tjeneste_1619_virkemiddelbestemmeltjeneste_1619_virkemiddelbestemmelhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19310/media/PubImages/20140219th_ 34944-virkemiddel-illustrasjon.jpg

Virkemiddelbestemmelsen

Bestemmelse om bruk av virkemidler ved omstilling i Forsvaret (2018–2020).

​Innhold

1 Innledning
1.1 Formål
1.2 Virkeområde
1.3 Grunnlagsdokumenter
1.4 Bruk av statlige virkemidler
1.4.1 Økonomiske ytelser, pensjon og skattelegging
1.4.2 Personellets rett til virkemidler
1.4.3 Omstillinger med særskilte behov
2 Virkemidler for å beholde kompetanse ved omstilling i Forsvaret
2.1 Generelle bestemmelser
2.1.1 Målgrupper
2.1.2 Ansvar og myndighet
2.1.3 Økonomi
2.1.4 Saksbehandlingsregler
2.2 Virkemidler som kan benyttes
2.2.1 Flytting - bolig kjøp/salg - økonomisk godtgjøring
2.2.2 Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret
2.2.3 Boliglån
2.2.4 Forsvarets botilbud
2.2.5 Permisjon i forbindelse med flytting
2.2.6 Pendling/endret tjenestested
2.2.7 Barnehage og SFO (også kalt aktivitetsskole (AKS))
2.2.8 Lønnsforskudd
2.2.9 Kompetanseutvikling
3 Virkemiddel for å avvikle kompetanse ved omstilling i Forsvaret
3.1 Generelle bestemmelser
3.1.1 Målgrupper
3.1.2 Ansvar og myndighet
3.1.3 Økonomi
3.1.4 Annen tjenestegjøring i Forsvaret
3.1.5 Forhold til andre instanser innen og utenfor Forsvaret
3.2 Sluttvederlag - Vilkår og konsekvenser
3.3 Overgangsordninger
4 Ikrafttredelse

1 Innledning


1.1 Formål

Formålet med bestemmelsen er å sikre at omstilling kan gjennomføres effektivt og sikre at overtallighet reduseres så langt det er mulig, samtidig som personell som besitter kompetanse Forsvaret har behov for, beholdes i Forsvaret.

Virkemidlene i dette dokumentet er gruppert i to deler og omtales i hvert sitt kapittel (kapitlene 2 og 3), da de omhandler ulike virkemidler ved omstilling. Kapittel 2 omtaler virkemidler for å beholde kompetanse og er basert på statlige virkemidler utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)),samt Forsvarets særavtaler. Kapittel 3 omtaler virkemiddel for å avvikle kompetanse og er basert på statlige virkemidler (KMD).

1.2 Virke - og ansvarsområde

Bestemmelsen gjelder for bruk av økonomiske virkemidler ved omstilling i Forsvaret der avdelinger og/eller stillinger blir flyttet eller nedlagt og/eller nedbemannet. Sjef HR avdelingen i Forsvarstaben (FST/HR) er ansvarlig for utgivelse og oppdateringer av Forsvarets bestemmelse for virkemidler. FPVS har fagansvar og overordnet forvaltningsansvar for denne bestemmelsen. Den enkelte sjef for driftsenhet i Forsvaret (DIF) er ansvarlig for at bestemmelsen blir fulgt.

1.3 Grunnlagsdokumenter

KMD og hovedsammenslutningene ble i møte 28. juni 2018 enige om en sentral Særavtale om bruk ov virkemidler ved omstillinger i staten. Disse virkemidlene utgjør rammen for hva Forsvaret kan tilby den enkelte arbeidstaker. Virksomheten har som før, styringsrett når det gjelder bruken av virkemidlene innenfor sitt budsjett. Den statlige særavtalen gjelder med virkning fra 22. juni 2018 til og med 31. desember 2020.

Særavtalen gir føringer for hvordan statlige virkemidler kan nyttes i omstilling. Tildeling av virkemidlene er arbeidsgiverstyrt og baseres på en individuell vurdering.

Se for øvrig retningslinjer for det enkelte virkemiddel.

1.4 Bruk av statlige virkemidler

Omstilling som medfører flytting, nedleggelse og/eller nedbemanning, skal bidra til at Forsvaret når sitt overordnede mål for personellområdet: Å sikre en balansert personellstruktur med hensyn til antall, kompetanse- og alderssammensetning tilpasset Forsvarets oppgaver, fastsatt styrkestruktur og organisasjon, innenfor gitte rammefaktorer.

Bestemmelsen gir føringer for hvordan de statlige virkemidlene kan nyttes i flytting, nedleggelse og/eller nedbemanning for å sikre at den rette kompetansen beholdes i Forsvaret. For å lykkes med omstillingsprosessen (FPH del G) er det viktig at ledere på alle nivåer tar det nødvendige ansvar, herunder gjennomfører omstillingssamtaler med personell med kompetanse Forsvaret ikke lenger har behov for.

Før det tiIbys virkemidler omtalt i kapittel 3 (avvikling) skal Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) kontaktes for å undersøke hvorvidt det kan være andre passende Stillinger tilgjengelig i Forsvaret, som den overtallige kan omplasseres i (statsansatteloven § 19)

Sjef DIF har ansvar for at det foretas en vurdering av hvem i DIF-en som er i målgruppen for tildeling av statlige virkemidler, og at virkemidler kun tilbys dette personellet. Fullmakt til å innvilge virkemiddel er beskrevet under hvert virkemiddel. Bruk av virkemidler skal rapporteres til FPVS (rutinebeskrivelse på intranett (under utarbeidelse)).

1.4.1 Økonomiske ytelser, pensjon og skattlegging

Det enkelte virkemiddel skattelegges i henhold til skatteloven med tilhørende forskrifter. Skattemessige konsekvenser som ikke berører ansettelsesforholdet, er et forhold mellom berørt person og skatteetaten.

Den enkelte må sette seg inn i konsekvensene av pensjonsører normalt ved fratredelse (Statens personalhåndbok (SPH) pkt. 5.1).

1.4.2 Personellets rett til virkemiddel

Personellet kan tilbys virkemiddel iht. bestemmelsen. Det understrekes at ingen har krav på virkemiddel, og at det innenfor rammen for det enkelte tiltak er opp til Forsvaret å gi et tilbud, jf. pkt. 2.1.2. Det skal foretas en grundig individuell vurdering i forkant, og personell med kompetanse som Forsvaret har behov for, skal ikke gis tilbud om virkemiddel for å avvikle kompetanse.

Avgjørelse vedrørende virkemidlene er ikke å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (fvl.) §§ 2 og 28. Rettigheter om klageadgang m.v. iht. denne lov gjelder således ikke.

1.4.2.1 Informasjon til arbeidstaker

Informasjon skal tilflyte den enkelte gjennom linjen tidlig i omstillingsprosessen, og lokale sjefer har ansvaret for å formidle innholdet i denne bestemmelsen og annen informasjon av betydning til de som er administrativt tilknyttet egen avdeling.

1.4.3 Omstillinger som medfører særskilt behov

DIF som skal gjennomføre omstillinger og har særskilte behov ut over det som bestemmelsen hjemler, kan unntaksvis fremme behovet til FPVS. Avgjørelsen om å utarbeide tilleggsvirkemidler tas av FPVS i samråd med FST/HR.

2 Virkemidler for å beholde kompetanse ved omstilling i Forsvaret


2.1 Generelle bestemmelser

Virkeområdet for de beskrevne punktene i dette kapitlet gjelder tiltak som kan brukes i forbindelse med å beholde kompetanse ved omstillinger i Forsvaret.

2.1.1 Målgrupper

Følgende personell kan tilbys virkemidler:

- Fast og midlertidig ansatte; militære og sivile (også personell på verkstedsoverenskomsten).
- Lærlinger med minimum ett års gjenværende kontrakt.

Personell som har permisjon etter reglene i Hovedavtalen (HA) for arbeidstakere i staten og Hovedavtalen LO/NHO for overenskomstlønte i Forsvaret, faller inn under disse bestemmelsene.

Personellet kan kun tilbys økonomiske virkemidler iht. denne bestemmelsen, i tillegg til den til enhver tid gjeldende særavtale i staten. Virkemidlene skal kun rettes mot personell som er berørt i omstillingsprosessen, og hvor det er nødvendig å beholde kompetansen under avvikling eller hvor det stimuleres til å flytte med. Se for øvrig bestemmelsene om de enkelte virkemidler.

2.1.2 Ansvar og myndighet

DIF-sjef er gitt fullmakt til å innvilge virkemidler unntatt lønnstilskudd (pkt. 2.2.8), boliglån (pkt. 2.2.3), flyttebonus (pkt. 2.2.2), pendling (pkt. 2.2.2). og virkemidler for kompetanseutvikling (pkt. 2.2.10).

Forsvarets Etterretningstjeneste forvalter søknader om virkemidler iht. denne bestemmelsen og i samsvar med fagansvar HR gitt sjef Etterretningstjenesten.

Det er SPK som innvilger boliglån etter søknad fra den enkelte (pkt. 2.2.3).

Flyttebonus innvilges av FPVS/PLA.

Bruk av lønnstilskudd avgjøres av FPVS etter søknad fra DIF. Unntaksvis kan FPVS delegere denne fullmakten videre til DIF. Dersom fullmakt delegeres skal de sentrale organisasjonene informeres. Bruken av dette virkemiddelet skal da drøftes mellom partene ved DIF (SPH pkt. 9.22). Se for øvrig Forsvarsstabens kommentar til pkt. 2.2.9.

Virkemiddeloversikt - beholde kompetanse i Forsvaret
Virkemiddel: Flytting-bolig kjøp/salg Beslutningstaker: DIF-nivå Forvalter: FPVS/PLA
Virkemiddel: Flytting/pendling Beslutningstaker: FPVS/PLA Forvalter: FPVS/PLA
Virkemiddel: Boliglån Beslutningstaker: Statens pensjonskasse (SPK) Forvalter: SPK
Virkemiddel: Botilbud Beslutnigstaker: Regionalt boligråd (RBOR) Forvalter: RBOR
Virkemiddel: Permisjon ved flytting Beslutningstaker: DIF Forvalter: DIF
Virkemiddel: Pendling/endret tjenestested Beslutningstaker: FPVS/PLA Forvalter: FPVS/PLA
Virkemiddel: Pendling/endret tjenestested, Arbeidstid på reise bopel/arbeidssted Beslutningstaker: DIF Forvalter: DIF
Virkemiddel: Barnehage/SFO/AKS Beslutningstaker: DIF Forvalter: DIF
Virkemiddel: Lønnsforskudd Beslutningstaker: DIF Forvalter: FPVS/PLA
Virkemiddel: Lønnstilskudd Belutningstaker FPVS Forvalter: FPVS/PLA
Virkemiddel: Kompetanseutvikling Beslutningstaker: FPVS Forvalter: FPVS/PLA

2.1.3 Økonomi

Hvis ikke annet er bestemt av FST, må DIF-en selv finne budsjettmessig dekning for bruk av virkemidlene.

2.1.4 Saksbehandlingsregler

For de tiltak hvor det settes krav om dokumentasjon, må DIF ivareta behandlingen etter kriterier gitt i beskrivelsen av de respektive virkemidler.

Dokumenter som nyttes lokalt for å ivareta saksbehandlingen, skal arkiveres i DocuLive for bruk ved ev. gjenopptakelse av saken, revisjoner mm i tråd med gjeldende lov- og bestemmelsesverk. 

2.2 Virkemidler som kan benyttes


2.2.1 Flytting - bolig kjøp/salg - økonomisk godtgjøring

(Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten pkt. 3)

I forbindelse med geografisk flytting av statlig virksomhet, eller del av statlig virksomhet, kan ansatte som flytter med få dekket faktiske, dokumenterte utgifter inntil kr 175 000,- i forbindelse med kjøp/salg av bolig. 

Det forutsettes en bindingstid i virksomheten på to år. Dersom vedkommende slutter før bindingstidens utløp, skal beløpet tilbakebetales forholdsmessig.

Den ansatte og vedkommendes familie kan få dekket minimum én visningsreise (Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands). Utgiftene til visningsreise kommer i tillegg til de kr175 000,- som nevnt ovenfor.

KMD og hovedsammenslutningene kan i spesielle tilfeller samtykke til et høyere beløp.

Forsvarsstabens kommentar:
Det kan gis dekning til meglerhonorar, tinglysningsgebyr, dokumentavgift til staten og eierskifteforsikring inntil kr 175 000,-. Ved uforutsette forhold kan søknad om ytterligere dekning fremsendes FPVS for vurdering.

Arbeidstaker og vedkommendes familie får utbetalt kostgodtgjørelse og nattopphold etter bestemmelsene og satsene i Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innland, for én visningsreise. Arbeidstaker som flytter får dekket flytteutgifter iht. Særavtale om flyttegodtgjørelse. 

Søknad avgjøres på DIF-nivå jf. pkt. 1.4.2. Personellkategoriene skal behandles likt og alle søknader som oppfyller kriteriene skal innvilges, forutsatt at bindingstid i Forsvaret er to år. Eventuell tilbakebetaling hvis vedkommende slutter før to år administreres av FPVS/PLA. Søknader utover kr 175 000,- fremmes FPVS som avgjør om saken skal fremmes for KMD. 

2.2.2 Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret

Punkter i Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (Kompensasjonsavtalen) som omhandler flytte-/pendlerutgifter, legges til grunn ved omstilling i Forsvaret. Ved flytting vil dette medføre;

- dekning av flyttekostnader etter pkt. 5.8.1 og flyttereise(r) etter pkt. 5.8.10
- rett til flytting før ny beordring/innplassering foreligger inntil ett år etter pkt. 5.8.3
- dekning av forsendelsesutgifter til befalsmesse/hybel etter pkt. 5.8.6
- dekning av merutgifter til husleie i sivil bolig etter pkt. 5.6.4.3
- flyttebonus etter kap. 3.3

Forsvarsstabens kommentar:
Søknad avgjøres av FPVS/PLA, jf. 2.1.2. Personellkategoriene skal behandles likt og alle søknader som oppfyller kriteriene, skal innvilges.

2.2.2.1 Spesielle skattemessige forhold ved flytting

Flyttegodtgjørelsen dekket etter Kompensasjonsavtalen anses ikke som skattepliktig godtgjørelse.

Flytteutgifter som Forsvaret ikke dekker kan være fradragsberettiget.

2.2.3 Boliglån

(Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten pkt. 4) 

Etter Instruks for forvaltning av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse § 3 andre ledd ytes lån med inntil kr 750 000,-. Slikt lån kan gis i tillegg til låneordningen i Hovedtariffavtalen (HTA) pkt 5.1.

Se for øvrig SPH pkt. 9.22 under KMDs kommentar pkt. 4.

Forsvarsstabens kommentar:
DIF utsteder bekreftelse på at vedkommende bytter bolig med bakgrunn i at avdelingen flytter, for å hjemle lånet på kr 750 000,-. Den enkelte fremmer søknad til SPK. 

2.2.4 Forsvarets botilbud

Reglement for utøvelsen av Forsvarets boligvirksomhet (Boligreglementet) gir utvidede rettigheter til å tildeles, beholde eller forlenge leie av Forsvarets boliger og kvarter ifm. flytting og nedleggelse av avdelinger.

Forsvarsstabens kommentar:
Egen søknad fremmes regionalt boligråd (RBOR). Personellkategoriene behandles likt.

2.2.5 Permisjon i forbindelse med flytting

Flyttepermisjon kan gis etter FPH del F. Permisjonen anses som velferdspermisjon med lønn, og kommer i tillegg til velferdspermisjon som avdelingssjef kan innvilge iht. HTA § 22.

Forsvarsstabens kommentar:
Forvaltes av DIF. Personellkategoriene skal behandles likt.

2.2.6 Pendling/endret tjenestested

Kompensasjonsavtalen legges til grunn ved omstilling i Forsvaret, herunder pkt. 5.6. Ved pendling må regelverk som regulerer fjernarbeid, fleksitid og arbeidstid ses i sammenheng, slik at arbeidssituasjonen blir mest mulig hensiktsmessig for den ansatte i den utstrekning virksomhetens behov kan tillate det.

Ved ukependling – se vilkår i Kompensasjonsavtalen pkt. 5.6.

Dokumenterte reiseutgifter ved dagpendling på inntil kr 3 500,- pr. måned kan dekkes. I spesielle tilfeller kan også ekstraordinære reiseutgifter dekkes (Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten pkt. 6 a).

Ansatte kan etter avtale med arbeidsgiver, få medregnet arbeid på reise mellom bopel og arbeidssted som arbeidstid (Særavtalen om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten pkt. 6 c). 

Forsvarsstabens kommentar:
Søknader (bortsett fra arbeidstid på reise mellom bopel og arbeidssted) avgjøres av FPVS/PLA. Personellkategoriene skal behandles likt. Alle søknader som oppfyller kriteriene skal innvilges.

2.2.7 Barnehage og Skolefritidsordning (SFO) også kalt aktivitetsskole (AKS)

Det kan etter søknad gis hel eller delvis dekning av utgifter til barnehage og SFO/AKS ved flytting.

Forsvarsstabens kommentar:
Søknader avgjøres på DIF-nivå. Personellkategoriene skal behandles likt. Alle søknader som oppfyller kriteriene skal innvilges.

2.2.8 Lønnsforskudd

Arbeidstaker kan få inntil fire måneder lønn utbetalt på forskudd. Det skal inngås skriftlig avtale om tilbakebetaling, og tilbakebetalingstiden kan settes til fire år. Slikt forskudd kan bare nyttes der arbeidstakeren skal være ansatt i Forsvaret etter omstillingen. Dette virkemiddelet forvaltes og administreres av FPVS/PLA (Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten pkt. 9). 

2.2.9 Lønnstilskudd

Arbeidstakere som flytter med og som står i stilling mot avtalt bindingstid eller som blir igjen under avviklingen, kan få utbetalt et ekstra lønnstilskudd i inntil tre år. 

Dette gjelder for arbeidstakere som arbeidsgiver vurderer som sentrale i omstillingsprosessen og som det er nødvendig å beholde under avvikling eller å stimulere til å flytte med.

Lønnstillegget gis som et midlertidig kronetillegg, som utbetales helt eller delvis etterskuddsvis. Det er en forutsetning at omfang, kriterier og tilleggets størrelse drøftes med de tillitsvalgte. Videre forutsettes det at tillegg gis selektivt. Det forutsettes at det kan gis differensierte tillegg, og at kronetillegget skal gis etter en individuell vurdering (Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten pkt. 10).

Forsvarsstabens kommentar:
Det kan gis inntil kr 5 000,- pr. md. (kr 60 000,- årlig). Lønnstilskuddet er ikke pensjonsgivende, men inngår i feriepengegrunnlaget. Søknader avgjøres av FPVS, men myndigheten kan delegeres til den enkelte sjef DIF, jf. pkt. 2.1.2.

2.2.10 Kompetanseutvikling

(Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten pkt. 13)

I forbindelse med omstillinger skal det gjennomføres kompetansekartlegging i virksomheten. Med bakgrunn i kompetansekartleggingen kan det gis full lønn i inntil tre år til ny utdanning/kompetanseheving hvis arbeidsgiver anser at dette er nødvendig for at den ansatte skal kunne fortsette i Forsvaret. Slike avtaler medfører bindingstid som er nærmere beskrevet i de individuelle avtalene. Søknader avgjøres av FPVS, men myndigheten kan delegeres til den enkelte sjef DIF.

3 Virkemiddel for å avvikle kompetanse ved omstilling i Forsvaret


3.1 Generelle bestemmelser

Virkeområdet for det beskrevne punktet i dette kapitlet gjelder økonomiske tiltak (sluttvederlag og overgangsordninger) som kan brukes i forbindelse med å avvikle kompetanse ved omstilling i Forsvaret. Følgende punkter er å anse som nedbemanningstiltak:

3.1.1 Målgrupper

Faste og midlertidig ansatte i Forsvaret som har ansettelsestid mer enn ett år i Forsvaret, også personell på Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (VO/F). 

- Personell som har permisjon etter reglene i Hovedavtalen (HA) eller HTA for arbeidstakere i staten og Hovedavtalen for overenskomstlønte i Forsvaret kommer inn under reglene for respektive målgruppe. Militært personell som er innvilget tjeneste uten lønn (TUL (FPH del B)), vurderes på samme måte som personell med permisjon etter HA eller HTA. 

Personell med kompetanse som Forsvaret har behov for skal ikke gis tilbud om virkemiddel, og skal så raskt som mulig omdisponeres til stilling i Forsvaret. 

Tildeling av virkemiddel skal ikke medføre: Nyrekruttering til samme stilling/funksjon, administrative/midlertidige ansettelser/engasjement på pensjonistvilkår, eller innleie av eksterne konsulenter (ses i sammenheng med pkt. 3.1.4.1 og pkt. 3.1.4.2).

3.1.1.1 Konsekvenser ifm. virksomhetsoverdragelse/bortsetting av oppdrag

Personell som forutsettes å gå fra Forsvaret (også overtallige) til virksomheter hvor Forsvaret overdrar oppdrag/oppgaver, skal ikke gis virkemiddel.

3.1.1.2 Konsekvenser for personell med Bjønnes-kontrakt

(Kongelige resolusjon av 17. januar 1997- særlig lønnsavtale for flygere) 

Personell med Bjønnes-kontrakt vil normalt ikke få innvilget virkemiddel.

3.1.1.3 Konsekvenser for personell med plikttjeneste

Personell med plikttjeneste etter utdanning vil ikke få innvilget virkemiddel.

3.1.2 Ansvar og myndighet

Tildeling av virkemiddel avgjøres av FPVS basert på anbefaling fra DIF.

3.1.3 Økonomi

Virkemiddelet finansieres av den enkelte DIF.

3.1.3.1 Fremgangsmåte

Tildeling av virkemiddel skal utelukkende skje etter tilbud fra arbeidsgiver via sjef DIF etter at innplasseringsløpet er foretatt.

Ved anmodning om bruk av et virkemiddel skal følgende prosedyre følges:

- DIF-en sender anmodning om bruk av virkemiddel (Bl. 0526-4B Anmodning om statlig virkemiddel) via DocuLive.
- Endelig tilbud/kontrakt (Bl. 0526-5B Avgangskontrakt med sluttvederlag) utferdiges og oversendes DIF-en som fremsetter tilbudet i en omstillingssamtale med den enkelte. Ved aksept av tilbud returneres signert egenoppsigelse/kontrakt.
- Kontrakten skal regulere fratredelsestidspunktet. Fastsettelse av fratredelsestidspunkt skal gjøres etter en vurdering av arbeidsgivers behov. Personell som velger å slutte før fratredelsestidspunktet fastsatt i kontrakten, vil ikke motta virkemiddel. Fratredelsestidspunktet kan utsettes dersom arbeidsgivers behov tilsier dette.
- Tilbud om virkemiddel må være akseptert og avklart (jf. pkt. 3.2). Siste dato for fratredelse er 31. desember 2020.

3.1.3.2 Tilbud/innvilgelse

Tilbudsskrivet (Bl. 0526-5B Avgangskontrakt med sluttvederlag) skal inneholde angivelse av innvilget virkemiddel, dato for fratreden, forutsetninger som ligger til grunn for tilbudet og fristen for aksept av tilbudet. Kontrakt med betingelsene skal vedlegges tilbudsskrivet. Arbeidstakere som får kontrakt/tilbud om ett av disse virkemidlene, har tre ukers frist til å returnere underskrevet kontrakt/aksept. Tidsrommet fra innvilgelse til fratreden skal være tilstrekkelig til at utbetaling av lønn blir stanset. Dato for iverksetting skal settes til den første i måneden. Kontrakten er å anse som bindende når tilbud om statlig virkemiddel er akseptert og kontrakten signert.

3.1.4 Annen tjenestegjøring i Forsvaret

I den tiden arbeidstakeren mottar økonomisk vederlag i form avsluttvederlag, skal vedkommende ikke motta annen lønn eller økonomisk godtgjøring fra Forsvaret for arbeid i - eller tjenester til - Forsvaret.

Nedenfor omtales enkelte arbeids- og tjenesteforhold nærmere.

3.1.4.1 Gjeninntreden

I den tiden personellet mottar sluttvederlag skal de som hovedregel ikke ansettes i Forsvaret.

Forsvarets innstillende myndigheter skal kontrollere at det ikke ansettes personell som mottar virkemiddel, før eventuelt virkemiddelet utløper eller mottakeren av virkemiddelet frasier seg dette.

Unntaksvis kan det ved særlig behov for gjeninntreden for en kortere periode, ansettes personell som mottar sluttvederlag. Anmodning må fremmes FPVS for avgjørelse. Ved gjeninntreden i den tiden det mottas statlig virkemiddel skal dette fryses og gjenopptas når tjenesteperioden er over og løper deretter ut avtaletiden.

3.1.4.2 Kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende, konsulenttjenester og tilsvarende

Det henvises her til de til enhver tid gjeldende Bestemmelser for anskaffelser av konsulenttjenester og Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren §2.5. 

3.1.4.3 Stillinger i Heimevernet

Innvilget sluttvederlag er ikke til hinder for å inneha bistilling som avsnittssjef eller verv som områdesjef i Heimevernet, eller som tilsynsmenn. Dette skal m.a.o. ikke påvirkes av føringene i pkt. 3.1.4. Denne ordningen gjelder ikke for øvrig ansatte i Heimevernet. Det understrekes at registreringen av forannevnte skal foretas av FPVS/PLA.

3.1.4.4 Internasjonale operasjoner

Personell som innvilges sluttvederlag kan rekrutteres til internasjonale operasjoner (intops). Utbetaling av godtgjørelsen skal fryses i det tidsrommet de er i forberedelser til - og tjenestegjør - i aktiv intops og således mottar lønn. Sluttvederlaget gjenopptas etter hjemkomst/dimisjon og løper som normalt ut justert avtaleperiode.

3.1.4.5 Pensjonistvilkår

- Personell som innvilges sluttvederlag kan ikke engasjeres på pensjonistvilkår før arbeidstaker har fylt 67 år
- Arbeidstaker fratrer tre år før aldersgrensen og summen av tjenestetid og alder er minimum 85 år (kun betydning ved lavere aldersgrense enn 70 år)
- Arbeidstaker fratrer ved oppnådd aldersgrense for stillingen

3.1.4.6 Timelærere og sensorer

Det vises til pkt. 3.1.4.

Hvis det ikke er mulig å benytte tjenestegjørende personell med nødvendig kompetanse, tilsier Forsvarets behov at personell som mottar sluttvederlag kan benyttes som timelærere og sensorer. Det forutsettes at slike oppdrag er av et begrenset omfang i hvert enkelt tilfelle (Bestemmelse for anskaffelser av konsulenttjenester og Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren § 2.5). 

3.1.5 Forhold til andre instanser innen og utenfor Forsvaret


3.1.5.1 Bibehold av militært botilbud

Arbeidstaker kan søke om å beholde militær bolig eller kvarter i inntil ett år etter fratreden innenfor leiekontraktens varighet. Egen søknad fremmes RBOR.

3.1.5.2 Lån i Statens pensjonskasse

Arbeidstaker i Forsvaret som blir oppsagt, eller selv sier opp sin stilling i forbindelse med innvilget sluttvederlag, har rett til å beholde sine løpende lån i Statens pensjonskasse (SPK). Ordinære rentevilkår og nedbetalingsvilkår opprettholdes. Dersom medlemskapet i SPK opphører som følge av fratreden, har man ikke anledning til å søke nye lån etter tidspunktet for fratreden (se forøvrig www.spk.no).

3.1.5.3 Folketrygden og tjenestepensjon i SPK

Konsekvensene for den enkeltes forhold til folketrygden er avhengig av alder, hva vedkommende gjør etter fratreden osv. Spørsmål kan rettes til SPK (www.spk.no) og NAV (www.nav.no).

3.1.5.4 Forholdet til NAV og dagpenger

Sluttvederlaget medregnes i minsteinntekten for rett til dagpenger og dagpengegrunnlaget. Det kan ikke tilstås dagpenger for tidsrom som er dekket av sluttvederlaget. Krav om dagpenger skal rettes til NAV (Kontraktsvilkår på blankett Bl. 0526-5B Avgangskontrakt med sluttvederlag og vedlegg til kontrakt). 

3.2 Sluttvederlag - vilkår og konsekvenser

Sluttvederlag beregnes tilsvarende én månedslønn for hvert faktisk tjenesteår i staten, men ikke lavere beløp enn det som tilsvarer lønn i seks måneder. Det kan maksimalt gis sluttvederlag for inntil 24 måneders lønn.

Det er hvert faktisk tjenesteår som skal legges til grunn, også den tid hvor arbeidstakeren er i lønnet permisjon. Alle tjenesteår i staten skal medregnes og det er ikke krav om at tjenestetiden skal være sammenhengende.

3.2.1.1 Økonomiske vilkår

Sluttvederlaget kan betales ut som en engangssum, eller betales i månedlige rater dersom arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om det. Det skal foretas et sluttoppgjør på vanlig måte mht. feriepenger etc.

Med lønn forstås lønn etter HTAs fellesbestemmelser § 2 nr. 1 (A-tabellen eller årslønn og ev. pensjonsgivende tillegg gitt som kronetillegg ). Det er den lønnen som gjelder på tidspunktet for fratredelse, som gjelder uansett om sluttvederlaget tas ut som en engangssum eller som løpende ytelser. Sluttvederlaget skal beregnes ut fra den stilling og lønn vedkommende er ansatt i. Eventuell kortere eller lengre fungeringstid i høyere stilling, skal ikke medregnes i grunnlaget. Det er stillingsbrøken i arbeidsavtalen som skal legges til grunn. Det skal ikke tas hensyn til om stillingsbrøken midlertidig er redusert som følge av permisjon pga. sykdom eller omsorg. Det skal heller ikke skje en oppregulering av ytelsen pga. sentrale og lokale lønnsforhandlinger som skjer etter at arbeidstaker har fratrådt. Som beregningsgrunnlag for personell i permisjon benyttes lønnsgrunnlaget for arbeidstakers siste faste stilling i Forsvaret.

3.2.1.2 Konsekvenser

Innvigelse av sluttvederlag innebærer at den ansatte sier opp sin stilling og avslutter sitt arbeidsforhold i Forsvaret. Forsvaret løses dermed fra sitt arbeidsgiveransvar. Dette innebærer at vedkommende sier fra seg sin fortrinnsrett til ny stilling i staten. Medlemskapet i SPK opphører ved fratredelsen.

For å kunne ta ut avtalefestet pensjon (AFP) forutsettes det at arbeidstakeren er yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet, noe vedkommende ikke vil være dersom sluttvederlag utbetales. Arbeidstaker som har fylt 62 år og dermed har rett til AFP, vil likevel kunne gis sluttvederlag dersom vedkommende ønsker fortsatt yrkesaktivitet. I slike tilfeller vil virkningen av å velge sluttvederlag være at arbeidstakeren ikke lenger oppfyller vilkårene for å ta ut AFP.

Ved dødsfall utbetales sluttvederlaget til og med den måneden dødsfallet skjer (Fellesbestemmelsene § 9).

Se for øvrig kontraktsbestemmelsene i blanketten (Bl. 0526-5B Avgangskontrakt med sluttvederlag og vedlegg til kontrakt).

3.3 Overgangsordning

(Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten pkt. 11)

Ved nedbemanning kan Forsvaret i spesielle tilfeller dekke lønn i inntil ni måneder for overtallig arbeidstaker som blir ansatt i ny virksomhet i staten. Den nye virksomheten har ordinært arbeidsgiveransvar, og krever refusjon av lønnsutgiftene fra Forsvaret. Søknad sendes DIF og avgjøres i samråd med FPVS.

4 Ikrafttredelse

Bestemmelse om bruk av virkemidler ved omstilling i Forsvaret (2018-2020) trer i kraft 2018-06-22. Rettighetene personellet er gitt i denne avtalen er gjeldende fra 2018-06-22. Samtidig settes Avtale om bruk av virkemidler ved omorganisering i Forsvaret (2015-2017) ut av kraft.

Publisert 19. februar 2019 12:31.. Sist oppdatert 8. mai 2019 13:43.