tjeneste_1602_veterankonferansen20tjeneste_1602_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21147Nasjonal veterankonferanseDen nasjonale veterankonferansen arrangeres årlig for å styrke veteransamarbeidet i Norge./media/PubImages/ml2019-7424.jpg

NASJONAL VETE​RANKONFERANSE 2019

Kristiansand, 5.–6. november​.


Den nasjonale veterankonferansen 2019 ble arrangert i Kristiansand. Dette er en fagkonferanse som samler de som jobber med oppfølging og anerkjennelse av veteraner fra internasjonale operasjoner.

Veteranene har erfaring fra krevende og komplekse situasjoner, oppgaveløsing under tidspress og ​møte med vanskelige verdispørsmål. Alt dette er verdifull kompetanse både for Forsvaret, men også for samfunnet. På konferansen får deltakerne innsikt i hvordan det sivile Norge, og spesielt kommunene, kan bidra til økt anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner.

Lenger ned på siden kan du se video av årets foredrag – og talkshowet Debrif, som ble sendt på stream i pausen.


Publisert 7. januar 2019 14:25.. Sist oppdatert 6. januar 2020 13:31.

Foredragsholdere

På den nasjonale veterankonferansen møter du en rekke foredragsholdere med mange forskjellige vinklinger på veteransaken. Her kan du se video av årets foredrag.


Ansvaret ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Hvordan kjenner du på ansvaret når du sender ut soldater?

Som stortingsrepresentant har Frank Bakke-Jensen selv vært med på å sende ut soldater til internasjonale operasjoner. Nå sitter han som forsvarsminister, med det samme ansvaret. Hvordan kjenner han som folkevalgt og nå statsråd på dette ansvaret?

Les mer

Veteranoppfølging i et helseperspektiv

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke

Hvordan ser helse- og omsorgsdepartementet på veteranoppfølging?

Les mer

«Hvordan tenker topplederne i Forsvaret rundt ansvaret ved å sende soldater ut i farlige oppdrag?»

Brigader Lars Lervik

Hvordan kjenner du på ansvaret som sjef når du sender ut soldater?

Lars Lervik er sjef for Brigade Nord, som er en samlebetegnelse for kampavdelingene i Hæren. Han har en bred bakgrunn fra Forsvarssektoren hvor han blant annet har vært sjef for Telemark bataljon og avdelingsleder i sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet.

Lars Lervik kommer til Nasjonal veterankonferanse 2019 for å snakke om ansvar. Det ansvaret han som sjef kjenner på ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner vel vitende om at kanskje ikke alle kommer hjem igjen.

Les mer

«Å få teamet opp på hesten igjen etter en brutal hendelse»

Sersjantmajor Rune Wenneberg

Hærens første sjefssersjant

Rune Wenneberg er Hærens sersjantmajor. Han har bred erfaring fra Forsvaret hvor han blant annet har vært eskadronsjef i Telemark bataljon. Wenneberg var sjef for en task unit i Afghanistan når Claes Joachim Olsson ble drept av en veibombe i 2011.

Rune Wenneberg kommer til veterankonferansen for å snakke om hvordan han som sjef klarte å motivere soldatene som hadde opplevd å miste en av sine egne til å reise ut igjen og fortsette på jobben dagen etter. Han vil også snakke om hvordan det er, rent personlig, å måtte håndtere sine egne følelser etter en slik hendelse – og samtidig skulle være et godt forbilde for soldatene – og få de til å gjøre de riktige tingene?

Les mer

«Kompetansekurs til alle landets kommuner»

Belinda Ekornås

Gratis kurs til alle landets kommuner

Belinda Ekornås er psykologspesialist og spesialrådgiver ved Regionalt senter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) øst.

RVTS har i samarbeid med Forsvarets veterantjeneste laget en pakke med kompetansehevende kurs om militært innsatspersonell, som tilbys gratis til alle landets kommuner. Denne kurspakken består av fem forskjellige kurs. Ett for beslutningstakere i kommunen, ett for fastleger, ett for helsepersonell, ett for lærere og barnehageansatte og ett for veterankontakter i kommunene.

Belinda Ekornås kommer til Nasjonal veterankonferanse for å fortelle mer om disse kursene, med spesielt fokus på kurset for lærere og barnehageansatte.

Les mer

«Kommunal veteranivaretakelse i Horten»

Helge Etnestad

Hvordan jobber Horten kommune for veteranene – både i egen kommune og for resten av landet?

Helge Etnestad er samfunnsplanlegger og veterankontakt i Horten kommune, med bred erfaring fra lederoppgaver i offentlig og ideell sektor.

Han kommer til konferansen for å fortelle om Horten kommunes veteranarbeid. For å imøtekomme behov for kompetanse og ivaretakelse av veteranene og deres nærmeste, er det stort behov for opplæring i kommunene. Helge Etnestad vil fortelle om det initiativet Horten kommune har tatt for å etablere et e-læringstilbud til fri bruk i de kommuner i landet som ønsker det. Opplæringen skal være god, fleksibel og tilpasset relevant personell i det mangfoldige utfordringsbildet som kommune-Norge møter.

Les mer

«8. mai: Frigjørings- og veterandagen»

8. mai

Hvordan ble frigjøringsdagen 8. mai også til veterandag? Hvordan har den utviklet seg?

Gjennom en samtale om frigjørings- og veterandagen 8. mai vil Torunn Laugen Haaland og Hans J. Røsjorde gi deg innblikk i hvordan dagen ble til og hvordan den har utviklet seg siden innføringen.

Torunn Laugen Haaland forsker og underviser ved Forsvarets høgskole. Hun har blant annet skrevet om utviklingen av den norske militære profesjonen, og om erfaringslæring og minnemarkering knyttet til den norske militære innsatsen i Afghanistan. Hun har tidligere vært dekan ved FHS. Hun vil snakke om hvordan den nasjonale markeringen av 8. mai har endret seg fra å være en dag for å minnes frigjøringen til å bli en dag for å anerkjenne og hedre de militære.

Hans J. Røsjorde er tidligere Stortingsrepresentant, og ledet Forsvarskomiteen i 12 år. I sin kontakt med veteranorganisasjoner dannet etter 2. verdenskrig ble det klart for ham at det opptok denne gruppen veteraner hvordan markeringer skulle ivaretas etter hvert som tiden krevet sitt. Nye grupper av veteraner kom også til gjennom internasjonale militære engasjementer og gjennom den kalde krigs konsekvenser. Røsjorde fremmet derfor et representantforslag om å innføre en veterandag for «tidligere soldater fra nasjonale styrker og FN-styrker». Alle partier ga sin støtte til forslaget og dermed ble grunnmuren lagt for den markering av våre veteraners innsats som nå har funnet sin form.

Les mer

«Å miste en soldat»

Mart de Kruif

Hvordan påvirker tjenesten en sjef, soldatene og deres venner og familie?

Mart de Kruif har tjenestegjort nærmere førti år som offiser i den nederlandske hæren. I denne perioden har han blant annet vært sjef for den nederlandske Hæren samt sjef for Regional Command South i Afghanistan som er en styrke bestående av 45000 soldater fra 24 forskjellige nasjoner. Under oppholdet i Afghanistan opplevde han å miste en av sine soldater.

De Kruif kommer til Nasjonal veterankonferanse for å snakke om hvordan tjeneste i militære operasjoner kan påvirke en sjef, soldatene og deres venner og familie.

Les mer

«Utviklingen i veteranivaretakelsen»

Ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe

Hva har skjedd, og hva skjer framover? En samtale.

Kjersti Klæboe er ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementets avdeling for personellpolitikk, kompetanse og felles juridiske tjenester.

Gjennom en samtale med Siri Lill Mannes oppsummerer de hva som har skjedd på veteranområdet de foregående årene, og ser også litt framover.

Les mer

«Fylkesmannens ansvar»

Valgerd Svarstad Haugland

Fylkesmannens rolle i utviklingen av kommunale veteranplaner.

Velgerd Svarstad Haugland har vært Fylkesmann i Oslo og Akershus fra 2011, og fortsetter som Fylkesmann for Oslo og Viken fra 2019. Tidligere har hun vært stortingsrepresentant i tre perioder, og også bekledd to statsrådsposter.

Fylkesmennene i Norge har fått et oppdrag om å oppfordre kommunene til å lage kommunale veteranplaner. Det er i en kommune den enkelte veteran bor, og det er der de som trenger det skal få oppfølging fra det sivile. Et annet viktig aspekt er kommunenes rolle i å anerkjenne veteranene. På veterankonferansen vil Haugland snakke om dette, og Fylkesmannens oppdrag i å sørge for at det dagligdage også får gode løsninger.

Les mer

Oppfølging av veteranenes familier og barn»

Tove Bruusgaard

Hva kan familievernet bidra med for en forsvarsfamilie?

Tove Bruusgaard er avdelingsdirektør for kompetanse og implementering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

På den nasjonale veterankonferansen 2019 snakket hun om familievernets tilbud, og hva familievernkontoret kan bidra med for forsvarsfamiliene. Hun snakket også om de spesielle utfordringene en forsvarsfamilie kan komme bort i forbindelse med at en i familien tjenestegjør i en internasjonal operasjon.

Les mer

«Familiens betydning»

Oberstløytnant Tore Tveitstul

I et militærpsykiatrisk perspektiv

Tore Tveitstul er psykiater og sjef for Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS) – en del av Forsvarets Sanitet (FSAN). Han er selv veteran, med flere kontingenter i Afghanistan i perioden 2007–2011. Avdelingen han leder er et spisskompetent supplement til det sivile helsevesenet, for veteraner. I tillegg driver IMPS med sakkyndighetsarbeid, forskning, undervisning og operativ støtte før, under og etter internasjonale operasjoner.

Tore Tveitstul kommer til veterankonferansen for å snakke om familiens betydning og hvorfor Forsvaret er opptatt av familien. Han vil se dette ut ifra et militærpsykiatrisk perspektiv.

Les mer

«Hvorfor er det viktig å ivareta familiene?»

Sjefsmester Per Kristian Bruun

Hvordan har Kystjegerkommandoen fokus på å inkludere og ivareta de ansattes familier i daglig tjeneste, før, under og etter operasjoner?

Per Kristian Bruun er sjefsmester for Kystjegerkommandoen, en avdeling som har opplevd å få skadet personell i operasjoner og tapt personell i og utenfor tjeneste.

Bruun snakker om hvorfor Kystjegerkommandoen har fokus på å inkludere og ivareta de ansattes familier i daglig tjeneste, før, under og etter operasjoner. Dette gir synergier som kommer de ansatte, deres familier, Forsvaret og samfunnet til gode

Les mer

«Trivsel blant barn av danske veteraner»

Anni B. S. Nielsen

Hvordan trives veteranbarn? En dansk studie gir deg svaret.

Anni Brit Sternhagen Nielsen, ph.d., statsviter og sykepleier, er seniorforsker ved det danske veteransenteret. Hennes forskning omfatter lengevarende studier av fysisk og psykisk helbredelse i forskjellige populasjoner.

På veterankonferansen presenterer hun resultater fra en større dansk studie (Børn af veteraner, 2018), som har undersøkt trivsel (mentalt, familieliv, skolegang, venner, fars psykiske problemer) blant 7-, 11- og 15-årige barn ab veteranfedre. Overordnet viser studien at de aller fleste barn av veteraner trives godt, helt på linje med andre barn i Danmark. Men studien viser også at enkelte veteranbarn opplever mer stress i hverdagen, og trives dårligere psykisk enn barn generelt. På veterankonferansen får du hele bildet fra studien.

Les mer

«Hvilken støtte trenger veteranfamilien?»

Frode Thuen

Hvilke belastninger og utfordringer møter forsvarsfamiliene?

Frode Thuen er psykolog og professor ved Høgskolen på Vestlandet og en av landets mest profilerte samlivseksperter og parterapeuter. Han har blant annet en ukentlig samlivsspalte A-magasinet, og har omfattende erfaring med å holde samlivskurs, også for ansatte i Forsvaret.

I dette foredraget fokuserer han på belastninger og utfordringer som særlig kan gjøre seg gjeldende for forsvarsfamiliene, og som kan påvirke samlivet og familielivet deres. Han drøfter også hvordan Forsvaret best kan støtte familiene, og ikke minst hva den enkelte forsvarsansatte og hans/hennes partner selv kan gjøre for å ha et godt og stabilt samliv og familieliv.

Les mer

«Veteranhistorie fra Irak»

Odd Einar Nygård

Om å slå ISIL i Irak. Og det å komme hjem.

Odd Einar Nygård er Sjefssersjant i Hærens Rekrutt- og fagskole. Han har gjennom sin karriere vært utsendt ti ganger til internasjonale operasjoner, og har i de siste 16 årene jobbet i Telemark bataljon. Hans siste operasjon var som sjefssersjant i NOR TU 1 Irak, hvor Telemark bataljon bistod den Irakiske Hæren med å slå ISIL i Irak.

Odd Einar kommer til veterankonferansen for å snakke om hvordan det på kort varsel er å reise ut i internasjonale operasjoner, støtte den irakiske Hæren, håndtere opplevelser, reflektere over egen familie, og det å komme hjem.

Les mer

«Posttraumatisk vekst»

Kristin Glad og Andreas Nordstrand

Sosial støtte for å forebygge stresslidelser hos veteraner

Kristin Glad er psykolog og forsker ved Nasjonalt Kompetansesenter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (NKVTS). Orlogskaptein Andreas Nordstrand er psykolog og forsker ved Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS).

Begge jobber med doktorgrader innenfor posttraumatisk vekst. Glad med fokus på ungdom som var på Utøya 22. juli, Nordstrand med fokus på afghanistanveteraner.

Et av de viktigste funnene som er gjort i traumeforskningen er at sosial støtte er en av de viktigste faktorene for å bearbeide traumatiske opplevelser. Glad og Nordstrand kommer til Nasjonal veterankonferanse for å snakke om hvorfor familien og sosial støtte er en så viktig faktor for å forebygge stresslidelser hos veteraner.

Les mer

«Politi i en internasjonal operasjon»

Halvor Hartz

Hvordan er det å delta som politi i en internasjonal operasjon?

Halvor Hartz er pensjonert lensmann i Modum. Han var ansatt i politi og lensmannsetaten fra 1971–2010 og har deltatt i flere ulike internasjonale operasjoner på Balkan og i Afghanistan. Han har også jobbet i Justisdepartementet med ansvar for å sende norske polititjenestemenn og -kvinner i internasjonale operasjoner. I tillegg har han tjenestegjort i FNs hovedkvarter i New York, med ansvar for å bemanne og følge opp FNs politikontingenter.

På veterankonferansen vil Hartz fortelle sin historie om hvordan det er å delta som politi i en internasjonal operasjon.

Les mer

Debrif

Fulgte du veterankonferansen på stream fikk du i pausene se talkshowet Debrif, som i år ble ledet av Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks. I studio møter du mange av de som deltar på konferansen til en hyggelig og uformell prat.


Debrif: Episode 1

Med Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks

Her kan du se Debrif! Trykk på les mer for å se hvilke gjester som var innom i denne episoden.

I denne episoden møter du:

– Lars Lervik, brigader
– Thor Lysenstøen, generalsekretær i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO)
– Kenneth Lysell, leder av Veteran møter veteran
– Finn Kristian Hannestad, Forsvarets veteraninspektør
– Rune Wenneberg, sersjantmajor
– Alfhild Granheim Øvergaard og Solvor Brandvik, jobber med familieivaretakelse i Forsvaret

Les mer

Debrif: Episode 2

Med Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks

Her kan du se Debrif! Trykk på les mer for å se hvilke gjester som var innom i denne episoden.

I denne episoden møter du:

– Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og Thor Lysenstøen (NVIO)
– Siri Lill Mannes, konferansier på veterankonferansen
– Øystein Wemberg, generalsekretær i Veteranforbundet Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS)

Les mer

Debrif: Episode 3

Med Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks

Her kan du se Debrif! Trykk på les mer for å se hvilke gjester som var innom i denne episoden.

I denne episoden møter du:

– Finalister til veteranprisen 2019
– Helene Apenes fra Fredrikstad kommune og Karin Størseth fra Ørland kommune
– Belinda Ekornås fra Regionalt senter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) øst

Les mer

Debrif: Episode 4

Med Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks

Her kan du se Debrif! Trykk på les mer for å se hvilke gjester som var innom i denne episoden.

I denne episoden møter du:

– Kjersti Klæboe, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet
– Alexander Jankov, oberstløytnant
– Frode Thuen, psykolog og professor

Les mer

Debrif: Episode 5

Med Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks

Her kan du se Debrif! Trykk på les mer for å se hvilke gjester som var innom i denne episoden.

I denne episoden møter du:

– Tove Brusgaard fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
– Tore Tveitstul fra Forsvarets sanitet/Institutt for militærpsykiatri og stressmestring
– Per Kristian Bruun, sjefsmester i Kystjegerkommandoen
– Borgny Tjelle, veterankontakt i Oslo kommune

Les mer

Debrif: Episode 6

Med Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks

Her kan du se Debrif! Trykk på les mer for å se hvilke gjester som var innom i denne episoden.

I denne episoden møter du:

– Helene Hilmarsen, løytnant
– Erik Gustavsson, generalsekretær i Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF)
– Sjefssersjant Odd-Einar Nygård og Hanne Marie Maugesten, fra Forsvarets podcast «Våre historier»
– Politiveteran Halvor Hartz
– Kristin Glad, psykolog og forsker ved Nasjonalt Kompetansesenter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (NKVTS) og Andreas Nordstrand, psykolog og forsker ved Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS)
– Asbjørn Lysgård, oberstløytnant
– Arnstein Hestnes, sjef for Forsvarets veteransenter og Nora Skjæret, resepsjonst på Forsvarets veteransenter
– Harald-David Meum, sjef for dekorasjonsseksjonen i Forsvarets veterantjeneste
– Odd Helge Olsen, vinner av Forsvarets veteranpris 2019
– Knut Østbøll, tidligere veteranprisvinner
– Ola Bøe-Hansen, stabssjef i Forsvarets veterantjeneste
– Paul-Håvard Sørensen, sjef Luftforsvarets skolesenter

Les mer

Program

Detaljene for årets program finner du her.


Dag 1
tirsdag 5. november

08:00–10:30 Innsjekk/registrering


10:30 Konferansen starter


Ansvaret ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner ved forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
Velkomsthilsen ved ordfører i Kristiansand kommune Harald Furre
Veteranoppfølging i et helseperspektiv ved statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet
Hvordan tenker topplederne i Forsvaret rundt ansvaret ved å sende soldater ut i farlige oppdrag? ved brigader Lars Lervik


12:00–13:00 Lunsj


Å få teamet opp på hesten igjen etter en brutal hendelse ved sersjantmajor Rune Wenneberg
Debatt: «Samfunnsansvaret ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner»


Pause


Kompetansekurs til alle landets kommuner ved Belinda Ekornås fra Regionalt senter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) øst
Kommunal veteranivaretakelse i Horten ved veterankontakt Helge Etnestad


Pause


Samtale: Frigjørings-og veterandagen 8. mai med tidligere stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde og forsker Torunn L. Haaland
Å miste en soldat ved tidligere hærsjef i Nederland Mart de Kruif


16:30 Konferansedag 1 slutt


18:00 Forsvarets veterankonsert med utdeling av Forsvarets veteranpris i Kristiansand domkirke


20:00 Forsvarssjefens festmiddag

Dag 2
onsdag 6. november

08:30 Åpning dag 2


Utviklingen i veteranivaretakelsen, og hva skjer framover ved ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet Kjersti Klæboe
Fylkesmannens ansvar ved fylkesmann i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland


Pause


Oppfølging av veteranenes familier og barn ved Tove Bruusgaard fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Familiens betydning ved oberstløytnant Tore Tveitstul fra Forsvarets sanitet/Institutt for militærpsykiatri og stressmestring
Hvorfor er det viktig å ivareta familiene? ved sjefsmester i KJK Per Kristian Bruun


Pause


Trivsel blant barn av danske veteraner ved seniorforsker ved det danske veteransenteret Anni B. S. Nielsen
Hvilken støtte trenger veteranfamilien? ved psykolog og professor Frode Thuen
Veteranhistorie fra Irak ved sjefssersjant Odd-Einar Nygård og Hanne Marie Maugesten


12:00–13:00 Lunsj


Posttraumatisk vekst ved Kristin Glad og Andreas Nordstrand
Å være politi i en internasjonal operasjon ved politiveteran Halvor Hartz
Oppsummering og avslutning ved HR-direktør Tom Simonsen


14:00 Konferansedag 2 slutt

 Tidligere konferanser

 

 

tjeneste_1602_veterankonferansen20tjeneste_nvk_2018/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2018/media/PubImages/20161018JPH_Siri%20Lill%20MannesJostein%20Hestdal.jpgVeterankonferansen 2018Den nasjonale veterankonferansen ble i 2018 arrangert på Lillehammer.tjeneste_1602_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6871
tjeneste_1602_veterankonferansen20tjeneste_nvk_2017/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2017/media/PubImages/ml2017-6412.jpgVeterankonferansen 2017Den nasjonale veterankonferansen ble i 2017 arrangert i Sandefjord.tjeneste_1602_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6872
tjeneste_1602_veterankonferansen20tjeneste_153_nasjonalveterankonfe/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2016/media/PubImages/20161019JPH_SJFST4Jostein%20Hestdal.jpgVeterankonferansen 2016Den nasjonale veterankonferansen ble i 2016 arrangert av Heimevernet i Stavanger.tjeneste_1602_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6873