karriere_2258_vbu1luftforsvaretkarriere_2258_vbu1luftforsvarethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17683/media/PubImages/_TLI5420.jpg

Tilbake til utdanningsoversikt

Videregående befalsutdanning 1 i Luftforsvaret

Krav til søker
  • Fullført grunnleggende befalsutdanning

  • Grad: OR-5+, ønskelig med 3 års tjenesteerfaring

  • Registrert og bestått årlig fysisk test for 2018 eller 2019

  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering HEMMELIG eller tilfredsstille krav til å kunne få dette

  • Tilfredsstille helsekrav i henhold til Bestemmelse for militær helsetjeneste og legebedømmelse

+ Se flere krav

Om utdanningen

Utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å bekle stillinger på OR 6 nivå. Kurset gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole ved Luftkrigsskolen i Trondheim og har en varighet på ni uker. Klikk her for å laste ned kunngjøringen av utdanningen som PDF.

 

 

karriere_2258_vbu1luftforsvaretHvem passer kurset for?<p> Målgruppen for kurset er personell tilsatt i Luftforsvaret med graden OR 5 eller OR 5+ som innehar stilling, eller som er tiltenkt å bekle en stilling på OR 6 nivå. I tillegg stilles det krav til minimum tre års tjenesteansiennitet på OR 5+ nivå eller tilsvarende. Kurset kan søkes av aktuelle søkere fra alle forsvarsgrener, men Luftforsvarets søkere vil bli prioritert. <br/> <br/> Luftforsvaret anbefaler alle å gjennomføre videregående befalsutdanning 1 (VBU 1) før man søker videregående befalsutdanning 2 (VBU 2). VBU 2 bygger på kunnskap og ferdigheter man har tilegnet seg gjennom VBU 1, og det vil være krevende å starte på neste nivå uten å ha fulgt tiltenkt progresjon i utdanningen.karriere_2258_vbu1luftforsvaret
karriere_2258_vbu1luftforsvaretHva lærer du?<p> Utdanningen er tilpasset Luftforsvarets grenspesifikke kompetansebehov. Utdanningen har en varighet på 9 uker, og skal gi studentene de nødvendige forutsetninger for å bekle spesialistfunksjoner på gradsnivå OR 6 i Luftforsvaret og baseres på en felles profesjonsplattform. <br/> <br/> Kurset er definert som nivådannende utdanning, og innholdet i utdanningen skal bidra til at studentene tilegner seg nødvendig kunnskap og forståelse innenfor en felles referanseramme for profesjonsutøvelsen i Forsvaret. Følgende emner inngår i utdanningen: luftmilitære operasjoner, ledelse, profesjonskunnskap, utdanning, engelsk og militær idrett og trening. karriere_2258_vbu1luftforsvaret
karriere_2258_vbu1luftforsvaretHvor foregår utdanningen?<p> Kurset gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole ved Luftkrigsskolen i Trondheim og har en varighet på ni uker. Oppstart er 12. august 2019. Siste undervisningsdag er 11. oktober. <br/> <br/> karriere_2258_vbu1luftforsvaret
karriere_2258_vbu1luftforsvaretVilkår under utdanning<p> Spesialistbefal har status som student under utdanningen. Kommandomessig og disiplinært vil de være underlagt skolesjef Luftkrigsskolen under utdanningens varighet. Linjelederansvaret ivaretas av hjemmeavdeling. Luftkrigsskolen dekker beordringsreise til og fra utdanningen, samt forlegning og forpleining for de med boområde utenfor Trondheim. Spesialistbefal som er beordret til utdanningen kan ha rettigheter etter Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret, pkt. 5.5 og 5.6. <br/> <br/> Personell som beordres til utdanningen tilkommer grunnlønn fra sin hjemmeavdeling under utdanningens varighet. Utdanningsperioden ved Luftkrigsskolen er å betrakte som en del av nivådannende utdanningsvirksomhet og er ikke underlagt reglene om arbeidstid i arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) og Hovedtariffavtalen (HTA). <br/> <br/> Utdanningen er intensiv og studentene må påberegne arbeid utover normalarbeidstid. Det vil imidlertid ikke legges opp til tjeneste i helger. karriere_2258_vbu1luftforsvaret

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

karriere_2258_vbu1luftforsvaretSlik søker du<p> Kurset søkes av den enkelte på ved å fylle ut søknadsskjema på denne siden. Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for at opplysninger om utdanning, tjenesteerfaring, og formelle krav til utdanningen er oppdatert og registrert i P3/SAP. <br/> <br/> Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Dersom du ikke tilfredsstiller de formelle kravene ut i fra data registrert i P3/SAP tas du ut av opptaksprosessen. Du har selv ansvar for at ditt militære rulleblad er oppdatert. karriere_2258_vbu1luftforsvaret
karriere_2258_vbu1luftforsvaretRangering av søkere<p> Kvalifiserte søkere vil bli rangert og tilbydd plass etter følgende kriterier: <p> <li>Vurdering av relevans i forhold til målgruppe for kurset</li> <li>Avdelingenes vurdering av potensial for videre tjeneste</li> <li>Tjenesteresultater</li> <li>Tjenesteerfaring og – ansiennitet</li> <li>Luftforsvarets behov for kompetanse</li>karriere_2258_vbu1luftforsvaret
karriere_2258_vbu1luftforsvaretKunngjøring av kursplasser<p> Resultatet kunngjøres i løpet av uke 23. Utdanningen starter 12. august 2019. </p>karriere_2258_vbu1luftforsvaret

Spørsmål om denne linjen?

Opptak:
Oberstløytnant Kari Ann Sløveren på telefon 0520 8411/ 6923 8411

Gjennomføring og innhold:
Kommandérsersjant Sven Inge Flatås på telefon 0550 5438/ 9261 1026

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 4. oktober 2018 10:34.. Sist oppdatert 16. mai 2019 09:25.