Skade og erstatning

Staten har et lovfestet erstatningsansvar for alt sivilt og militært personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.
Dette ansvaret er lovfestet i forsvarsloven § 55 og dekker tap på grunn av skade eller sykdom som følge av tjenesten, herunder også psykiske belastningsskader. Ansvaret dekke​r skader oppstått etter 1. januar 2010. Det er Statens pensjonskasse som saksbehandler krav.

Kompensasjonsordning

For de som har pådratt seg en psykisk belastningsskade i internasjonale operasjoner før 1. januar 2010 er det opprettet en egen kompensasjonsordning. Ordningen gjelder for psykiske belastningsskader pådratt i perioden 1.1.1978 til og med 31.12.2009. Det stilles krav om at den psykiske belastningsskaden har medført en varig ervervsmessig uførhet. Med virkning fra 18. juni 2012 er maksimumserstatningen under kompensasjonsordningen økt til 65 G. Saksbehandles av Statens pensjonskasse.

Yrkesskadeforsikring

Personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner er yrkesskadeforsikret etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven og Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet, også i fritiden i operasjonsområdet og under permisjon.
Det er en forutsetning for utbetaling under yrkesskadeforsikringen at skaden har oppstått som følge av en arbeidsulykke. Saksbehandles av Statens pensjonskasse.

Uførepensjon

Som ansatt i Staten er du også omfattet av Statens pensjonsforsikringer. Dette inkluderer blant annet en uførepensjon som gjelder dersom du må reduserer din stilling eller slutte å jobbe, på grunn av en skade eller sykdom. Denne ordningen omfatter også en dekning for etterlatte. Selv om du ikke jobber i Forsvaret lenger, kan du har rett på såkalt oppsatt uførepensjon. Saksbehandles av Statens pensjonskasse.

Mange har tegnet egne personskadeforsikringer privat eller gjennom arbeidstakerorganisasjonene. Ta kontakt med din organisasjon eller forsikringsselskap for informasjon om hva som er dekket under disse ordningene.


Yrkesskade

En skade eller sykdom oppstått under tjenesten kan også godkjennes som en yrkesskade hos NAV. For mer informasjon om godkjent yrkesskade i NAV eller andre offentlige velferdsordninger, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Råd og veiledning fra Forsvaret

Selv om disse ordningene forvaltes av andre offentlige etater kan Forsvaret gi råd og veiledning innenfor en rekke områder, for eksempel vedrørende forsikrings- og erstatningsordninger, yrkesskade og offentlige velferdsordninger. Forsvaret kan ikke representere utad i forbindelse med en konkret sak, men kan gi deg informasjon om hvordan regelverket skal forstås, hvordan krav om erstatning settes frem og hva man kan forvente under sakens gang.

​Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post. E-post er i utgangspunktet ukryptert, som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet. Bruk post eller ring isteden.
Publisert 5. februar 2014 08:41.. Sist oppdatert 11. februar 2019 15:18.