Skade og erstatning

Staten har et lovfestet erstatningsansvar for alt sivilt og militært personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.
Dette ansvaret er lovfestet i forsvarsloven § 55 og dekker tap på grunn av skade eller sykdom som følge av tjenesten, herunder også psykiske belastningsskader. Ansvaret dekke​r skader oppstått etter 1. januar 2010. Det er Statens pensjonskasse som saksbehandler krav.

I tillegg har FN en erstatningsordning for personell som har tjenestegjort etter 1.7.1997. 

Kompensasjonsordning

For de som har pådratt seg en psykisk belastningsskade i internasjonale operasjoner før 1. januar 2010 er det opprettet en egen kompensasjonsordning. Ordningen gjelder for psykiske belastningsskader pådratt i perioden 1.1.1978 til og med 31.12.2009. Det stilles krav om at den psykiske belastningsskaden har medført en varig ervervsmessig uførhet. Med virkning fra 18. juni 2012 er maksimumserstatningen under kompensasjonsordningen økt til 65 G. Saksbehandles av Statens pensjonskasse.

Yrkesskadeforsikring

Personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner er yrkesskadeforsikret etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven og Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet, også i fritiden i operasjonsområdet og under permisjon.
Det er en forutsetning for utbetaling under yrkesskadeforsikringen at skaden har oppstått som følge av en arbeidsulykke. Saksbehandles av Statens pensjonskasse.

Uførepensjon

Som ansatt i Staten er du også omfattet av Statens pensjonsforsikringer. Dette inkluderer blant annet en uførepensjon som gjelder dersom du må reduserer din stilling eller slutte å jobbe, på grunn av en skade eller sykdom. Denne ordningen omfatter også en dekning for etterlatte. Selv om du ikke jobber i Forsvaret lenger, kan du har rett på såkalt oppsatt uførepensjon. Saksbehandles av Statens pensjonskasse.

Mange har tegnet egne personskadeforsikringer privat eller gjennom arbeidstakerorganisasjonene. Ta kontakt med din organisasjon eller forsikringsselskap for informasjon om hva som er dekket under disse ordningene.


Yrkesskade

En skade eller sykdom oppstått under tjenesten kan også godkjennes som en yrkesskade hos NAV. For mer informasjon om godkjent yrkesskade i NAV eller andre offentlige velferdsordninger, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

FN-erstatning

For personell som har tjenestegjort i en FN-ledet misjon etter 1.7.1997 er det etablert en egen erstatningsordning gjennom FN. Ordningen gjelder for fysiske og psykiske skader, samt dødsfall.

For fysiske skader gjelder det en søknadsfrist på 4 måneder etter at skaden har skjedd. For disse skadene har FN etablert en egen prosedyre som sørger for at krav om erstatning og nødvendig dokumentasjon blir fremsendt direkte fra operasjonsområdet. På grunn av søknadsfristen på 4 måneder vil erstatning for fysiske skader tilbake i tid (lenger enn 4 måneder) ikke være aktuelt.

For psykiske skader er det kun diagnosen PTSD som gir rett til erstatning. Det er også et krav om at PTSD har oppstått som følge av konkrete hendelser eller opplevelser under tjenesten. Dvs. at psykiske belastningsskader som oppstår som følge av belastninger over tid, ikke gir rett til erstatning fra FN. Det gjelder ingen søknadsfrist for å fremme krav om erstatning for PTSD. Dette betyr at krav som stammer fra tjenestegjøring helt tilbake til 1.7.1997 kan fremmes nå.

FN-erstatningen er en ménerstatning. Dette innebærer at den dekker medisinsk invaliditet, og ikke uførhet. Begrepet medisinsk invaliditet betyr at man må ha fått varige fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser på grunn av skaden, noe som må vurderes av en lege. FN-erstatningen kan sammenlignes med den norske billighetserstatningen som i dag fremgår av forsvarsloven § 56. Størrelsen på FN-erstatningen fastsettes med utgangspunkt i graden av invaliditet. Maksimal utbetaling ved 100% medisinsk invaliditet er per november 2019 på 77.000,- USD.

FN stiller strenge krav til dokumentasjon. Særlig gjelder det for PTSD. FN krever at man kan dokumentere at skaden (PTSD) ble utløst av en, eller en serie av, konkrete hendelser under tjenesten. Det er også et krav at det utarbeides en medisinsk spesialisterklæring som viser at det er årsakssammenheng mellom disse hendelsene og skaden. Dersom man sammenligner med den norske billighetserstatningsordningen, er kravene som FN stiller til dokumentasjon, vesentlig strengere enn de norske. Vurderingen av om vilkårene for å få erstatning er oppfylt, er det FN selv som gjør med eget medisinsk og juridisk personell. 

Etter det vi forstår er det ikke mulig for den enkelte veteran selv å oversende søknad om erstatning til FN. Søknadene må oversendes via norske myndigheter. Vi er i prosess med å etablere et system for hvordan eventuelle krav kan samles inn og oversendes. Et av forholdene som må avklares er hvordan vi kan bistå den enkelte veteran med å innhente den dokumentasjonen som FN krever. Selv om en søknad om erstatning innvilges fra FN, kan erstatningen i visse tilfeller bli samordnet med erstatning utbetalt etter de norske ordningene.

Forsvaret har foreløpig gjort en utredning, og vurdert hvordan ordningen bør praktiseres i Norge. Denne anbefalingen er sendt fra Forsvaret til Forsvarsdepartementet, hvor den nå skal tas stilling til. Foreløpig kan spørsmål om ordningen rettes til Forsvarets veterantjeneste ved jurist Line Merete Lileng, på e-post llileng@mil.no eller telefon 23 09 66 68.Råd og veiledning fra Forsvaret

Selv om disse ordningene forvaltes av andre offentlige etater kan Forsvaret gi råd og veiledning innenfor en rekke områder, for eksempel vedrørende forsikrings- og erstatningsordninger, yrkesskade og offentlige velferdsordninger. Forsvaret kan ikke representere utad i forbindelse med en konkret sak, men kan gi deg informasjon om hvordan regelverket skal forstås, hvordan krav om erstatning settes frem og hva man kan forvente under sakens gang.

​Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post. E-post er i utgangspunktet ukryptert, som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet. Bruk post eller ring isteden.

Publisert 5. februar 2014 08:41.. Sist oppdatert 20. mars 2020 19:48.