tjeneste_1661_forvaltningpersonelltjeneste_1661_forvaltningpersonellhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20368/media/PubImages/20180619tk_II5381-handbok-nato-avtalen.jpg

Håndbok til NATO-avtalen

Håndbok i forvaltning av personell i PE på NATO-avtalen.

​Innhold

1 Innledning
1.1 Bakgrunn
1.2 Hensikt
1.3 Virkeområde
1.4 Referanser
1.5 Definisjoner
1.5.1 Fast bosatt
1.5.2 Som samboer regnes
2 NATO-avtalen forvaltningspraksis
2.1 Tilståelse av tillegg og godtgjøringer
2.1.1 Start og stopp av tillegg og godtgjøringer
2.2 Tjenestebolig
2.2.1 Eiet bolig
2.2.2 Statsmøblering av tjenesteboliger
2.2.3 Boligskatt
2.2.4 Spesielle forhold
2.3 Skole
2.3.1 Klage på vedtak om skolevalg
2.3.2 Innmeldingsavgift
2.3.3 Sommerskole og nettskole
2.4 Barnehage
2.4.1 Foreldrebetaling
2.5 Velferdsreiser
2.6 Helseforhold, helseundersøkelse og vaksinering
2.6.1 Vaksinasjon
2.6.2 Kollektiv helseforsikring
2.6.3 Sykdom og skader i utland
2.6.4 Utenlandske sykemeldinger
2.7 Språkopplæring
2.8 Ferieavvikling
2.8.1 Ferieavvikling ved pensjon etter endt tjeneste
2.9 Tjenestemobil
2.9.1 Modell og varighet
2.9.2 Ved avsluttet tjeneste i utlandet
2.10 Rapportering av tilstedeværelse medflytter
2.11 ATF forhold
2.11.1 Øving
2.11.2 Arbeid i Norge
2.12 Tjenestereiser
2.12.1 Tjenestereiser med privat reiseopphold
2.12.2 Ektefelle/ledsager på reise
2.12.3 Reisebestemmelser på flyreiser
2.12.4 Tips
2.12.5 Tjenestereiser i Norge
2.12.6 NATO-avdelinger
2.13 Arbeidstid i utlandet
2.13.1 Følgende tekst innarbeides i arbeidsavtaler og beordringsskriv
2.14 Pensjonistkurs/seniorkurs
2.15 Utøvelse av representasjon og bevertning
2.15.1 Hjemmel
2.15.2 Representasjon i utlandet
2.15.3 Bevertning i utlandet
2.15.4 Interne arrangement
3 Forvaltningspraksis relatert til det enkelte tjenestested
3.1 PE
3.2 Attaché (FA)
3.2.1 Tjenestebolig
3.2.2 Skole
3.2.3 Elektronisk utstyr
4 Rutinebeskrivelser
4.1 Budsjettering og økonomioppfølging
4.2 Håndkasse
4.2.1 Krav til bokføring
4.2.2 Pengeforstrekning
4.3 Reiseregninger
4.4 Refusjoner
4.4.1 Oppgavepliktige ytelser
4.5 Lokalelønnsforhandlinger og lønnssamtaler HTA 2.5.5.3
4.5.1 Lønnssamtaler HTA 2.5.5.3
4.5.2 Lokale lønnsforhandlinger
4.6 Materiell
4.7 Andre forhold
4.7.1 Sikkerhetsklarering og autorisasjonssamtale
4.7.2 Rullebladoppfølging
4.7.3 Krav i forbindelse med PE vs. internasjonale operasjoner
4.7.4 Kunngjøring og søknad på stilling
4.7.5 Omdisponering av personell til andre stillinger
4.7.6 Søknad om flytting
4.7.7 Personlig bekledning og utrustning (PBU)
4.7.8 FD-ID
4.7.9 Offisielt pass
5 Revisjon
Vedleggsliste

Forord

God forvaltning er vesentlig som grunnlag for ivaretakelse av Forsvarets personell i utlandet. Ulik forvaltningspraksis på samme lokasjon eller generell forvaltningspraksis som praktiseres forskjellig er uheldig og opplevelse urettferdighet.

Denne håndboken er ment å gi en ensartet måte å forvalte personell på tvers av tjenestesteder i utlandet samt gi retningslinjer for spesielle forhold som gjelder en bestemt lokasjon.

Håndboken er utformet i samarbeid med organisasjonene slik at alle forhold er ivaretatt på en god og forsvarlig måte.

Målgruppen for håndboken er sjefer og personell med forvaltningsansvar. Håndboken tar utgangspunkt i relevant fagkompetanse uten å stille krav til juridisk bakgrunn.

Håndboken tar for seg praktiseringen av Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet (herunder kalt NATO-avtalen) og gir utfyllende informasjon om hvordan ulike forhold skal forstås, handteres og ivaretas. Håndboken er på ingen måte et juridisk dokument. Kun en veileder.

Håndboken vil oppdateres jevnlig. En prosedyre for hvordan dette skal gjøres, er i samarbeid med organisasjonene beskrevet for å sikre enhetlig og god forvaltning.

Vi håper håndboken vil være et positivt bidrag og gi hjelp for de som daglig håndterer personell ute.

Dersom du har innspill til forbedringer og tema som ønskes behandlet, send e-post til fpvs.kontakt@mil.no, og skriv Håndbok utland i emnefeltet.

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) har fått delegert den sentrale utøvende forvaltningsmyndigheten for alt utsendt militært og sivilt personell i faste stillinger i utlandet herunder også utsendt personell fra Forsvarsdepartementet og underliggende etater. Videre i dokumentet er «personell i PE» byttet ut med den utsendte etter definisjonen i NATO-avtalen. Det er FPVS utlandsavdelingen, støtteelementene, MMB, NMR, NLR og Attachekontoret som til daglig forvalter dette personellet.

1.2 Hensikt

Hensikten med håndboken er å gi linjeledere og personell med forvaltningsansvar et oppslagsverk for hvordan utsendt personell på NATO-avtalen skal ivaretas.

1.3 Virkeområde

Håndboken gjelder kun for utsendt personell som kommer innunder NATO-avtalen.

1.4 Referanser

 • Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet (NATO-avtalen)
 • Sjef FPVS instruks

1.5 Definisjoner

1.5.1 Fast bosatt

NATO-avtalens definisjon av «fast bosatt» er som følger: Med «fast bosatt» menes et faktisk opphold på tjenestestedet i minst halvparten av den utsendtes tjenestetid i hvert kalenderår, jf. § 2.2. Alt fravær fra tjenestestedet regnes som fravær – også fravær forbundet med ferie og fritid.

1.5.2 Som samboer regnes

 • to personer som har levd sammen i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at de har hatt samme bolig de siste to årene, eller
 • to personer med felles barn og felles bolig

2 NATO-avtalen forvaltningspraksis

2.1 Tilståelse av tillegg og godtgjøringer

Tjenestemeldingen danner grunnlaget for utbetaling av tillegg og godtgjøringer. Tjenestemelding fremsendes arbeidsgiver umiddelbart etter oppstart i stillingen i utlandet.

Når det gjelder innsendelse av tjenestemeldinger og informasjonsplikt, viser vi til NATO-avtalens punkt 2.11 samt administrativt vedlegg punkt 1.

Ved delt flytting til og fra tjenestestedet startes eller stoppes forhøyet utenlandstillegg fra den datoen familien kommer eller drar til og fra tjenestestedet.

2.1.1 Start og stopp av tillegg og godtgjøringer

Hjemmel punkt 2.3 i NATO-avtalen.

Ved tiltredelse tilstås tillegg og godtgjørelser:

 • For utsendte fra og med første arbeidsdag
 • For medfølgende familie, fra og med ankomstdag til tjenestesteder, men ikke tidligere enn tidspunkt for den utsendtes tiltredelse

Ved fratredelse:

 • For utsendte, til og med siste arbeidsdag
 • For medfølgende familie, til og med avreisedagen fra tjenestesteder, men ikke senere enn den utsendtes fratredelse

2.2 Tjenestebolig

Den enkelte utsendte har rett til å få dekket utgifter til tjenestebolig etter gjeldende retningslinjer, og er som hovedregel ansvarlig for leieforholdet og forplikter betaling av husleien på vegne av arbeidsgiver. FPVS eller støtteelement må fremlegges leiekontrakt, leverandørskjema og skisse for godkjenning før leiekontrakten signeres.

Påtroppende statsansatt skal i utgangspunktet flytte inn i forgjengers bolig. Bytte av bolig forutsetter normalt at husleien i det nye boligforholdet tilsvarer eller er lavere enn den gjeldende.

Det er ønskelig med langvarige leiekontrakter.
Den utsendte er ansvarlig for skade på bolig og inventar, utover det som anses som normal slitasje.

Antall familiemedlemmer er retningsgivende når det gjelder valg av størrelse på innleid bolig.

Satser for leie oppdateres årlig ut fra erfaringer gjennom siste års tildeling. Dette reguleres på høsten for påfølgende år.

2.2.1 Eiet bolig

Når det ansatte selv eier sin bolig i utlandet dekkes 75 % av boligsatsen for det aktuelle tjenestestedet. Leien refunderes over lønn på lønnsart 5041 og er skattepliktig.

2.2.2 Statsmøblering av tjenesteboliger

I enkelte verdensdeler har FPVS besluttet statsmøblering av tjenesteboligen og ikke flytting. Dette gjelder fortrinnsvis til utenriksstasjoner og avdelinger i India og Afrika. Statsmøblerte boliger følger mønster av Utenriksinstruksen og skal som hovedregel være 85 % møblert. Dette omfatter møbler, belysning og gardiner, hvitevarer, men ikke tepper, servise og sengetøy. Inventarliste utarbeides ved FPVS.

Forsvaret dekker utgifter til lagerleie etter nærmere avtale.

2.2.3 Boligskatt

Skatt på fri bolig i utlandet jf. NATO-avtalen vedlegg 1 punkt 13.7 ivaretas igjennom skjema for boligskatt. Når boligen i Norge enten leies ut eller er solgt, blir den utsendte beskattet for fordelen av å ha fri bolig i utlandet. Skatten kompenseres etter punkt 5.3 i avtalen. I de tilfeller hvor det betales ut høy kompensasjons, må den utsendte signere på boligskattskjema, og samtidig forplikte seg til å betale tilbake for mye utbetalt kompensasjon dersom vedkommende skattestatus skulle endre seg underveis i beordringen eller i etterkant av denne.

Dersom den utsendt disponerer en fullverdig bolig i Norge, er fordelen av fri bolig ikke gjenstand for skatt – kun oppgaveplikt. Når det ansatte disponerer bolig i Norge og ledsager følger med til tjenestestedet må det dokumenteres at besøksplikten oppfylles ref. NATO-avtalens vedlegg 1 13.7.1 punkt 7 og Skatteetatens hjemmesider.

Hvis utsendte går til anskaffelse av egen bolig i utlandet i henhold til punkt 2.2.1 så får ikke utsendte noen form for kompensasjon for skatt i skrivende stund. Arbeidsgiver undersøker saken og vil oppdatere dokumentet når saken er avklart. Hvis en regel kommer på plass vil den gjelde fra den dato den implementeres, og vil etter all sannsynlighet ikke få tilbakevirkende kraft.

2.2.4 Spesielle forhold

2.2.4.1 Skifte av tjenestebolig underveis i beordringen

I enkelte tilfeller vil spørsmålet om skifte av tjenestebolig dukke opp. Som hovedregel har ingen rett til å skifte bolig underveis i tjenestegjøringen, men det lar seg ikke alltid gjøre å komme utenom. Det skal søkes på standard blankett. Noen eksempler på dette kan være:

Oppsigelse ved utleier

Dersom utleier av ulike årsaker ønsker å bryte leieavtalen og ber leietaker flytte ut før leietiden er over, må dette håndteres på best mulig måte av lokalt støtteelement. Dette vil være en belastning på den utsendte og medfølgende familie, sånn at leietaker som hovedregel skal avslå søknaden.

Utgangspunktet for videre kommunikasjon må være den signerte leieavtalen. Er situasjonen av en sånn art, at leietaker i enighet med FPVS velger å imøtekomme utleier og fraflytte boligen, må det lages en egen avtale, som begge er enige om, og som ivaretar Forsvaret på en god måte. Utleier bør dekke flyttingen for leietaker samt eventuelt meglerhonoraret knyttet til nytt leieforhold.

Oppsigelse ved leietaker

Dersom leietaker ønsker å avslutte leieforholdet på grunn av forhold som ikke var åpenbare ved kontraktinngåelse, må dette diskuteres med FPVS før den utsendte går i dialog med utleier. Det kan være skader på bygningen; mugg og sopp, vannlekkasjer eller andre større feil ved boligen, som utleier ikke utbedrer. Videre naturskader, støy og forurensning, sikkerhetshensyn, hvitvasking av penger. Listen er ikke uttømmende.

Når FPVS godkjenner skifte av bolig gjelder følgende:

 • Husleie dekkes tilsvarende som for bolig som fraflyttes eller lavere, unntaksvis dekkes noe høyere husleie, dersom det ikke er mulig å finne bolig innenfor samme rammen
 • Depositum refunderes i henhold til leiekontrakt
 • Det sendes en anmodning til FPVS flytteteamet om dekking av flytteutgifter
Den utsendtes familie flytter hjem

Dersom den utsendes familie flytter hjem og den utsendte ønsker å flytte inn i en mindre bolig på tjenestestedet frem til hjemreise fordi familien tar med seg hele eller deler av flyttelasset, kan dette godkjennes av stedlig støtteelement. Det må ikke påløpe kostnader utover de som var forventet i eksisterende leieforhold og lokal flytting dekkes over eget budsjett.

Den utsendte ønsker å skifte bolig av private årsaker

Dersom den utsendte får godkjent flytting av private årsaker, må flytting til ny bolig dekkes av den utsendte og leiekostnaden i ny bolig kan ikke overstige den opprinnelige boligen. Eventuelt meglerhonorar må dekkes av den utsendte.

2.2.4.2 Elbil

Utgifter til ladestasjon for elbil dekkes av utsendte. Det vil påløpe en egenandel per måned når elbil er tilknyttet tjenesteboligen. Dette vil bli avklart i kommende særavtale som er under forhandling.

2.2.4.3 Svømmebasseng

Utgifter i tilknytning til svømmebasseng gjennom oppvarming, rensing og vedlikehold dekkes av utsendte. Dette gjelder også sikring av basseng utover det som er lovpålagt i det aktuelle land/delstat.

I de tilfeller hvor strømforbruket til svømmebassenget ikke kan skilles ut fra resten av husholdningen så vil det påløpe en egenandel. Dette vil bli avklart i kommende særavtale som er under forhandling.

2.2.4.4 Boligalarm

Når boligalarm er montert i bolig ved innflytting dekkes utgiftene til abonnement for denne.

På enkelte tjenestesteder kan installasjon av alarm dekkes av arbeidsgiver når det etter en helhetsvurdering er ønskelig å leie aktuell bolig, og det med tanke på sikkerheten er å anse som en del av en grunnleggende sikkerhet for å ivareta personellet.

2.2.4.5 Fellesområder i boligkompleks

Når leid bolig er en del av et boligkompleks med tilhørende treningssenter, svømmebasseng. Lounge eller andre eksterne fellesområder, som naturlig ikke inngår i husleien, må disse trekkes ut og betales av utsendte. Eventuelle fellesutgifter knyttet til portner, vaktmester o.a. der boligen er en del av et større kompleks dekkes. Også representasjonsareal når utsendte har et representasjonsansvar og bolig ikke er av tilstrekkelig størrelse.

2.3 Skole

Når skolegang i offentlig skole etter intensjonen i NATO-avtalens punkt 4.4 ikke er mulig, dekkes utgifter til nødvendig privat skolegang. Den utsendte må sende frem søknad på standard blankett til sitt støtteelement med dokumentasjon og begrunnelse. På tjenestesteder med norsk eller skandinavisk skole skal disse normalt velges. Dersom familien ønsker å benytte en annen privat skole på tjenestestedet, har familien anledning til det. Det må i disse tilfellene påregnes å betale egenandel. Egenandelen vil tilsvare differansen mellom skolekostnaden på den skolen arbeidsgiver har godkjent og den skolen man selv måtte ønske for egne barn.

Eksempel i Brussel: Godkjente skole er den norske skolen i Brussel, den norske skolen på SHAPE og den skandinaviske skolen i Waterloo. Velger familien St. Johns for sine barn, må det påregnes å betale egenandelen tilsvarende differansen mellom skolepengene for godkjente skoler og St. Johns.

Eksempel i New York: Godkjent skole for utsendte er FN-skolen (UNIS). Utfordringen i NY er at offentlig skole ikke er mulig fordi man må ha en bostedsadresse for å kunne melde barna inn i skole. Søknadsfristen er februar hvert år, mens beordringen løper fra august. Velger familien en annen skole, må de betale differansen mellom UNIS og skolen de ønsker. Dersom skolegang ved UNIS av ulike årsaker ikke er mulig, må arbeidsgiver finne en løsning i samarbeid med familien. Skolekostnaden ved UNIS er høyere enn rammen i NATO-avtalen og dekkes fullt ut.

2.3.1 Klage på vedtak om skolevalg

Er den utsendte uenig i beslutningen om valg av skole, må det fremsendes en klage til FPVS Utlandsavdelingen, som vurderer avgjørelsen tatt av støtteelementet og tar den endelige beslutningen.

Se rutiner for betaling av skole- og barnehageutgifter under punkt 4.4.1.2.

2.3.2 Innmeldingsavgift

I tillegg til skolepenger dekkes innmeldingsavgiften, som normalt er i størrelsesorden 50.000 til 100.000 kroner.

Dersom det underveis i beordringen er ønskelig å bytte skole, dekker den utsendte ny innmeldingsavgift. Har den nye skolen en høyere skolekostnad enn den skolen man byttet fra, må mellomlegget dekkes av den utsendte. I særskilte tilfeller, hvor det av psykososiale årsaker godkjennes skolebytte, dekker arbeidsgiver de ekstra kostnadene som måtte påløpe. Disse tilfellene må dokumenteres av skolen og andre relevante instanser.

2.2.3 Sommerskole og nettskole

Det dekkes ikke utgifter til sommerskole. Utgifter til nettskolene Globalskolen AS og Norskskolen LLC dekkes som en del av skolepengene, jf. avtalen punkt 4.4. Utgiften dekkes av den utsendte, som søker refusjon og for utlegget refundert over lønn.

Støtteelementene informerer familiene om mulighetene knyttet til å følge undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolen bosatt i utlandet. Skolene er delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge.

2.4 Barnehage

Når intensjonen om likeverdig barnehagetilbud i henhold til punkt 4.3 i NATO-avtalen ikke kan oppfylles, må den statsansatte sende frem en begrunnet søknad på standard blankett om å få dekket nødvendige utgifter til barnehage på tjenestestedet. Det rimeligste adekvate tilbudet skal normalt velges. Ønsker familien å benytte et annet tilbud med en høyere kostnad, dekkes mellomlegget av den utsendte.

I USA er det private barnehager som gjelder.

2.4.1 Foreldrebetaling

Gjeldende sats trekkes på lønnsart 5062 hver måned i 11 av årets 12 måneder. Juli er trekkfri.

2.5 Velferdsreiser

Velferdsreiser er hjemlet i NATO-avtalen punkt 3.5. Ved dødsfall og alvorlig ulykke fremsendes søknad om velferdsreise til støtteelement. Om annet ikke er mulig, ta kontakt per telefon slik at arbeidsgiver er informert.

Ved søknad om velferdsreiser ved alvorlig og kronisk sykdom, må søknad fremsendes FPVS Utlandsavdelingen. Alvorlig sykdom som vil vare over tid gir ikke nødvendigvis grunnlag for å innvilge velferdsreise.

Begrepet familie inkluderer i denne sammenheng også ikke biologiske foresatte.

Reise til og fra flyplass dekkes ikke.

2.6 Helseforhold, helseundersøkelse og vaksinering

Helseseksjonen på Sessvollmoen kan svare på henvendelse knyttet til tjenestegjøring i utlandet, og har spesialkompetanse innen reisemedisin, tropemedisin og arbeidsmedisin. Kontoret er også tilknyttet leger. Den statsansatte gjennomfører medisinsk sjekk i forkant av tjenestegjøringen. Kontoret forestår også nødvendig vaksinering. Medfølgende familie anbefales å gjennomføre en helseundersøkelse hos fastlege i forkant av utreise.

Den statsansatte må gjøres kjent med helsekravene som stilles til de som skal til utenlandstjeneste.

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra Utenriksdepartementet (UD) utarbeidet anbefalinger for hvordan den enkelte bør forholde seg for å minimere helserisiko, spesielt med tanke på økende luftforurensning på mange tjenestesteder. fhi.no

2.6.1 Vaksinasjon

Nødvendig vaksinasjon for medfølgende familie tas hos fastlegen eller ved et vaksinasjonskontor, og følger vaksinasjonsprogrammet etter anbefalingen fra Folkehelseinstituttet. fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Kvitteringer sendes frem til støtteelement og refunderes på faktura. Vær oppmerksom på at barnevaksinasjon er en ytelse som dekkes av kommunehelsetjenesten i Norge, og utføres av lokal helsestasjon. Under utstasjonering må man selv betale for dette, og utgiftene kompenseres gjennom utenlandstillegget. For barn godtgjøres derfor kun vaksiner som er knyttet til sykdommer man kan pådra seg i oppholdslandet. Det bør undersøkes muligheten for å følge vaksinasjonsprogrammet for barn i Norge ved helsestasjon man reiste fra under utenlandsoppholdet.

Ved enkelte skoler i USA kreves særskilte vaksiner for å komme inn på skolen. Disse dekkes av arbeidsgiver etter nærmere avtale.

2.6.2 Kollektiv helseforsikring

Forsvarets personell i utlandet tilbys for tiden en kollektiv helseforsikring i Europeiske Reiseforsikring. Ordningen tilhører opprinnelig UD, men FD har besluttet at ordningen kan benyttes på lik linje hvor Forsvaret har personell.

Forsikringen tilbys utsendte statsansatte og medfølgende familie i følgende land:

Belgia, Finland, Frankrike, Irland, Kroatia, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike.

Medfølgende barn kan være omfattet inntil fylte 18 år. Medfølgende barn over 18 år som har rett til utvidet skolegang i henhold til opplæringslova § 3-1 kan også være omfattet.

En slik tilleggsforsikring er ikke begrunnet i at det offentlige helsetilbudet i disse landene ikke er tilfredsstillende. Det handler derimot om personalforvaltning og blant annet hensyn til at regelverket knyttet til de lokale trygdesystemene, inkludert egenandelssystemene, kan vær noe komplisert å forholde seg til. Formålet er å sikre utsendt og medfølgende famille en tilfredsstillende helseforsikringsdekning. Forsikringen skal gi økonomisk dekning til nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd på linje med det som ytes etter folketrygdloven del IV kapittel 5 (stønad om helsetjenester). Forsikringen dekker ikke vaksiner. Ordningen er evaluert per 31.12.2018 og er gyldig for ett år av gangen – maks inntil fem år.

Forsikringspremien betales av Forsvaret og den ansatt skattlegges for denne fordelen. Ordningen er frivillig for den ansatte.

2.6.3 Sykdom og skader i utland

Når det oppstår sykdom og skader i utland, skal dette registreres. Den utsendte plikter å melde skade og sykdom til støtteelementet, som fører dette inn i HMS-portalen (gjør egenregistrering i FIF-portalen på vegne av den utsendte).  Den utsendte kan også selv registrerer skaden/hendelsen ved hjelp av appen RAPP.  Denne er integrert med FIF HMS og kan benyttes ved ugraderte opplysninger. Det er kun skader / hendelser som skjer under utførelse av tjeneste som skal registreres i HMS portalen.

2.6.4 Utenlandske sykemeldinger

FPVS har vært i kontakt med NAV for å avklare kravet til sykemelding ved langvarig sykdom i utlandet (utover arbeidsgiverperioden på 16 dager).

Følgende er avklart:

 • Legen skriv ut en sykemelding (legeerklæring) tilsvarende den som normalt benyttes
 • Det må være sykemelding fra en godkjent lege (godkjent i landet den sykemeldte tjenestegjør). Dette fremkommer av sykemeldingen. Alternative behandlere godkjennes ikke
 • NAV har ikke krav til språk, og vil gi beskjed dersom det ikke lar seg gjøre å forstå innholdet i en sykemelding
 • Sykemeldinger skal etter hovedregelen ikke skrives for mer enn 4 uker frem i tid, og kan IKKE tilbakedateres.
  • Det finnes unntak for enkelte alvorlige diagnoser, og hver sak blir behandlet individuelt.
 • Egenerklæringsskjema NAV 08-09.06 MÅ fylles ut av sykemeldte ansatt og sendes til NAV. Egenerklæringsskjemaet tilsvarer del-D av papirsykemelding, mens sykemelding fra utenlandsk lege tilsvarer del-A.

En prosedyre for sykmeldte utsendte kan være:

 • Kontakt lege i landet du jobber. Få sykmelding fra legen med diagnose og periode.
 • Fyll ut NAV 08-09.06. (Skriv 080906 i søkefeltet på nav.no).
 • Send alt til lokalt støtteelement som oppretter en sak i EIC, og FPVS PLA sender til NAV sammen med inntektsmelding.

2.7 Språkopplæring

Språkopplæring er beskrevet i administrative bestemmelser vedlegg 1, punkt 11.  Språkopplæring innenfor rammen i avtalen kan gjennomføres i forkant av utreise eller lokalt på tjenestestedet. Det innvilges oppfriskningskurs etter søknad.

Barn som ikke har anledning til å gjennomføre språkopplæring i forkant av utreise, kan etter søknad får innvilget støtte til parallell språkopplæring i skolens språk på tjenestestedet for en periode når det antas å gi bedre forutsetning for barna til å lykkes og å føle mestring i ny skolehverdag.  Søknad fremmes støtteelementet på vedlagte blankett

Utlegg refunderes over lønn og er oppgavepliktig.

Språkopplæring ved besøk til sommerskole i utlandet dekkes ikke.

2.8 Ferieavvikling

Punkt 4.6.1 i NATO-avtalen regulerer ferie etter ferieloven og ekstra tjenestefri når tjenesten tillater det.

Ferieloven regulerer 25 feriedager, kvoten for ekstra tjenestefri er 7 dager. Dersom den utsendte befinner seg på tjenestestedet alene og har familie hjemme, tilstås ytterligere to dager tjenestefri.

14 feriedager kan etter søknad overføres til nytt ferieår. Dette innebærer at 11 dager ferie etter ferieloven må avvikles før det kan føres ekstra tjenestefri.  Dersom det er overført 14 dager fra tidligere ferieår, må 25 feriedager avvikles før det kan føres tjenestefridager.

 • lønnsart før føring av ordinær ferie er 0210 – kvote 11
 • lønnsart for føring av ekstra tjenestefri er 0211 – kvote 17
 • lønnsart for føring av 6 ferieuke er 0210 – kvote 12

Maks feriedager den statsansatte bør ha med seg til utenlandstjenesten er 14 feriedager etter avviklet hovedferie. Tre – 3 – dager av ekstra tjenestefri som ikke avvikles det første året av disponeringen, kan allikevel etter avtale allikevel overføres og til hjemreiseåret. Disse dagene kan først avvikles når ferie etter ferieloven er avviklet og før hjemreise fra utlandet hvis tjenesten tillater det.

Det enkelte støtteelement fremsender oversikt over restferie til sitt personell for å sørge for at gjennomført ferie blir meldt inn for registrering i SAP. Ta ut listen PT_QTA10. En slik oversikt bør sendes ut før 1. mai for planlegging av hovedferien og etter 1. september når hovedferien er avviklet. Det bør også sendes ut en rapport etter høstferien for planlegging av eventuell restferie ut kalenderåret eller overføring av denne til nytt ferieår. HR rådgivere kan ta ut rapporten; ZHR_REQ_LEAVE_REPORT - Ferie rapport.

Personell med tilgang på FISBasis fører sin egen ferie.

Ingen kan kreve å overføre mer enn 14 dager ordinær ferie.

Merk:
Når den utsendte rapporterer ferie må antall feriedager dette utgjør fremgå. Eks. i USA – ferie 1. juli – 5. juli = 4 dager feriedager.

4. juli er offisiell fridag i USA og teller ikke som feriedag.

Den utsendte følger lokal helligdagskalender.

I de tilfeller hvor ferie ikke avvikles eller rapporteres, kan arbeidsgiver pålegge den utsendte å avvikle ferie, alternativt avkorte beordringen, sånn at den utsendte kommer hjem og avvikler nødvendig ferie. Ferien er arbeidsgiverstyrt.

2.8.1 Ferieavvikling ved pensjon etter endt tjeneste

Når den utsendte går av med pensjon direkte etter hjemkomst fra utenlandstjenesten, må det lages en plan for ferieavvikling av restferie i god tid før avgang. Denne ferieplanen bør lages i god tid og senest 6 – seks måneder før beordringens utløp, sånn at den utsendte har rimelig tid til å planlegge sin ferie. 

Arbeidsgiver kan pålegge den utsendte å bruke alle dagene opptjent året før, før utsendte slutter i ferieåret. Ferie er arbeidsgiverstyrt, og utsendte kan ikke motsette seg det arbeidsgiver beslutter.

Arbeidsgiver kan også pålegge utsendte å ta ut 10 dager forhåndsferie av det som er opptjent i kalenderåret utsendte reiser hjem. Her utbetaler som regel arbeidsgiver opptjeningen. Det er ikke dager som kompes, men det utbetales 12 % feriepenger av opptjeningen.  Det er viktig å orientere den utsendte om at det det er opptjening og ikke feriedager som kompes ut.

Ferie opptjent i tjenesteåret den utsendte går av med pensjon kan betales ut når det ikke er mulig å avvikle dagene på grunn av tjenestegjøringen. 

2.9 Tjenestemobil

Elektrisk kommunikasjon herunder tjenestemobil er hjemlet i NATO-avtalens vedlegg 1 punkt 8. Når det er definert behov for arbeidsgiverbetalt tjenestemobil i utlandet, anskaffes denne normalt på tjenestestedet av lokal avdeling, støtteelement eller utenriksstasjon. Tjenestemobilen er tilknyttet lokalt abonnement og av sikkerhetsmessige hensyn kjøpes den som hyllevare – ikke som bestillingsvare. Det kjøpes samtidig nødvendig beskyttelse.

Ved tildeling av tjenestemobil og/eller nettbrett skal den utsendte signere på en brukeravtale utarbeidet av den enkelte avdeling.

Bare i helt spesielle tilfeller for personell tjenestegjørende i Afrika og Asia kan norsk abonnement i tillegg til lokalt abonnement dekkes etter søknad.

Fordelsbeskatning for privat bruk av tjenestemobil opprettes i SAP. Lønnsart 4550.

2.9.1 Modell og varighet

SNR får tildelt hensiktsmessig tjenestemobil for beordringens varighet.

Til personell i attachétjenesten anskaffes den modellen, som utenriksstasjonen anbefaler ettersom personellet er tilknyttet UD sin server og signerer brukeravtale med stasjonen.

Går telefonen i stykker underveis i tjenestegjøringen, kjøpes ny telefon etter fremsendelse av taps- og skademelding (TS) til arbeidsgiver og godkjenning. Egenandel kan påregnes.

I enkelte tilfeller kan det være mer hensiktsmessig for den utsendte med norsk abonnement enn lokalt. Dette ordnes av støtteelementet via staben i FPVS.
Vedlagte brukeravtale skal signeres av alle som mottar tjenestemobil.

2.9.2 Ved avsluttet tjeneste i utlandet

Ved avsluttet tjeneste kan utstyret enten leveres inn til støtteelementet eller kjøpes ut. Statens Personalhåndbok fastslår at utstyr som er innkjøpt for arbeidsgivers regning forblir arbeidsgiverens eiendom. Ansatte kan kjøpe utstyret ved fratredelse. FPVS følger takseringsreglene §§1-2-16 (Fordel ved erverv av datautstyr og tjenestemobiltelefon brukt i arbeidsforhold) fra Skattedirektoratet med tanke på prissetting av utstyr for å unngå fordelsbeskatning.

Utstyr som er under 1 år gammelt80 % av opprinnelig kostpris
Utstyr som er mellom 1 og 2 år gammelt50 % av opprinnelig kostpris
Utstyr som er mellom 2 og 3 år gammelt20 % av opprinnelig kostpris
Utstyr som er 3 år eller eldreKr 500,– (inkl. mva.)


Med opprinnelig kostpris menes arbeidsgivers faktiske anskaffelseskostnader inklusive merverdiavgift og fratrukket eventuelle rabatter.

Eget skjema for utfylling og fremsendelse til FRA for fakturering ligger vedlagt denne håndboken.

2.10 Rapportering av tilstedeværelse medflytter

Det er tilstrekkelig for ledsager å være bosatt på tjenestestedet i minst halvparten av den utsendtes tjenestetid i hvert enkelt kalenderår, jf. definisjon av «Fast bosatt» punkt 1.5.1.

Alle utsendte, som får utbetalt komp medflyttende partner (lønnsart 5019), må rapportere ledsagers tilstedeværelse på eget skjema som sendes arbeidsgiver 2 ganger per år ( ca. 1. juni og 1. desember).

Opphold som regnes som botid er tilstedeværelse på tjenestestedet og fravær fra tjenestestedet sammen med den utsendte, når denne er på arbeid.
Det regnes som tilstedeværelse hvis døgnhvilen tas på tjenestedet.

(dette innebærer at ferie- og fritidsreiser bort fra tjenestedet med overnatting rapporteres som fravær fra tjenestestedet i summen)

Eksempel:
2.11 ATF-forhold

2.11.1 Øving

Ved øving i utlandet tilkommer man øvingstillegg iht. NATO avtalens punkt 3.8 Øvingstillegg dersom kriteriene er oppfylt.

Ved øving i Norge tilkommer man øvingstillegg etter ATF.

Foregår aktiviteten ved JWC skal navn meldes inn til NOSU Stavanger (SVG)VG som drøfter arbeidsplan.

Foregår aktiviteten ved FOL Ørland meldes navn inn til dem for drøfting av arbeidsplan.

I begge tilfellene vil det være den utsendtes lokale støtteelement som regner ut og legger inn tillegg for utbetaling.

Ved større øvelser lik Trident Juncture 18 skal all deltagelse meldes inn til FPVS utlandsavdelingen, som vil koordinere arbeidsplan med de ulike nasjonale avdelingene og drøfte arbeidsplaner.

2.11.2 Arbeid i Norge

Ved opphold av tjenestemessig art gjelder ATF. Dette innebærer at den utsendte har normalarbeidsuke på 37,5 timer i Norge. Merarbeid ut over dette skal være planlagt og arbeidsplan skal normalt være drøftet.

Reisetid fra overnattingssted til tjenestested skal ikke regnes inn i arbeidstiden selv om det er ordnet fellestransport.

Unntaket her er hvis reisen er en del av reisen fra eller til utsendtes tjenestested i utlandet.

2.12 Tjenestereiser

Statens personalhåndbok § 9.3 særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (lovdata.no eller regjeringen.no).

Kompensasjon for arbeidstid på reiser er i skrivende stund uavklart og vil bli avklart ila kort tid. Forslaget går på følgende:

«For reisetid utenom ordinær arbeidstid, gis kompensasjon på 30 minutter pr. reisetime i form av fritid. Jf. 9.3.11 § 11.»

2.12.1 Tjenestereiser med privat reiseopphold

Reisen føres som om den er gjennomført etter tjenstlig behov og uten privat opphold, avviksforklaring legges ved i kommentarfeltet. Husk å kontrollere ev ferie opp mot det private oppholdet.

Det private oppholdet skal ikke generere merkostnader for arbeidsgiver (må dokumenteres).

Eksempel: Den utsendte er på tjenestereise til Brussel og velger å bli værende to dager ekstra. Det må da legges ved dokumentasjon på prisen for billetten på naturlig avreisedag og dagen du faktisk reiser. Den billigste billetten dekkes.

2.12.1.1 Personell ved NATO- eller MOU-avdelinger

For personell som tjenestegjør ved NATO- eller MOU-avdeling gjelder en kostfordelingsmodell, som lokalt støtteelement er kjent med. Hovedkvarteret (HQ) eller avdelingen betaler for reiseutgifter, kurs- og møteavgifter. Vertsnasjonen betaler hotell og kost. De fleste avdelinger har også retningslinjer for ivaretakelse av ledsagere samt i tilfelle privat reiseopphold før og/eller etter reisen.

2.12.2 Ektefelle/ledsager på reise

Dekning av utgifter for medfølgende ektefelle/ledsager ved tjenestereise vil normalt bare tilstås høyere militære sjefer på generals-/admirals nivå.

Det legges til grunn en restriktiv fortolkning av reglene i Bestemmelsene for reiser betalt av Forsvaret.

Dekning tilstås kun i de tilfeller hvor deltakelse ut i fra en helhetsvurdering anses naturlig eller ønskelig for FD/Forsvaret.
Søknad med begrunnelse fremsendes i hvert enkelt tilfelle til FPVS, som avklarer med FD/FST.

Utgifter til overnatting i dobbeltrom på reiser i regi av FD/FST hvor ledsager er invitert til å delta, eksempelvis de årlige attaché-/SNR-møtene, dekkes for ektefelle/ledsager. Reisekostnader for øvrig dekkes av den enkelte.

Ved regionale samlinger, hvor ledsager er invitert til å delta, dekkes overnatting på dobbeltrom. Øvrige utgifter som reisekostnader og kost, aktiviteter av privat karakter – sightseeing, operabesøk, konserter, tilsvarende – dekkes av den enkelte. Det siste gjelder også for den utsendte. Inviteres det til en felles middag hjemme refunderes denne etter gjeldende bestemmelser for bevertning og innenfor satsene i SPH pkt. 10.11.2. Arrangeres middagen på restaurant dekkes også dette som bevertning. I begge tilfeller foretar den utsendte måltidstrekk på reiseregningen.

Ledsagers kostander som dekkes av arbeidsgiver er skattepliktig for tjenestemannen.

2.12.3 Reisebestemmelser på flyreiser

Bruk av oppgraderte billetter og businessklasse skal som hovedregel ikke nyttes i Forsvaret. Unntaket skal være begrunnet i tjenstlige behov og det skal ligge streng behovsvurdering til grunn. Billetter på første klasse skal under ingen omstendigheter nyttes i Forsvaret.

Følgende gjelder for personell på NATO-avtalen:

 • Reiser internt i regionen – økonomiklasse
 • Økonomi ekstra (oppgradert økonomiklasse) ved oversjøiske flygninger når den utsendte skal rett på jobb etter ankomst
 • Eventuell bruk av businessklasse skal godkjennes på forhånd ved søknad til FPVS (som fremlegger søknaden for FD/FST) og forklares på reiseregningen (tjenstlig behov må være til stede)
 • Reisen skal foretas på den for statens hurtigste og rimeligste måte så langt dette er forenelig med utførelsen av oppdraget. Rammeavtalen med Via Egencia kan derfor avvikes
 • Personell som tjenestegjør ved en NATO-avdeling eller MOU-organisasjon følger de retningslinjer for flyreiser som gjelder ved det aktuelle hovedkvarter/avdeling siden flyreisen dekkes av disse

2.12.4 Tips

Tips dekkes kun ved representasjon, og i de land og tilfeller hvor det er vanlig praksis. Tips på f.eks. taxi, hotell med mer forventes dekket av kompensasjonstillegget (SAL).

2.12.5 Tjenestereiser i Norge

Under reiser i Norge skal Forsvarets gjeldende rammeavtaler benyttes med mindre annet ikke fremkommer av administrative bestemmelser / innkalling fra arrangør.

2.12.6 NATO-avdelinger

NATO kan ikke påføre den norske stat merkostnader kost/natt for å spare penger på eget budsjett.

2.13 Arbeidstid i Utlandet

Når arbeidstakere i forsvarssektoren tjenestegjør i utlandet i mer enn en måned, skal det foreligge en skriftlig arbeidsavtale eller et beordringsskriv før avreise, som regulerer lønns- og arbeidsvilkår knyttet til utenlandsoppholdet, jf. AML § 14-7 jf. § 14-6 og SPH 10.24. Ev. vises til retningslinjer/regelverk som gjelder på tjenestestedet. Dette gjelder både militære og sivile.

Det legges til grunn at personell som er på NATO-avtalen ikke kan kreve å få avspasert reisetid utenom arbeidstid, jf. SPH punkt 10.24 punkt 4.1.3

Arbeidsavtalen må tilpasses det enkelte oppdrag og typen arbeids som skal utføres.

Hovedtariffavtalene i Staten, sentrale og lokale særavtaler gjelder bare i Norge og etablerer ikke rettigheter som kan påberopes ved tjenestegjøring i utlandet eller på norske utenriksstasjoner, med mindre disse tariffavtalene uttrykkelig regulerer lønns- og arbeidsvilkår i utlandet.

Tillegg, ytelser og godtgjørelser ved tjenestegjøring i utlandet for personell i forsvarssektoren reguleres i NATO-avtalen.

Forsvarets beordringsskriv og arbeidskontrakter om tjenestegjøring i utlandet utarbeides i samsvar med SPH punkt 10.24 og PM 2016:2.

Sentrale og lokale særavtaler som gjelder ved typen tjeneste i utlandet som det vises til i denne håndboken:

 • Særavtale for reiser utlands for statens regning (regjeringen.no)
 • Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet (NATO-avtalen)
 • Den individuelle arbeidsavtale ved tjeneste i utlandet for personell som stasjoneres i utlandet ut over 6 måneder skal gi retningslinjer for arbeidstid

Krav om egen særavtale om arbeidstid i utlandet er avvist av FD.

2.13.1 Følgende tekst innarbeides i arbeidsavtaler og beordringsskriv

For personell til NATO-staber

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid i kapittel 10 gjelder ikke for personell som er utstasjonert i utlandet eller på norske utenriksstasjoner.

Som norsk utsendt arbeidstaker i utenlands strukturen, følges til enhver tid de gjeldene arbeidstids- og vernebestemmelsene ved den respektive NATO avdeling. Arbeidstiden pr uke ved den enkelte NATO avdeling kan variere, men vil i gjennomsnitt være på 40 t/uke, med regulert tid for lunsj, jf. NATO Manpower Policy and procedures (MC216/4). Merforbruk vil normalt bli kompensert med ny fritid når tjeneste tillater det. Plussarbeidstid vil ikke kompenseres økonomisk. Personell som tjenestegjør ved avdelinger som ikke omfattes av NATO Manpower policy and procedures (MC216/4), følger til enhver tid de gjeldene arbeidstids- og vernebestemmelsene regulert gjennom godkjente bilaterale avtaler mellom medlemslandene.

Hovedtariffavtalene i staten, sentrale og lokale særavtaler gjelder bare i Norge og etablerer ikke rettigheter som kan påberopes ved tjeneste i utlandet, med mindre disse tariffavtalene uttrykkelig regulerer lønns- og arbeidsvilkår i utlandet.

Personell fast beordret til PE-stilling i Norge tilstås en årlig kompensasjon på kr 36.000 for ikke å være omfattet av AMLs begrensninger for arbeids- og overtid jf. ATF kapittel 10.

For personell i faste stillinger og i Utenrikstjenesten

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid i kapittel 10 gjelder ikke for personell som er utstasjonert i utlandet eller på norske utenriksstasjoner.

Hovedtariffavtalene i Staten, sentrale og lokale særavtaler gjelder bare i Norge og etablerer ikke rettigheter som kan påberopes ved tjeneste i utlandet, med mindre disse tariffavtalene uttrykkelig regulerer lønns- og arbeidsvilkår i utlandet.

2.14 Pensjonistkurs/seniorkurs

Relevante linker: https://kurs.spk.no/forsvarets-seniorkurs og https://kurs.spk.no/forsikrings-og-pensjonsseminar-for-forsvaret

Pensjonist- og seniorkurs er ikke rettighetskurs for forsvarets personell – verken i Norge eller i utlandet. Personell i målgruppen, dvs. de som enten går av på 85-årsregel, eller som fyller 60 år innen utgangen av disponeringen i utlandet, vil få tilbudt ett forenklet kurs av en dags varighet i tilknytning til PE-utklareringen. Personell som ikke benytter seg av dette tilbudet vil selv måtte dekke reiseutgifter ved deltakelse på tilsvarende kurs under disponeringsperioden.

2.15 Utøvelse av representasjon og bevertning

2.15.1 Hjemmel

Statens personalhåndbok (SPH) kapittel 10.11 gir hjemmel og retningslinjer for representasjon og bevertning i Staten. FST/ØS har i «Bestemmelser for representasjon, bevertning mv. i Forsvaret» gitt utfyllende bestemmelser for Forsvaret.

Representasjon skal bare benyttes når det er utenlandske gjester til stedet.

All representasjon skal være tjenesterettet. Representasjon har til hensikt å bidra til å lette løsningen av arbeidsoppgaver, etablere kontaktnett og fremme norske interesser og synspunkter. Det må vurderes kritisk når, ovenfor hvem, hvordan og i hvilket omfang Forsvaret er tjent med at det utvises spesiell oppmerksomhet i form av et representasjonsarrangement.

2.15.2 Representasjon i utlandet

Satser for representasjon i utlandet er angitt i SPH som kostsats for det aktuelle landet hvor representasjonen finner sted. Satsene som fremkommer i SPH er maksimalsatser. Representasjon kan gjennomføres som hjemme- eller uterepresentasjon. Ved hjemmerepresentasjon dekkes kostnader med inntil 80 % av satsene som gjelder for representasjon. Nøktern standard er utgangspunktet. Det kan kun søkes om refusjon av faktiske, legitimerte kostnader inntil maksimalsatsene. Ulegitimerte eller sannsynliggjorte kostnader dekkes ikke.

Dersom representasjonen i spesielle tilfelle ikke kan holdes innenfor kostsatsen i vedkommende land, kan kostsatsen økes med 30 % tillegg. Dette må begrunnes særskilt og bør avklares på forhånd.

Fullmakt
SNR er gitt fullmakt til å utøve representasjon/bevertning av sjef FPVS. Forsvarsattacheer er gjennom tildelingsskrivet fra FD gitt generell fullmakt til å utøve representasjon/bevertning i utlandet i henhold til gjeldende virksomhetsplan. Fullmakt til å utføre representasjon kan delegeres til assisterende forsvarsattacheer.

Dokumentasjon

Vedlagte skjema Bilag for betaling og refusjon av representasjonsutgifter skal benyttes ved fremsendelse av refusjonskrav.

Ved all representasjon skal det foreligge opplysninger om:

 • Tid og sted
 • Hensikt og begrunnelse
 • Invitasjon
 • Gjesteliste (min 50 % utlendinger)
 • Spesifiserte originalkvitteringer

Fremsendes refusjonskrav, som mangler nødvendig dokumentasjon, skal disse først effektueres når denne er fremskaffet. Refusjon på håndkassen inneholde nødvendig dokumentasjon.

2.15.2.1 Gaver ifm. representasjon

Bruk av gaver skal skje i så rimelige former som formålet, normer og praksis tillater. Det er vanlig å bringe med representasjonsgaver ved invitasjoner til arrangement hos utenlandske kollegaer (såkalte «vertinnegaver»). Som norm bør slike gaver ikke overstige kr 200 og anskaffes på innkjøpsordre i forkant av utreise (sendes med flyttelasset).

Det skal føres gaveprotokoll av avdelingen i utlandet.

2.15.3 Bevertning i utlandet

Bevertning i form av godtgjøring til mat ved møter, konferanser mv. skal holdes på et nøkternt nivå og det skal vurderes kritisk når, overfor hvem, hvordan og i hvilket omfang serveringen skal gis. Hovedregelen er bevertning eller servering tillates kun på møter hvor det er personell som ikke er tilsatt i Forsvaret til stede. Bevertning av denne typen kan allikevel forekomme ved eksempelvis offisielle besøk fra forsvarets personell som har fast tjenestegjøring i Norge. Utsendte med representasjonsansvar gis allikevel fullmakt til å øke satsene for bevertning opp til tilsvarende som for representasjon, når besøket er av en slik art at dette er naturlig. For eksempel ved besøk av FMIN, FSJ, ekspedisjonssjefer og tilsvarende.

2.15.4 Interne arrangement

Sjef FPVS dekker utgifter til tre arrangement i året som kan være velkomst- og avskjedsarrangement samt juleselskap ved den enkelte avdeling i utlandet. Ledsager til den utsendte, som inviteres til å delta, betaler egenandel.

For personell til attachétjenesten følges retningslinjer vedlagt attachéinstruksen. Det dekkes utgifter til velkomst- og avskjedsarrangement og 17. mai arrangement, normalt i samarbeid med utenriksstasjonen og med inviterte gjester. Juleselskap ved avdelingen dekkes, og ledsagere som inviteres til å delta, betaler egenandel.

3 Forvaltningspraksis relatert til det enkelte tjenestested

3.1 PE

Se vedlegg over tjenesteområdene:

 1. NATO Air Base (E3-A COMP), Geilenkirchen (D)
 2. NATO Allied Air Command (CAOC), Uedem (D)
 3. NATO HQ AIRCOM, Ramstein (D)
 4. 1 German/Netherlands Corps (1 GNC), Münster (D)

3.2 Attaché (FA)

Forsvarsdepartementet (FD) har arbeidsgiveransvaret for forsvarsattacheer (FA) og militærrådgivere (mil. råd) utsendt av departementet. Forsvaret ved FPVS/Attachékontoret er det utøvende administrative stabsledd på vegne av FD. Attachékorpset er spredt på 18 ulike lokasjoner og land.

3.2.1 Tjenestebolig

FPVS/Attachékontoret setter årlig rammer for husleier i de hovedsteder det skal være personellskifte. For å få en bedre forståelse av husleiemarkedet i den enkelte hovedstad, og spesielt ved etablering av nye FA-kontorer, støtter Attachékontoret seg til administrativt leder ved ambassaden og tilstedeværende FA-personell for råd med tanke på husleiepris, marked, sikkerhet og tilgjengelighet.

Forsvarsattacheene er av Forsvarsdepartementet (FD) gitt fullmakt til å utøve hjemmerepresentasjon, og tjenesteboligen bør være hensiktsmessig for dette formålet. Det er kun hovedattacheen som har representasjonsbolig. Det stilles ikke krav til dette for den enkelte assisterende FA. I enkelte hovedsteder gis FA tilgang til utenriksstasjonens residens, slik at behovet for representasjonsbolig reduseres til mulighet for sit down middag med 10-12 gjester.

Den utsendte til FA-tjenesten tilvises bolig der FPVS har gode boliger og leieforhold. Den statsansatte informeres om dette så snart det er avklart med utleier om boligen kan videreføres. Representasjonsbolig utstyres med Forsvarets representasjonsservise.

FPVS/Attachékontoret møblerer tjenesteboliger i Afrika og India etter mønster av utenriksinstruksen.

3.2.2 Skole

3.2.2.1 USA

For skolebarn som flytter med personell til FN-delegasjon i New York dekkes skolepenger for skolegang på FN-skolen (UNIS). Man står fritt til å velge andre skole, men må da selv dekke forskjellen mellom skolepenger ved UNSI og den skolen man måtte ønske.

Barn som flytter med familien til Washington DC går i offentlig skole (Public Schools). Det må ses på vurderingen av skoler når man leter etter bolig. Skolene rangeres fra 1 – 10. For å sikre tilfredsstillende skolegang bør rangeringen minimum ligge på 6. Ambassaden har god over sikt over offentlig skole i de ulike boområdene.

3.2.2.2 Øvrige

I Paris dekkes kostnader inntil tilsvarende den internasjonale skolen (IPS). Ellers dekkes privat skolegang etter søknad og avklaring med FPVS/Attachékontoret.

3.2.3 Elektronisk utstyr

I tråd med bestemmelsen i SPH pkt. 10.2.2 mottar alt personell i FA/mil. råd-tjenesten arbeidsfinansiert tjenestemobil med lokalt abonnement og eventuelt nettbrett etter avtale med FPVS. Maksimal sats per måned for elektroniske tjenester inkl. privat bruk er satt til kr 2000. Utgifter utover dette må forklares, eventuelt påregnes dekket av den enkelte.

4 Rutinebeskrivelser

4.1 Budsjettering og økonomioppfølging

Budsjettinnspill fra avdelingene med budsjettansvar sendes fram på egen mal til kontroller i løpet oktober/november hvert år. Kontroller i FPVS sender frem egnet mal i god tid før fristen.

Kontroller går igjennom innspillene, sjekker om de er i henhold til tildeling og gir en tilbakemelding på hva den endelige tildeling blir. Oppfølging gjennom året er ett samarbeid mellom kontroller og de ansvarlige avdelinger.  

4.2 Håndkasse

Søknad om lokal håndkasse innvilges av Forsvarets regnskapsadministrasjon (FRA).  Håndkassen føres etter gitte retningslinjer, og posteringene er i henhold til Forsvarets kontoplan. FRA skal kontaktes hvis det er tvil om artskonti eller hjemmel. FRA er bemyndiget til å innvilge håndkasse for Forsvaret, også for beholdning utover beløpsgrensen på kr 2000 i henhold til BØS 3.4.3.5. Håndkassen skal kun benyttes til dekning av utgifter hvor det ikke er mulig å sende faktura til FRA. Den skal ikke benyttes til betaling av forskudd (lønn, reise) eller godtgjørelse av noe slag. Faktura fra leverandør skal adresseres til FRA og betales fra Norge.

Avstemt håndkasse vedlagt bilag og bankkontoutdrag skal sendes til fra.handkasse@mil.no så snart som mulig etter månedsskifte, senest innen 7. i påfølgende måned. Kopi til anvisende myndighet.

4.2.1 Krav til bokføring

 • Bilaget skal ha sitt unike bilagsnummer og være komplett
 • Bilaget skal være dokumentert
 • Bilaget skal være selvforklarende
 • Bilaget skal ha korrekt artskonto og korrekt mva kode
 • Sporbarhet: toveis kontrollspor (henvisning til eksempelvis reiseregning)
 • Bruk bilagsforside

FRA oppfordrer til bruk av bilagsforside på utenlandske bilag. Representasjon/bevertning har eget bilag, som alltid skal benyttes som bilagsforside. Hvis kvittering ikke er mulig, sannsynliggjør utgiften og benytte en annen leverandør for fremtiden.

4.2.2 Pengeforstrekning

Søkes til FRA håndkasse på blankett BL 0660-2. Fremsendes av den som har fullmakt på kostnadsstedet. Håndkassen skal normalt være på 1.5 måneds forbruk. Økning av beholdningen skal begrunnes særskilt. Ved årsskiftet skal håndkassen være så liten som mulig.

4.3 Reiseregninger

Hjemmel: SPH § 9.3 særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge.

Reiseregninger skal gjøres opp snarest og senest 1 – en – måned etter gjennomført reise.
Ansatte uten tilgang til FISBasis sender frem sine reiseregninger på blankett utarbeidet av FPVS PLA vedlagt skannet dokumentasjon. Reiseregning vedlagt dokumentasjon lagres på reisen i SAP og må ikke lenger oppbevares i papirform av den enkelte statsansatt eller av arbeidsgiver.

4.4 Refusjoner

I enkelte sammenhenger vil det være behov for å refundere utgifter til ansatte hvor det ikke er naturlig eller mulig at det sendes faktura. Denne typen innkjøp skal skje unntaksvis. Hovedregelen er at avdelingen forestår innkjøp i henhold til standard innkjøpsrutiner med elektronisk fakturaflyt.

Refusjoner under kr 1000 kan refunderes via reisemodulen, større beløp på refusjonsfaktura til FRA.

4.4.1 Oppgavepliktige ytelser

5021Strøm/gass/olje/vannNATO
5036Oppgavepl. skoleutgifter barn UtenrNATO
5037Oppgavepl. hybelutgift internatskoleNATO
5046Oppgavepl. språkundervisningNATO


4.4.1.1 Husrelaterte utgifter

Hovedregelen for betaling av husrelaterte utgifter er at den utsendte legger ut for disse og søker refusjon fortrinnsvis en gang i kvartalet, alternativ hver måned når større utlegg – før lønnskjøring, på vedlagte standard blankett[i]. I enkelte land og på spesielle tjenestesteder (Asia, Afrika, India, Russland) betales de husrelaterte utgiftene over håndkassen eller av avdelingen eller utenriksstasjonen. Dersom den utsendte selv ikke kan ivareta betalingen skal støtteelementet informeres om dette. Utgifter som betales over håndkassen eller faktureres avdelingen eller utenriksstasjonen må i etterkant registreres i SAP for å ivareta oppgaveplikten.

4.4.1.2 Barnehage- og skolepenger

Standard søknadsskjema benyttes når offentlig barnehage eller skole ikke er mulig. Her må det gå frem hvilken skole man ønsker, og hvorfor offentlig skole ikke er mulig, begrunnelse for valg av skole, årlig kostnad, innmeldingsavgifter og link til hjemmesiden til skolen.

Vi kan legge inn de betingelser som gjelder for betaling osv.

Når bruk av privat skolegang er godkjent, og det er avtalt hvordan skolepengene skal betales, kan den utsendte signere kontrakt med skolen. Som hovedregel skal skolepengene betales som forskudd på lønnsart 5044. På den måten ivaretar Forsvaret samtidig oppgaveplikten overfor skattemyndighetene. Når den utsendte har betalt skolepengene, fremsendes kvittering og forskuddet justeres tilsvarende dokumentasjon. Det kan ikke utbetales på lønnsart 5044 i forkant av tiltredelse i stillingen, men PLA kan utbetale forskudd på lønn.

Alternativt må skolepengene betales på faktura via FRA. I særskilte tilfeller og etter avtale med anviser kan skolepengene betales på lokal håndkasse.

Det er svært viktig at skolepengene rapporteres i SAP på lønnsart 5036 når det betales på faktura. Her syndes det mye og Forsvaret underrapporterer til myndighetene. Når det betales på felles faktura til skolen, må et like stort beløp som et minimum rapporteres inn på hver enkelt utsendte som inngår i fakturaen. Det vil si, at dersom fakturen er på 1 mill. og den gjelder for 10 utsendte, legges det inn kr 100.000 på disse ti. Det beste er selvfølgelig om man legger inn korrekt sum, men det er viktigere at det innberettes. Det gir oss samtidig riktig grunnlag når rapporter hentes ut i forbindelse med blant annet reforhandling av NATO-avtalen og annen stistikk. Betaling av barnehage følger samme prosedyre. Forskudd utbetales på lønnsart 5020, oppgaveplikten ivaretar på lønnsart 5036. Egenandel i henhold til NATO-avtalen punkt 4.3 trekkes på lønnsart 5062 under variable tillegg.

4.4.1.3 Utgifter til språkopplæring

Når det er godkjent å dekke utgifter til språkopplæring, skal den enkelte utsendte legge ut og sende frem dokumentasjon krav om refusjon over lønn. Kan settes på samme blankett som benyttes for refusjon av husrelaterte utgifter.

4.4.1.4 Strømutgifter

Se punkt 2.2.4.2 når det gjelder strøm til elbil.

4.4.1.5 Boligalarm

Se punkt 2.2.4.4. Utgifter til boligalarm når anlegg er montert i bolig refunderes over lønn. Settes opp på blanketten for husrelaterte utlegg.

4.5 Lokale lønnsforhandlinger og lønnssamtaler HTA 2.5.5

4.5.1 Lønnssamtaler HTA 2.5.5

Gjennomføres årlig av SNR på det enkelte tjenestested med personell i deres første tjenesteår.

Etter at samtalen er gjennomført sendes et skriftlig forslag til fpvs.kontakt@mil.no på ny lønn inneholdende minimum:

Dato og Sted
Hvem det gjelder
Hva som er dagens lønn
Hva er en blitt enig om
Begrunnelse for endring
Underskrifter

Basert på innspill og samtaler med arbeidsgiverorganisasjonene vil sjef Utlandsavdeling gi en anbefaling til sjef FPVS som vil ta den endelige beslutningen.

Forsvarsattacheer og militærrådgivere blir ivaretatt av FD og sender frem sine lønnskrav til FD I, som går i dialog med FD II. Sivilt utsendt personell til attachétjenesten samt OR-stillinger i Washington ivaretas av FPVS.

4.5.2 Lokale lønnsforhandlinger

Det er sjef FPVS som gjennomfører lokale lønnsforhandlinger for personell i strukturen Norske enheter i utlandet. Unntaket er attacher og gruppe 1 offiserer som ivaretas hhv. av FD og FST.

Sjef utlandsavdelingen vil på vegne av sjef FPVS forberede ledelsens forslag. SNR-er vil bli bedt om å komme med innspill så snart tidsplan for gjennomføring er kjent.

Gjeldene lønnspolicy for utland vil bli fulgt ved utarbeidelse av forhandlingsgrunnlaget.

Den enkelte ansatte kan som vanlig fremme sine krav til sine tjenestemannsorganisasjoner iht. til deres frister.

4.6 Materiell

Regnskapspliktig materiell skal føres i SAP slik at det kommer fram i driftsregnskapet. Årlig telling gjennomføres i samarbeid med FLO før 1. september hvert år. Ellers etter behov. Ved kassasjoner/avhending fremsendes signert kassaksjonsblankett.

Se for øvrig bestemmelser for materiellforvaltning i Forsvaret.

Rutiner for anskaffelse av kjøretøy kjøp/leasing er under utvikling og kommer i versjon 2.0.

4.7 Andre forhold

4.7.1 Sikkerhetsklarering og autorisasjonssamtale

Personellet skal ha en gyldig sikkerhetsklarering før utreise. Stab FPVS er sikkerhetsmessig ansvarlig og sjef seksjon for internasjonal tjeneste er anmodende myndighet overfor FSA. FD er anmodende myndighet for personell de har arbeidsgiveransvaret for.

Sikkerhetskonvolutter for personell i PE-strukturen oppbevares hos sjef seksjon for internasjonal tjeneste. Dette gjelder kun personell som er tilordnet DIF FPVS.

For MMB og personell i NATO HQ Brussel oppbevares personellsikkerhetsopplysninger (POB) lokalt hos sikkerhetsleder MMB. For forsvarsattacheer og militærrådgivere oppbevares POB i FD, for sivilt personell sendes POB til utenriksstasjonen, og autorisasjonssamtale gjennomføres i forkant av utreise.

Autorisasjonssamtale gjennomføres av lokal sjef, som er ansvarlig for å autorisere (SNR, stasjonssjef og tilsvarende). Personell med SH og CTS må gjennomføre autorisasjonssamtale hvert 2. år.

4.7.2 Rullebladoppfølging

Oppdatering av rulleblad skal gjøres i forkant av utreise. Tjenesteuttalelser, resultat av årlig fysisk, kursoppdateringer sendes frem i EIC for oppdatering på rulleblad.

Kursdiplomer, IER-er og vitnemål kan sendes scannet til fpvs.kontakt@mil.no for å legges ved rullebladet som vedlegg. Hovedinntrykk fra IER legges inn av FPVS.

Årlig Fysisk rapporteres til det enkelte støtte-element og registreres i SAP. Det er utsendtes ansvar å gjennomføre og bestå årlig fysisk test samt rapportere dette. Vitner skal bekrefte gjennomføring og resultat.

4.7.3 Krav i forbindelse med PE vs. Internasjonale Operasjoner

I forbindelse med at NATOs kommandostruktur er i ferd med å endre seg fra en dynamisk organisasjon til en statisk organisasjon, vil kravet om reklarering av helse etter 2 år bortfalle og istedenfor opprettholdes det generelle kravet om helsekontroll hver 5. år.

Dette gjelder ikke stillinger som er deployerbare til operasjoner eller misjoner/beredskap for deployering/stillinger innen operasjonsstøtte og stillinger hvor det forventes at man har tjenestereiser til operasjoner og misjoner. I disse stillingene er det krav til reklarering etter 2 år iht. bestemmelsen for militær helsetjeneste og legebedømmelse.

For de som reiser ut i PE stillinger skal det fortsatt gjennomføres helsekontroll i forkant av utreise slik som det gjøres i dag. Kravet om vaksinering opprettholdes for samtlige som skal ut. 

Unntak er personell ved ARRC, Ty/Nl korps, NAEW&Coalition Force E3A, NAGS, DARS samt personell på beredskap ved NSHQ og NIFC. I tillegg kommer noen få enkeltstillinger som har kontroll og inspeksjonsansvar for NATOs operasjoner. Personell i enkelte CE stillinger som også er på PE vilkår har også unntak.

Personell i avdelinger og enkeltstillinger som skal reklareres hvert 2. år, vil følges opp nøye. Dette personellet plikter å følge opp kravet om reklarering. Hvis personellet av en eller annen grunn ikke blir reklarert helsemessig innen tidsfristen, innføres det stans i all reisevirksomhet, inkludert deployering, inntil man på nytt er reklarert.

Arbeidsgiver dekker reise og opphold for gjennomføring av reklarering av helse på Sessvollmoen hvis ikke annet er avtalt.

4.7.4 Kunngjøring og søknad på stilling

Nasjonale søknadsrunder vil bli sendt fra FPVS Utlandsavdelingen til den enkelte utsendte på privat e-post inntil andre tekniske løsninger er på plass. E-posten vil også inneholde informasjon om hvordan man får tilgang til stillingsannonser og søknadsprosedyre.

4.7.4.1 Registrering av villighet

Personell med tilgang til FISBasis leverer villighet på stillinger i FIF på vanlig måte. Personell uten tilgang til FISBasis fremsender villigheter til fpvs.kontakt@mil.no innen søknadsfristens utløp. Overskriften i e-posten vil fremkomme av kunngjøringsskrivet, slik at e-posten enkelt kan rutes til riktig seksjon.

4.7.4.2 Søknad om forlengelse

Søknader om forlengelse må komme fra den utsendtes avdeling og være tjenstlig begrunnet. Som hovedregel skal den utsendte returner til Norge etter 4 år. Stor rotasjon av personell anses ikke som et relevant tjenstlig behov, etter som vi har lengre tjenesteperiode enn de fleste NATO-land. Søknaden sendes SNR som gir sin påtegning før søknaden fremsendes til lokalt støtteleelement. Støtteelementet fremmer saken til FPVS utlandsavdelingen i DocuLive.
Søknader om forlengelse fremmes når det tjenstlige behovet oppstår uavhengig av hvor i tjenesteperioden man er.
Personell som får avslag på søknad om forlengelser kan søke på sin egen stilling når denne blir kunngjort. Disse vil ikke ha noen form for prioritet foran ande søkere, men vil bli vurdert dersom det ikke er andre kvalifiserte søkere. Man vil ikke få en ny full tjenesteperiode, men en forlengelse på ett til to år.

Forsvarsattacheer og annet personell til attachétjenesten har ikke anledning til å søke forlengelse. De beordres til tre års tjenestegjøring. I særskilte tilfeller og etter FD sitt behov innhenter arbeidsgiver, ila andre tjenesteår, villighet fra tjenestemann/kvinne for en forlengelse av beordring.

4.7.4.3 Søknad om avkortning av tjenesteperioden

Søknad om å få forkortet tjenesteperioden fra 4 til 3 år fremmes fra den enkelte til lokalt støtteelement som fremsender saken i DocuLive til FPVS Utlandsavdelingen. Slike søknader må være utlandsavdelingen i hende senest 1. mai året før man ønske å reise hjem. Dette gjelder ikke for personell som søker stabsskole

4.7.5 Omdisponering av personell til andre stillinger

De ulike hovedkvarterene / avdelingene kan omdisponere personellet til en annen stilling innen tilnærmet samme tjenestefelt og som vedkommende er kvalifisert til å gjøre for 180 dager uten å innhente tillatelse fra nasjonen. En slik omdisponering medfører ingen endering i grad eller lønn.
I de tilfeller hvor det er kjent at en slik disponering vil vare utover 180 dager skal det innhentes samtykke fra disponeringsmyndigheten før iverksettelse.

Omdisponeringer av norsk personell utover 180 dager skal fremmes tjenestevei til FPVS Utlandsavdelingen som avklarer med FST/HR. I de tilfeller hvor det blir et positivt svar vil FPVS utstede et nytt disponeringsskriv som stadfester stilling, disponeringens lengde, grad, lønn etc.

Svaret fra Utlandsavdelingen skal være gitt før omdisponeringen finner sted.

4.7.6 Søknad om flytting

Flytting er hjemlet i vedlegg 5 til NATO-avtalen. Søknad fremsendes fra utsendte til fpvs.kontakt@mil.no med kopi til støtteelementet. Når søknaden er godkjent og den utsendt har mottatt flyttebyrå, sendes flytteplanen til støtteelementet for godkjenning og attestasjon. Air BNB knyttet til flyttingen er godkjent som overnatting.

4.7.6.1 Melding om flytting og adresseendring

Utsendte av Forsvaret og utsendte til utenrikstjenesten er å betrakte som bosatt i den kommune hvor han eller hun hadde sin bopel ved utreise fra Norge. Det gjøres oppmerksom på at medfølgende som er statsborgere av det landet der man er utestasjonert, automatisk blir registret som utflyttet fra Norge av folkeregisteret. Den statsansatte må holde Skatteetaten (folkeregisteret) løpende informert om endringer i sivil status (ekteskap, skilsmisse, barnefødsel, mv.). Endring i hjemstedsadresse i Norge under utetjenesten skal også meldes til skatteetaten.

Omadressering av privat post til privatadresse i utlandet bør gjøres i god til før utreise når ny adresse er kjent. Det bør oppfordres til bruk av digital postkasse, en sikker løsning for å få og oppbevare viktig post digitale, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon fra det offentlige. Også andre offentlige virksomheter, slik som banker, forsikringsselskap, kraftselskap m.m.

4.7.7 Personlig bekledning og utrustning (PBU)

Personlig bekledning og utrustning tas ut ved det depot som betjener den avdeling man tjenestegjør ved før utreise iht. utrustningsliste tilsendt ved innkalling til forberedende tjeneste. For personell som skal til en avdeling eller stilling som krever gjennomføring av CE kurs vil uttak av PBU være en del av dette kurset.

Forsvarsattacheer får tilsendt rekvisisjon på tre stykk attachésnorer (en stor og to små) av FPVS i forkant av utreise, som de tar med til FUNIF. Kostnaden belastes avdelingen i utlandet.

4.7.8 FD-ID

Når den statsansatte har behov for å endre på kortet, f.eks. ved endret grad i forbindelse med ny beordring, må nytt kort bestilles i god til før utreise, da kortene ikke sendes utenlands.

Ta kontakt med FPVS Forvaltning FD-ID som er behjelpelig med å endre grad i Nexus, slik at kort kan bestilles. I enkelte tilfeller må det tas nytt bilde og signatur. Det tar ca. en uke fra kort er bestilt til det mottas hos bestillerenheten.
Gammelt kort som har gått ut på dato skal innleveres hos bestillerenheten for makulering. Varsel om når nytt kort kan kvitteres ut og hvordan, må avtales med bestillerenheten:

Konsulent Nina H. Botn ved Forsvarets fellestjenester, bygg 58 Kortproduksjon.
Tlf.: 951 73 694 / 23 09 88 39, e-post på FISBasis: FFT STAB BSI Kortproduksjon (postboks), e-post tonivå: nbotn@mil.no.

4.7.9 Offisielt pass

Norges instruks for offisielle pass finner vi i Utenriksinstruksens § 4 som sier:

Utsendt utenrikstjenestemann, samlivspartner og medfølgende barn under 20 år har rett til diplomatpass.
Utsendt administrativt og teknisk personell har rett til tjenestepass. Det samme gjelder disses samlivspartner og medfølgende barn under 20 år.
Valgkonsul og dennes familie har rett til tjenestepass etter tilsvarende regler.
Etter endt utetjeneste skal alle tjenestemenn, teknisk personell og deres familier levere inn diplomat- og tjenestepass.

Embets- og statsansatte i departementene og underliggende etater, kan ved behov få utstedt offisielt pass. Avhengig av tjenesten i utland utstedes den enkelte statsansatt og medfølgende familie med henholdsvis tjeneste- eller diplomatpass. Støtteelementene informerer den statsansatte om hvilke type pass som gjelder for den aktuelle tjenesten. Utenriksdepartementet (UD) v/Diplomatseksjonen er ansvarlig for utstedes av offisielle pass. Forsvaret sender frem en anmodning (tilmelding) i det enkelte tilfellet til UD, og det må kunne forevises gyldig, ordinært politipass ved fremmøte i UD.

For å få utstedt pass kreves det personlig fremmøte for å ta opp biometri. Bestilling av tidspunkt for opptak av biometri til offisielle pass, herunder diplomat-, tjeneste- og spesialplass, gjøres elektronisk via denne lenken: https://ventus.enalog.se/Booking/Booking/Index/Utenriksdep.
Besøk til UD kan først gjennomføres når tilmeldingen er UD i hende. Eventuelt har den utsendte med seg en kopi av tilmeldingen elektronisk.

Passene utstedes for hele beordringsperioden og Forsvaret dekker reiseutgifter for den statsansatte. Medfølgende familie må selv dekke sine reisekostnader. Det utstedes ikke offisielt pass til familiemedlemmer som blir værende igjen hjemme i Norge, også selv om de planlegger å reise ut senere.

5 Revisjon

Dokumentet revideres årlig av Utlandsavdelingen i FPVS, og publiseres innen 1. august hvert år. Alle satser oppdateres ved behov.

Dokumentet er en håndbok og i så måte ikke underlagt bestemmelser om drøfting eller forhandling. Likevel har arbeidsgiver valgt å ta med arbeidstakerorganisasjonen på råd for å sikre god forvaltning av personellet i PE.

 Vedleggsliste

 

 

Tjenestemelding2019-10-01T13:49:00Z36897http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-1-tjenestemelding.xlsxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Boligskattskjema2019-10-01T13:49:00Z28844http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-2-boligskattskjema.docxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Søknad om skifte av tjenestebolig2019-10-01T13:49:00Z39683http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-3-soknad-om-skifte-av-tjenestebolig.xlsxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Søknad om dekning av utfigter til skole2019-10-01T13:49:00Z39711http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-4-soknad-om-dekning-av-utgifter-til-skole.xlsxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Søknad om dekning av utgifter til barnehage2019-10-01T13:49:00Z39707http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-5-soknad-om-dekning-av-utgifter-til-barnehage.xlsxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Søknad om dekning av utgifter til språkopplæring2019-10-01T13:49:00Z39724http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-6-soknad-om-dekning-av-utgifter-til-sprakopplæring.xlsxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Brukeravtale mobiltelefon PE2019-10-01T13:49:01Z31719http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-7-brukeravtale-mobiltelefon-pe.docxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Brukeravtale mobiltelefon og nettbrett personell FD2019-10-02T09:03:33Z45960http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-8-brukeravtale-mobiltelefon-og-nettbredd-personell-fd.docxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Skjema for utkjøp av mobiltelefon og datautstyr2019-10-01T13:49:01Z35981http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-9-skjema-for-utkjop-av-mobiltelefon-og-datautstyr.docxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Pendleroversikt botid utland2019-10-01T13:49:02Z24280http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-10-pendleroversikt-botid-utland.xlsxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Bilag for betaling og refusjon av representasjonsutgifter2019-10-01T13:49:02Z36658http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-11-bilag-for-betaling-og-refusjon-av-representasjonsutgifter.docxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Blankett for vertinnegaver2019-10-01T13:49:01Z26380http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-12-blankett-for-vertinnegaver.xlsxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Håndkassebilag2019-10-01T13:49:02Z30657http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-13-handkassebilag.xlsxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Pengeforstrekning BL 0660-2 B2019-10-01T13:48:59Z84480http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-14-pengeforstrekning-bl-0660-2-b.xlsGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Reiseregning utland2019-10-01T13:49:02Z38515http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-15-reiseregning-utland.xlsxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Fakturaforside refusjon av utlegg ansatt2019-10-01T13:49:01Z30686http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-16-fakturaforside-refusjon-av-utlegg-ansatt.xlsxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Skjema for utfgiftsrefusjon NATO-avtalen2019-10-01T13:49:01Z24720http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/handbok-17-skjema-for-utgiftsrefusjon-nato-avtalen.xlsxGP0|#e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911;L0|#0e0de0fde-0e40-497f-9bcf-a82ebea91911|Internt;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48

Publisert 1. oktober 2019 15:10.. Sist oppdatert 22. november 2019 10:50.