tjeneste_1649_reglementomfysisktestjeneste_1649_reglementomfysiskteshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19623/media/PubImages/fysisktestingregl.jpg

Fysisk testing

Reglement om fysisk testing.

Innhold

1 Innledning
1.1 Formål
1.2 Virkeområde
1.3 Testpliktige personellgrupper
1.3.1 Militært personell
1.3.2 Sivilt personell
1.4 Fritak og utsettelse av test
1.5 Fravikelse av reglement
1.6 Definisjoner og begrepsavklaringer
2 Ansvar og myndighet
2.1 Sjef personellavdelingen i forsvarsstaben
2.2 Sjef forsvarets høgskole
2.3 DIF-sjefer
2.4 Avdelingssjefer
3 Generelt om fysisk testing
3.1 Medisinsk sikkerhet
3.2 Testledere
3.3 Ytre forhold
3.4 Løyper og testutstyr
3.5 Organisering og gjenomføring
3.5.1 Generelt
3.5.2 Oppvarming
3.5.3 Informasjon om testene
3.5.4 Re-testing
3.6 Beregning av oppnådd minimumskrav
3.7 Rapportering av testresultater
3.8 Funksjonsrelaterte tester
4 Fastsetting av fysiske minimumskrav
5 Tester og krav ved ulike anledninger
5.1 Sesjon
5.2 Grunnleggende soldatutdanning (GSU)
5.3 Opptak til militær utdanning og tjeneste (inklusiv elevperiode)
5.4 Årlig test for militært tilsatte
6 Testøvelser
6.1 Utholdenhetstester
6.1.1 3000 m løp
6.1.2 Bip-test
6.1.3 10 km langrenn
6.1.4 20 km sykling
6.1.5 500 m svømming
6.1.6 Tredemølletest
6.2 Styrketester
6.2.1 Medisinballstøt
6.2.2 Stille lengde
6.2.3 Pull-ups
7 Ikrafttredelse

1 Innledning

1.1 Formål

Hovedformålene med reglementet er å fastsette:
- ansvar og myndighet vedrørende fysisk testing i Forsvaret
- hvilke tester som skal gjennomføres ved hvilke anledninger
- minimumskravskalaer for ulike anledninger
- gjennomføringen av de ulike testene

1.2 Virkeområde

Reglementet fastsetter regler for den generelle fysiske testordningen i Forsvaret, herunder hvilke tester og minimumskrav som er gjeldene ved ulike anledninger.

Reglementet fastsetter regler for fysisk testing ved:
- sesjon
- grunnleggende soldatutdanning (GSU)
- opptak til militær utdanning- og tjeneste (inklusiv elevperiode)
- årlig test for militært tilsatte

1.3 Testpliktige personellgrupper

1.3.1 Militært personell

Følgende militært personell er testpliktige:
- alle utskrivningspliktige (UPL) på sesjon del 2
- alle soldater og lærlinger i førstegangstjeneste
- alle søkere til militær utdanning og tjeneste, samt elever under utdannelse
- alle militært tilsatte

1.3.2 Sivilt personell

Sivilt ansatte i Forsvaret har rett til å delta på årlige fysiske tester arrangert for militært tilsatte, men skal som hovedregel ikke ha fysiske minimumskrav knyttet til sin stilling. Sjef for de ulike driftsenhetene i Forsvaret (DIF) har likevel myndighet til å fastsette minimumskrav også for sitt sivile personell, dersom det er særskilt behov for det. Type tester og minimumskrav for sivile skal i så fall følge reglene for årlig test av militært tilsatte (pkt. 5.4). Ved innføring av tester og krav for sivile personellgrupper skal DIF-sjef informere sjef Forsvarets høgskole ved Norges idrettshøgskole/Forsvarets institutt (FHS-NIH/F).

1.4 Fritak og utsettelse av test

Fritak fra test innvilges kun på medisinsk grunnlag, dvs. som følge av skade eller sykdom. En militært tilsatt skal fremvise legeerklæring dersom vedkommende ikke kan avlegge test av medisinske årsaker. Det er ikke krav til fremvisning av legeerklæring for personellet beskrevet i pkt. 1.3.1 – kulepunkt 1,2 og 3.

Utsettelse av test kan innvilges av den testpliktiges overordnede. Det skal deretter legges til rette for at den testpliktige kan avlegge test på et senere tidspunkt, dersom dette er praktisk mulig.

1.5 Fravikelse av reglement

Reglementet kan fravikes dersom det er særskilte behov for dette. Sjef FHS avgjør søknad om fravikelse. Søknaden sendes til Sjef FHS-NIH/F.

1.6 Definisjoner og begrepsavklaringer

a) Testpliktig: Person som plikter å gjennomføre én eller flere fysiske tester.
b) Minimumskrav: Defineres som et tall mellom 1 og 9. Angir hvor fysisk krevende stillingen er. Nødvendig testresultat for å oppfylle minimumskravet kan variere med kjønn og alder.
c) Fysisk arbeidskrav: hvor fysisk krevende en tjeneste eller stilling er.
d) Testresultat: Et konkret resultat i en øvelse (for eksempel 2,00 m. i stille lengde).
e) Anledning: Beskrivelse av i hvilken sammenheng en personellgruppe testes (f.eks. sesjon, årlig test for militært tilsatte, e.l.).

2 Ansvar og myndighet

2.1 Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben

Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben (FST/P) er fagmyndighet for personell og kompetanse i Forsvaret (instruks for sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben, pkt. 3.1.a). Dette inkluderer fagområdet militær idrett og trening (MIT).

2.2 Sjef Forsvarets høgskole

Sjef Forsvarets høgskole (FHS) har fagansvaret for MIT (direktiv for HR-området, pkt. 4.1.3 fjerde kulepunkt). Fagansvaret utøves av Sjef FHS-NIH/F.

2.3 DIF-sjefer

Den enkelte DIF-sjef har ansvar og myndighet innen sin DIF til å:
- fastsette fysiske minimumskrav ved sesjon
- fastsette fysiske minimumskrav for GSU
- fastsette fysiske minimumskrav ved opptak til militær utdanning og tjeneste (inklusiv elevperiode)
- fastsette fysiske minimumskrav for militært tilsatte i henhold til styrkestrukturen
- innføre funksjonsrelaterte tilleggstester med tilhørende krav (se pkt. 3.8)

2.4 Avdelingssjefer

Den enkelte avdelingssjef har ansvar og myndighet innen sin avdeling til å:
- utnevne testledere
- påse at alt testpliktig personell fremstiller seg til pålagte fysiske tester
- påse at alle testresultater er ført inn i Forsvarets personelldatasystem
- påse at personell som ikke består det fysiske minimumskravet gis aktiv treningsstøtte fra avdelingen

3 Generelt om fysisk testing

3.1 Medisinsk sikkerhet

Førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig under testing. Forøvrig henvises det til regler gitt i pkt. 5.12.5, 5.12.6 og 5.20.3 i UD 2-1 (UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet, av 2016-01-01).

3.2 Testledere

Avdelingssjef har ansvar og myndighet til å utnevne testledere. Idrettsbefal, idrettsassistenter eller andre militært tilsatte kan utnevnes som testledere. Én eller flere testledere skal alltid være til stede under gjennomføring av fysiske tester.

3.3 Ytre forhold

Testene skal avlegges under tilfredsstillende klimatiske forhold, og temperaturgrensene er satt til minus 15 °C og pluss 25 °C (målt i skyggen). Ved utholdenhetstesting gis det ingen fratrekk i tiden på bakgrunn av vanskelige vær- eller føreforhold. Ved styrketesting skal testresultatet heller ikke justeres som følge av ytre forhold. Ved utholdenhetstesting i høyden gis det 1 % fratrekk i tiden for hver påbegynte 100. meter over havet (m.o.h.), utover høyde 1500 m.o.h. Som eksempel gis det 1 % fratrekk i tid ved testing på 1501 - 1599 m.o.h., mens testing på 2101 - 2199 m.o.h. gir 7 % fratrekk i tid. For bip-testen gis det et tilsvarende prosentvis tillegg i antall shuttle oppnådd.

3.4 Løyper og testutstyr

Utholdenhetsløypene skal ha start og mål på tilnærmet samme sted, for å sikre at eventuell høydeforskjell og mot- eller medvind blir utlignet underveis i løypa.

Det skal benyttes løyper som sikrer at alle kan bevege seg tilnærmet uhindret (god trasébredde i forhold til antallet som testes). Løypas lengde skal være kontrollmålt med et kalibrert målehjul eller målebånd. Løypene til 20 km sykkel og 10 km langrenn kan imidlertid være oppmålt med bil, sykkel eller annen kvalitetssikret måte. Løypas lengde skal være innenfor feilmarginen angitt for den enkelte test (jf. pkt. 6.1).

3.5 Organisering og gjennomføring

3.5.1 Generelt

De testpliktige skal avlegge de fysiske testene i uthvilt tilstand. Normalt gunstige forhold med hensyn til søvn, ernæring og fysisk belastning skal derfor tilstrebes i dagene forut for testing.

Styrketester og utholdenhetstest kan avlegges på samme dag. I så fall skal styrketestene gjennomføres først, deretter utholdenhetstest.

3.5.2 Oppvarming

Det skal avsettes minimum 15 minutter til oppvarming før avlegging av styrketester, og tilsvarende før utholdenhetstest. Testleder skal tilby de testpliktige en ledet oppvarming. Den testpliktige velger selv om vedkommende vil følge den ledete oppvarmingen, eller varme opp på egenhånd.

3.5.3 Informasjon om testene

Den testpliktige skal være godt informert om hvordan testene gjennomføres. Før utholdenhetstesting skal løypetraseen være kjent eller forklart. Før styrketesting skal testleder demonstrere riktig utførelse av øvelsene. Testpliktige som ikke tidligere har gjennomført én eller flere av styrketestene, skal få mulighet til å prøve øvelsen(e) før tellende testing gjennomføres.

3.5.4 Re-testing

Militært- og sivilt tilsatte kan fremstille seg for årlig fysisk test flere ganger i løpet av ett år. Den enkelte kan benytte ulike utholdenhetstester fra gang til gang. Elever under utdanning kan også teste seg flere ganger i løpet av et år. Det er det beste resultatet som skal være gjeldene ved årets slutt. Øvrige testpliktige ved andre anledninger (pkt. 1.3 – kulepunkt 1,2 og 3) har ikke rett på eventuell re-testing.

3.6 Beregning av oppnådd minimumskrav

Minimumskravet til både utholdenhet og styrke skal være bestått. Personell som kun har krav til utholdenhet knyttet til sin stilling forholder seg kun til dette kravet (ingen minimumskrav for styrke).

Ved styrketesting skal alle tre testøvelser gjennomføres, og alle skal telle like mye.

Eksempel: Gitt at en testpliktig skal oppfylle minimumskrav 5 i styrke, så har vedkommende bestått kravet dersom vedkommende f.eks. tilfredsstiller minimumskrav 3 i medisinballstøt, 5 i stille lengde og 7 i pull-ups (dvs. 5 i gjennomsnitt). Gjennomsnittet for styrke uttrykkes i hele tall, med avrunding til nærmeste hele tall (eksempel: 3+4+4 = 11/3 = 3,67 ≈ 4).

Dersom en testpliktig ikke gjennomfører en styrketest, skal resultatet telle som 0 (null) ved utregning av gjennomsnitt.

3.7 Rapportering av testresultater

Alle testresultater skal registreres i Forsvarets personelldatasystem så snart som mulig, og senest to uker etter utført testing. Avdelingssjef har ansvar for at dette gjennomføres.

Dersom en testpliktig ikke har avlagt test innen fristen (og uten å ha fremvist legeerklæring) skal vedkommende registreres som IP (ikke prøvd) i personelldatasystemet. Ved fremvisning av gyldig legeerklæring med anmodning om fritak fra test på medisinsk grunnlag, skal vedkommende registreres som SM (sykmeldt).

3.8 Funksjonsrelaterte tester

DIF-sjef har myndighet til å innføre eventuelle funksjonsrelaterte tester, med tilhørende minimumskrav. Dette kan gjelde for alt personell i aktuell DIF eller bestemte personellgrupper. Slike tester og krav skal ikke erstatte de generelle testene og minimumskravene gitt i dette reglementet, men fungere som et supplement.

Dersom en DIF-sjef ønsker å innføre tilleggstester og krav skal sjef FHS-NIH/F rådføres.

4 Fastsetting av fysiske minimumskrav

Det er den enkelte DIF-sjef som fastsetter minimumskravene for sitt personell (jf. pkt. 2.3). Fysiske minimumskrav skal fastsettes for både utholdenhet og styrke. Det skal benyttes en skala fra 1 – 9, der 1 indikerer svært lave fysiske arbeidskrav, mens 9 innebærer svært høye fysiske arbeidskrav. Minimumskravene behøver ikke å være like (ha samme tall) for henholdsvis utholdenhet og styrke. For militært tilsatte skal kravene settes i henhold til fysiske arbeidskrav i styrkestrukturen.

5 Tester og krav ved ulike anledninger

En samlet oversikt over hvilke fysiske tester som skal eller kan brukes ved ulike anledninger er gitt i tabell 1 nedenfor. Eventuelle forutsetninger og unntak er nærmere beskrevet under hver anledning. Der vil det også presenteres hvilke testresultater som er nødvendig for å oppnå minimumskrav 1-9 (minimumskrav-tabeller).

5.1 Sesjon

Gjelder for:
- UPL inne til sesjon del 2

Hyppighet og tidspunkt:
- Gjennomføres ved sesjon del 2

Følgende tester gjennomføres:
- Tredemølletest (jf. pkt. 6.1.6)- Medisinballstøt (jf. pkt. 6.2.1), stille lengde (jf. pkt. 6.2.2) og pull-ups (jf. pkt. 6.2.3)

Tilleggskommentarer og avvik fra generelle regler:
- Ved skade eller sykdom som hindrer utførelse av test skal sesjonsoffiser sette en teoretisk vurdering for testøvelsen(e) som ikke er gjennomført. Vurdering A skal tilsvare minimumskrav 7, B tilsvarer minimumskrav 4 og C tilsvarer minimumskrav 1

- Før
gjennomføring av styrketester skal UPL få minimum 5 minutter ledet oppvarming. Ingen ytterligere oppvarming er påkrevd før tredemølletest

Kravtabeller
Tabell 2. Minimumskrav for menn ved sesjon

- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)

Tabell 3. Minimumskrav for kvinner ved sesjon

- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)

5.2 Grunnleggende soldatutdanning (GSU)

Gjelder for:
- Soldater inne til førstegangstjeneste (rekruttperiode og fagopplæring)
- Lærlinger med førstegangstjeneste

Hyppighet og tidspunkt:
- Gjennomføres i løpet av 3 uker etter innrykk i rekruttperiode (innrykkstest), samt innen siste 3 måneder før dimisjon

Følgende tester gjennomføres:
- 3000 m løp (jf. pkt. 6.1.1) eller bip-test (jf. pkt. 6.1.2)
- Medisinballstøt (jf. pkt. 6.2.1), stille lengde (jf. pkt. 6.2.2) og pull-ups (jf. pkt. 6.2.3)

Tilleggskommentarer og avvik fra generelle regler:
- 3000 m løp skal benyttes som utholdenhetstest dersom underlag og klimatiske forhold er tilfredsstillende (jf. pkt. 3.4 og 6.1.1). Dersom forholdene ikke er tilfredsstillende skal testen enten utsettes eller erstattes av bip-test. Dette avgjøres av testleder i samråd med overordnet

- På tjenestebeviset skal det påføres om de fysiske minimumskravene for tjenesten er bestått eller ikke, basert på resultatet fra dimisjonstest

Krav tabeller

Tabell 4. Minimumskrav for menn i førstegangstjeneste


- Kun en av utholdenhetstestene skal gjennomføres

- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)

Tabell 5. Minimumskrav for kvinner i førstegangstjeneste

- Kun en av utholdenhetstestene skal gjennomføres

- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)

5.3 Opptak til militær utdanning og tjeneste (inklusiv elevperiode)

Gjelder for:
- Søkere til grunnleggende befalsutdanning (inklusiv lærlinger med lederutdanning), grunnleggende befalskurs, grunnleggende offisersutdanning og vervet tjeneste
- Elever ved befalsskole, kadetter ved krigsskole, lærlinger under befals- og fagutdanning

Hyppighet og tidspunkt:
- Gjennomføres ved felles opptak og seleksjon (FOS), samt andre opptak til vervet tjeneste
- Elever under utdanning (elevperiode) skal avlegge test hvert år, i løpet av perioden 1. januar – 15. desember

Følgende tester gjennomføres:
- 3000 m løp (jf. pkt. 6.1.1) eller bip-test (jf. pkt. 6.1.2)
- Medisinballstøt (jf. pkt. 6.2.1), stille lengde (jf. pkt. 6.2.2) og pull-ups (jf. pkt. 6.2.3)

Tilleggskommentarer og avvik fra generelle regler:
- 3000 m løp skal benyttes som utholdenhetstest dersom underlag og klimatiske forhold er tilfredsstillende (jf. pkt. 3.4 og 6.1.1). Dersom forholdene ikke er tilfredsstillende skal testen enten utsettes eller erstattes av bip-test. Dette avgjøres av opptaksrådet

- Det skal kartlegges om søkeren har evne til å svømme 200 m sammenhengende (ingen tidskrav). Ferdigheten kartlegges gjennom svømmetest i basseng, innsjø e.l. Alternativt kan egenerklæring (selvrapportert svømmeferdighet) benyttes, dersom det er praktisk vanskelig å gjennomføre svømmetest. DIF-sjef har myndighet til godkjenne at egenerklæring eventuelt erstatter svømmetest

Kravtabeller

Tabell 6. Minimumskrav for menn ved opptak til militær utdanning og tjeneste (inklusiv elevperiode)

- Kun en av utholdenhetstestene skal gjennomføres
- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)

Tabell 7. Minimumskrav for kvinner ved opptak til militær utdanning og tjeneste (inklusiv elevperiode)

- Kun en av utholdenhetstestene skal gjennomføres
- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)

5.4 Årlig test for militært tilsatte

Gjelder for:
- Militært tilsatt personell

Hyppighet og tidspunkt:
- Testene skal avlegges i perioden 1. januar – 15. desember. Gjennom et år skal de testpliktige ha mulighet til å avlegge test på flere alternative datoer, både for utholdenhets- og styrketester

Følgende tester gjennomføres:
- 3000 m løp (jf. pkt. 6.1.1), bip-test (jf. pkt. 6.1.2), 10 km langrenn (jf. pkt. 6.1.3), 20 km sykling (jf. pkt. 6.1.4) eller 500 m svømming (jf. pkt. 6.1.5)
- Medisinballstøt (jf. pkt. 6.2.1), stille lengde (jf. pkt. 6.2.2) og pull-ups (jf. pkt. 6.2.3). Disse testøvelsene er kun obligatoriske for testpliktige med minimumskrav ≥ 4 for styrke

Tilleggskommentarer og avvik fra generelle regler:

- For personell med minimumskrav 1, 2 eller 3 for styrke er det ikke obligatorisk å avlegge styrketest (og angitt minimumskrav må derfor ikke bestås). Personellet har likevel rett til å avlegge styrketester dersom ønskelig, og resultatene registreres i så fall som normalt i Forsvarets personelldatasystem. Militært tilsatte med minimumskrav ≥ 4 for styrke skal alltid gjennomføre styrketester, og forholde seg til angitt minimumskrav.
- Valg av utholdenhetstest er valgfritt for den enkelte testpliktige, men de med minimumskrav ≥ 4 for utholdenhet kan kun velge mellom 3000 m løp og bip-test
- Militært tilsatte som eventuelt ikke er styrkedisponerte skal avlegge årlig utholdenhetstest og tilfredsstille minimumskrav 3.
- Alder regnes per 1. januar det året vedkommende gjennomfører test

Kravtabeller

Tabell 8. Minimumskrav for militært tilsatte menn ≤ 29 år

- Kun en av utholdenhetstestene skal gjennomføres
- X; ikke tillatt å gjennomføre denne testen
- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)
- Tall i parentes; militært tilsatte med disse minimumskravene er ikke testpliktige i styrkeøvelsene; tallene brukes kun i forbindelse med gjennomsnittsberegninger

Tabell 9. Minimumskrav for militært tilsatte kvinner ≤ 29 år

- Kun en av utholdenhetstestene skal gjennomføres
- X; ikke tillatt å gjennomføre denne testen
- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)
- Tall i parentes; militært tilsatte med disse minimumskravene er ikke testpliktige i styrkeøvelsene; tallene brukes kun i forbindelse med gjennomsnittsberegninger

Tabell 10. Minimumskrav for militært tilsatte menn 30 - 39 år

- Kun en av utholdenhetstestene skal gjennomføres
- X; ikke tillatt å gjennomføre denne testen
- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)
- Tall i parentes; militært tilsatte med disse minimumskravene er ikke testpliktige i styrkeøvelsene; tallene brukes kun i forbindelse med gjennomsnittsberegninger

Tabell 11. Minimumskrav for militært tilsatte kvinner 30 - 39 år

- Kun en av utholdenhetstestene skal gjennomføres
- X; ikke tillatt å gjennomføre denne testen
- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)
- Tall i parentes; militært tilsatte med disse minimumskravene er ikke testpliktige i styrkeøvelsene; tallene brukes kun i forbindelse med gjennomsnittsberegninger

Tabell 12. Minimumskrav for militært tilsatte menn 40 – 49 år

- Kun en av utholdenhetstestene skal gjennomføres
- X; ikke tillatt å gjennomføre denne testen
- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)
- Tall i parentes; militært tilsatte med disse minimumskravene er ikke testpliktige i styrkeøvelsene; tallene brukes kun i forbindelse med gjennomsnittsberegninger

Tabell 13. Minimumskrav for militært tilsatte kvinner 40 - 49 år

- Kun en av utholdenhetstestene skal gjennomføres
- X; ikke tillatt å gjennomføre denne testen
- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)
- Tall i parentes; militært tilsatte med disse minimumskravene er ikke testpliktige i styrkeøvelsene; tallene brukes kun i forbindelse med gjennomsnittsberegninger

Tabell 14. Minimumskrav for militært tilsatte menn ≥ 50 år

- Kun en av utholdenhetstestene skal gjennomføres
- X; ikke tillatt å gjennomføre denne testen
- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)
- Tall i parentes; militært tilsatte med disse minimumskravene er ikke testpliktige i styrkeøvelsene; tallene brukes kun i forbindelse med gjennomsnittsberegninger

Tabell 15. Minimumskrav for militært tilsatte kvinner ≥ 50 år

- Kun en av utholdenhetstestene skal gjennomføres
- X; ikke tillatt å gjennomføre denne testen
- A; utførelse alfa (vertikal), B; utførelse bravo (horisontal)
- Tall i parentes; militært tilsatte med disse minimumskravene er ikke testpliktige i styrkeøvelsene; tallene brukes kun i forbindelse med gjennomsnittsberegninger

6 Testøvelser

I dette kapittelet vil de ulike utholdenhets- og styrketestene beskrives når det gjelder utførelse, organisering og nødvendige ressurser. De generelle reglene angitt i kapittel 3 er gjeldene for alle testene beskrevet nedenfor.

6.1 Utholdenhetstester

6.1.1 3000 m løp

Antrekk: Valgfritt.

Fottøy: Joggesko.

Løype: Vei, bred sti eller friidrettsbane. Det skal være maksimalt 10 høydemeter forskjell mellom løypas høyeste og laveste punkt. Start og mål skal være på tilnærmet samme sted. Løypa skal være kontrollmålt for lengde, og ha en feilmargin på maksimalt ± 10 m (2990 – 3010 m). Løypa skal merkes med skilt for hver 500 m.

Underlag: Underlaget skal gi godt feste og ikke være for mykt. Det kan løpes på snø, men underlaget skal da strøs med sand e.l. Løs grus, gress og is er ikke akseptabelt underlag.

Organisering: Det benyttes puljestart.

Utførelse: De testpliktige starter på signal fra testleder. Distansen tilbakelegges på raskest mulig tid. Bruk av fartsholdere er tillatt. Testleder registrerer testresultatet som minutter og sekunder (til nærmeste hele sekund).

6.1.2 Bip-test

Antrekk: Valgfritt.

Fottøy: Joggesko (eller innendørs hallsko).

Underlag: Testen gjennomføres innendørs. Underlaget skal være parkett, gummi/syntetisk sportsgulv, asfalt e.l. Gulvet skal ha god friksjon, slik at godt feste sikres. De to vendestrekene skal ha 20 m avstand mellom seg, med en feilmargin på maksimalt ± 0,1 m (19,9 – 20,1 m). De to vendestrekene skal være tydelig oppmerket over hele løpebredden.

Organisering: Det benyttes puljetesting. Mellom hver testpliktig skal det ved start være en sideveis avstand på ≥ 1,5 m. Godkjent bip-test CD (e.l.) benyttes. Avspilt lydvolum skal være så høyt at alle tydelig hører signalene. Dersom de testpliktige er ukjent med testen skal testleder eller assistent løpe minimum ut level 1 som «fartsholder».

Utførelse: De testpliktige starter å løpe etter instruksjon fra lydfilen. Den enkelte tilpasser løpshastigheten slik at vedkommende når frem til vendestreken på omtrent samme tidspunkt som lydsignalet («bip'et»). Én fot skal alltid være på- eller over streken ved vending. Dersom en testpliktig løper for fort eller for sakte skal tempoet justeres fortløpende, slik at vedkommende «treffer» bedre ved neste vending. En testpliktig som løper for fort skal derfor ikke stoppe og vente på signalet, men justere ned løpshastigheten på neste «shuttle». Vendingene foregår med tilnærmet 180° vendinger (ikke «bue-løp»). De testpliktige skal holde seg i sin tenkte korridor (løpe rett frem og tilbake). Når vedkommende ikke lenger klarer å holde tritt med lydsignalene avsluttes testen. Dersom den testpliktige ikke selv stopper skal testleder ta vedkommende ut av løpet når han/hun for tredje gang er ≥ 3 m på etterskudd i forhold til vendestreken/signalet. Det skal i så fall fratrekkes 2 shuttle på testresultatet. Resultatet registreres som antall fullførte level og shuttle (f.eks. 10:3).

6.1.3 10 km langrenn

Antrekk: Valgfritt.

Fottøy: Valgfritt.

Utstyr: Valgfritt.

Løype: Løypa skal ha start og mål på tilnærmet samme sted, og være lett- til moderat kupert. Løypa skal være kontrollmålt for lengde, og ha en feilmargin på maksimalt ± 200 m (9800 – 10200 m). Løypa skal minimum merkes med skilt etter 5 km.

Stilart: Testen gjennomføres i klassisk stil.

Føreforhold: Testen forutsettes gjennomført under rimelige forhold.

Organisering: Det benyttes intervallstart med minimum 30 sekunders intervaller mellom de startende. To eller flere testpliktige kan starte samtidig dersom løypas bredde tillater dette.

Utførelse: De testpliktige starter på signal fra testleder. Distansen tilbakelegges på raskest mulig tid. Resultatet registreres som minutter og sekunder (til nærmeste hele sekund).

6.1.4 20 km sykling

Antrekk: Valgfritt.

Fottøy: Valgfritt.

Utstyr: Valgfritt. Liggesykkel og el-sykkel er ikke tillatt.

Løype: Løypa skal ha start og mål på tilnærmet samme sted, og være flat- til moderat kupert. Løypa skal være kontrollmålt for lengde, og ha en feilmargin på maksimalt ± 200 m (19800 – 20200 m). Løypa skal minimum merkes med skilt etter 10 km.

Underlag: Underlaget skal være asfalt, hardpakket grus eller annet tilsvarende fast dekke.

Organisering: Det benyttes intervallstart med minimum 30 sekunders intervaller mellom de startende. Én testpliktig starter om gangen.

Utførelse: De testpliktige starter på signal fra testleder. Distansen tilbakelegges på raskest mulig tid. Avstanden mellom syklistene skal være minimum 10 m (ikke lov å "ligge på hjul"). Ved forbipassering skal derfor den som blir tatt igjen legge seg minimum 10 m bak. Resultatet registreres som minutter og sekunder (til nærmeste hele sekund).

6.1.5 500 m svømming

Antrekk: Valgfritt.

Stilart: Valgfritt.

Basseng: Testen skal utføres i basseng med minimum lengde 25 m. Vannet skal holde en temperatur på mellom 22 °C og 30 °C.

Organisering: Det benyttes puljestart. Det skal kun svømme én testpliktig i hver bane. Testleder skal varsle (med fløyte e.l.) når den testpliktige har to lengder igjen å svømme.

Utførelse: De testpliktige starter på signal fra testleder ved å stupe fra kant/startpall eller fra posisjon i vannet (bassengkanten). Distansen tilbakelegges på raskest mulig tid. Resultatet registreres som minutter og sekunder (til nærmeste hele sekund).

6.1.6 Tredemølletest

Antrekk: Valgfritt.

Fottøy: Joggesko (eller innendørs hallsko).

Tredemølle: Alle kalibrerte tredemøller kan benyttes så sant de er innenfor godkjent feilmargin for hastighet og stigningsgrad. Maksimal feilmarginen for hastighet og stigningsgrad er henholdsvis ≤ ± 0,2 km/t for området 4 - 18 km/t og ≤ ± 1 % for stigningsgrad 5 % og 10 %. Hastigheten på tredemølla må kunne gå opp til minimum 18 km/t. Det benyttes fortrinnsvis programmerbare tredemøller der protokollen kan legges inn for automatisk avspilling.

Organisering: Antallet testpliktige som testes samtidig bestemmes av testleder og antallet tredemøller tilgjengelig. Èn testleder kan teste flere samtidig dersom det benyttes programmerbare tredemøller oppstilt nær hverandre.

Utførelse: Den testpliktige starter på signal fra testleder. Den testpliktige går (t.o.m. 6 km/t) og løper (f.o.m. 7 km/t) så lenge vedkommende klarer, og avslutter testen ved utmattelse ved å "gå av" tredemølla. Det er tillatt å holde i rekkverket de første 2 minuttene (kun dersom vedkommende ikke er tilvendt gang på tredemølle). Testleder registrerer resultatet som minutter og sekunder (til nærmeste hele sekund). Dersom ikke automatisk protokoll er lagt inn skal testleder styre økningen av hastighet og stigningsgrad manuelt.

Testprotokollen er som følger:
00:00 – 02:00: 4 km/t (5 %)
02:00 – 04:00: 5 km/t (10 %)
04:00 – 06:00: 6 km/t (10 %)
06:00 – 07:00: 7 km/t (10 %)
07:00 – 08:00: 8 km/t (10 %)
heretter økning med 1 km/t hvert minutt (10 %).

6.2 Styrketester

6.2.1 Medisinballstøt

Antrekk: Valgfritt.

Fottøy: Joggesko (eller innendørs hallsko).

Utstyr: Medisinball med vekt 10 kg benyttes. Godkjent feilmargin for medisinballens vekt er ± 0,2 kg (9,8 – 10,2 kg). Forsvarets test-matte benyttes for å måle lengde, alternativt kan målebånd benyttes.

Organisering: Én testleder tester én testpliktig om gangen.

Utførelse: Den testpliktige står med parallelle føtter bak startstreken. Utgangsstilling er med medisinballen inntil mage eller bryst. Ballen støtes lengst mulig fra denne posisjonen (figur 1). Det er lov å benytte bein og/eller overkropp aktivt. Det er lov å løfte hælene ved utførelse av støtet, men begge føttene skal hele tiden ha kontakt med matten/gulvet. Hopp eller steg er derfor ikke tillatt. Støtet er ugyldig dersom den testpliktige tråkker over streken med foten eller annen kroppsdel, eller "sklir" bakover med en/begge føttene. Den testpliktige skal tydelig ha gjenfunnet balansen og stå med føttene i ro på matten/gulvet før testleder måler og eventuelt godkjenner støtet. Testleder måler støtet til nærmeste 0,1 m (10 cm). Støtet måles fram til midt i ballens nedslagsfelt. Den testpliktige har rett til inntil tre forsøk. Dersom vedkommende står uten godkjent støt etter tre forsøk, skal ytterligere forsøk gis inntil ett godkjent støt er oppnådd. Det lengste gyldige støtet registreres som tellende resultat.

Figur 1. Utførelse av medisinballstøt

6.2.2 Stille lengde

Antrekk: Valgfritt.

Fottøy: Joggesko (eller innendørs hallsko).

Utstyr: Forsvarets testmatte benyttes for å måle lengde. Alternativt kan testen gjennomføres på annet fast underlag med god friksjon (parkett, asfalt e.l.) - med bruk av målebånd for oppmåling av lengde.

Organisering: Én testleder tester én testpliktig om gangen.

Utførelse: Utgangsstilling er med parallelle føtter bak startstreken (figur 2). Det er ikke tillatt å benytte list e.l. under føttene – hoppet skal gjennomføres fra et plant underlag. Det er tillatt å benytte full armsving. Hoppet måles fra startstreken og fram til bakerste nedslagspunkt (vanligvis bakre del av sko/hælen). Dersom personen faller bakover etter landing skal det nye nedslagspunktet være tellende resultat (hånd, baken, fot e.l.). Det er tillatt å falle fremover etter landing. Testleder måler hoppet til nærmeste 0,05 m (5 cm). Den testpliktige har rett til inntil tre forsøk. Det lengste hoppet registreres som tellende resultat.

Figur 2. Utførelse av stille lengde

6.2.3 Pull-ups

Antrekk: Valgfritt.

Fottøy: Joggesko (eller innendørs hallsko).

Utstyr: Bom (høy og lav). Bommen kan påføres tape, sandpapir eller annet materiale for å sikre bedre grep. Bruk av hansker er tillatt.

Organisering: Én testleder tester én testperson om gangen.

Utførelse: Utgangsstilling for pull-ups «alfa» er hengende vertikalt i bom med overtak (figur 3). Det benyttes valgfri avstand mellom hendene. Beina skal være klar av gulvet under utførelsen (kasse er tillatt for å nå opp til bom - denne fjernes deretter). Kroppen heves til haka er over øvre kant av bommen. Armene (albueleddet) skal være helt utstrukket i nedre stilling. Kipp og markant løfting av knær er ikke tillatt. Antall godkjente repetisjoner registreres.

Testpliktige som får registrert 0 (null) repetisjoner ved pull-ups «alfa» skal etter en kort pause gjennomføre øvelsen med horisontal utførelse (pull-ups «bravo»). Utgangsstilling er hengende horisontalt i bom med overtak (figur 4). Det benyttes valgfri avstand mellom hendene. Hælene skal hvile på en kasse. Før start justeres høyden på kassa slik at kroppen er horisontal i nedre stilling. Kroppen skal holdes strak under innstillingen. Videre justeres avstanden mellom bom og kasse slik at berøringspunktet mot bommen i øvre posisjon blir omtrent på brystbeinsspissen. Testen starter i nedre posisjon, deretter heves kroppen til brystet berører bommen. Knekk i hofte og kipp er ikke tillatt, og kroppen skal være strak (ikke "buet"). Antall godkjente repetisjoner registreres. Testpliktige som på forhånd vet at de ikke klarer minimum 1 repetisjon ved «alfa» øvelsen kan starte rett på «bravo» øvelsen.

Figur 3. Utførelse av pull-ups "alfa"

Figur 4. Utførelse av pull-ups "bravo"

7 Ikrafttredelse

Reglement om fysisk testing trer i kraft 2017-01-01. Samtidig settes Undergruppe 431 Fysiske prøver i TfF Kl 4 Gr 43 Fysisk fostring i Forsvaret av 2010-06-30 ut av kraft.

Publisert 21. mai 2019 14:18.. Sist oppdatert 22. mai 2019 11:53.