Ledige stillinger

Forsvaret har i dag blitt en mangfoldig arbeidsplass med gode forutsetninger for karriere og egenutvikling.


Forsvaret er en mangfoldig arbeidsplass med gode muligheter for karriere og egenutvikling. Som ansatt hos oss blir du en del av et kompetent fagmiljø med ulike yrkesgrupper som jobber sammen hver dag for å forsvare landet vårt.

Ingeniører, kokker, teknikere, økonomer, HR-personell, leger – militære og sivile – er bare noen av yrkesgruppene du finner i Forsvaret.

Mange forsvarsansatte trekker frem følelsen av å bidra til fellesskapet som en positiv ting med å jobbe i Forsvaret. Som ansatt hos oss bidrar du til å sikre norske interesser, slik at landet vårt skal bestå som det er i dag. Det gjelder uansett om du jobber ute i felt, på kontoret, i kantina, verkstedet eller på sykestua.


 • ​Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon i hverdagen.

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
  • Fleksibel arbeidstid.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
  • Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. I dette ligger også at vi jobber for å sikre nærvær og forebygger fravær, blant annet gjennom tett oppfølging og tilretteleggingstiltak.
 • Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år, og vi har behov både for nyutdannede og de med lang erfaring innenfor våre fagfelt.

  Forsvaret trenger medarbeidere med variert kompetanse. Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Kultur og verdier i Forsvaret

  Forsvarets kjerneverdier respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for all virksomhet og ha en sentral betydning for alle.

  Verdier kan ikke vedtas eller innføres gjennom direktiver. Verdier er nært knyttet til profesjonskultur, og kan bare innarbeides og rotfestes ved at de praktiseres av Forsvarets personell over tid.

  Våre verdier skal bidra til å nå målet om å skape en kultur som fremmer måloppnåelse, skaper engasjement og arbeidsglede. Den er forpliktende for både ledere og medarbeidere.

 • Å søke jobb i Forsvaret kan framstå som en omfattende prosess. Her finner du informasjon om hvorfor.

  Valg av kandidater og intervjuprosess

  Når søknadsfristen er utløpt, gjør vi en grundig vurdering av søknadene opp mot kvalifikasjonskravene i kunngjøringsteksten. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet i utvelgelsesprosessen for den enkelte stillingen. Dette for å sikre en likeverdig vurdering av alle søkere. De absolutte kvalifikasjonskravene i stillingsutlysningen kan ikke fravikes.

  Etter søknadsfristens utløp vil aktuelle kandidater bli invitert til intervju. Ofte vil rekrutteringsprosesser i Forsvaret bestå av to intervjurunder samt referansesjekk og verifisering av attester og vitnemål. Synes du det tar lang tid før du hører noe, må du ta gjerne ta kontakt med oss for informasjon om hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Beslutning om ansettelse

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes. Når du møter til intervju, er det vanligvis den som kan bli din nærmeste leder som holder intervjuet, sammen med representanter fra arbeidstakerorganisasjonene.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. Tilsettingsrådet avgjør på bakgrunn av innstillingen hvem som skal tilsettes. Tilsettingsrådet er sammensatt av arbeidsgiverrepresentanter og arbeidstakerrepresentanter. På grunn av at sikkerhetsklaringer kan ta flere måneder, kan det ta lang til før en stilling blir besatt. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhetsklarering

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. Det er svært strenge krav for å slippe å være på en slik liste.

  Ønsker du at navnet ditt ikke skal vises, må du si fra om dette i søknaden. Deretter blir du kontaktet for nærmere avklaringer.

  Dersom ønsket ditt ikke kan innvilges, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen før listen offentliggjøres. Vi presiserer at vi ikke sender søkerlister noen steder, men at offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.


 • Møt noen av våre ansatte i serien «Forsvarsfolk»


  – Jeg føler meg ikke som en helt. Jeg får betalt for å gjøre dette.


  Redningsmann

  "Videosamtaler var en revolusjon. Det hjelper på savnet når man er et stykke hjemmefra."

  - Andreas Lidin Malm, redningsmann

  – Andreas er redningsmann om bord på et Sea King redningshelikopter. Han er stasjonert i 330 skvadron på Banak ved Lakselv.

  – Eg er han som fiksar ting


  HR-rådgiver

  "Eg tenkjer over rolla mi. Eg er ei lita, om enn ei viktig brikke i oppbemanninga av ubåtane."

  – Ronny Bergo Kvam, HR-rådgivar

  – Personelloffiseren Ronny har alltid ein kommentar på lur – og sørgjer for at ubåtane har mannskapet dei treng.

  – Det er soldatene vi er her for


  Felthumanist

  "Å samles for å sørge eller støtte hverandre har vi også behov for i et sekularisert Norge."

  - Ida Helene Henriksen, felthumanist

  – Ida Helene er Forsvarets første feltlivssynshumanist og organisasjonens egen filosof.

  – Jeg har vært på jobb i 65 land


  Fotograf

  "Uten de ansatte hadde det ikke vært noe forsvar. Og det er jo menneskene du husker."

  - Torbjørn Kjosvold, fotograf

  – I over 30 år har Torbjørn dokumentert Forsvarets virksomhet hjemme og ute. Det har ført ham til 65 land og midt i en rekke historiske begivenheter.

  – Vi forvalter milliarder, men det blir man fort vant til


  Økonomikonsulent

  "Vi er ikke like operative som Kystjegerne, men man har jo like fullt en viktig jobb."

  - Elisabeth Aspevoll, økonomikonsulent

  – Elisabeth jobber i Forsvarets personell- og lønnsavdeling i Harstad. Der sørger hun for at forsvarsansatte får lønnen de skal ha.

  – Dette er en skrotnisses drømmested


  Lagerinspektør

  "Dette er på en måte Forsvarets sorteringskasse."

  - Øyvind Fjeldberg, lagerinspektør

  – Øyvind jobber ved gjenvinningslageret på Haakonsvern i Bergen. Lageret er Sjøforsvarets sorteringskasse, og Øyvind er han som sørger for at tingene blir sortert, reparert, gjenvunnet eller destruert.


  VIL DU JOBBE I FORSVARET?

  Les mer om muligheter, ansattgoder og rekrutteringsprosessen

  Publisert 10. desember 2014 14:06.. Sist oppdatert 27. februar 2020 14:55.