tjeneste_1581_intopscetjeneste_1581_intopscehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17573/media/PubImages/PATLinkupEx_fotoStephenOlsen-9924.jpg

Internasjonale operasjoner

For deg som skal delta eller deltar innen Crisis Establishment (CE).

 Før utreise

 

 

tjeneste_1581_intopsceKlarering av medisinsk skikkethet<p>​Alle som skal utenlands må klareres medisinsk. Ring Utenlandsavdelingen sin helseseksjon på Sessvollmoen på <strong>63 92 51 50</strong> så snart du vet du skal ut å reise. Da lager vi en plan på hvor og når du må komme til medisinsk seleksjon.<br></p><p>Har du godkjent medisinsk klarering fra tidligere? Husk at dato skal være gyldig til og med 3 måneder etter planlagt hjemreise.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Her er dine plikter:<br></h2><ol><li>Fyll ut «<a href="https://skjemaer.forsvaret.no/cng/Skjemaer/egenerklaringHelseEtterINTOPS" target="_blank">egenerklæring helse</a>»-skjemaet minst 4 timer før du møter til medisinsk seleksjon.<br></li><li>Ta med dokumentasjon (hvis du har) fra fastlege/spesialist på helseplager eller kroniske tilstander som kan ha betydning for vurderingen.<br></li><li>Logg inn på <a href="https://minhelse.helsenorge.no/vaksiner" target="_blank">helsenorge.no/vaksiner</a> og ta med utskrift eller skjermbilde av dine registrerte vaksiner. Ta også med vaksinekort hvis du har.<br></li><li>Sjekk om du har godkjent tannstatus. Dette skal være i orden før utreise. Godkjent tannstatus har varighet på 2 år. Ta kontakt med nærmeste militære tannlegekontor for bestilling av time, eller ved spørsmål.<br></li></ol><p>Har du spørsmål om medisinsk klarering, eller er i tvil om hvilken dokumentasjon det kan være relevant å ta med? Ring oss gjerne på <strong>63 92 51 50</strong>!<br></p>tjeneste_1581_intopsce
tjeneste_1581_intopsceCE-kurs<p>​Skal du tjenestegjøre i en stilling i NATO kommando- og styrkestruktur som er deployerbar, så er det obligatorisk med Crisis establishment-kurs, eller CE-kurs. Kurset varer i 3 uker og gjennomføres på Terningmoen i Elverum.<br></p><p>Kurset inneholder blant annet følgende:</p><ul><li>Uttak av personlig bekledning og utrustning (PBU)<br></li><li>Medisinsk seleksjon<br></li><li>Våpentjeneste og skytetrening<br></li><li>Sanitet<br></li><li>Erfaringsbriefer<br></li><li>Fysisk test (årlig befalstest)<br></li><li>Conduct after capture (nivå B)<br></li><li>Familiesamling<br></li><li>Ulike praktiske og teoretiske leksjoner<br></li></ul><p>NB! Når du har gjennomført og fått godkjent kurset, varer det i 2 år.<br></p><p><strong>Påmelding</strong><br>Du får innkalling til kurset dersom det er obligatorisk for deg.</p><p><strong>Tjenestefri for å delta</strong><br>Du får tjenestefri fra hjemmeavdelingen for å delta på obligatoriske kurs.</p>tjeneste_1581_intopsce
tjeneste_1581_intopsceNATO-kurs<p>​Det går frem av NATO Post Description (utlysningsteksten) for stillingen hva som kreves av kompetanse.<br></p><p>MÅ HA krav til NATO-kurs tas før tiltredelse i stillingen.<br></p><p>BØR HA krav til NATO-kurs tas evtuelt etter tiltredelse i stillingen.<br></p><p>Forsvarets personell- og vernepliktssenter sender årlig kursbehov til NATO School i Oberammergau, Tyskland med tanke på hvilke stillinger som er planlagt lyst ut.<br></p><p>Når du er tatt ut til stilling og skal på NATO-kurs, sender du påmelding til Forsvarets personell- og vernepliktssenter. <br></p><p><strong>Påmelding</strong><br>Send påmeldingen via FIF-portalen</p><p><strong>Tjenestefri for å delta</strong><br>Du får tjenestefri fra hjemmeavdelingen for å delta på obligatoriske NATO-kurs.</p>tjeneste_1581_intopsce

 Underveis

 

 

tjeneste_1581_intopsceLønn og tillegg<p>​Lønnen under et utenlandsoppdrag består av grunnlønn samt misjonstillegg, utenlandstillegg og familietillegg.<br></p><p><strong>Grunnlønnen</strong> er lønnstrinnet i Statens lønnsregulativ, og avhenger av gradsnivå.<br></p><p><strong>Misjonstillegg</strong> er en kompensasjon for risiko, ulempe, beredskap og høy arbeidsbelastning. Satsen for dette finnes i gjeldende særavtale for internasjonale operasjoner. <br></p><p><strong>Utenlandstillegget</strong> dekker relevante merutgifter forbundet med tjenestegjøringen i utlandet.<br></p><p><strong>Familietillegget</strong> er et ekstra tillegg på 6750,– kr per måned til de som deltar i en operasjon i utlandet, og som har omsorg for barn under 18 år. Familietillegget skal dekke merkostnader forbundet med å ha barn i husstanden når partneren er ute i internasjonale operasjoner. Tillegget er det samme uavhengig av hvor mange barn det er i husstanden. Tillegget kan også gjelde for stebarn, ved felles adresse i minst ni måneder før tjenesten starter. Ved delt omsorgsansvar (50 prosent) er familietillegget 3375,– kr.<br></p><p>Andre spesielle tillegg finnes også. En fullstendig oversikt over lønn og vilkår får du før du tegner kontrakt.<br></p>tjeneste_1581_intopsce
tjeneste_1581_intopsceHjemreiser<p>​Hvor mange hjemreiser du får når du er ute i en operasjon i utlandet varierer. Detaljene om hjemreiser og andre goder får du når du tegner kontrakt.</p><p>Generelt gjelder følgende:<br></p><ul><li>Du får en gratis hjemreise per tredje måned.<br></li><li>Du får i forkant av oppdraget en reiseplan med antall hjemreiser.<br></li><li>Det kan dukke opp uforutsette forhold som gjør at planlagte hjemreiser må avlyses.<br></li><li>Du skal ha beskjed i forkant dersom du ikke kan regne med hjemreiser.<br></li><li>Fellesreiser i nærheten av operasjonsområdet kan i noen tilfeller erstatte hjemreiser.<br></li></ul>tjeneste_1581_intopsce
tjeneste_1581_intopsceSyk under tjeneste<p>​Blir du sykemeldt i løpet av din tjeneste i internasjonale operasjoner, blir du fulgt opp av Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). Helsekontoret tar seg av den medisinske oppfølgingen, bistår ved registrering i FIF og ivaretar den administrative oppfølgingen opp mot NAV og Statens pensjonskasse.<br></p><p>Blir du sykemeldt på leave, gjør følgende umiddelbart:</p><ol><li>Ring vakthavende offiser på telefon <strong>800 89 520</strong><br></li><li>Meld ifra at du er sykemeldt, og ikke kan returnere til AO<br></li></ol><p>Vakthavende offiser varsler operasjonsområdet og Helsekontoret ved FPVS at du er sykemeldt. De tar kontakt med deg for videre oppfølging og veiledning.<br></p><p>Dersom du mottar sykemelding i papirformat:<br>Send sykemeldingen, del C og D ferdig utfylt (pkt. 8 «Egenerklæring» på del D) og underskrevet til:</p><p>Forsvarets personell- og vernepliktssenter<br>Utland/Helsekontoret<br>Bygning 0020<br>2058 Sessvollmoen</p><p>Får du sykmeldingen digitalt, følger du veiledningen om sykemelding fra lege. Før du kan returnere til AO må du være friskmeldt av lege ved FPVS.<br></p>tjeneste_1581_intopsce
tjeneste_1581_intopsceSendt hjem fra tjeneste<p>​Tjenestegjør du i internasjonale operasjoner, kan du komme opp i situasjoner som medfører at du blir sendt hjem før ditt opprinnelige tidspunkt for redeployering.<br></p><p>Du kan bli hjemsendt dersom:</p><ul><li>Du av helsemessige, disiplinære eller av andre årsaker anses som uskikket eller uverdig for videre tjenestegjøring.<br></li><li>Det er sikkerhetsmessige hensyn som tilsier at du ikke lengre bør oppholde deg i misjonsområdet.<br></li></ul><p>Det er sjefen for den norske styrken som beslutter hjemsendelse.<br></p><p>Du blir møtt av personell fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) på Gardermoen. Der får du informasjon om videre saksgang, og om klagemuligheter.<br></p><p><strong>Kontaktpunkt i Forsvaret</strong><br>Det er FPVS som er ditt kontaktpunkt etter du kommer hjem.</p><p><strong>Klage</strong><br>Dersom du ønsker å klage på hjemsendelsen, er klagefristen 3 uker.<br></p><p>Klagen skal sendes til:<br>FPVS Utland<br>Postboks 800, Postmottak<br>2617 Lillehammer<br></p><p>Ved en klage blir informasjon fra møter og dialoger samlet inn og sendt til Hjemsendelsesnemnda. Hjemsendelsesnemnda sender svar på klagen direkte til deg.<br></p><p>FPVS har ingen beslutningsmyndighet i klagesaker. De er kun en videreformidler av informasjonen samt en instans som oppbevarer samtlige dokumenter i saken.<br></p>tjeneste_1581_intopsce

 Etter hjemkomst

 

 

tjeneste_1581_intopsceMellomlanding, etterlanding og avslutning<p> </p><h2 class="forsvaretElement-H2">​Mellomlanding</h2><p>Mellomlanding er en avslutning for avdelinger i forbindelse med redeployering. Mellomlandingen foregår fortrinnsvis i et tredje land, etterfulgt av en medaljeseremoni på Akershus festning. Pårørende blir invitert til medaljeseremonien. Programmet for en mellomlanding består av taktisk og teknisk debriefing, samtaler med psykolog samt sosial aklimatisering for deg som har vært i tjeneste.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Etterlanding</h2><p>Etterlanding er en avslutning for stabspersonell og observatører etter gjennomført internasjonal tjeneste. En etterlanding skal gjennomføres senest 3 måneder etter hjemkomst. En etterlanding gjennomføres en helg på et hotell i Norge, og du blir invitert med ledsager. På en etterlanding gjennomføres det taktisk og teknisk debrief samt samtaler med prest og psykolog, både for deg som har tjenestegjort og for ledsageren din. Det gjennomføres også en høytidig medaljeseremoni, etterfulgt av en sosial sammenkomst med en bedre middag.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Avslutning</h2><p>9–12 måneder etter gjennomført internasjonal tjeneste gjennomføres det en avslutningssamling for stabspersonell og observatører.<br></p>tjeneste_1581_intopsce
tjeneste_1581_intopsce​Kontakt med Forsvaret etter hjemkomst<p>Hvis du skal fortsette å tjenestegjøre i Forsvaret, er det normalt hjemmeavdelingen som er ditt primære kontaktpunkt for ytterligere informasjon.<br/><br/>For deg som avslutter din tjeneste i Forsvaret, er Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) i 12 måneder etter hjemkomst det primære kontaktpunkt.<br/></p> <p>Telefonnummer til FPVS: <strong>800 89 520</strong><br/><br/>FPVS vil likevel fortsatt være et viktig kontaktpunktet for både familien og den tjenestegjørende frem til ett år etter hjemkomst. Forsvarets proaktive oppfølging går over ett år. Ettårsprogrammet begynner med mellomlanding eller etterlanding, og avsluttes med en avslutningssamling ca. 1 år etter hjemkomst fra internasjonal tjeneste.<br/><br/>Vær klar over at du når som helst, livet ut, kan kontakte <a href="/tjeneste/veteraner/kontakt">Forsvarets åpne dør for veteranhenvendelser</a> hvis du ønsker ytterligere informasjon vedrørende ulike tilbud i Forsvaret og samfunnet.</p>tjeneste_1581_intopsce

 Relatert informasjon

 

 

tjeneste_1581_intopscetjeneste_215_skade/tjeneste/utenlandstjeneste/under/skade/media/PubImages/22032017_inm0196_.JPGKva om eg blir skada?Om du blir utsett for ein skade, er det nokre ting som er viktige å tenkje på.tjeneste_1581_intopscehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6529
tjeneste_1581_intopscetjeneste_31_nardukommerhjem/tjeneste/utenlandstjeneste/etter/media/PubImages/20120608th_%202620.jpgNår du kommer hjemVeien hjem fra en internasjonal operasjon består av mellomlanding eller etterlanding før de tjeneste- gjørende er helt hjemme.tjeneste_1581_intopscehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6530
tjeneste_1581_intopscetjeneste_26_post/tjeneste/utenlandstjeneste/under/post/media/PubImages/tkL7C4707.jpgPost til dei uteMange av dei som er ute i internasjonal teneste, synest det er hyggeleg å få brev eller pakker heimefrå. tjeneste_1581_intopscehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6525
tjeneste_1581_intopscetjeneste_211_familier/familie/media/PubImages/20121130_PTM_166%20copy.jpgFamiliestøtteForsvaret gir også støtte til de ansattes familie og pårørende.tjeneste_1581_intopscehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6524
tjeneste_1581_intopscetjeneste_28_forsikring/tjeneste/utenlandstjeneste/under/forsikring/media/PubImages/irak.jpegForsikringPersonell som gjer teneste i internasjonale operasjonar er omfatta av ein eigen erstatningsordning.tjeneste_1581_intopscehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6526
tjeneste_1581_intopscetjeneste_210_informasjon/tjeneste/veteraner/informasjon/media/PubImages/tkfnanR6633.jpgTilbud til veteranerDet finnes en rekke tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjenesten.tjeneste_1581_intopscehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6546

Publisert 24. september 2018 15:35.. Sist oppdatert 27. november 2019 12:41.