karriere_2254_vbu3karriere_2254_vbu3http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17635/media/PubImages/20140313th_ 38022.jpg

Tilbake til oversikt

Videregående befalsutdanning 3

Krav til søker
  • Fullført grunnleggende befalsutdanning (GBU)

  • Være tilsatt i graden OR 7 med minimum tre års gradsansiennitet

  • Registrert og bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav. Må være bestått i 2018 og senest innen søknadsfrist

  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering HEMMELIG og NATO SECRET.

  • Søkere til Sjøforsvaret må være skikket for sjøtjeneste

  • Godkjent vandel

+ Se flere krav

Om utdanningen

Utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å bekle stillinger på gradsnivået OR 8 til OR 9. Kurset gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole i Oslo og har en varighet på 11 uker. 

 

 

karriere_2254_vbu3Hvem passer utdanningen for?<p> Elevenes forkunnskaper tjener som basis for nye kunnskaper og ferdigheter. Mange av elevene innehar unik erfaring og kompetanse som vil være relevant og direkte avgjørende for elevgruppenes totale læringsutbytte. Elever med relevant erfaring vil av denne grunn være viktige støttespillere for skolens ansatte under gjennomføringen av kurset. Alle slike elevbidrag er således svært ønskelig og nødvendig for en god måloppnåelse. karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Hva lærer du?<p>Utdanningen er rettet mot Forsvarets kjernevirksomhet innen planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner. Innholdet består av syv temaer, der læringsutbyttebeskrivelsene er utformet for å skape en progresjon gjennom utdanningene. Innholdet skal bidra til at befalet tilegner seg nødvendig kunnskap og forståelse innenfor en felles referanseramme for profesjonsutøvelsen i Forsvaret. Nedenfor følger en beskrivelse av hvert tema. <br/> <br/> <b>Profesjonskunnskap: </b> Temaet skal etablere og videreutvikle en felles profesjonsplattform. Dette innebærer kunnskap om den militære profesjon og dens rolle i samfunnet og i krig, samt kjennskap til egen rolle som befal i spesialistkorpset. <br/> <br/> <b>Ledelse:</b> Temaet skal skape forståelse for hva ledelse og virksomhetsstyring i Forsvaret er, og hva det innebærer å praktisere en oppdragsbasert ledelsesfilosofi basert på gjensidig tillit og respekt. Videre er hensikten å bidra til befalets lederutvikling gjennom bevisstgjøring av egen personlighet og eget lederskap i sammenheng med egen tjenesteerfaring. Temaet skal også gi innsikt i hvordan mennesker påvirkes og hvordan man kan bidra til andres utvikling gjennom lederskap og veiledning. <br/> <br/> <b>Operasjoner:</b> Temaet skal skape forståelse for hva det innebærer å planlegge, lede og gjennomføre operasjoner på forskjellige nivåer i Forsvaret. I dette ligger kjennskap til prosesser og metoder både for krigs- og fredsstabstjeneste. Temaet skal gi kjennskap til operasjonstyper og -kontekster, for å skape bedre forståelse av egen rolle og egne bidrag. <br/> <br/> <b>Utdanning:</b> Temaet skal videreutvikle befalets pedagogiske ferdigheter, med vekt på instruksjonslære og utdanningsplanlegging. Dette innebærer å forstå en leksjon og et fagfelts betydning som del av en større helhet. Dette skal skape forutsetninger for å kunne bidra i planleggingsprosesser og forbedre egen utførelse av undervisning og avdelingens gjennomføring av utdanning. <br/> <br/> <b>Engelsk:</b> Temaet skal gi befalet et grunnlag til å kunne praktisere engelsk muntlig og skriftlig på sin arbeidsplass, og i sammenhenger der engelsk benyttes som arbeidsspråk. <br/> <br/> Det vil gjennomføres en avsluttende bestått/ikke bestått eksamen for hele kurset. Denne gjennomføres som en ukes skriftlig hjemmeeksamen, der man får ut et spørsmål tilknyttet OR 8-9 rollen i lys av fredsstabstjeneste, virksomhetsstyring, prosjektarbeid, eller krigsstabstjeneste på operasjonelt nivå. Det tas forbehold om endringer som følge av implementeringen av utdanningsreformen, med hensyn til innhold og organisering av kurstilbudet. karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Gjennomføring av utdanningen<p> Kurset gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole har en varighet på 11 uker. Kurset gjennomføres i Oslo i sin helhet, med unntak av enkelte uker. Det er fri i alle helgene. Det må påregnes en del kveldsarbeid under hele kurset. <br/> <table cellspacing="0" width="100%" class="forsvaretTable-default"> <tbody> <tr> <td class="forsvaretTable-default" style="width: 33.3333%;"> <strong>Tema</strong></td> <td class="forsvaretTable-default" style="width: 33.3333%;"> <strong>Benevning</strong></td> <td class="forsvaretTable-default" style="width: 33.3333%;"> <strong>Tidsperiode</strong></td> </tr> <tr> <td class="forsvaretTable-default">Tema 1</td> <td class="forsvaretTable-default">Fredsstabstjeneste </td> <td class="forsvaretTable-default">To uker</td> </tr> <tr> <td class="forsvaretTable-default">Tema 2</td> <td class="forsvaretTable-default">Ledelse</td> <td class="forsvaretTable-default">Tre uker</td> </tr> <tr> <td class="forsvaretTable-default">Tema 3</td> <td class="forsvaretTable-default">Planlegging av fellesoperasjoner</td> <td class="forsvaretTable-default">To uker</td> </tr> <tr> <td class="forsvaretTable-default">Tema 4</td> <td class="forsvaretTable-default">Gjennomføring av fellesoperasjoner</td> <td class="forsvaretTable-default">Tre uker</td> </tr> <tr> <td class="forsvaretTable-default">Eksamen</td> <td class="forsvaretTable-default">Skriftlig hjemmeeksamen</td> <td class="forsvaretTable-default">Én uke</td> </tr> <tr> <td class="forsvaretTable-default">Avslutning</td> <td class="forsvaretTable-default">Avslutningsseremoni Akershus festning</td> <td class="forsvaretTable-default">Én dag<br/></td> </tr> </tbody> </table> <br/> <br/> <p> Totalt vil kurset kreve fravær fra eget arbeidssted i 11 uker, og det vil kreve noe merarbeid i form av forstudier. I hvilken grad dette kan gjennomføres i arbeidstiden må avklares med lokal arbeidsgiver. Avslutningsseremoni gjennomføres på Akershus festning etter sensur fredag 28. juni. <br/> <br/> Kurset består av temaene <b>fredsstabstjeneste (1)</b>, <b>ledelse (2)</b>, <b>planlegging av fellesoperasjoner (3)</b> og <b>gjennomføring av fellesoperasjoner (4)</b>.Hensikten med <b>tema 1</b> er å etablere gode studie- og stabsferdigheter i lesing og skriving innen rammen av Fredsstabstjeneste. <br/> <br/> <b>Tema 2</b> vil ta for seg styring, lederskap og lederutvikling i Forsvaret, herunder seleksjon inkludert forberedelser og gjennomføring av intervju på begge sider av bordet. Det vil være fokus på egen rolleforståelse som OR 8-9. <br/> <br/> <b>Tema 3</b> gir en innføring i hensikten med fellesoperasjoner og «verktøykassen» de potensielt underlagte kapabilitetene utgjør, nasjonalt og i NATO. Deretter vil elevene gjennomgå planprosessen og metodikken for det operasjonelle nivået i NATO ved bruk av Comprehensive Operations Planning Directive (COPD). Mye litteratur og stabsarbeid vil benytte engelsk som arbeidsspråk. <br/> <br/> <b>Tema 4</b> gir en innføring i organisering, prosesser og prosedyrer ved gjennomføring av fellesoperasjoner i NATO. Elevene vil inngå i organisasjonen av en fiktiv NATO Joint Force Command bestående av studenter/offiserer fra stabs- og masterstudiet og emnestudenter som tar videregående offisersutdanning (VOU). Arbeidsspråket vil være engelsk. <br/> <br/> For hvert tema vil det utarbeides egne temahefter med pensumlitteratur og krav til forstudier skal være spesifisert. Temaheftene vil komme ut god tid i forkant av temaene. Hovedlitteratur for temaene vil være Håndbok i stabstjeneste for Forsvaret, Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret, Direktiv for virksomhetsstyring, Forsvarets fellesoperative doktrine, AJP – 1E, 3C og 5A, samt COPD og NATO JFC TOR/SOP. Men elevene må påregne noe litteratur også utover dette. karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Hverdagen på skolen<p> En normal undervisningsuke starter ca. kl 1000 mandag og slutter ca. kl 1400 fredager for å kunne reise disse dagene. Undervisningen vil variere mellom plenumsforelesninger, gruppearbeid, og selvstudium. Gruppearbeid følges aktivt opp av faglærer eller gruppeveiledere.Elevene vil gis tilgang til læringsplattformen «Its Learning», hvor de vil finne temahefter og elektronisk pensum i god til å forberede seg gjennom selvstudie før hvert tema. <br/> <br/> Samlingene er i tillegg til å være en arena for faglig påfyll ment å være en anledning til å sosialisere og bygge nettverk på tvers av gradsnivået i spesialistkorpset. Elevene anbefales å forberede seg på studiet god tid i forkant av oppstart. Ved å fokusere på å øke egen lesehastighet både før og under kurset vil man kunne spare mye tid og får antagelig mer ut av kurset. Gå inn på <a href="http://www.hurtiglesing.no/" class="link_light">hurtiglesing.no</a> for å teste og trene deg selv. <br/> <br/> karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Administrative bestemmelser og vilkår<p> Administrative bestemmelser til nye elever blir sendt ut fra Forsvarets høgskole etter at elevene er tatt opp. Reisekostnader i forbindelse med kurset vil dekkes av Forsvarets høgskole. <br/> <br/> <b>Vilkår under utdanning:</b> <p> <li>Kurset gjennomføres i Oslo i sin helhet med unntak av enkelte uker.</li> <li>Du har fri i alle helgene. Det må påregnes en del kveldsarbeid under hele kurset</li> <li>Du beholder lønn fra hjemmeavdeling under utdanningen, men tilkommer ikke (noen) tillegg for øvelse eller overtid</li> <li>De som allerede har pendlerrettigheter beholder de, men fra Oslo</li> <li>Rettigheter til eventuelle hjemreiser er i henhold til Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret "kompensasjonsavtalen" pkt 5.6.3 Opptjening</li> <br/> <br/> <b>Vilkår etter utdanning:</b> <li>Fullført og bestått utdanning gjør deg kvalifisert til å søke på stillinger på OR 8-nivå</li> <li>Det er ingen plikttjeneste</li> karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Videre muligheter<p> Utdanningsnivået VBU 3 oppnås etter bestått kurs. Kurset er ikke akkreditert, og gir således ikke studiepoeng.karriere_2254_vbu3

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

karriere_2254_vbu3Rangering av søkere<p> Kvalifiserte søkere vil bli rangert og tilbydd plass etter følgende kriterier: <p> <li>Tjenestetid</li> <li>Type tjenesteerfaring /-bakgrunn</li> <li>Tjenesteresultater</li> <li>Eventuelle andre tidligere resultater</li> <li>Vurdering av potensial for videre tjeneste</li>karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Slik søker du<p> Søkere skal benytte elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID som ligger under «søk her» knappen på denne siden. <br/> <br/> Det utøves en svært restriktiv praksis med hensyn til å innvilge utsettelse av oppstart på kurset. Personell som gis tilbud om kursplass kan således ikke påregne å få utsatt oppstart til senere kurs, og må derfor søke om opptak på nytt ved senere kunngjøringer. karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Kunngjøring av kursplasser<p> Forsvarets personell- og vernepliktssenter sender ut tilbud om utdanningsplass 2-4 uker etter søknadsfrist. karriere_2254_vbu3

Spørsmål om denne linjen?

For spørsmål om karriereveiledning med søknaden til utdanningen, ta kontakt med egen forsvarsgren:

Hæren
Major Kine Bråten på telefon 23 09 93 26

Sjøforsvaret
Orlogskaptein Christer Johannessen på telefon 55 50 57 04

Luftforsvaret
Oberstløytnant Kari Ann Sløveren på telefon 69 23 84 23

For spørsmål vedrørende innhold i studiet og administrative fohold ved Forsvarets høgskole:

Kommandørkaptein Eystein L. Meyer på telefon 23 09 57 96

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 8. oktober 2018 10:43.. Sist oppdatert 17. september 2019 14:00.