20151105OST_552820151105OST_5528http://forsvaret.no/media/PubImages/20151105OST_5528.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4548

Ny militærordning

Frå 2016 innfører Forsvaret ein eigen karrierestige for spesialistar – i tillegg til dagens karrierestige for offiserar. Les om den nye ordninga her.

​​​​Forsvaret får heretter to karrierestigar for sine militært tilsette: ei offisersøyle for personell med krigsskuleutdanning eller akademisk utdanning og kvalifiseringskurs. I tillegg kjem ei spesialistsøyle for personell med befalsutdanning og/eller viktig akademisk kompetanse eller realkompetanse.

Held på kompetansen

Tidlegare måtte befalsutdanna personell slutte i Forsvaret ved fylte 35 år om dei ikkje tok krigsskule. Dermed forsvann viktig kompetanse og erfaring ut frå Forsvaret. Det nye systemet gjer at Forsvaret kan tilby dette nøkkelpersonellet ein vidare karriere i organisasjonen.

– Innføringa av to likeverdige karrieresystem for offiserar og spesialistar fyller​ Forsvarets behov for breidde- og djupnekompetanse. Det nye systemet styrkjer også den operative evna til Forsvaret, seier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Forsvarets ønskje​​

Forsvaret har lenge ønskt å innføre ei ny personellordning, og i juni 2015 gav Stortinget grønt lys for ordninga. Forsvarssjefen seier det nye spesialistbefalet si rolle skal vere prega av fagkompetanse, profesjonalitet og god leiarskap.​

– Dette skal gjennomsyre alle nivå, og i framtida skal spesialistbefalet vere navet som løftar kompetansenivået til vernepliktige, verva, sivile og offiserar, seier Bruun-Hanssen.

Målet med den nye militærordninga er å skape ei heilskapleg og meir oversiktleg ramme for personalpolitikken. Militærordninga blir innført for å gi både arbeidstakar og arbeidsgivar meir stabilitet i tilsetjingsforholdet – altså fleire over på faste kontraktar og lengre ståtid i kvar stilling.

To gradsstrukturar

Forsvaret skal òg bli meir spesialisert på kven som planlegg og leiar oppdraga på taktisk og strategisk nivå, og kven som gjer handverket og leiar på teknisk nivå.

​Militært personell blir frå no av delte inn i to karriere- og gradsstrukturar: offiserar og spesialistar. Dette kallar vi også også for «OF» – offiserskorpset og «OR» – other ranks. Sistnemnde blir kalla «spesialistkorpset» på norsk. Det er samansett av vernepliktige, grenaderar og konstablar frå OR 1 til 4, og befal frå OR 5 til 9.

​I tillegg kjem sjefssersjantane til kvar våpengrein. Dei er sjefens næraste rådgivar innanfor alt som har med spesialistsøyla å gjere. Ho ​eller han har ikkje nokon annan grad, men har ein funksjon og f​ullmakter gitt av sjefen. Dette blir innført noko ulikt for dei tre greinene.

 Ordninga har fire hovudelement

 

 

1. Tilsetjing1. Tilsetjing<p></p><br><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Hovudregelen for tilsetjing skal vere fast tilsetjing til 35 år eller 60 år (T-35/T-60).</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Førebels</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"> tilsetjing skal vere avgrensa.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Det er Forsvaret s</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">ine behov og den enkelte sin kompetanse som skal vere styrande for lengda på tilsetjingsforholdet.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Offiserar som blir uteksami</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">nerte frå grunnleggande offisersutdanning skal tilsetjast fast til 60 år.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Tilsetjingsordninga skal forvaltast sl</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">ik at Forsvaret held ved like ein balansert aldersstruktur over tid.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Personell som tilsetjast fast til 35 år skal kun</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">ne opparbeide seg ein bonus på inntil to årsløner eller tilsvarande.</span><br></li></ul>
2. Disponering (beordring)2. Disponering (beordring)<p></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Militært ti​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">lsette skal, uavhengig av disponeringssystem, ha ei plikt til å la seg disponere nasjonalt og internasjonalt.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Personell på beor</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">dringssystemet kan bli beordra til avdeling, tenestestad og fagområde.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Søknadssystemet skal ha v</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">erkemiddel som understøttar kompetanseleiing.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Grad-nivået for overgangen mellom </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">beordringssystem og søknadssystem skal balansere Forsvaret sine behov, med familie og livsfasepolitiske omsyn.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Øvre aldersgrense for kor lenge personellet s</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">kal vere på beordringssystemet, er sett til 38 år.</span><br></li></ul>
3. Avansement (opprykk i grad)3. Avansement (opprykk i grad)<p></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Hovudregelen i søknadssystemet er at personellet blir gitt opprykk etter fast disponering i stilling med høgare grad.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Normala</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">vansement skal byggje på objektive kriterium som grad-ansiennitet og/eller nivådannande utdanning.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Det skal vere unn</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">taksreglar som sikrar at normalopprykk i heilt spesielle tilfelle kan bli forsert ut frå personellets kompetanse og talent samt Forsvaret sine behov.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Overgangen mellom norm</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">alavansement og søknadssystem skal harmoniserast med overgangen mellom beordringssystem og søknadssystem i disponeringsordninga.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Gradstrukturen skal følgje Nato-sta</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">ndard for «officers» (OF) og «other ranks» (OR).</span><br></li></ul>
4. Utdanning4. Utdanning<ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Utdanningsordninga skal vere nivådannande og retta mot den militære profesjon.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forsvare</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">t sine behov skal vere styrande for innhald og omfang i utdanninga.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Innhaldet i utdann</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">inga skal byggje på ei felles profesjonsplattform, samstundes som det skal givast rom for greinvise tilpassingar.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Offisersutdanninga skal ve</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">re på bachelor- og masternivå.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Utdanninga av spesialistkorpset ska</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">l bestå av profesjonsretta modular.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Utdanningsordninga blir delt inn etter bestem</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">te nivå innan dei respektive personellkategoriane.</span><br></li></ul>

 Slik blir inndelinga:

 

 

OR 2–4 Grenaderar og konstablarOR 2–4 Grenaderar og konstablar<p>​Kjenneteikn med vernepliktige, grenaderar og konstablar er generelt at dei representerer spesialkompetanse innan sine respektive fagfelt i eit tilpassa karrieresystem med eigne gradar (OR 1 –4). Deira primære rolle er å utøve det praktiske militære handverket.</p><p><strong>Kjenneteikn: </strong>Oppfølgings-leiarskap, spesialkunnskap, fagutdanning eller funksjonsretta akademisk utdanning, fagspesialistar, del av funksjonelle einingar, fagleg kompleksitet, horisontal- og fagkarriere.<br></p>
OR 5–9 BefalOR 5–9 Befal<p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Befal skal generelt kjenneteiknast ved at dei representerer djupnekompetanse innan sine respektive fagfelt i eit tilpassa karrieresystem med befalsgradar (OR 5–9). Spesielle kategoriar av militært tilsette representerer personell med høgare utdanning frå sivile høgskular og universitet, men utan militær offisersutdanning.</span></p><p><strong>Kjenneteikn:</strong> Utøvande leiarskap, djupnekompetanse, fagutdanning eller funksjonsretta akademisk utdanning, fagspesialistar, utvikling og leiing av funksjonelle einingar, fagleg kompleksitet og horisontal- og fagkarriere.</p>
OF 1–9 OffiserarOF 1–9 Offiserar<p>Offiserar skal som hovudregel kjenneteiknast ved at dei har ei akademisk utdanning og ei militær offisersutdanning – til dømes krigsskule eller sivil utdanning med kvalifiseringskurs frå krigsskulen. Dei skal representere breiddekompetanse innan eit vertikalt karrieresystem som er basert på offisersgradar (OF 1–9).​</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kjenneteikn:</strong> Leiing, kommando og kontroll. Breiddekompetanse, militære akademisk utdanning, fagkompetanse, setje saman og føre kommando over fleire funksjonelle einingar. Operasjonell kompleksitet og vertikal karriere. </span></p>

 Aktuelle saker

 

 

Grader for spesialistbefal<img alt="" src="/media/PubImages/nyegrader-ill.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Grader for spesialistbefalI 2016 innførte Forsvaret ny militærordning. Det førte til en rekke nye grader. Se oversikten her.http://forsvaret.no/aktuelt/ny-militaerordning
Første kvinne på plass<img alt="" src="/media/PubImages/JG_0001%20(1).jpg" style="BORDER:0px solid;" />Første kvinne på plassInnføringen av den nye militærordningen er godt i gang, og nå har også en kvinne fått stillingen som sjefsersjant.http://forsvaret.no/aktuelt/første-kvinne-på-plass
Nato jubler for militærordning<img alt="" src="/media/PubImages/SACEUR-toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nato jubler for militærordningTirsdag møttes Hærens ledende offiserer og spesialister for første gang. Det ville Natos militære toppsjef være med på.http://forsvaret.no/aktuelt/ny-militaerordning-hoester-nato-jubel
Bygger opp spesialistkorpset<img alt="" src="/media/PubImages/_R8A8690.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bygger opp spesialistkorpsetEn merkedag for Hæren. En merkedag for Forsvaret. Dagen da Hærens første kommandérsersjanter høytidelig trådte inn i det ferske, men stolte spesialistkorpset hadde kommet.http://forsvaret.no/aktuelt/pressemeldinger/bygger-opp-spesialistkorpset
Militærordningen: Her er lønnsrammene<img alt="" src="/media/PubImages/20151105OST_5297.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militærordningen: Her er lønnsrammeneKommunaldepartementet har behandlet ferdig lønnsrammene og -planene i den nye militærordningen.http://forsvaret.no/aktuelt/militaerordningen-loennsrammene-klare
Offiserer i den nye personellordningen<img alt="" src="/media/PubImages/navigasjonsassistent-2_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Offiserer i den nye personellordningen12. juni besluttet Stortinget innføringen av en ny personellordning i Forsvaret. Nå blir de første offiserene innplassert i det nye gradssystemet, og allerede 1. august kan ansatte ta i bruk de nye stillingstitlene.http://forsvaret.no/aktuelt/offiserer-i-den-nye-personellordningen

Publisert 11. desember 2015 11:14.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:53.