karriere_2239_vbu1karriere_2239_vbu1http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17614/media/PubImages/lederutdanning_landingsside.jpg

Tilbake til oversikt

Videregående befalsutdanning 1 i Hæren

Krav til søker
  • Fullført grunnleggende befalsutdanning (GBU)

  • Være tilsatt i graden OR5+ med ønske om tre års tjenesteerfaring

  • Registrert og bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav (årets eller fjorårets)

  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering HEMMELIG eller tilfredsstille krav til å kunne få dette

+ Se flere krav

Om utdanningen

Utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å bekle stillinger på tropps – og kompaninivå. Kurset gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole ved Krigsskolen på Linderud og har en varighet på åtte uker med oppstart 6. januar 2020. 

 

 

karriere_2239_vbu1Hvem passer kurset for?<p> Primærmålgruppe for utdanningen er personell tilsatt i Hæren med grad OR 5+. Befal som har fått godskrevet VBU 1 iht. føringer fra FPVS skal ikke søke. </p>karriere_2239_vbu1
karriere_2239_vbu1Hvor foregår utdanningen?<p> Kurset gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole ved Krigsskolen på Linderud og har en varighet på åtte uker. </p>karriere_2239_vbu1

Søknad og opptak

Uttak av elever til VBU 1 i Hæren gjennomføres av Hærstaben. Se punkt «rangering av søkere» for detaljer vedrørende uttaksprosessen. 

 

 

karriere_2239_vbu1Slik søker du<p> Kurset søkes av den enkelte ved å fylle ut søknadsskjema på denne siden. OBS! Søknadsskjemaet blir ikke tilgjengelig før cirka tre uker før søknadsfristen. Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for at opplysninger om utdanning, tjenesteerfaring og formelle krav til utdanningen er oppdatert og registrert i P3/SAP. <br/> <br/> Etter at du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Dersom du ikke tilfredsstiller de formelle kravene ut i fra data registrert i P3/SAP tas du ut av opptaksprosessen. Du har selv ansvar for at ditt militære rulleblad er oppdatert. karriere_2239_vbu1
karriere_2239_vbu1Rangering av søkere<br /> Kvalifiserte søkere vil bli rangert og tilbudt plass etter følgende kriterier: <p> • Tjenesteresultater<br /> • Vurdering av potensial for videre tjeneste<br /> • Tjenesteerfaring og -ansiennitet<br /> • Hærens behov for kompetanse og vurdering av målgruppe for kurset<br /> </p> Personell som innehar en karriere – eller nøkkelstilling, eller er tiltenkt en slik stilling i løpet av året, kan bli særlig prioritert. Personell med en særskilt fagkompetanse kan også bli prioritert. <p> Kursplasser blir kvotesatt til det enkelte våpen – og troppeart. Søkerne vil bli rangert ut i fra sin våpenartstilhørighet. karriere_2239_vbu1
karriere_2239_vbu1Opptaksdato<p> Resultatet vil kunngjøres etter gjennomført opptaksråd omtrent 4-5 uker etter søknadsfristen er gått ut. Resultatet offentliggjøres til avdelingene i Doculive og den enkelte vil motta svarbrev og eventuelt tilbud om utdanningsplass i Digipost/brev. <p />karriere_2239_vbu1
karriere_2239_vbu1Vilkår<p>Videregående befalskurs er nivådannende utdanning og kurselever ved VBU1 tilkommer grunnlønn fra sin hjemmeavdeling under kursets varighet, ref. ATF pkt. 4.3, men er likevel unntatt arbeidstidsbestemmelsene etter ATF pkt. 4. <br/> <br/> FHS vil gi ut administrative bestemmelser om kurset i god tid før oppstart. karriere_2239_vbu1

Spørsmål om denne linjen?

Kontaktperson opptak: 
June Kvål, Hærstaben – tlf: 23 09 93 08

Kontaktperson kursgjennomføring: 
Christian Ytterbøl/KS – tlf: 949 88 560
Per Krogdahl/KS – tlf: 488 67 332

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 28. september 2018 10:20.. Sist oppdatert 29. oktober 2019 14:24.