FamilienettverkFamilienettverkhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20130515th_ 1592-nettverk.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=879Eit nettverk rundt familien heime kan ved lange tenesteperiodar utanlands vere avgjerande.​​​​​​​​​​​

Familienettverk

Eit nettverk rundt familien heime kan ved lange tenesteperiodar utanlands vere avgjerande.​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​Arbeidstakaren er avhengig av at heile familien meistrar situasjonen for å gjere ein god jobb. Eit nettverk rundt familien heime kan vere avgjerande ved lange tenesteperiodar utanlands. 

​Når ein flyttar mykje rundt, kan det vere vanskeleg å skaffe seg og halde på eit nettverk. Derfor har frivillige oppretta fleire nettverk knytte til fleire av Forsvarets tenestestadar. Slik kan ein finne og prate med nokon som er i same situasjon som ein sjølv.

 Liste over familienettverk

 

 

Bardufoss – JenteligaenBardufoss – Jenteligaen<p></p>Jenteligaen er en uforpliktende nettverksforening for alle damer som er tilknyttet forsvaret i Bardufoss, enten som ansatt, eller som medflytter.<br><br>Vårt mål er å skape størst mulig trivsel for alle frøkner og fruer, ansatte og medflyttere, her i Bardufoss. Det er også gode muligheter for å være med å utvikle jenteligaen fremover.<br><br>Kontakt oss gjerne på facebook, eller på e-post: <a href="mailto:jenteligaen@gmail.com">jentelig​aen@gmail.com</a><br><br>
Elverum og Rena – HjemmebataljonenElverum og Rena – Hjemmebataljonen<p>Nettverket er ein sosial arena der ektefellar, samboarar, kjærastar og partnarar av dei som jobbar i Østerdal garnison vil få høvet til å møte andre i same situasjon og etablere eit sosialt nettverk for heile familien. Nettverket jobbar tett opp mot familiekoordinatorane i Østerdal garnison.</p><p>Nettverket har ein aktiv mailingliste der det jamleg blir sendt ut relevant informasjon om ting som skjer på tenestestaden, både aktivitetar nettverket arrangerer sjølv og som blir arrangert av andre. </p><p>Kontakt oss gjerne på e-post: <a href="mailto:hjemmebataljonen@gmail.com">hjemmebataljonen@gmail.com</a>.</p><h2>Familierommet<span><span class="image-with-caption"><img src="/bildearkiv/PubImages/familierom%20-%20rena.jpg" class="image" alt="" style="width:475px;" /><span class="caption">Familierommet</span></span></span></h2><p>Familierommet er ein møtestad for Forsvaret sitt tilsette og familiane deira. Lokalet er moderne og heimekoselig innreia. I den eine enden er det lekekrok for borna, i den andre ei stove med bokhyller og TV med Playstation og DVD. I gongen har velferda òg fleire PC’er med breiband som du kan bruke. Familierommet er laga med tanke på medflyttarar, så vel som tilsette og soldatar. Dette skal vere eit stad ein kan kome for ein uformell prat med familiekontakten over ein kaffikopp eller eit alternativ til vanleg kafé ein laurdag etter ein tur i symjehallen.</p>
Mågerø – MågeneMågerø – Mågene<p>Mågene er ein nettverksgruppe for alle kvinner med tilhørighet til stasjonen til Luftforsvaret på Mågerø. Det vil seie kvinnelege tilsette, ektefellar, samboarar, partnarar og pensjonistar. Mågene ynskjer å ivareta sosial tilhørighet og skape eit nettverk som fremjar trivsel. <br><br>Vi arrangerer blir feltturar til konsertar, teaterarrangement og andre kulturopplevingar, og sosiale treff på stasjonen. Mågene har dei siste åra vore ansvarleg for den populære sjørøvarfesten på Mågerø. Dette er ein velkomstfest for nye, som både store og små set pris på. <br><br>Kontakt oss gjerne på e-post: <a href="mailto:akrone@mil.no">akrone@mil.no</a>.</p>
Nettverk for kvinnelig befalNettverk for kvinnelig befal<p>Nettverk for kvinnelig befal er eit formalisert kontaktnett for kvinneleg befal og kvinnelege elevar ved skulane til Forsvaret. Nettverket arrangerer ulike seminar og aktivitetar retta mot ulike målgrupper i Forsvaret. <br><br><span><span>Nettverk for kvinnelig befal</span></span> ynskjer å bidra til at kvinneleg befal og elevar knyter nærare kontakt med kvarandre, utvekslar røynsler og støtter kvarandre. <br><br>Alt kvinneleg befal i Forsvaret og alle kvinnelege elevar er automatisk medlemmar av nettverket. Dette er ikkje eit medlemskap i tradisjonell forstand, men heller eit høve til å ta del i aktivitetane til nettverket. Nettverket får årleg tildelt driftsutgifter frå Forsvarssjefen. <br><br>Eit nettverk er først og fremst det medlemmane gjer det til, og styret skal i første rekkja vere eit reiskap for medlemmane. Aktivitetsnivået vil difor vere avhengig av innsats frå den einskilde.</p>
Oslo – Prinsesse Joséphines GardinerOslo – Prinsesse Joséphines Gardiner<p>Nettverket var opphavleg berre knytte til HM Kongens Garde, men inkluderte fort Krigsskolen, Akershus festning og andre forsvarstilsette, og deira samboarar/ektefellar på Austlandsområdet då behovet melde seg. </p><p>Prinsesse Joséphines Gardiner ynskje å fremstå som ein fristad der alle kvinnene knytte til desse tenestestadene kan «lade batteria» og treffe jenter i same situasjon. Ynskt er at alle som vil kome på treff og arrangement skal føle seg hjerteleg velkommen og unne delta utan ei kjensle av møte- eller meldeplikt. <br><br>Garden er kjent for det høge aktivitetsnivået sitt, noko som medfører at dei tilsette er mykje borte frå heimen. Plasseringa til avdelinga midt i ein storby gjer òg at medflyttarar kan oppleve det som vanskeleg å kome inn i lokalmiljøet. Difor var det på høg tid at det òg her vart danna eit kvinnenettverk. <br><br>Nettverket har teke namnet Prinsesse Joséphines Gardiner, etter Prinsesse Joséphine av Leuchtenberg, som i 1823 gifta seg med den seinare Kongen Oscar 1, grunnleggjaren av HM Garden til Kongen (1856). <br><br>Kontakt oss gjerne på e-post: <a href="mailto:prinsessejosephine@hotmail.com">prinsessejosephine@hotmail.com</a></p>
Porsanger – PolarjentenePorsanger – Polarjentene<p>Polarjentene er ein samskipnad for alle kvinner knytt til garnisonen i Porsanger.</p><p>Det er ingen løyndom at Hæren har rykte som eit maskulint miljø. På ein liten plass slik som Porsangmoen merkar ein dette ekstra godt. Som ein motvekt til dette finst Polarjentene. <br><br>Polarjentene er ein samskipnad for alle kvinner knytt til garnisonen i Porsanger, anten som kone, samboar, befal eller medflyttar, Samskipnaden blir drive av eit styre som er sett saman av "befalsfruer". <br><br>Ved flytting til eit nytt stad er det ikkje alltid like lett å skaffe seg eit nettverk og treffe andre i same situasjon viss ein ikkje er kjent frå før. Polarjentene er nettopp ein gjeng med jenter som alle er i same situasjon, og som treffest med jamne mellomrom for å finne på ting. <br><br>Kontakt oss gjerne på e-post: <a href="mailto:e-jalbertsen@mil.no">e-jalbertsen@mil.no</a>.</p>
Setermoen – SeterjenteneSetermoen – Seterjentene<div><p>På eit lite stad som Setermoen kor Forsvaret tek stor plass i kvardagen, kan det vere godt å kople av med jentene av og til. Seterjentene prøver å samle jenter til ulike arrangement og sosialt samvær av ulik art. </p></div> <span class="page-content__line"></span> <div><div style="display:inline;"><p> Seterjentene er ein nettverksforening for alle jenter på Setermoen i tilknyting til Forsvaret. Anten du er tilsett i Forsvaret eller vart med på lasset som medflyttar, kan samlingane til Seterjentene vere eit hyggeleg avbrekk i kvardagen. Det er ingen innmelding eller kontingent, du er automatisk medlem om du har tilknyting til Forsvaret på Setermoen.<br></p><h2>Bidreg til trivsel</h2><p> Seterjentene prøver å bidra til trivsel og integrasjon av medlemmane gjennom ulike tiltak og arrangement. Tidlegare arrangement har vore blant anna velkomstfest, Harstad-turar med revy, middag og hotellopphald, julebord, vinkvelder, familietur til PolarZoo, møte med flyktningkvinner i kommunen, bruktmarknad, juletrefest for familien og sommarfest. Seterjentene har òg drive informasjonsarbeid og fremja forsvarsfamilianes sak for Forsvaret og Bardu kommune. <br><br>Kontakt oss gjerne på e-post: <a href="mailto:seterjente@hotmail.com">seterjente@hotmail.com</a>.</p></div></div>
Skjold – FrilleriketSkjold – Frilleriket<div><p>Frilleriket er ein aktiv gjeng med jenter som blir samla med jamne mellomrom til sosialt samvær. </p></div> <span class="page-content__line"></span> <div><p> Frilleriket er eit nettverk som er ope for alle jenter med tilknyting til Forsvaret på Skjold. Det er ein kjensgjerning at samfunn som blir bygd opp rundt aktivitetane til Forsvaret ofte blir veldig mannsdominerte. Difor er det godt å finne likesinna jenter og kople av saman med innimellom. <br><br>Frillene er alle i same situasjon, og veit korleis det er å flytte med forsvarsfamilien til stadig nye stader. <br><br>Kontakt oss gjerne på telefon: 970 48 867.</p></div>
Sør-Varanger – VargtussanSør-Varanger – Vargtussan<p> Vargtussan er garnison Sør-Varangers nettverk for medflyttarar og kvinneleg befal som ynskjer eit alternativ til alt det inneber å bu på eit stad med sterk tilknyting til Forsvaret. </p> <span class="page-content__line"></span> <div><p> Vargtussan kjem saman den siste torsdagen kvar månad i «Tussestua», eller til dømes til bålkveld ved fjorden, eller i klatreveggen. Hovudmålet er at jentegjengen samlast og finn på noko hyggeleg saman. Vi har òg fått avsett eigne treningstider for Vargtussene i garnisonen sin treningsfasilitetar tre gonger i veka. <br><br>Kontakt oss gjerne på telefon: 454 04 305.</p></div>

Publisert 21. januar 2014 20:40.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:52.