tjeneste_213_okonomiunderovingartjeneste_213_okonomiunderovingarhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19332ØkonomiUnder repetisjonsteneste, øvingar, kurs og ekstraordinær teneste får du økonomisk tillegg eller godtgjersle etter grad. Du kan òg søke om økonomisk støtte./media/PubImages/20181103SA_10-okonomi-illustrasjon.jpg

× KORONAVIRUS-SITUASJONEN
Er du innkalt til ekstraordinær teneste (§ 17) for krisehandtering som følgje av korona­situasjonen, har du rett til utbetaling av:
  • Tenestetillegg for meinige eller godtgjering for befal/offiserar
  • Tillegg for ekstraordinær teneste
  • Kompensasjonstillegg for meinige
  • Reiseutgifter og eventuelt reisedagar

 Godtgjersler og tillegg

 

 

Tillegg for soldatar (meinige)Tillegg for soldatar (meinige)<p> <span class="gradsmerke">OR 1</span> ​Meinig/flysoldat tenestetillegg per dag: <strong>185,50 kr</strong><br></p><p> <span class="gradsmerke">OR 1+</span> Ledande meinig / vingsoldat får i tillegg per dag: <strong>25,50 kr</strong></p><p class="lonnsslipp">Tenestetillegg kjem under «Art» som <span>7700 HV/REP Tjenestetillegg</span> og <span>7723 Led menig/vingsold</span> på godtgjeringsslippen din.<br></p> <section> <h2 class="forsvaretElement-H2">Tillegg om du ikkje får lønn<br></h2> <p>Du kan få eit skattepliktig tillegg på <strong>521,– kr</strong> per dag om du kan dokumentere at du ikkje tek imot lønn frå arbeidsgivar, eiget føretak/firma eller eit offentleg kontor under øvinga. Det utbetalast òg for reisedagar til og frå tenesta. Tillegget blir òg gjeve til dei som tek imot arbeidsløysetrygd før dei møter til teneste. Er du i arbeid, bruk dette skjemaet:</p> <p> <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/orientering-til-arbeidsgiver.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Orientering til arbeidsgiver, bokmål</a> (pdf)<br></p> </section> <p class="lonnsslipp">Tillegget kjem under «Art» som <span>7727 HV/REP Kompensasjonstill</span> på godtgjeringsslippen din.</p> <section> <h2 class="forsvaretElement-H2">Barnetillegg<br></h2> <p> <strong>188,90 kr</strong> per dag for det første barnet, deretter <strong>77,80 kr</strong> per dag for kvart barn om du har fleire. Tillegget er skattefritt.<br> </p> </section> <p class="lonnsslipp">Tillegget kjem under «Art» som <span>7709 HV Barnetill 1 barn/særk</span> for første barn og <span>7710 HV Barnetillegg Øvr barn</span> for fleire barn.</p> <section> <h2 class="forsvaretElement-H2">Ektefelletillegg<br></h2> <p> <strong>166,70 kr</strong> per dag for deg som er gift eller sambuar m/felles barn. Tillegget er skattefritt.<br> </p> </section> <p class="lonnsslipp">Tillegget kjem under «Art» som <span>7708 HV Ektefelletillegg</span> på godtgjeringsslippen din.</p>
Godtgjersle for spesialistarGodtgjersle for spesialistar<p>Sats per dag:<br></p><p> <span class="gradsmerke">OR 2</span> Visekorporal, visespesialist, visekonstabel: <strong>1212,– kr</strong></p><p> <span class="gradsmerke">OR 3</span> Visekorporal 1. klasse, spesialist, ledende visekonstabel: <strong>1243,– kr</strong></p><p> <span class="gradsmerke">OR 4</span> Korporal*, ledende spesialist, konstabel: <strong>1290,– kr</strong></p><p> <span class="gradsmerke">OR 4+</span> Korporal 1. klasse, seniorspesialist, ledende konstabel: <strong>1380,– kr</strong><br></p> <section> <p>​*MERK! <span class="gradsmerke">OR 4</span> må ikkje forvekslast med korporal etter gammal ordning, der meinig personell kunne få mellombels (midlertidig) grad som korporal. Dei får no sats som <span class="gradsmerke">OR 1+</span>.<br></p> </section> <p class="lonnsslipp">Desse satsane kjem under «Art» som <span>1005 Repøv. og HV-tjeneste</span> på godtgjeringsslippen din. Er du tilsett i Forsvaret står satsen som <span>1014 Tilleggslønn HV REP</span>.<br></p>
Godtgjersle for spesialistbefalGodtgjersle for spesialistbefal<p>​Sats per dag:</p><p> <span class="gradsmerke">OR 5</span> Sersjant, kvartermester: <strong>1319,– kr</strong><br>*Tillegg 200,– kr<br></p><p> <span class="gradsmerke">OR 5+</span> Sersjant 1. klasse, vingsersjant, senior kvartermester: <strong>1333,– kr</strong><br>*Tillegg 200,–<br></p><p> <span class="gradsmerke">OR 6</span> Oversersjant, skvadronmester: <strong>1380,– kr</strong><br>*Tillegg 300,– kr<br></p><p> <span class="gradsmerke">OR 7</span> Stabssersjant, flotiljemester: <strong>1448,– kr</strong><br>*Tillegg 400,– kr<br></p><p> <span class="gradsmerke">OR 8</span> Kommandersersjant, orlogsmester: <strong>1755,– kr</strong><br>*Tillegg 500,– kr<br></p><p> <span class="gradsmerke">OR 9</span> Sersjantmajor, flaggmester: <strong>1877,– kr</strong><br>*Tillegg 600,– kr<br></p> <section> <p>*Tillegg er kun for deg som ikkje er tilsett i staten. Utbetalast kun på øving og årleg trening, IKKJE for administrative dagar, møte, kurs eller ekstraordinær teneste (<a href="https://lovdata.no/lov/2016-08-12-77/%C2%A717">§ 17</a>).</p></section> <p class="lonnsslipp">Desse satsane kjem under «Art» som <span>1005 Repøv. og HV-tjeneste</span> på godtgjeringsslippen din. Er du tilsett i Forsvaret står satsen som <span>1014 Tilleggslønn HV REP</span>. Eventuelt tillegg kjem som <span>3105 Omforent till. HV/REP-øv</span>.</p>
Godtgjersle for offiserarGodtgjersle for offiserar<p>​Sats per dag:<br></p><p> <span class="gradsmerke">OF 1</span> Fenrik: <strong>1333,– kr</strong><br>*Tillegg 200,– kr</p><p> <span class="gradsmerke">OF 1+</span> Løytnant: <strong>1380,– kr</strong><br>*Tillegg 300,– kr</p><p> <span class="gradsmerke">OF 2</span> Kaptein, kapteinløytnant: <strong>1448,– kr</strong><br>*Tillegg 400,– kr</p><p> <span class="gradsmerke">OF 3</span> Major, orlogskaptein: <strong>1755,– kr</strong><br>*Tillegg 500,– kr</p><p> <span class="gradsmerke">OF 4</span> Oberstløytnant, kommandørkaptein: <strong>1877,– kr</strong><br>*Tillegg 600,– kr</p> <section> <p>*Tillegg er kun for deg som ikkje er tilsett i staten. Utbetalast kun på øving og årleg trening, IKKJE for administrative dagar, møte, kurs eller ekstraordinær teneste (<a href="https://lovdata.no/lov/2016-08-12-77/%C2%A717">§ 17</a>).</p></section> <p class="lonnsslipp">Desse satsane kjem under «Art» som <span>1005 Repøv. og HV-tjeneste</span> på godtgjeringsslippen din. Er du tilsett i Forsvaret, områdesjef eller troppssjef i innsatsstyrkane i Heimevernet, står satsen som <span>1014 Tilleggslønn HV REP</span>. Eventuelt tillegg kjem som <span>3105 Omforent till. HV/REP-øv</span>.</p> <br>
Ekstraordinær teneste og kursEkstraordinær teneste og kurs<section> <h2 class="forsvaretElement-H2">Ekstraordinær teneste (§ 17)</h2> <p>SATS: <strong>1384,– kr</strong> per dag</p> <p>OMHANDLAR: Ekstraordinær teneste etter <a href="https://lovdata.no/NL/lov/2016-08-12-77/%C2%A717" target="_blank">forsvarsloven § 17</a> som skarpe operasjonar, leiteaksjonar m.m. Satsen er lik for alt personell. Kjem i tillegg til tenestetillegg og godtgjersler.</p> <p>VILKÅR: Følgande tillegg forsvinn når du får tillegg for ekstraordinær teneste: innsatsstyrketillegg og tillegg for spesialistbefal/offiserar som ikkje er tilsette i staten. Tillegget er skattepliktig.</p> </section> <p class="lonnsslipp">Tillegget kjem under «Art» som <span>7702 HV Ekstraordinær tjeneste</span> på godtgjeringsslippen din.</p> <section> <h2 class="forsvaretElement-H2">Godtgjersle ved kurs i Heimevernet<br></h2> <p>SATS: <strong>1360,50 kr</strong> per dag<br></p> <p>OMHANDLAR: Gjeld alle som deltek på kurs i Heimevernet, uavhengig av grad.<br></p> <p>VILKÅR: Godtgjersla er skattepliktig og utbetalast utan andre tillegg eller godtgjersler.<br></p> </section> <p class="lonnsslipp">Tillegget kjem under «Art» som <span>7734 HV Utdanning Nivådann</span> på godtgjeringsslippen din.<br></p>
Tillegg for Heimevernets innsatsstyrkarTillegg for Heimevernets innsatsstyrkar<section> <h2 class="forsvaretElement-H2">Signeringsbonus</h2> <p>SATS: <strong>5000,– kr</strong> totalt</p> <p>OMHANDLAR: For å signere avtale med innsatsstyrke.</p> <p>VILKÅR: Signeringsbonus utbetalast 6 månadar etter at kontrakten er inngått, eller etter første trening. Bonusen er skattepliktig.</p> </section> <p class="lonnsslipp">Bonusen kjem under «Art» som <span>3121 Startbonus HV innsatsst</span> på godtgjeringsslippen din.</p> <section> <h2 class="forsvaretElement-H2">Sluttbonus</h2> <p>SATS: <strong>30 000,– kr</strong> totalt</p> <p>OMHANDLAR: Avtaleperiode med innsatsstyrke på 3 år.</p> <p>VILKÅR: Du må ha teke del i over 75 % av øvingsdøgna i løpet av avtaleperioden. Bonusen er skattepliktig.</p> </section> <p class="lonnsslipp">Sluttbonusen kjem under «Art» som <span>3122 Sluttbonus HV innsatsst</span> på godtgjeringsslippen din.</p> <section> <h2 class="forsvaretElement-H2">Innsatsstyrketillegg</h2> <p>SATS: <strong>1002,– kr</strong> per dag</p> <p>OMHANDLAR: Gjeld berre personell med kontrakt i innsatsstyrkane. Kjem som tillegg frå og med dag 7 for meinige som <span class="gradsmerke">OR 1</span> og <span class="gradsmerke">OR 1+</span> og frå og med dag 10 for spesialistar/befal/offiserar.</p> <p>VILKÅR: Utbetalast for maksimalt 30 dagar per år. Du får ikkje innsatsstyrketillegg på nivåhevande kurs eller under ekstraordinær teneste (<a href="https://lovdata.no/lov/2016-08-12-77/%C2%A717">§ 17</a>). Tillegget er skattepliktig.<br></p> </section> <p class="lonnsslipp">Tillegget kjem under «Art» som <span>7705 HV innsatsstyrke/menige</span> for meinige og <span>3120 HV innsatsstyrke/befal</span> for dei andre.</p>
Ettersend dokumentasjonEttersend dokumentasjon<p>​Om du må ettersende dokumentasjon angåande godtgjersle og tillegg, treng vi saman med dokumentasjonen informasjon om:<br></p><p>- Fødselsnummer (11 siffer) og fullt navn<br>- Kontaktinformasjon<br>- Avdeling (samt heimevernsdistrikt og -område du høyrer til)<br>- Frammøtedato for øvinga<br></p><p><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/hv-ettersende%20dokumentasjon.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Alternativt kan du bruke dette vedlegget</a> (pdf)<br></p><p><strong>Ettersend dokumentasjon til:</strong><br></p><p>Forsvarets personell- og vernepliktssenter<br>Postboks 60<br>9481 Harstad<br></p>

 Etterbetaling av feriepengar

 

 

tjeneste_213_okonomiunderovingarEtterbetaling av feriepengar til personell i HVs innsatsstyrkar<p>Forsvaret utbetalar feriepengar og forseinkingsrente til soldatar som har tenestegjort i HVs innsatsstyrkar i perioden 2016–2019. Feriepengane er 10,2 % av innsatstillegget og godtgjersle i høve til grad.</p> <p>Det er reikna forseinkingsrente frå 12. juni året feriepengane skulle ha vore utbetalt og fram til faktisk utbetalingsdato. Feriepengar er skattepliktig inntekt.</p> <p>Godtgjersler som ikkje inngår i berekninga i høve til ferielova:</p> <ul> <li>Tenestetillegg til personell med meinig grad (og tidlegare grad som korporal</li> <li>Forsørger- og bostønad</li> <li>Utbetalt signerings- og sluttbonus</li> <li>Godtgjersle utbetalt for dagar med tenesteplikt (6 dagar per år for meinige/leiande meinige og 9 dagar per år for spesialist/befal/offiser)</li> </ul> <p>Personell i innsatsstyrken som er omfatta av dette, har fått tilsendt eit skriv frå Forsvaret. Ytterlegare informasjon frå Heimevernet i saka finn du <a href="/hv/har-rett-til-feriepenger">på denne sida</a>.</p> <p>Dersom du ikkje har fått skrivet, men har tenestegjort i HVs innsatsstyrkar utover tenesteplikta i perioden 2016–2019, ta kontakt på e-post <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a>.</p> <p> <strong>Eksempel</strong><br/> Sjå eit <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/2020-05-eksempel-innsatsstyrke-feriepenger.pdf" target="_blank">eksempel på beregning av feriepengar med rente</a> (pdf). </p>tjeneste_213_okonomiunderovingar

Søk økonomisk støtte

Du kan søke om støtte om du kjem i ein urimeleg økonomisk situasjon på grunn av tenesta. Du kan òg søke om ekstrautgifter til barnepass og andre forhold. Søknadsfrist er seinast 3 månader etter avslutta teneste.

Søk her

Du kan få økomisk støtte om inntekta i husstanden i tenesteperioden er mindre enn dei faste bu- og levekostnader i same tidsrom. Minimumsbeløpet er på netto 450,– kr per dag. Det er inga øvre grense for bidraget.

Krav til dokumentasjon er opplyst i søknadsskjema.

Du kan søke om økonomisk støtte dersom tenesta påfører din husstand ekstrautgifter til barnepass. I søknaden må du forklare, og dokumentere der det er mogleg, kva slags ekstrautgifter du får.

Alternativ 1: Du leiger ei barnevakt. Lønn til barnevakt kan bli dekt med 150,– kr per time eller 1800,– kr per døgn. Døgnsats blir normalt berre gitt når barnevakta aleine har ansvaret for barn i 11 timar eller meir per døgn.

Alternativ 2: Din ektefelle/sambuar kan ta permisjon utan lønn frå jobb for å passe barna. Du kan etter søknad få dekt heile eller delar av inntektstapet.

I tillegg kan du søke om støtte til reiseutgifter du eller barnepassar har i forbindelse med pass av barn under tenesta. Her dekkast normalt ein tur-retur.

FOR DEG SOM IKKJE HAR VIKAR (nedlagt drift)
Du som eig og driv eiga bedrift, aksjeselskap, andelslag eller tilsvarande kan søke om støtte. Støtta vurderast etter bedrifta sin økonomi. Du må ha hovudinntekt frå bedrifta. Bedrifta kan ikkje ha fleire enn 5 årsverk.

For deg som vel å stille bedrifta i ro, kan det gis støtte til faste, laupande kostnader medan du er i Forsvarets teneste. Støtta delast på antall årsverk i bedrifta. Maksimalbeløpet er 2000,– kr per dag. Minimumsbeløpet er 500,– kr per dag. Krav til dokumentasjon er opplyst i søknadsskjema.

FOR DEG SOM LEIGER VIKAR
Gjeld deg som eig og driv eiga bedrift, aksjeselskap, andelslag eller tilsvarande. Støtte til leige av vikar er behovsprøvd i forhold til bedrifta sitt overskot. Det betyr at bedrifta sitt overskot skal dekke delar av lønskostnadane. Maksimalbeløpet er 2000,– kr per dag. Minimumsbeløpet er 500,– kr per dag.

Du må ha hovudinntekt frå bedrifta. Bedrifta kan ikkje ha fleire enn 5 årsverk. Krav til dokumentasjon er opplyst i søknadsskjema.

FORENKLA SØKNAD
Du kan få minimumsbeløpet på 500,– kr per dag. Dokumentasjon ikkje nødvendig, men du må bekrefte om du mottar lønn frå annan arbeidsgivar (og ev. kor mykje lønn).

Når kjem pengane på konto?

  • Utbetaling i Forsvaret skjer den 12. i kvar månad

  • Refusjonar på reise utbetalast oftare enn ein gong i månaden

  • Føresetnaden er at det formelle er i orden, tidsfristar overheldt og saksbehandling avslutta

  • Melding med detaljar om utbetalinga får du i Altinn

Reiserekning

Om du har gjennomført ein aktivitet i Heimevernet eller i styrkestrukturen må du fylle ut reiserekning.

Registrer både reisa til aktiviteten og heim igjen. Om du har utgifter som krev dokumentasjon, må dei lastast opp som PDF.

Attestasjon er berre for dei som skal saksbehandle reiserekningar (attestasjonsansvarleg).

Fredsregulativet del I

«​Fredsregulativet del I» er bestemmingar om godtgjersler ved teneste og utdanning i Forsvaret for personell som ikkje er tilsette i Forsvaret.

Fredsregulativet
Illustrasjonsfoto