Sivile etater

Etter tjeneste i Forsvaret er det de sivile etatene som er veteranenes kontakpunkt i helsespørsmål, arbeidssaker, erstatningsspørsmål med mer.

Her får du en oversikt over relevante sivile etater:

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

NAV har også et eget kompetansemiljø for veteransaker, plassert i NAV Elverum. Veteraner over hele landet kan ta direkte kontakt med kompetansemiljøet hos NAV Elverum på telefon 62 02 35 18 eller 62 02 31 07.

Les mer om Arbeids- og velferdsetaten på nav.no.

Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat)

Jobber blant annet med det statlige barnevernet, familievernet og adopsjon. Hovedoppgaven til etaten er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Les mer om Barne-, ungdoms og familieetaten på bufetat.no.

Helse- og omsorgssektoren

Består av kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Kontakt med helse- og omsorgssektoren gjøres vanligvis gjennom fastlegen. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved at alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til.

Les mer om fastlegeordningen hos Helseøkonomiforvaltningen på helfo.no.

Statens pensjonskasse (SPK)

Statens pensjonskasse administrerer tjenestepensjonsordningen for statsansatte. Her administreres også en kompensasjonsordning for de som har pådratt seg en psykisk belastningsskade i internasjonale operasjoner. Det er også Statens pensjonskasse som forvalter saker om yrkesskadeforsikring og uførepensjon.

Les mer om Statens pensjonskasse på spk.no.

Publisert 30. august 2014 12:21.. Sist oppdatert 4. mars 2015 10:29.