sjef E, sjef CYFOR, sjef FSAN og sjef FS.) og sjef FOH i utarbeidelse av planer for, og ivaretagelse av den personellmessige delen av krisehåndteringen. Sjef FOH har tatt dette videre i sitt planverk for å håndtere hendelser. Sjef FPVS har utarbeidet egne samarbeidsavtaler med DIF-sjefer for å sikre at alle støtteoppdrag til disse blir ivaretatt. Sjef FPVS er også gitt ansvar og oppgaver gjennom en rekke andre direktiver, bestemmelser og reglementer som er hensynstatt i dette dokument.

For å unngå mange forskjellige planer for de samme forholdene har jeg besluttet å utvikle èn plan som dekker de oppdrag og pålegg som er gitt sjef FPVS i de ulike referansene. Dette er bakt inn i oppdragsformuleringen i punkt 2. I denne sammenheng er sjef FPVS pålagt å stille med kapasiteter som krisehåndteringssenter (KHS) og pårørendesenter (PRS) som er konseptuelt beskrevet i vedlegg A.

Enkelhet er et viktig prinsipp i all hendelseshåndtering. Av den grunn skal det skal kun være ett telefonnummer for varsling av hendelser, og som Forsvarets kontaktpunkt for pårørende i DIF FPVS. Dette skal være døgnkontinuerlig bemannet gjennom vakthavende offiser og bakvakt med helsepersonell i Utlandsavdelingen. Når varsling mottas skal krisestab settes umiddelbart med tilgjengelig personell for å vurdere og anbefale håndtering av hendelser. KHS skal være lokalisert til Terningmoen. KHS og kjerne PRS skal være etablert snarest og senest ila 24 timer etter at ordre om etablering er gitt.

2 OPPDRAG

Sjef FPVS skal ved alvorlig hendelse, iverksette alle nødvendige tiltak overfor norske involverte i tilfelle alvorlig sykdom, skade eller død i egen DIF (dette inkluderer alt personell i PE stillinger nasjonalt og i utlandet) i den hensikt å bringe personellet hjem for videre oppfølging, og ved dødsfall sikre en verdig overlevering til etterlatte.

I tillegg skal sjef FPVS være forberedt på å løse pålagte oppdrag fra sjef FOH iht COP Samaritan, støtte øvrige DIF sjefer iht pålagte oppdrag i samme dokument, samt støtte andre DIF sjefer iht egne samarbeidsavtaler.

3 UTFØRELSE

a. Sjef FPVS Intensjon

Min intensjon ved varsling av en alvorlig hendelse er at jeg snarest vil sette krisestab for å få oversikt over situasjonen, klarlegge omfanget av hendelsen og sikre at involverte sjefer er informert. Samtidig vil jeg starte forberedelsene for å støtte pårørende i tilstrekkelig omfang. Når omfanget av hendelsen er klarlagt og potensielle PK er varslet så vil jeg, avhengig av hvem som eier hendelsen, enten håndtere hendelsen selv gjennom eget krisehåndteringsapparat, støtte sjef FOH i dennes håndtering av hendelsen, eller støtte andre DIFsjefer som anmoder om dette.

Sluttsituasjon (End State) er oppnådd når:

- Syke og/eller skadet personell er overført til norsk helsevesen.

- Den/de falne er overlevert til de nærmeste etterlatte.

- Etterlatte har fått tilbud om og ev. tildelt pårørendekontakt i h.t. PK-reglementet.

- Styrkesjef(er) eller angjeldende DIF-/etatsjef(er) har overtatt ansvaret (arbeidsgiveransvaret).

b. Plan

1) Ved et varsel vil jeg med ressurser fra Utlandsavdelingen sette krisestab på Terningmoen, Elverum, for å vurdere omfanget av hendelsen(Sjef Intops seksjonen kan på eget inititiv og ut i fra en vurdering av en hendelse ved mindre ulykker beslutte kun å aktivere Pårørendekontaktkoordinator (PKK), som sammen med sitt team tar ansvaret for hendelsen og vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes og gjennomfører dette.) og avklare hvem som eier denne. Sjef Intopsseksjonen gjør dette på eget initiativ iht denne plan.

2) Når krisestaben har vurdert situasjonen, og situasjonen er klarlagt mht alvorlighetsgrad, hvem de involverte i hendelsen er og hvem som eier hendelsen så vil dette håndteres på tre forskjellige måter:

a. Hvis hendelsen skjer i DIF FPVS vil jeg basert på anbefaling fra sjef Intopsseksjonen via sjef Utlandsavdeling, og avhengig av omfanget av hendelsen, iverksette tiltak for å håndtere alvorlig syke og skadd personell samt døde. Det er vesentlig at pårørende blir ivaretatt på en respektfull og verdig måte. Ved hendelser av mindre omfang har sjef Utlandsavdelingen fullmakter til å håndtere dette selv.

b. Ved alvorlige hendelser av større omfang vil jeg gi ordre om å etablere et krisehåndteringssenter (KHS) ved Terningmoen med en kjerne bestående av Intops seksjonen støttet av personell fra Inttjenesteseksjonen, Helseseksjonen og staben for mediahåndtering. Hvis det er behov for ytterligere støtte vil nødvendige deler av SOP KHS aktiviseres gjennom en egen ordre hvor øremerket personell vil møte.

c. Ved større og/eller ressurskrevende hendelser er jeg forberedt på å etablere et pårørendesenter (PRS) for å håndtere mottak av pårørende og etterlatte på ett

sted. Dette vil gjøres gjennom en egen ordre hvor SOP PRS aktiviseres med personell fra flere avdelinger i FPVS.

d. Hvis hendelsen eies av FOH vil jeg innenfor rammen av COP Samaritan (ref H) som gjelder internasjonale operasjoner og øvelser/trening i utlandet utføre følgende oppdrag.

(1) Støtt SJ FOH ifm OPERASJON JOINT SAMARITAN

(2) Støtt Sjef FOH med ivaretakelse av berørt personell,

(3) Informer FOH uten opphold når alle pårørende er varslet,

(4) Ved behov, støtte Styrkesjefer i å opprette pårørendesenter,

(5) VFP å støtte FOH med pressekontakter og i mediahåndteringen, samt ved behov støtte FOH med å etablere pressesenter,

(6) VFP å koordinere og gjennomføre båremottak, evt støtt NLUS (134 LV) med å gjennomføre båremottaket,

(7) VFP å stille pårørendekontakt(er),

(8) VFP å lage budskapsplattform overfor familie/pårørende,

(9) VFP å støtte FOH i å utvikle budskapsplattform for bruk overfor pressen.

e. Hvis hendelsen eies av en annen DIF- eller etatssjef vil jeg på anmodning støtte aktuell sjef iht samarbeidsavtale og situasjonen.

c. Oppdrag

1) Utlandsavdelingen (UA)

- Drift 24/7/365 vaktfunksjon med en bakvaktfunksjon fra Helseseksjonen.

- Gjennomfør utdanning, øving, og sertifisering av Forsvarets pårørendekontakter (PK).

- Ha til enhver tid oversikt over tilgjengelige pårørendekontakter, samt gi nødvendig støtte til aktiverte PK'er

- Støtt stab FPVS i vedlikehold av sjef FPVS' planverk. Utarbeid og vedlikehold interne stående ordre for vaktfunksjon, krisestab, KHS og PRS.

- I samarbeid med staben og PLA, saksbehandle samarbeidsavtaler med andre DIFer og etater ifm oppdrag vedrørende håndtering av alvorlige hendelser. Samarbeidsavtalene skal dekke opp støtteoppdrag ifm etablering og drift av pårørendesenter, båremottak, faglig støtte og annet iht vedlegg A.

- Koordiner med Cyberforsvaret for etablering og drift av samband til pårørendesenter iht vedlegg C.

- Koordiner med FOH prosedyrer for håndtering av falne i DIF FPVS.

- Planlegg og gjennomfør opptrening av personell iht vedlegg BB.

- Ved en hendelse sett krisestab med tilgjengelig personell.

- På ordre støtt sjef KHS i etablering av KHS til støtte for egen DIF, sjef FOH eller andre DIF.

- På ordre støtt sjef PRS i etablering av PRS, til støtte for egen DIF, sjef FOH eller andre DIF, er. På ordre avgi PRS i direkte støtte til aktuell sjef.

- Ved etablering av KHS og PRS understøtte disse med logistikktjenester. Se punkt 4 og vedlegg R.

- Normal virksomhet i Utlandsavdelingen skal opprettholdes under en hendelse.

- Når håndteringen av hendelsen skjer i linjen skal Utlandsavdelingen gjøre følgende:

-Støtt SJ FOH ifm OPERASJON JOINT SAMARITAN eller DIF ved en hendelse.

- Støtt Sjef FOH eller DIF med ivaretakelse av berørt personell,

- Informer FOH eller DIF uten opphold når alle pårørende er varslet,

- Ved behov, støtte Styrkesjefer eller DIF i å opprette pårørendesenter,

- VFP å koordinere og gjennomføre båremottak, evt støtt NLUS (134 LV) med å gjennomføre båremottaket,

- VFP å stille pårørendekontakt(er),

- VFP å lage budskapsplattform overfor familie/pårørende,

- Int tjeneste seksjonen skal ved hendelser i PE understøtte lokale sjefer og SNR i håndteringen av en hendelse. I tillegg skal sjef Int tjeneste seksjonen understøtte krisehåndteringsapparatet med kompetanse og forvaltningsinformasjon om personell i PE.

2) Personell- og lønnsadministrasjonen (PLA)

- VFP å støtte Utlandsavdelingen med personell iht vedlegg A.

- På anmodning støtt med forvaltningstjenester innenfor avdelingens ansvarsområde.

3) Fagavdelingen

- VFP å støtte Utlandsavdelingen med personell iht vedlegg A.

4) Vernepliktsavdelingen

- VFP å støtte Utlandsavdelingen med personell iht vedlegg A.

5) Stab FPVS

- Støtt Utlandsavdelingen i utarbeideidelse og vedlikehold av COP Lazarus.

- VFP å støtte Utlandsavdelingen med personell iht vedlegg A.

- På ordre støtt med mediaoffiser iht vedlegg A.

- VFP å støtte FOH med pressekontakter og i mediahåndteringen, samt ved behov støtte FOH med å etablere pressesenter På ordre gjennomfør mediadekning ved en hendelse i egen DIF iht vedlegg A.

- Ansvarlig for kostnadsted for en hendelse.

6) Sjef Krisehåndteringssenter

- På ordre støtt SJ FOH ifm OPERASJON JOINT SAMARITAN eller DIF-/etat sjef ved en hendelse, herunder:

- På ordre etabler og drift Krisehåndteringssenter

- Støtt med ivaretakelse av berørt personell,

- Informer FOH eller støttet DIF/etat uten opphold når alle pårørende er varslet,

- VFP å støtte FOH eller DIF/etat med pressekontakter og i mediahåndteringen, samt ved behov støtte FOH eller DIF/etat med å etablere pressesenter,

- VFP å koordinere og gjennomføre båremottak, evt støtt NLUS (134 LV) med å gjennomføre båremottaket,

- VFP å stille pårørendekontakt(er),

- VFP å lage budskapsplattform overfor familie/pårørende,

- VFP å støtte FOH eller DIF i å utvikle budskapsplattform for bruk overfor pressen.

7) Sjef Pårørendesenter

- På ordre støtt SJ FOH ifm OPERASJON JOINT SAMARITAN eller DIF sjef med ivaretakelse av berørte/pårørende, herunder:

- Forbered og stillpårørendekontakt(er),

- Følg opp pårørendekontakt(er)

- På ordre Etabler og drift pårørendesenter iht avtaler

- Koordiner støtte fra fagpersonell (FSAN, FTLK, DIF, Helsevesenet, Politi)

- Tilrettelegge for jevnlig informasjon for de pårørende

- VIP-håndtering og sjefsstøtte

- Koordinering mot presse og informasjon

8) SNR i PE

- Etabler og vedlikehold lokal plan for håndtering og oppfølging av ulykker involverende Forsvaret. En kopi av oppdatert plan skal forefinnes hos Utlandsavdelingen.

- Koordiner med ansvarlig ambassade sin lokale beredskapsplan.

- Varsle vakthavende i SITSEN og Utlandsavdelingen.

- SNR sitt personell skal kjenne til lokalt planverk og hvem man ringer ved en hendelse.

9) FPVS Feltprester

- Iht ref A skal feltprestene ivareta følgende oppgaver:

- Militær sjefs rådgiver i etiske og moralske spørsmål relatert til hendelsen.

- Bistå ved varsling av dødsfall til pårørendeetter anmodning fra sivile myndigheter. Det er sivile myndigheters ansvar ved politiet å varsle dødsfall.

- Bistå i planlegging og gjennomføring av båremottak

- VFP å støtte de etterlatte ifm begravelse

- I samarbeid med avgitt PK følge opp familie(r) etter dødsfall iht Forsvarets oppfølgingsansvar i inntil 14 mnd.

- Hold bønn, gudstjeneste, minnehøytid for berørt avdeling ved dødsfall.

- Vise omsorg for gjenlevende personell gjennom tilbud om samtaler og sjelesorg

- Kontaktperson opp mot sivile kirkelige instanser og andre religiøse trossamfunn vedrørende gravferd.

- VFP kall inn og koordiner bruk av personell fra FTLK

d. Fellesbestemmelser

1) Varsling er beskrevet i vedlegg A. For forhold i i DIF FPVS så presiseres følgende:

a. SNR eller lokal sjef i PE skal snarest varsle SITSEN i Norge hvis en hendelse inntreffer. Avdelingssjefer i FPVS, SNR i PE og lokal sjef skal varsle vakthavende Utlandsavdelingen om en hendelse for raskt å komme i gang med håndteringen av hendelsen.

b. SNR er lokalt ansvarlig for håndtering av alle hendelsen i sitt område også der hvor en hendelse involverer personell som er på tjenestereise/besøk . I slike tilfeller skal SNR varsle vakthavende Utlandsavdelingen i FPVS som vil i samarbeid med SNR, SITSEN og FOH varsle andre sjefer og DIFer.

2) Vedlegg A beskriver konseptuelt etablering og drift av de ulike krisehåndteringskapasitetene som sjef FPVS er ansvarlig for. Dette dekker også hvordan støtten konseptuelt skal gjøres til andre DIFer.

3) Utlandsavdelingen er ansvarlig for COP Lazarus, støttet av beredskapsoffiser i staben.

4) I vedlegg A er klartider nærmere beskrevet for KHS og PRS som grunnlag for KOP. For krisestab skal Utlandsavdelingen ved Intopsseksjonen kunne sette stab ila 1 time med tilgjenglig personell. Senest ila 3 timer skal krisestaben ha klar en anbefaling på hvordan en hendelse skal håndteres videre.

5) Ved ulykker og alvorlige hendelser der personell omkommer, blir savnet eller hardt skadd i tjenesten, skal sjefen i den driftsenhet i Forsvaret (DIF) personellet tilhører, sørge for at en eller flere pårørendekontakt(er) tilbys til personellets pårørende (ref L). Prosedyre for dette er beskrevet i vedlegg G.

6) Samarbeidsavtaler regulerer gjensidig støtte for følgende DIF-er: Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, FS og FMA. Ugraderte avtaler er tatt inn i vedlegg H til denne plan.

7) På anmodning kan FPVS ved Utlandsavdelingen støtte SNR og avdelingssjefer i FPVS med diskusjon rundt lokale planer for å skape bedre forståelse for hvilken støtte man kan få sentralt. Der hvor det er hensiktsmessig, og koordinert med Utlandsavdelingen i FPVS kan SNR trekke veksler på Sjømannskirken sin beredskapsorganisasjon. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg H.

8) Øving og trening er nærmere beskrevet i vedlegg BB til denne plan. Alle avdelingsjefer er ansvarlig for at personell som skal støtte Utlandsavdelingen ved en hendelse frigjør personell for trening og øving iht vedlagt plan for dette. Alt personell i krisestab, KHS og PRS skal kjenne til sine arbeidsoppgaver i organisasjonen slik at de når hendelsen finner sted raskt kan inngå i sine funksjoner.

9) Vedlegg CC gir føringer for hvordan informasjon skal håndteres og arkiveres ifm en hendelse. AMU har et ansvar for å gjennomgå alle rapporter om ulykker med personskade og yrkessykdom, søke å finne årsaken til disse og om nødvendig gjennomføre korrigerende, forebyggende og evaluerende tiltak(Punkt 3.9 i ref A.).

10) Vedlegg LL angir hvordan erfaringslæringen skal gjøres, men det er et krav at planverket ajourføres årlig med bakgrunn i tilbakemeldinger fra trening, øvelser og skarpe situasjoner.

11) Vedlegg QQ gir Helseseksjonens prosedyrer og rutiner for å støtte med helsetjenester.

12) All media håndtering skal koordiners med involvert DIF/Etat eller FOH iht deres prosedyrer og rutiner. Se for øvrig vedlegg TT.

4 ADMINISTRASJON OG FORSYNINGSTJENESTE

a. Generelt

Ved en hendelse så har krisehåndteringen høyeste prioritet foran all annen rutinemessig aktivitet i FPVS. Utlandsavdelingen er støttet avdeling og har av den grunn prioritet på støtte spesielt fra staben. For øvrig se vedlegg R og S.

b. Økonomi

Ved en hendelse i egen DIF skal kostnadssted 10125401-2 med internordre(INO)7810050 for all belastning brukes.

Ved en hendelse i FOH eller en annen DIF skal deres kostnadssted/INO nyttes.

c. Personell

Forsvaret har forhandlet om unntak fra arbeidsmiljøloven for forsvarsspesifikke aktiviteter. Protokollen er gyldig mvf 30. mars 2011 og ligger som vedlegg til ATF. Arbeidstid som påløper ved beredskaps- og krisehåndtering skal føres i FIF med fremmøtetype OT eller OTA. Årsakskode skal i begge tilfeller være «ATF – Krisehåndtering.

d. Materiell

Vedlegg C beskriver operative behov for SB sammen med øvrig KOP materiell.

e. Forsyningstjeneste

All etterforsyning rekvireres gjennom Admoff i UA og belastes iht pkt B Økonomi. Staben skal støtte Utlandsavdelingen ved behov.

f. Transport

Se vedlegg S. I vedlegget sjef FOHs prosedyre for STRATEVAC - transport og mottak av syke og sårede tatt inn i sin helhet. Ved behov for STRATEVAC eller transport av falne i DIF FPVS så koordinerer Utlandsavdelingen eller KHS dette direkte med FOH og støttende DIFer iht COP 30010 JOINT SAMARITAN, ref H.

5 KOMMANDO OG KONTROLL

a. Generelt

FSJ pålegger DIF sjefer å koordinere når det er flere DIFer representert på samme arbeidsplass/sted (ref A). Sjef FPVS er klar på at i de tilfeller hvor COP Samaritan ikke gjelder og det er flere DIF sjefer representert så er det DIF sjefen som eier personellet som skal være overordnet ansvarlig for hendelsen. I de tilfeller hvor det er flere personer fra forskjellige DIFer involvert i samme hendelse så vil sjef FPVS ta det innledende ansvaret.

b. Samband

Samband se vedlegg Q.

Viktige kontaktnummre til Forsvaret finnes på denne link.

SITSEN har militært innvalg 0510-xxxx eller sivilt innvalg +472309-xxxx

- VO 6921

- Vaktsjef Sitsen 6920

FOH har militært innvalg 0565-xxxx eller sivilt innvalg +477553-xxxx

- VO INTOPS 6330

- VO NASJOPS 6370

FPVS ved Utlandsavdelingen

- VO har telefon sivilt +4762408190 eller militært 0502 8190

Forsvarets alarmtjenester

- 5550 5870 / 5550 4040

c. Sjef FPVS

Sjef FPVS er ansvarlig for COP Lazarus.Når det oppstår en akutt situasjon som utløser et operativt behov for å styrke krisehåndteringen, vil støtte ut over det som er beskrevet i denne COP besluttes av sjef FPVS basert på innspill fra krisestaben via sjef Utlandsavdelingen.

Med unntak av hendelser i egen DIF vil sjef FPVS være i støtte til øvrige DIFer, og har med dette gitt myndighet og fullmakter til sjef Utlandsavdelingen for å koordinere støtten.

d. Sjef Utlandsavdeling (sjef UA)

Sjef UA skal til enhver tid sørge for at sjef FPVS har et oppdatert situasjonsbilde, og sikre understøttelse av krisehåndteringen. Utlandsavdelingen er støttet avdeling i FPVS. Sjef Intopsseksjonen har lead på all hendelseshåndtering i Utlandsavdelingen støttet av øvrige seksjonssjefer.

e. Øvrige avdelingssjefer i FPVS

Er støttende sjefer ved en hendelse eller ifm trening og øving iht. vedlegg BB.

f. Sjef Intops seksjonen

Sjef Intopsseksjon har myndighet til å etablere krisestab og iverksette krisehåndteringssenter innenfor rammen av denne plan.

Når sjef intopsseksjon går inn i rollen som sjef KHS vil NK seksjon lede daglig drift i Intopsseksjonen.

Sjef Intopsseksjonen er POC/liasonoffiser ved ulykker (iht. pkt. 3.2 i ref A skal DIF utnevne en person som skal være avdelingens POC ved ulykker). Se oppgavene i vedlegg H3.

g. Sjef Krisehåndteringssenter

Sjef Intopsseksjon er sjef Krisehåndteringssenter.

h. Sjef Pårørendesenter

Sjef Oppfølgingskontor er sjef Pårørendesenter.


 Vedleggsliste

 

 

Vedlegg A B C krisehåndtering2019-11-22T12:56:59Z1426010http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/vedlegg-a-b-c_krisehandtering-cl.pdfGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Vedlegg G Håndtering av syke skadde og falne2019-11-27T09:48:30Z269339http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/vedlegg-g-handtering-av-syke-skadde-og-falne-cl.pdfGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Vedlegg G1 SJ FOHs helhetlige prosedyre for håndtering av falne2019-11-22T12:56:08Z292323http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/vedlegg-g1-sj-fohs-prosedyre-for-handtering-av-falne-cl.pdfGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Vedlegg G2 Arbeidsgiveroppgaver ved alvorlige hendelser2019-11-22T12:56:08Z46384http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/vedlegg-g2-arbeidsgiveroppgaver-ved-alvorlige-hendelser-cl.xlsxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Vedlegg G3 Instruks for båremottak av falne Gardemoen2019-11-27T09:48:30Z433953http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/vedlegg_g3_instruks_for_baremottak-av-falne-gardermoen-cl.pdfGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Vedlegg H Samarbeidsavtaler sjømannskirken POC oppgaver2019-11-22T13:42:20Z1206726http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/vedlegg-h-samarbeidsavtaler-sjomannskirken-poc-oppgaver-cl.pdfGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Vedlegg H2 Sjømannskirken2019-11-27T09:48:30Z294261http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/vedlegg-h2-sjomannskirken-cl.pdfGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Vedlegg H3 FPVS POC oppgaver2019-11-22T12:56:07Z21723http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/vedlegg-h3-fpvs-poc-oppgaver-cl.pdfGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Vedlegg U CBRN Hendelse2019-11-27T09:48:30Z270056http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/vedlegg-u-cbrn-hendelse-cl.pdfGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48

Publisert 22. november 2019 14:04.. Sist oppdatert 22. november 2019 15:10.