karriere_2254_vbu3karriere_2254_vbu3http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17635/media/PubImages/20140313th_ 38022.jpg

Tilbake til oversikt

Videregående befalsutdanning 3

Krav til søker
  • OR 7 med minimum tre års gradsansiennitet

  • Fullført VBU 2 (eller godskrevet dette)

  • Sikkerhetsklarering H/NS, minimum gyldig ut kursets varighet.

  • Godkjent vandel

  • Årlig fysisk iht. stillingens krav

+ Se flere krav

Om utdanningen

 

 

karriere_2254_vbu3Hvem passer utdanningen for?<p> Utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å bekle stillinger på gradsnivået OR 8 til OR 9. karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Hva lærer du?<p>Utdanningen er rettet mot Forsvarets kjernevirksomhet innen planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner. Innholdet i VBU 1-3 består av syv temaer, hvorav VBU 3 gjennomgår fire av disse. Læringsutbyttebeskrivelsene er utformet for å skape en progresjon gjennom utdanningene. Innholdet skal bidra til at befalet tilegner seg nødvendig kunnskap og forståelse innenfor en felles referanseramme for profesjonsutøvelsen i Forsvaret karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Gjennomføring av utdanningen<p> Totalt vil kurset kreve fravær fra eget arbeidssted i 12 uker, og det vil kreve noe merarbeid i form av forstudier. I hvilken grad dette kan gjennomføres i arbeidstiden må avklares med lokal arbeidsgiver. </p> <p> Kurset består av temaene fredsstabstjeneste (1), ledelse (2), planlegging av fellesoperasjoner (3) og gjennomføring av fellesoperasjoner (4). </p>karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Hverdagen på skolen<p> En normal undervisningsuke starter kl. 10.00 på mandager og slutter ca. kl 14.00 på fredager. Dette for å kunne reise disse dagene. Undervisningen vil variere mellom plenumsforelesninger, gruppearbeid, og selvstudium. Gruppearbeid følges aktivt opp av faglærer eller gruppeveiledere. Elevene vil gis tilgang til læringsplattformen «Its Learning», hvor de vil finne temahefter og elektronisk pensum i god til å forberede seg gjennom selvstudie før hvert tema. </p> <p> Samlingene er i tillegg til å være en arena for faglig påfyll, ment å være en anledning til å sosialisere og bygge nettverk på tvers av forsvarsgren og gradsnivået i spesialistkorpset. </p>karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Administrative bestemmelser og vilkår<p> Administrative bestemmelser til nye elever blir sendt ut fra Forsvarets høgskole etter at elevene er tatt opp. </p>karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Videre muligheter<p> Høyere befalsutdanning </p>karriere_2254_vbu3

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

karriere_2254_vbu3Rangering av søkere<p> Kvalifiserte søkere vil bli rangert og tilbydd plass etter følgende kriterier: <p> <li>Tjenestetid</li> <li>Type tjenesteerfaring /-bakgrunn</li> <li>Tjenesteresultater</li> <li>Eventuelle andre tidligere resultater</li> <li>Vurdering av potensial for videre tjeneste</li>karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Slik søker du<p> Søkere skal benytte elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID som ligger under «søk her» knappen på denne siden. OBS! Søknadsskjemaet blir ikke tilgjengelig før cirka tre uker før søknadsfristen. </p> <p> Det utøves en svært restriktiv praksis med hensyn til å innvilge utsettelse av oppstart på kurset. Personell som gis tilbud om kursplass kan således ikke påregne å få utsatt oppstart til senere kurs, og må derfor søke om opptak på nytt ved senere kunngjøringer. </p>karriere_2254_vbu3
karriere_2254_vbu3Kunngjøring av kursplasser<p> Resultat for opptak til kursplass kan forventes å være klart i slutten av november hvert år. </p>karriere_2254_vbu3

Spørsmål om denne linjen?

For spørsmål om karriereveiledning med søknaden til utdanningen, ta kontakt med egen forsvarsgren:

Hæren
Major Vebjørn Bønå Konradsen på telefon 23 09 8690

Sjøforsvaret
FIS/B / SSTN1Personellutviklingsseksjonen@mil.no

Luftforsvaret
Major Ingrid Bua på telefon 69 23 8418

For spørsmål vedrørende innhold i studiet og administrative forhold ved Forsvarets høgskole:

Innhold i studiet
Oberstløytnant Asbjørn Lysgård på telefon 2309 5807

Administrative forhold

Kaptein Hanne Sandnes på telefon 23095757


Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 8. oktober 2018 10:43.. Sist oppdatert 29. oktober 2019 14:26.