Tilbud til veteranerTilbud til veteranerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkfnanR6633.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=443Det finnes en rekke tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjenesten.

Militært personell går i dag gjennom grundig selektering, medisinsk klarering og lengre samtrening før deltakelse i internasjonale operasjoner. Både før, under og etter operasjonen følges personeller opp gjennom sanitetspersonell i operasjonsområdet samt medisinsk sjekk, inkludert samtale med psykolog/psykiater, ved, eller rett før, hjemkomst til Norge. Forsvaret har også et spesielt oppfølgingsansvar i ett år etter hjem­komst fra tjeneste i internasjonale operasjoner – blant annet for å sikre en god overgang til den sivile helse-­ og omsorgs­tjenesten når det er nødvendig. Forsvaret har også noen tilbud og kontaktpunkter for veteraner og deres familier, som kan benyttes hele livet.

Før utreise

Seleksjon og helsesjekk

Alle tjenestegjørende blir grundig selektert. De får også medisinsk klarering og lengre samtrening før utreise.

Familiesamling

Forsvaret arrangerer fellessamling for tjenestegjørende og deres familier. Her får familien informasjon om operasjonen og sikkerhetssituasjonen. De får også tips og råd om hvordan best ta vare på barn og forhold. Familien får også møte andre pårørende. Bufetat deltar også på samlingen. Her finner du mer informasjon til familien.

Under operasjonen

Kontaktpunkt

Den tjenestegjørende sin Administrative foresatte avdeling (AFA) er det viktigste kontaktpunktet både for familien og den som er ute. AFA har en 24-timers kontakttelefon for pårørende. Via denne telefonen kan viktige beskjeder formidles til de ute. Også Forsvarets familiekoordinatorer fungerer som lenker mellom Forsvaret, den tjenestegjørende og familien hjemme.

AFA har arbeidsgiveransvaret for personell som tjenestegjør i utlandet. Etterretningstjenesten og spesialstyrkene har egne ordninger. Den enkelte AFA sørger for reise, lønn og kontrakter, og ser til at alt det formelle og juridiske er i orden. AFA-ene fungerer også som kontaktpunkter mellom tjenestegjørende og de pårørende hjemme i Norge.

Rett etter operasjonen

Mellomlanding

Etter operasjonen har de tjenestegjørende som regel et stopp på to til tre dager i utlandet på vei hjem, kalt mellomlanding. Overgangen fra livet i operasjonsområdet til livet hjemme er ofte stor. Derfor er det viktig for de tjenestegjørende å få disse dagene til å senke skuldrene litt før de kommer hjem. Under mellomlandingen er det debrief og samtale med psykolog. Det kan også gjøres en medisinsk undersøkelse om dette ikke er gjennomført i operasjonsområdet. Personellet hedres i tillegg med en bedre middag.

Hjemkomst

Medaljeseremoni

Etter mellomlandingen holdes en medaljeseremoni for å hedre personellet. Også de pårørende inviteres til seremonien. Les mer om Forsvarets medaljer.

Etterlanding

Personell som har tjenestegjort som enkeltpersoner, som stabsoffiserer og observatører, får en etterlanding. Dette tilsvarer mellomlandingen, men gjennomføres i Norge. Ledsagere inviteres også til etterlandingen.

Året etter hjemkomst

Ettårsprogrammet

Året etter hjemkomst har Forsvaret et proaktivt oppfølgingsansvar. Etter rundt tre måneder skal alle få en henvendelse fra Forsvaret. Her stilles en del spørsmål om hvordan den første tiden etter hjemkomst har vært.

Ettårssamling

Ettårsprogrammet avsluttes med en samling hvor personellet møtes igjen for å dele erfaringer om hvordan det var å komme hjem. Også her vil psykolog delta for å følge opp eventuelle senskader. I tillegg inviteres det til en bedre middag.

Videre kontakt

Etter ett år avslutter Forsvaret sin proaktive oppfølging, og ansvaret overføres til det offentlige hjelpeapparatet. Alle kan likevel når som helst kontakte Forsvaret for spørsmål og informasjon om rettigheter, hjelp og tilbud. Forsvarets åpne dør for veteraner (telefon 800 85 000) besvarer alle typer henvendelser og kan kontaktes livet ut.

​​​​​​

Publisert 27. november 2014 13:34.. Sist oppdatert 27. mai 2019 21:54.

 Andre tiltak i regi av Forsvaret

 

 

Forsvarets veteransenter på BæreiaForsvarets veteransenter på Bæreia<p>​​​Senteret ​​​er et tilbud til veteraner og deres familier før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Her kan du bestille rom for å benytte deg av det senteret har å tilby. Veteransenteret arrangerer også blant annet gjensynstreff, kurs, aktivitetsuker, MC-treff, konserter og sommercamp for barn og ungdom.​</p><p><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=c7fb09df-2419-456e-9684-1be3371ca820">Les mer om Forsvarets veteransenter</a>​</p>
Forsvarets helsetilbudForsvarets helsetilbud<p>Før og under deltakelse i internasjonale operasjoner er Forsvaret ansvarlig for helseoppfølgingen. Deretter er det sivile helsevesenet veteranenes primære kontaktpunkt. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=a85f6878-f5a3-4b05-88b5-75ef19e0c6ab">Les mer om helseoppfølging og erstatningsordninger ved skade her</a>.</p><p>Forsvaret tilbyr også veteraner oppfølging ved <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=bf7382a5-b524-4a2f-8e97-68d4ada52cf2">Institutt for militærpsykiatri og stressmestring</a>​ eller <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=bf7382a5-b524-4a2f-8e97-68d4ada52cf2">Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk</a>. Disse er et et supplement til sivilt helsevesen, og kan tilby blant annet rådgivning om helseplager relatert til utenlandstjeneste, <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">utreding og kortvarig behandling av psykiske lidelser.</span></p>
Forsvarets grønne linjeForsvarets grønne linje<h2>TLF: 800 30 44​​​5​​​<br><br></h2><p>Gratis krisetelefon drevet av For​​svaret sammen med Kirkens SOS. Før, under og etter tjeneste.​​</p>
PREP SamlivskursPREP Samlivskurs<p>​​Kommunikasjonskurs tilpasset par hvor en eller begge er ansatt i Forsvaret. Kursene arrangeres regelmessig over hele landet og enkelte steder i utlandet hvor nor​ske familier er stasjonert.​</p>
FamilietilleggFamilietillegg<p>​​Forsvaret gir et økonomisk tillegg til personell i internasjonale operasjoner med daglig omsorgsansvar for barn. Tillegget skal dekke merkostnader forbundet med å ha barn samtidig som du tjenestegjør i en internasjonal op​erasjon.​</p>
Månedlige veterantreffMånedlige veterantreff<p>Hver måned arrangeres det veterantreff på rundt 50 steder over hele landet. Treffstedet er lagt til et pizzasted eller lignende og Forsvaret sponser maten. Drikke betales av den enkelte. </p><p>Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) bistår med den praktiske gjennomføringen av arrangementene.​​​​​​​​​​​​​ <strong>Veterantreffene er åpne for alle veteraner</strong> uvahengig av om de er med i en organisasjon eller ikke.</p><p><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=d3923908-68a6-4c89-80c4-63889db952bc">Se oversikt over alle veterantreffstedene</a>.<br></p>
BarnepassreiserBarnepassreiser<p>​​Forsvaret kan dekke reiseutgifter i en situasjon hvor det er vans​kelig å passe familiens barn. Enten kan barna få gratis reise til familie eller venner andre steder i landet, eller en person kan reise gratis for å passe barna hjemme.​​</p>

 Eksterne tiltak

 

 

FamilievernkontorFamilievernkontor<p>​Familievernet er et tilbud til mennesker m​​ed ulike typer samlivs­ og relasjonsproblemer. Det er over 50 familievernkontor rundt om i landet. Tilbudet er gratis og henvisning er ikke nødvendig. <a href="http://www.bufdir.no/Familie/Familievern_kontor_liste/" target="_blank">Finn ditt nærmeste ko​ntor her​</a>. ​<br></p>
KameratstøtteKameratstøtte<p>​Kontaktpunkt for nye og gamle veteraner. Samarbeid mellom NVIO og Mental Helse. Har 24-tim​​​ers telefontjeneste.​ <a href="http://kameratstotte.no/" target="_blank">Kameratstotte.no​</a>​</p>
VeteranorganisasjonerVeteranorganisasjoner<p>Veteranorganisasjonene har stor kunnskap, innsikt og kompetanse om veteranene. Mange veteraner fra internasjonale operasjoner er medlem i en veteranorganisasjon. Forsvaret støtter veteranorganisasjonene både økonomisk og praktisk. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f05c9609-a6bc-4f31-8b24-e29ce8c776de">Se en oversikt over veteranorganisasjoner.</a>​​</p>
NAVNAV<p>NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til bred deltakelse i arbeid og samfunn, og til økonomisk trygghet for den enkelte. Alle mennesker vil ha behov for NAVs tjenester en gang i løpet av livet. NAV skal gi et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av brukernes bakgrunn. Samtidig ser NAV betydningen av å ha særlig kompetanse om ulike grupper. NAV har derfor et eget kompetansemiljø for veteransaker. </p><p>Dersom du har spørsmål – ikke nøl med å ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. NAV-kontoret vil ta kontakt med kompetansemiljøet for veteransaker ved behov.<br></p><p>NAV deltar også på både mellomlandinger, etterlandinger og avslutningssamlinger.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Kompetansemiljøet for veteransaker i NAV<br></h2><p><a href="mailto:mette.seland.pettersen@nav.no">Mette Seland Pettersen</a>, tlf. 40492115<br><a href="mailto:gunn.strand@nav.no">Gunn Strand</a>, tlf. 90703355<br><a href="mailto:guri.hammervold.johansen@nav.no">Guri Hammervold Johansen</a>, tlf. 99722324<br></p><p><br></p>

 

 

Kontaktpunkter for veteranerKontaktpunkter for veteraner​ <div class="responsiveTable">​<table class="forsvaretTable-default" style="width:60px;"><tbody><tr class="forsvaretTableHeaderRow-default"><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" style="width:20px;">​HVEM<br></th><th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" style="width:30px;">HVA<br></th><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" colspan="1" style="width:10px;">​NÅR<br></th></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="width:20px;"> <b>Seksjon for internasjonale operasjoner</b><br>800 89 520​<br></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="width:30px;">Kan kontaktes 24 timer i døgnet. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f82963ca-c6ad-47e4-acf5-195e883f0d87">Soldatens og familiens primære kontaktpunkt under tjenesten, og i 12 måneder etter hjemkomst. </a>​<br></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" style="width:10px;">Før, under og tolv måneder etter tjeneste i internasjonale operasjoner. ​<br></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="width:20px;"> <b>Forsvarets åpne dør for veteraner</b><br>800 85 000</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="width:30px;">Kan kontaktes om veteranrelaterte spørsmål fra veteraner og familier. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=e5af4296-85ba-42b8-80fd-bb65cf919d62">Kontaktpunkt for råd og veiledning livet ut</a>. Telefontid hverdager 0800–1500. </td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" style="width:10px;">​Fra tolv måneder etter hjemkomst, og livet ut. </td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="width:20px;"> <b>​Kameratstøttetelefonen</b><br>800 48 500</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1" style="width:30px;">​Kan kontaktes 24 timer i døgnet.
 På kameratstøttetelefonen kan du snakke anonymt med en veteran fra internasjonale operasjoner, og få svar fra et medmenneske og likemann. Driftes av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO).</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="width:10px;">​Primært for tiden etter hjemkomst. </td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="width:20px;"> <b>​Forsvarets grønne linje</b><br>800 30 445<b></b></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1" style="width:30px;">​Forsvarets grønne linje er en gratis krisetelefon Forsvaret har sammen med Kirkens SOS. Personellet har taushetsplikt, samtidig som de har erfaring i å samtale om alt fra ensomhet til livskriser. </td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="width:10px;">Før, under og etter tjeneste.​</td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="width:20px;"> <b>​Forsvarets veteransenter</b><br>62 82 01 00 </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1" style="width:30px;">​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=c7fb09df-2419-456e-9684-1be3371ca820">Forsvarets vetera​nsenter</a> kan kontaktes for å bestille rom til opphold ved veteransenteret eller andre aktiviteter og tilbud som finnes på veteransenteret. </td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="width:10px;">​Før, under og etter tjeneste. </td></tr></tbody></table> <br></div>http://forsvaret.no/tjeneste_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=2

 Filnedlasting

 

 

Reise utReise ut2019-05-28T08:49:57Z700130http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/reise-ut.pdf
Komme hjemKomme hjem2019-05-28T08:25:09Z894023http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/komme-hjem.pdf

En veteran

Forsvarets veteraner

100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler - i nesten hundre forskjellige operasjoner.

Les mer om Forsvarets veteraner