Ines historieInes historiehttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=125https://youtu.be/IGQNoAf7hDQDa Ines pappa tjenestegjorde i Afghanistan fikk hun problemer med å takle hverdagen hjemme. Barna hjemme kan oppleve tjenesten forskjellig, men her får du høre Ines fortelling.

Barns reaksjoner

Denne informasjonen retter seg til førskolelærere, lærere og andre voksne som treffer barn og ungdom som har foreldre som skal reise ut i internasjonale operasjoner for Norge.

​​​​​​5 viktige punkter læreren bør være oppmerksom på der en av foreldrene deltar i utenlandsoppdrag


  • For alle barn er separasjon fra en trygg tilknytningsperson over lengre tid en stor påkjenning. Enkelte barn kan vise sterke reaksjoner mens andre viser tilsynelatende ingen eller svært få. Alle typer reaksjoner er normale og ofte forbigående. De må sees i sammenheng med den situasjonen barnet befinner seg i.
  • Sinne, tristhet, engstelse og utfordrende atferd er alle vanlige reaksjoner. Enkelte barn kan også «regrediere», fremstå yngre enn biologisk alder skulle tilsi. Det barnet først og fremst trenger er trygge og regulerende voksenpersoner.  Prøv å tilpass skolehverdagen etter barnets kapasitet i dag, ikke hans eller hennes tidligere funksjon.
  • ​Mange barn vil ikke snakke om det vanskelige. Du som voksen kan vise at det ikke er farlig  ved å nevne det og invitere til samtale, men ikke tving barnet. Etabler trygge og forutsigbare rammer som inkluderer positive aktiviteter som roer og regulerer barnet.
  • Følg aktivt med. Hvis eventuelle vansker skulle øke på bør tiltak iverksettes. Det å straffe atferd eller ta i bruk strenge atferdsregulerende tiltak kan ofte få motsatt effekt. Ikke tenk behandling, men rett fokus mot hva som kan roe barnet. Tilrettelegging gjennom blant annet fysisk aktivitet sammen med trygge andre kan være positivt.
  • Fravær av en forelder kan medføre praktiske utfordringer i hjemmet. Tilbud om leksehjelp eller andre liknende tiltak kan være hensiktsmessig. Informasjon til klassen, øvrige lærere og medelevers foreldre kan være viktig. Det at medelever og deres foreldre inviterer inn til sosiale aktiviteter og avhjelper gjennom for eksempel kjøring til fritidsaktiviteter kan være nyttig.
Se også denne folderen med tips til lærere.​

Kompetanseheving

RVTS (Regionalt senter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) er en kompetansestruktur som styrker eksisterende fagkompetanse gjennom undervisning, veiledning og nettverksarbeid på tvers av etater og forvaltningsnivåer. Det er 5 sentre og disse er lokalisert i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø.
 
RVTS har fått i oppgave å bistå kommuner (og andre relevante aktører) med kompetanseoppbygging. Dette omfatter også utfordringer/problemstillinger som omfatter barn og ungdoms situasjon. Undervisningen tilrettelegges og utformes i dialog med kommuner og andre som bestiller tiltak. Er dette av interesse kan du/dere kontakte deres RVTS.
 
Kontaktinformasjon:
RVTS Sør
Telefon: 926 94 100
E-post: rvts.sor@bufetat.no

RVTS Øst
Telefon: 22 58 60 00
E-post: post@rvtsost.no

RVTS Vest
Telefon: 55 97 66 95
E-post: rvts@helse-bergen.no

RVTS Midt
Telefon: 72 82 20 05
E-post: rvts@stolav.no

RVTS Nord
Telefon: 77 75 43 80
E-post rvts@unn.no
 
Nasjonal koordinator for RVTS-ene er Belinda Ekornås ved RVTS Øst. Hun kan kontaktes på: belinda.ekornaas@rvtsost.no.
Publisert 21. januar 2014 20:29.. Sist oppdatert 23. august 2018 14:01.